Divort cu copii

Sentinţă civilă 964 din 27.03.2009


SENTINŢA CIVILĂ NR.964

Şedinţa publică de la 27 Martie 2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţa, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub numărul .../327/2009 la data de 12.01.2009, reclamanta ... a chemat în judecată pe pârâtul ..., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu şi cu Autoritatea Tutelară din cadrul Primariei municipiului Tulcea, să se dispună desfacerea căsătoriei părţilor, încheiată la data de 10.02.1990, revenirea sa la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, respectiv acela de ..., încredinţarea către sine spre creştere şi educare a minorului ... Alexandru, născut la 03.05.1991 şi ... Elena Mădălina, născută la 12.06.1994 şi obligarea pârâtului la plata unei pensii lunare de întreţinere în favoarea minorilor, raportat la veniturile sale şi la nevoile acestuia,cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat ca s-au căsătorit cu paratul la 10.02.1990 iar din căsătoria lor a rezultat minorii ... Alexandru, născut la 03.05.1991 şi ... Elena Mădălina, născută la 12.06.1994 .

Arată reclamanta că  după căsătorie a observat că pârâtul consuma excesiv băuturi alcoolice provocând scandal în familie, scandaluri care se terminau prin loviri sau alte violenţe asupra sa sau a copiilor. Datorită consumului exagerat de băuturi alcoolice şi-a pierdut în repetate rânduri locul de muncă trebuind ca familia să o întreţină reclamanta pentru perioade de timp foarte mari, respectiv 1-3 ani , iar pârâtul să stea acasă şi să consume băuturi alcoolice.

În drept au fost invocate disp. Art. 30 alin 1 şi 4 , art. 40 şi 42 c. fam.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar certificatul de căsătorie în original, şi certificatul de naştere al minorilor in copie .

Acţiunea a fost legal timbrată cu suma de 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 7 lit. a din Legea nr. 146/1997, şi cu suma de 0,3 lei timbru judiciar, potrivit art.3 alin.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995.

Pârâtul, legal citat s-a prezentat în instanţă iar la termenul când s-au discutat probele în data de 24.02.2009, a învederat că nu are probe de propus în apărare şi nici nu a formulat întâmpinare.

În dovedirea acţiunii , reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu martori fiind audiaţi martorii Corciovei Anca şi Mihail Ştefana.

Instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosarul cauzei referatul de anchetă.

La data de 05.03.2009, în conformitate cu art. 1441 Cpc coroborat cu art. 42 alin. 1 Cod fam. au fost audiaţi în Camera de Consiliu minorii  ... Elena Mădălina şi ... Alexandru, declaraţiile  acestora fiind consemnate şi ataşate la dosarul cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 10.02.1990 a fost încheiată căsătoria parţilor ,din această căsătorie  rezultând minorii ... Alexandru, născut la 03.05.1991 şi ... Elena Mădălina, născută la 12.06.1994.

Potrivit art. 38 alin. 1 Cod familiei, "instanţa poate desface căsătoria prin divorţ atunci când, datorită unor motive temeinice, raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi continuarea căsătoriei nu mai este posibilă". Având în vedere poziţia manifestată de către părţi în sensul neexpunerii motivelor ce au determinat desfacerea căsătoriei ţi având în vedere disp. art. 617 alin 2 c.proc.civ, instanţa nu va motiva acest capăt de cerere.  Având in vedere ca relaţiile de familie sunt grav si iremediabil vătămate si raportat la dispoziţiile art.38 cod fam .va admite acţiunea si va dispune desfacerea casatoriei din vina paratului.

Pe cale de consecinţă, având în vedere dispoziţiile art. 40 alin. 3 Cod fam., instanţa va dispune revenirea reclamantei la numele purtat anterior încheierii căsătoriei, acela de Corciovei.

Cu privire la încredinţarea minorilor ... Alexandru, născut la 03.05.1991 şi ... Elena Mădălina, născută la 12.06.1994, instanţa retine ca mama este puternic atasata de copii preocupandu-se permanent de cresterea si educatia lor ,oferind garanţiile necesare pt o crestere armonioasa a minorilor. Din declaraţia minorilor cu ocazia audierii lor a rezultat că acesta aceştia sunt profund ataşaţi de mamă, manifestă o oarecare reticenţă în relaţia cu tatăl care are un comportament mai ageresiv. Faţă de aceste aspecte, instanţa apreciază că este în interesul copiilor să fie încredinţaţi spre creştere şi educare mamei. Prin urmare, instanţa va încredinţa reclamantei, spre creştere şi educare, pe minorii .. Alexandru, născut la 03.05.1991 şi ... Elena Mădălina, născută la 12.06.1994.

Potrivit art. 97 alin. 1 Cod fam., ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri faţă de copiii lor minori, fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau înfiaţi. Una dintre aceste obligaţii ce incumbă în egală măsură ambilor părinţi este obligaţia de întreţinere, art. 86 alin.1 Cod fam. dispunând că această obligaţie există între părinţi şi copii, text de lege ce trebuie coroborat cu art. 107 alin. 1 Cod fam., conform căruia copilul minor este întreţinut de părinţii săi. Totodată, art. 86 alin.3 Cod fam. prevede că descendentul, cât timp este minor, are drept la întreţinere oricare ar fi pricina nevoii în care se află.

Această obligaţie de întreţinere a părinţilor faţă de copiii lor minori are un caracter complex, conţinutul său fiind determinat de prevederile art. 101 alin. 2 Cod fam., potrivit cărora părinţii sunt obligaţi să crească copilul, îngrijind de sănătatea şi dezvoltarea lui fizică, de educarea, învăţătura şi pregătirea profesională a acestuia. Întreţinerea urmează să fie determinată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui ce urmează a o plăti, aşa cum impune art. 94 alin.1 Cod fam. La stabilirea cuantumului pensiei de întreţinere datorate de părinte copilului său, se vor aplica dispoziţiile art. 94 alin. 3 din acelaşi act normativ, potrivit cărora când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o treime din câştigul din muncă pentru doi copii, cum este şi cazul de faţă. Faţă de cele expuse anterior şi având în vedere că din probele administrate a reieşit că pe parcursul prezentului proces tatăl nu a contribuit la cheltuielile legate de creşterea şi educaţia minorilor, urmează ca pârâtul să fie obligat  la plata unei sume reprezentând 1/3 din venitul net ,lunar, cu titlu de pensie de  întreţinere in favoarea minorilor Alexandru, ns. la 3 mai 1991 şi Elena Mădălina, ns. la 12.06.1994, câte 1/6 pentru fiecare, începând cu data introducerii actiunii 12.01.2009 şi până la majoratul acestora.

În baza art.274 Cpc, va fi obligat paratul la plata sumei de 39,3 lei către reclamanta reprezentând cheltuieli de judecata .

1