Plângere contravenţională

Sentinţă civilă 712 din 02.04.2012


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR. 712/2012

Şedinţa publică din 02 aprilie 2012

Preşedinte:

Grefier:

S-a luat în examinare plângerea formulată de petentul PB împotriva intimatei Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad pentru anulare proces verbal de contravenţie seria.. nr..

La apelul  nominal se  prezintă  petentul asistat de avocat ŞI şi martorul intimatei GP, lipsă fiind intimata.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Plângerea este scutită de plata taxelor judiciare de timbru conform art. 15 lit. i din Legea 146/1997 cu art. 36 din O.G. 2/2001 modificată şi aprobată prin Legea 180/2002 şi timbru judiciar conform art.1 alin.2 din O.G.32/1995.

S-a făcut referatul cauzei, de către grefierul de şedinţă, după care, instanţa procedează la audierea martorului intimatei GP, declaraţia acestuia fiind consemnată în procesul-verbal şi ataşat la dosar.

Reprezentantul petentului arată că nu mai are alte probe de administrat.

Instanţa constatând că nu mai sunt alte probe de administrat declară încheiată faza probatorie şi acordă cuvântul pentru dezbaterea cauzei în fond.

Reprezentantul petentului solicită admiterea plângerii, anularea procesului verbal de contravenţie, ca nelegal şi netemeinic, nefiind îndeplinite condiţiile art.45 pct.7 lit.a din Legea nr.92/2007, respectiv elementele constitutive ale acestei contravenţii, aşa cum a rezultat din probatoriul administrat.

Fără cheltuieli de judecată.

Plângerea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar.

J U D E C A T A,

Asupra plângerii înregistrată la această instanţă la data de 14.02.2012, scutită de plata taxelor judiciare de timbru şi timbru judiciar, constată că petentul PB, a solicitat în contradictoriu cu intimata Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad, anularea  procesului - verbal de contravenţie seria.. nr... întocmit de Poliţia oraşului Pîncota la data de 01.02.2012, ca nelegal şi netemeinic.

Nu a solicitat cheltuieli de judecată.

În motivarea de fapt, se arată că procesul-verbal de contravenţie este nelegal, întrucât deşi se suţine că petentul a efectuat transport de persoane şi nu a deţinut autorizaţie pentru transport persoane, în fapt a transportat câteva persoane pe care le-a luat la stop, din care 3 persoane erau cunoştinţele acestuia, nepercepând nici o sumă de bani de la acestea, iar asupra sa nu au fost găsite sume de bani.

Petentul se consideră vinovat de încălcarea art.45 pct.7 lit.a din Legea nr.92/2007 şi prin urmare solicită anularea procesului-verbal de contravenţie pentru nelegalitatea acestuia.

Plângerea nu a fost motivat în drept, fiind aplicabile disp.OG nr.2/2001, repsectiv prevederile Legii nr. 92/2007.

Intimata a depus întâmpinare,f.8-12 dosar, arătând că motivele învederate de petent sunt neîntemeiate, aceasta făcându-se vinovat de contravenţia reţinută în sarcina sa, din probele existente la dosar rezultând fără tăgadă că starea de fapt consemnată în procesul verbal corespunde realităţii.

Apreciază că procesul-verbal atacat este temeinic şi legal, având în vedere că sancţiunea aplicată nu reprezintă un act abuziv, fiind consecinţa încălcării normelor legale incidente de către reclamant.

Măsura sancţionării petentului s-a efectuat ca urmare a constatării unor fapte ilicite din domeniul transportului rutier de persoane, în baza dispoziţiilor art. 4 şi 45, alin.7 din Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local de călători, deoarece la data efectuării controlului 01.02.2012 petentul a fost depistat executând transport de călători în trafic judeţean contra cost cu autovehiculul cu numărul de înmatriculare.. fără a deţine licenţele şi autorizaţiile necesare.

Totodată, în temeiul art. 46^1 din Legea 92/2007 s-a luat măsura de reţinere a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare pentru auto.., ce constituie o măsură total independentă, nefiind necesar a fi menţionată în procesul verbal de constatare a contravenţiei săvârşite de petent, procesul verbal de reţinere făcând obiectul acţiunii în anularea actului administrativ din dosarul nr../2012 al Tribunalului Arad.

Cu privire la calitatea de subiect al contravenţiei, a învederat că raportat la prevederile OG 27/2011 privind transporturile rutiere, petentul se circumscrie acestor prevederi.

De asemenea, raportat la aceste prevederi legale, rezultă că pentru a efectua o activitate de transport rutier o întreprindere trebuie să fie operator de transport şi să îndeplinească anumite condiţii legale cu privire la accesul pe piaţa serviciilor de acest gen, pentru asigurarea concurenţei şi garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al tuturor ce desfăşoară astfel de activităţi.

