Pensie de întretinere

Sentinţă civilă 534 din 22.08.2019


Rezumat: nu este admisibilă cererea de obligare a pârâtului, părinte al reclamantului major, la obligarea la plata retroactivă a sumei de bani aferentă obligaţiei de întreţinere dacă acesta nu dovedeşte starea de nevoie.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA LIPOVA  OPERATOR …

DOSAR NR. -…..

SENTINŢA CIVILĂ NR. 534

Ședința publică din 22 august 2019

Președinte: ..

Grefier: ..

Se procedează la soluţionarea cauzei având ca părţi pe  reclamantul … şi pe pârâtul ….,  cu obiect pensie de întreţinere.

La apelul nominal al părţilor se prezintă pârâtul, personal, lipsă fiind reclamantul.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cererea este scutită de plata taxei  judiciare de timbru.

Grefierul de şedinţă efectuează referatul oral asupra stadiului cauzei, după care se constată că Administraţia Naţională de Administrare Fiscală .. – Serviciul Fiscal ..a a depus Adresa nr. ….

Se pune în discuţie să se administreze proba cu interogatoriul pârâtului.

Pârâtul este de acord.

Se administrează proba cu interogatoriul pârâtului.

Pârâtul depune pentru probaţiune  plata ratelor bancare, precum şi dovada veniturilor realizate pe lunile ianuarie şi februarie 201

Nemaifiind alte probe de administrat, instanţa declară terminata etapa de cercetare a procesului şi acordă cuvântul pentru dezbaterea fondului cauzei.

Pârâtul precizează că este de acord cu cererea iniţială de chemare în judecată formulată de reclamantă însă, se opune pentru suma de … lei. Nu solicită cheltuieli de judecată.

INSTANŢA:

Constată că prin cererea înregistrată la această instanţă, la data de …. 2018, reclamantul …, în contradictoriu cu pârâtul .., a solicitat obligarea pârâtului la plata pensiei de întreţinere în cuantum de 1/4 din veniturile nete lunare, începând cu data introducerii cererii de chemare în judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a argumentat că din căsătoria pârâtului cu …, a rezultat reclamantul .., născut la data de ...

Căsătoria părinţilor reclamantului a fost desfăcută prin Sentinţa civilă nr. ../… 2018 a Judecătoriei ...

Din anul 2013, părinţii reclamantului nu au mai locuit împreună, astfel că, reclamantul, fratele acestuia şi mama acestora, au fost nevoiţi, în urma ameninţărilor pârâtului, să părăsească locuinţa situată în localitatea …. şi să locuiască în casa părintească a mamei reclamantului, respectiv în imobilul situat în localitatea …..

În decursul celor cinci ani, de la momentul separării părinţilor reclamantului şi până în prezent, pârâtul nu şi-a îndeplinit niciodată obligaţia de întreţinere faţă de reclamant.

Reclamantul a mai precizat că, în prezent, este student în anul II la Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale din cadrul Universităţii .. din Municipiul …., fiind nevoit să efectueze deplasări constante pentru a urma cursurile facultăţii, presupunând o serie de cheltuieli însemnate.

În drept, cererea este întemeiată pe art. 499 alin. 3, art. 524, art. 528, art. 529 alin. 2, art. 530, art. 532 Cod civil, art. 194 Cod procedură civilă..

Pentru probaţiune, reclamantul a depus: cartea de identitate a reclamantului, actul de naştere al reclamantului, Sentinţa civilă nr. .. pronunţată de Judecătoria … în  Dosarul nr. …, Adeverinţa nr. ...

Pârâtul nu a depus întâmpinare, alte cereri sau apărări în scris.

Analizând probele administrate în cauză, respectiv; cartea de identitate a reclamantului, actul de naştere al reclamantului, Sentinţa civilă nr. .. pronunţată de Judecătoria Lipova în  Dosarul nr. …, Adeverinţa nr. …, instanţa reţine următorul raport juridic litigios:

Reclamantul este fiul pârâtului, el provenind din căsătoria acestuia cu mama reclamantului. Căsătoria părinţilor reclamantului a fost desfăcută prin Sentinţa civilă nr. ../… 2018 a Judecătoriei ….

Reclamantul a împlinit vârsta de 18 ani, însă, Adeverinţa nr. …, atestă că aceasta urmează cursurile şcolare în cadrul Facultăţii de ştiinţe umaniste şi sociale din Universitatea …, fiind student în anul II, cursuri de zi. Pârâtul este angajat în compania …., având un salariu brut aferent unei luni calendaristice de 2076 lei, respectiv 2083 lei, conform documentelor aferente salarizării pe lunile ianuarie şi februarie 2019.

