Obligaţie de a face – recalculare cheltuieli de întreţinere – excepţia autorităţii de lucru judecat / prezumţia de lucru judecat

Sentinţă civilă 12263 din 02.07.2010


Sentin?a civil? nr. 12236/ 02.07.2010 – Dosar nr. 3164/215/2010

Obliga?ie de a face – recalculare cheltuieli de între?inere – excep?ia autoritii de lucru judecat / prezum?ia de lucru judecat.

 

Solu?ia: 

Respinge cererea formulat? de c?tre reclamanta AA în contradictoriu cu pârâta ASOCIA?IA DE PROPRIETARI NR.X, ca neîntemeiat?.

Oblig? reclamanta s? pl?teasc? pârâtei suma de 400 de lei reprezentând cheltuieli de judecat?.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?a public?, azi, 02.07.2010.

Motivarea: 

Reclamanta a solicitat recalcularea cheltuielilor de între?inere pe care le datoreaz? pârâtei, aferente perioadei 01.02.2007 – la zi.

Prin sentin?ele civile nr. 16015/20.11.2007, nr. 16942/11.11.2008 ?i nr. 18502/03.12.2009, pronun?ate de c?tre Judec?toria Craiova, irevocabile, s-a stabilit cuantumul cheltuielilor datorate de c?tre reclamant? asocia?iei de proprietari, pe perioada august 2006 – iulie 2007, august 2007 – august 2008 ?i, respectiv, septembrie 2008 – septembrie 2009.

Cu privire la cele re?inute prin aceste hot?râri judec?tore?ti, ceea ce s-a stabilit se impune prezentei instan?e ca mijloc de prob? - prezum?ia de lucru judecat (Res judicata pro veritate habetur), prezum?ie legal? irefragabil? (art.1201 - 1202 Cod civil).

Instan?a nu a admis excep?ia autoritii de lucru judecat (art.166 C.p.c. raportat la art.1201 Cod civil) întrucât nu exist? identitate de obiect ?i cauz? între cele trei litigii ?i prezentul (excep?ia a fost respins? prin încheierea de la data de 26.03.2010 din prezentul dosar).

În acest sens, ceea ce s-a stabilit se consider? adev?r, raporturile juridice neputând s? mai fie modificate, pentru a se asigura siguran?a circuitului juridic ?i, implicit, principiul preeminen?ei dreptului.

În privin?a cheltuielilor aferente perioadei octombrie 2009 – la zi, din raportul de expertiz? judiciar? contabil? efectuat ?i depus la dosar de c?tre expertul autorizat de Ministerul Justi?iei, PC, reiese c? sumele stabilite de c?tre asocia?ia pârât? sunt corect individualizate.

În consecin, preten?iile reclamantei sunt neîntemeiate ?i instan?a va respinge cererea ca neîntemeiat?.

Fiind în culp? procesual?, conform art.274 C.p.c., instan?a va obliga reclamanta s? pl?teasc? pârâtei suma de 400 de lei reprezentând cheltuieli de judecat? – onorariul avocatului, cu chitan?a nr.5/24.02.2010, depus? la dosar de dou? ori, în dou? din cele trei exemplare originale.

1