În acest context, nu se poate afirma că textul de lege în baza căruia a fost sancţionat petentul nu poate fi aplicat acestuia, deoarece dacă s-ar admite faptul că orice persoană care nu are calitatea de operator de transport nu poate fi sancţionată, se încurajează existenţa unei pieţe de servicii de transport în care unele persoane care nu se supun cadrului legal sunt avantajate, pe de o parte pentru că nu trebuie să îndeplinească o serie de criterii financiare, logistice şi de onorabilitate, iar pe de altă parte, datorită sustragerii veniturilor dobândite de la plata taxelor şi impozitelor cuvenite.

În cazul petentului este evident că acesta a efectuat o operaţiune de transport rutier, dovadă fiind şi declaraţiile persoanelor transportate, înscrisuri avute în vedere de agentul nostru constatator la individualizarea sancţiunii aplicate cu ocazia încheierii procesului verbal, din coroborarea textelor de lege sus invocate cu probele existente, rezultând calitatea petentului, aceea de persoană fizică ce efectua un transport rutier de persoane contra cost fără a deţine licenţele si autorizaţiile necesare.

Mai arată că, la momentul efectuării controlului de către agentul constatator, acesta a prezentat în copie certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului cu seria .., nr../02.10.2008, însă înscrisul nu poate ţine loc de licenţă de transport şi nu vine să acopere cerinţele legislaţiei specifice transporturilor rutiere care prevăd o serie de condiţii cumulative pentru efectuarea transportului de persoane, una dintre acestea fiind deţinerea unor autorizaţii şi licenţe de transport/traseu.

Prin urmare, sancţionarea petentului a fost temeinică şi legală, raportat la starea de fapt constatată.

Pe de altă parte, petentul nu se află la prima abatere în ce priveşte circulaţia rutieră, pentru încălcarea legislaţiei incidente în materia transporturilor rutiere acesta fiind sancţionat în repetate rânduri iar plângerile împotriva proceselor verbale de contravenţie întocmite în baza Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local de călători, Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi şi în regim de închiriere şi OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice au fost respinse de instanţele judecătoreşti.

Pentru soluţionarea cauzei au fost depuse la dosar: proces verbal de contravenţie fila 3, extras portal instanţe judecătoreşti filele 12,13, anexă la Hotărârea CJ Arad cu nr../2008, fila 15, raport agent constatator fila 19, adresa SC,, T,, SA Arad, nr../12.01.2006 fila 20, declaraţii extrajudiciare de martori filele 21-25, copii acte identitate fila 26, delegaţie reprezentare petent fila 29, a fost ascultat petentul fila 31, şi martorii MI ,fila 40, TR fila 41, şi GP fila 46 dosar.

Examinând plângerea petentului, pe baza probelor de la dosar, precum şi a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin procesul - verbal de contravenţie seria.. nr..  întocmit de Poliţia oraşului Pîncota  la data de 01.02.2012, la fila 3,30 dosar, petentul a fost sancţionat contravenţional cu amenda  contravenţională în cuantum de 10 000 lei  faptă săvârşită potrivit art.4 alin.1 din Legea 92/2007, faptă sancţionată  de art.45 pct.7, lit.a din Legea 92/2007.

S-a reţinut în sarcina acestuia că la data de 01.02.2012, petentul a efectuat transport rutier de persoane în trafic judeţean contracost cu autovehiculul marca.., cu nr. de înmatriculare.. pe ruta Arad-Tîrnova , fără a deţine  autorizaţie de transport de persoane eliberată de Consiliul Judeţean Arad, pentru această rută.

Potrivit art.4 alin.1, lit.a, din Legea 92/2007:,, Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) se efectuează de către un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit şi licenţiat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare, sau de către un transportator autorizat, aşa cum acesta este definit şi autorizat conform prevederilor prezentei legi.,,

La art.45 alin.7, lit.a, din Legea 92/2007 se arată că :,,Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier şi transportatorii autorizaţi, pentru următoarele fapte:a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) privind condiţiile în care se execută transportul public local de persoane prin curse regulate,,.

Din declaraţia petentului, luată în şedinţa publică din data de 19 martie 2012, fila 31 dosar, coroborat cu starea de fapt reţinută în procesul verbal ce face obiectul plângerii, respectiv raportul agentului constatator din data de 24.02.2012, fila 19 dosar,instanţa reţine că la data de 01.02.2012 petentul se afla în Arad, fiind sunat de către o persoană din Chier pentru a se deplasa spre această localitate.

