Întoarcerea executare-repunere în situaţia anterioară.

Sentinţă civilă 1701/11.02.2008 din 11.02.2008


Prin cererea înregistrata pe rolul instantei la numarul 124/2008, reclamanta S.C. „M” S.R.L. a chemat în judecata pe pârâta S.C. „E” S.R.L., solicitând întoarcerea executarii silite si repunerea partilor în situatia anterioara, în sensul obligarii pârâtei la restituirea sumei de 12500.00 lei reprezentând suma achitata în baza sentintei civile nr. 1777 pronuntata în dosarul nr. xxx/245/2007.

A invocat art.  311 alin. 1  si 4041 - 4043 Cod procedura civila.

S.C. „E” S.R.L. a solicitat respingerea actiunii.

A aratat ca nu rezulta daca hotarârea a fost casata total sau partial.

În cauza a fost atasat dosarul de executare silita nr. y/2008.

Reclamanta a depus si dovada achitarii diferentei de taxa de timbru de 2.000 lei.

Examinând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr. 1777 pronuntata de Judecatoria Iasi în dosarul nr. xxx/245/2007, S.C. „M” S.R.L. a fost obligata sa plateasca S.C. „E” S.R.L. Iasi sumele de 41.890 lei reprezentând TVA nedatorata reactualizata în raport cu rata inflatiei la data platii, dobânda legala aferenta acestei sume de la 01.10.2005 si pâna la  achitarea integrala a debitului si 8570 lei cheltuieli de judecata.

Conform certificatului din dosarul nr. xxx/245/2007 al Judecatoriei Iasi, sentinta civila nr. 1777 a Judecatoriei  Iasi a fost casata. Cauza a fost trimisa spre rejudecare la Judecatoria Iasi.

Reclamanta a achitat pârâtei, conform ordinelor de plata depuse la dosar suma de 55.245 lei, conform sentintei mentionate mai sus.

Conform art. 311 alin. 1 Cod procedura civila „Hotarârea casata nu are nici o putere”. La alin. 2 se prevede „Actele de executare sau de asigurare facute în puterea unei asemenea hotarâri sunt desfiintate de drept,  daca instanta de recurs nu dispune altfel.”

În consecinta, în cauza sunt incidente prevederile art. 4041 - 4043  Cod procedura civila referitoare la întoarcerea executarii.

S-a constata ca prezenta cerere este  întemeiata pentru considerentele ce au fost expuse si în baza art. 4041-4043 Cod procedura civila, instanta a admis-o si a dispus întoarcerea executarii silite si repunerea partilor în situatia anterioara.

În consecinta, instanta a obligat-o pe pârâta sa plateasca reclamantei sumele de:  55.245 lei reprezentând  obligatia (suma stabilita) conform sentintei civile nr. 1777 a Judecatoriei Iasi, pronuntata în dosarul nr. xxx/245/2007 si 2.000 lei cheltuieli de judecata (taxa de timbru si timbru judiciar).