Referitor la modificarea cererii de chemare în judecată vizând obligarea pârâtului să îi plătească reclamantului suma de 9000 lei despăgubiri pentru neplata sumelor aferent obligaţiei de întreţinere care incumbă celui dintâi raportat la cel de-al doilea, instanţa constată că suma este pretinsă pentru perioada celor trei ani anteriori datei înregistrării cererii de chemare în judecată, ...

Însă, din Sentinţa civilă nr. … a Judecătoriei …, nu rezultă împrejurarea invocată de reclamant că pârâtul nu a mai contribuit la întreţinerea acestuia din anul ..3, de când părinţii acestuia nu au mai locuit împreună. Reclamantul este născut la data de …, astfel că acesta are în prezent vârsta de 20 de ani. Din adeverinţa depusă rezultă că acesta a continuat studiile după majorat fără întrerupere dacă în anul …era student în anul II. La suma invocată pentru a justifica suma de 9000 lei solicitată retroactiv, respectiv 250 lei lunar, raportat la cuantumul venitului minim pe economie şi la cota de ¼ din acesta, rezultă suma pretinsă. Astfel, salariul minim brut pe economie a fost modificat succesiv; la 1 ianuarie 2015, 975 lei, la 1 iulie 2015 1050 lei, la 1 mai 2016 1250 lei, la 1 februarie 2017 1450 lei iar la 1 ianuarie 2018 1900 lei. Raportat la o perioadă intermediară, 1 februarie 2017, când salariul minim net era de 1065 lei, suma pretinsă este justificată. Singura problemă o constituie cea aferentă întrebării dacă poate pretinde acea sumă retroactiv reclamantul în lipsa constituirii unui titlu pentru perioada pretinsă. Aceasta, deoarece, de regulă, obligaţia de întreţinere este executorie doar dacă este stabilit cuantumul sumei datorată periodic aferentă acesteia printr-o hotărâre judecătorească.

Însă, conform art. 524 Cod civil, ,,are drept la întreţinere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreţine din munca sau bunurile sale”. Or, dacă până la data depunerii cererii vizând folosirea procedurilor judiciare aferentă obligaţiei de întreţinere, reclamantul sau mama acestuia anterior majoratului nu au depus o atare cerere, rezultă că, pe perioada anterioară depunerii cererii de chemare în judecată, acesta nu s-a aflat în nevoie deoarece, în caz contrar ar fi fost nevoit să solicite executarea acestei obligaţii de către pârât. Mai mult, după împlinirea vârstei de 14 ani,  conform art. 41 alin. 2 Cod civil, ,,actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciţiu restrânsă se încheie de către acesta, cu încuviinţarea părinţilor (...)”.

Ca atare, dacă se găsea în stare de nevoie, reclamantul avea posibilitatea să îl acţioneze personal pe pârât în instanţă pentru a fi obligat să execute această obligaţie.

În consecinţă, reclamantul, justificând starea de nevoie doar de la data depunerii cererii, deoarece nu realizează venituri, fiind student, în temeiul art. 499, 524, 525 alin. 1, precum şi art. 529 alin. 2, 532 Cod civil, va admite în parte cererea formulată de reclamantul ….., în contradictoriu cu ….

Va obliga pârâtul să plătească reclamantului, o pensie de întreţinere în suma ce reprezintă 25% din venitul net lunar, începând cu data de … şi până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Va respinge completarea de cerere vizând obligarea pârâtului să îi plătească reclamantului suma de 9000 lei despăgubiri pentru neplata sumelor aferente obligaţiei de întreţinere pe perioada 31….

Constatând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, instanţa în  temeiul art. 451 Cod de procedură civilă, nu va acorda sume cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea formulată de reclamantul …., în contradictoriu cu pârâtul …...

Obligă pârâtul să plătească reclamantului, o pensie de întreţinere în suma ce reprezintă 25% din venitul net lunar, începând cu data de … şi până la finalizarea studiilor, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 25 de ani.

Respinge completarea de cerere vizând obligarea pârâtului să îi plătească reclamantului suma de 9000 lei despăgubiri pentru neplata sumelor aferente obligaţiei de întreţinere pe perioada ….

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

În cazul exercitării căi de atac cererea se va depune la Judecătoria Lipova.

Pronunţată  la data de 22 august 2019.

Președinte, Grefier,

Red. /Tehnored.

../..

Ex.4/ 2 Com./ 22 august 2019

Se comunică cu:

RECLAMANT

…..

PÂRÂT

2. …..