Din declaraţia martorului MI, fila 40 dosar se reţine că,  acesta îl cunoştea pe petent, şi întrucât petentul se deplasa  spre direcţia Arad – Galşa, a luat legătura telefonică cu acesta pentru a stabili plecarea spre Galşa, ocazie cu care, la ieşirea din  municipiul Arad, petentul a mai luat în microbuz  3 sau 4 persoane care stăteau ,,la ocazie,, dar nu a văzut şi nu s-a discutat la acel moment despre plata vreunui tarif pentru transport.

Din declaraţia martorilor TR, f.41 dosar,respectiv  GP, f.46 dosar, instanţa reţine că aceştia intenţionau să se deplaseze spre Pîncota, respectiv Ineu, au fost luaţi ,, la ocazie,, în microbuzul condus de petent, în care mai erau încă 9 persoane, şi pe care îl cunoşteau, întrucât au mai călătorit cu aceasta.

În oraşul Pîncota, petentul a fost oprit de către organele de poliţie, pasagerii din autovehicul fiind solicitaţi să se deplaseze la Poliţia Oraş Pîncota pentru a se lua declaraţii, petentul prezentând certificat de înregistrare la ORC pentru PF PB,, BT,, pentru transporturi terestre de călători, fără a deţine însă  autorizaţie de transport persoane, respectiv licenţă de traseu eliberată de Consiliul Judeţean Arad pentru ruta Arad-Tîrnova, acesta putând efectua transport de persoane doar pe raza  localităţii Sîntana, ca urmare a încheierii unui contract cu Primăria Sîntana.

Din cele expuse, rezultă că la data de 01.02.2012, petentul a fost depistat în pe raza oraşului Pîncota efectuând transport rutier de persoane contra cost fără a deţine autorizaţii şi licenţe eliberate în condiţiile legii, mai precis fără a deţine autorizaţie de transport persoane eliberată de Consiliul Judeţean Arad pentru ruta Arad-Tîrnova, fapt constatat personal de agentul constatator, şi a cărei dovadă contrară nu s-a făcut în cursul judecăţii.

Deşi petentul susţine că nu a efectuat transport de persoane contra cost, respectiv că nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legii nr.92/2007, se reţine că  potrivit art.3 din OG 27/2011 privind transporturile rutiere.,, În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: ...Întreprindere - conform definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 1.071/2009 ;art.2, pct-ul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier si de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului defineşte "întreprindere " ca fiind - orice persoană fizică sau juridică, cu sau fără scop lucrativ, orice asociaţie sau grup de persoane fără personalitate juridică, cu sau fără scop lucrativ, sau orice organism oficial, indiferent dacă are personalitate juridică proprie sau depinde de o autoritate cu o astfel de personalitate juridică, care exercită ocupaţia de transport de persoane, fie orice persoană fizică sau persoană juridică care exercită ocupaţia de transport de mărfuri în scopuri comerciale.Licenţă de traseu - document pe baza căruia operatorul de transport rutier efectuează transport rutier naţional contra cost de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu, conform programului de transport;

Operator de transport rutier - întreprindere care desfăşoară activitatea de transport rutier de mărfuri şi/sau persoane, contra cost;

Program de transport - program întocmit şi aprobat de autoritatea

competentă, prin care se stabilesc traseele, graficele de circulaţie, numărul autovehiculelor necesare, precum şi capacitatea de transport minimă în vederea efectuării transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate.

Capacitatea de transport a autovehiculului este dată de numărul de locuri pe scaune înscris în certificatul de clasificare pe stele sau categorii; traseu - parcurs care asigură legătura dintre capătul de traseu de plecare şi capătul de traseu de destinaţie, pe care se efectuează servicii regulate sau servicii regulate speciale. în funcţie de amplasarea capetelor de traseu şi de parcursul dintre acestea, traseele pot fi judeţene, interjudeţene şi internaţionale; transport rutier - deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulaţiei publice, chiar dacă vehiculele respective sunt, pe o anumită porţiune a parcursului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacă autovehiculele se deplasează fără încărcătură.

Transport rutier judeţean - transportul rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ, fără a depăşi teritoriul judeţului respectiv.

În sensul prezentei ordonanţe, transporturile rutiere se clasifică pe categorii şi tipuri după cum urmează : 2. clasificarea din punctul de vedere al caracterului comercial al activităţii: transport rutier contra cost şi transport rutier în cont propriu;

Transportul rutier naţional de persoane contra cost prin servicii regulate se efectuează numai cu autobuze dotate cu aparat de marcat electronic fiscal şi cititor de cârduri cu posibilitatea de a transmite date on-line.

Serviciile ocazionale contra cost de transport rutier de persoane se pot efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat de autoritatea competentă.,,

Pentru a efectua o activitate de transport rutier, o întreprindere trebuie să fie operator de transport şi să îndeplinească anumite condiţii legale cu privire la accesul pe piaţa serviciilor de acest gen, pentru asigurarea concurenţei şi garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al tuturor ce desfăşoară astfel de activităţi.

La momentul efectuării controlului de către agentul constatator, petentul a prezentat în copie certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului cu seria .., nr../02.10.2008, pentru operaţiuni însă petentul nu face dovada deţinerii licenţei de traseu pentru transportul efectuat, elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr.92/2007, respectiv de către Consiliul Judeţean Arad.

Prin urmare, petentul se circumscrie prevederilor legale mai sus citate, cu privire la calitate se subiect al contravenţii.

Referitor la existenţa contravenţii, şi a îndeplinirii cerinţelor de atrage a răspunderii contravenţionale, după cum s-a arătat anterior, respectiv raportat la dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 92/2007, din coroborarea declaraţiilor martorilor audiaţi rezultă că acesta  a efectuat curse de transport persoane, cu autovehiculul tip microbuz, pe un traseu stabilit şi în mod regulat, pentru care a perceput sume de bani, filele 40, 41 dosar.

Deşi petentul nu a recunoscut acest aspect, din raportul agentului f constatator, la 19 dosar, rezultă că petentul a mia fost sancţionat pentru activităţi nelegale de transport de persoane,  pe ruta Arad-Ineu, Arad- Tîrnova, astfel că în mod corect s-a reţinut în sarcina sa contravenţia prevăzută de art. 4 din Legea nr. 92/2007.

Cu privire la temeinicia sancţiunii aplicate, acesta se circumscrie prevederilor legale sancţionatoare, şi în raport de gradul de pericol al fapte săvârşite, respectiv urmarea faptei produse, reţinând în acest sens că se eludează prevederile legale referitoare la autorizarea persoanelor fizice şi juridice pentru desfăşurarea diverselor activităţi comerciale.

Cu aplicabilitate concretă în speţă, Curtea Constituţională, prin decizia nr. 81 din 14 martie 2002, referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. 1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere (abrogată de OUG nr. 109/2005 privind transporturile rutiere n.n.), Curtea Constituţională a statuat că “ Sancţionarea contravenţională. în temeiul art. 40 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997(abrogată de art. 70 din OUG 109 14/07/2005). a posesorilor de autoturisme are în vedere faptul ca aceştia nu desfăşoară un transport în interes personal, ceea ce ar corespunde scopului pentru care ei deţin autoturismul, ci efectuează un transport rutier rezervat operatorilor de transport, respectiv persoanelor juridice romane sau străine, care deţin in proprietate sau cu alt titlu vehicule rutiere si care efectuează transporturi interne si/sau internaţionale, precum si activităţi conexe acestora. Or, potrivit art. 33 alin. (1) din ordonanţa " pot desfăşura operaţiuni de transport rutier operatorii de transport rutier înscrişi în Registrul operatorilor de transport rutier, ţinut de autoritatea competenta".

Aşa fiind, desfăşurarea unor asemenea activităţi şi de alte persoane decât operatorii de transport licenţiaţi reprezintă, pe de o parte, o concurenta neloială, iar pe de altă parte, efectuarea unui transport public este rezervat de lege celor care deţin licenţele necesare pentru aceasta, sens în care legiuitorul a prevăzut cerinţele pe care trebuie să la îndeplinească operatorii de transport rutier.

Nu în ultimul rând, legiuitorul realizând importanţa siguranţei şi protecţiei vieţii umane în transporturile rutiere a stabilit că în toate raporturile generate de transport este prioritară respectarea acestor valori, prevăzând sancţiuni pecuniare semnificative tocmai pentru a se descuraja astfel de fapte.

Prin urmare, faţă de cele expuse, văzând în drept prevederile art.4, art.45 din Legea nr. 92/2007, prevederile OG nr.2/2001 cu modificări, se va respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de petent, cu  consecinţa menţinerii  ca temeinice şi legale a dispoziţiilor procesului - verbal de contravenţie seria ..nr.. întocmit de Poliţia oraşului Pîncota la data de 01.02.2012 .

Văzând că nu s-au solicitat şi justificat cheltuieli de judecată, în drept disp. art.274 din c. pr.civ. nu se vor acorda.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge plângerea formulată de petentul PB, împotriva intimatei Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Arad, pentru anularea  procesului - verbal de contravenţie seria .. nr.. întocmit de Poliţia oraşului Pîncota la data de 01.02.2012, a cărui dispoziţii le menţine.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 02 aprilie 2012.

Preşedinte, Grefier,