Dovada calității de reprezentant convențional în faza executării silite. Contestație la executare.

Sentinţă civilă *** din 31.05.2019


Conținut speță: Contestație la executare pentru lipsa dovezii calității de reprezentant convențional al avocatului semnatar al cererii de executare silită.

Rezumat: Împuternicirea care lipsește de la dosarul de executare silită, fiind depusă la dosarul vizând contestația la executare, în copie simplă iar nu în copie certificată pentru conformitate cu originalul potrivit dispozițiilor art. 85 alin. (3) C.proc.civ., respectiv prezentarea originalului înscrisului, deși i s-a pus în vedere creditoarei să efectueze aceste demersuri, nu poate face dovada mandatării avocatului, în condițiile legii, pentru efectuarea activităților specifice fazei de executare silită și nici dovada asumării de către creditoare a cererii de executare silită.

Lipsa semnăturii/asumării cererii de executare silită de către creditoare ori de către un reprezentant al acesteia care să își fi dovedit, în condițiile legii, calitatea, duce la admiterea contestației la executare, anularea cererii de executare silită și, ca o consecință, a tuturor actelor de executare silită ce i-au urmat cu titlu subsecvent și accesoriu.

În fapt, prin contestația la executare formulată, contestatorul a solicitat anularea tuturor actelor și formelor de executare efectuate în dosarul execuțional nr. 791/2018 al biroului executorului judecătoresc Chizec Maria Victoria Silvia. Verificând actele de stare de executare silită, instanța constată că cererea de executare silită înregistrată la data de 14.05.2018 (f 18, vol. 1) este semnată pentru creditoarea P. S.A.R.L. de către av. P.C., însă nu este însoţită de dovada mandatului acordat acesteia de către creditoare pentru efectuarea acestui demers.

Constatând că în dosarul de încuviințare a executării silite nr. 5605/296/2018 a fost depusă copia împuternicirii seria B nr. 4088963/09.05.2018 (f 5) emisă în baza contractului de angajament nr. 1421159/28.03.2016, însă aceasta nu este certificată pentru conformitate cu originalul, ștampila și semnătura aplicate fiind fotocopiate şi nici nu se regăsește în dosarul de execuare silită nr. 791/2018, instanța a solicitat atât executorului judecătoresc, cât şi doamnei avocat P.C., transmiterea la dosarul cauzei a împuternicirii acordate de creditor avocatului, în original sau copie certificată pentru conformitate cu originalul, în condițiile art. 85 alin. (3) C.pr.civ.

Deși copia dosarului de executare silită a fost transmisă de mai multe ori la dosarul cauzei, niciunul dintre exemplare nu conține dovada împuternicirii acordate de creditor avocatului pentru semnarea cererii de executare silită și reprezentarea creditoarei în fața Biroului Executorului Judecătoresc Chizec Maria-Victoria-Silvia, care a procedat la efectuarea procedurii de executare silită în dosarul nr. 791/2018.

La solicitarea repetată a instanței, la dosarul cauzei au fost comunicate copii ale unor împuterniciri, însă niciuna dintre acestea nu face, în condițiile legii, dovada mandatului acordat avocatului pentru depunerea cererii de executare silită şi desfășurarea procedurii de executare silită împotriva debitorului contestator, în dosarul nr. 791/2018.

Astfel, la fila 188, vol. 1 a fost depusă împuternicirea avocațială pentru reprezentarea creditoarei intimate în fața Judecătoriei Satu Mare, emisă în temeiul contractului de 32 angajament nr. 1421159/28.03.2016. La fila 173, vol. 2 a fost depusă o nouă împuternicire avocațială pentru reprezentarea creditoarei intimate, de asemenea, în fața Judecătoriei Satu Mare, emisă tot în temeiul contractului de angajament nr. 1421159/28.03.2016, încheiat cu creditoarea P. LTD. La data de 18.12.2018 (f 186, vol. 2) la dosarul cauzei a fost depusă copia unei împuterniciri emise la data de 13.12.2018 în temeiul contractului de angajament nr. 1421159/28.03.2016, încheiat de doamna avocat C.P. cu creditoarea P. LTD, însă și aceasta vizează activități specifice fazei de judecată și este emisă pentru reprezentarea creditoarei în fața Judecătoriei Satu Mare.

Deși s-au acordat mai multe termene de judecată pentru depunerea dovezii calității de reprezentant al doamnei avocat P. C. pentru creditoarea P. LTD în dosarul de executare silită nr. 791/2018, fiind emise adrese în acest sens, atât cabinetului avocatului, cât și biroului executorului judecătoresc care a procedat la efectuarea executării silite în dosarul menționat, la data de 16 aprilie 2019 la dosarul cauzei a fost depusă o nouă copie a unei împuterniciri emise de cabinetul doamnei avocat P.C., seria B nr. 4396442/2019, nedatată corespunzător, de această dată emisă în baza contractului de angajament nr. 1421161/25/01/2019 (f 192, vol. 3), pentru activități în fața biroului executorului judecătoresc Chizec Maria Victoria Silvia, vizându-l pe debitorul LSG.

În drept, potrivit art. 85 alin. (3) C.pr.civ. „împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică sau juridică dată unui avocat sau consilier juridic se dovedește prin înscris, potrivit legilor de organizare și exercitare a profesiei.”

În temeiul art. 126 alin. (1) teza a doua din Hotărârea Uniunii Naţionale a Barourilor din România nr. 64 din 3 decembrie 2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat, în baza contractului de asistenţă juridică, avocatul se legitimează faţă de terţi prin împuternicirea avocaţială întocmită conform anexei nr. II. Potrivit art. 292 alin. (2) C.pr.civ. „ dacă înscrisul este depus în copie, partea care l-a depus este obligată să aibă asupra sa originalul și, la cerere, să îl prezinte instanței, sub sancțiunea de a nu se ține seama de înscris.”

În conformitate cu dispozițiile art. 286 alin. (2) Cod procedură civilă „ părțile pot să ceară confruntarea copiei cu originalul, prezentarea acestuia din urmă putând fi întotdeauna ordonată de instanța, în condițiile prevăzute la art. 292 alin. (2).”

Conform art. 82 alin. (1) C.pr.civ. „când instanța constată lipsa dovezii calității de reprezentant a celui care a acționat în numele părții, va dau un termen scurt pentru acoperirea lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată.”

Reţinând că unul dintre argumentele vizate de contestator se referă la lipsa calității avocatului de reprezentant al creditorului în etapa executării silite desfășurate în dosarul execuțional nr. 791/2018 al biroului executorului judecătoresc Chizec MariaVictoria Silvia, constatând lipsa de concordanță între înscrisurile depuse în dosarul de încuviințare a executării silite nr. 5605/296/2018 al Judecătoriei Satu Mare și copia certificată pentru conformitate a dosarului de executare silită nr. 791/2018, instanța a dispus depunerea copiei certificate pentru conformitate cu originalul sau prezentarea originalului împuternicirii prin care se face dovada - în condițiile legii - a calității avocatului de reprezentant al creditorului în etapa de executare silită demarată prin înregistrarea la biroului executorului judecătoresc Chizec MariaVictoria Silvia a cererii de executare silită împotriva debitorului LSG.

Deși au fost acordate mai multe termene în acest sens, la dosarul cauzei au fost depuse mai multe împuterniciri care conferă avocatei P.C. dreptul de reprezentare al creditoarei în fața judecătoriei Satu Mare, iar nu în fața biroului executorului judecătoresc care a procedat la efectuarea executării silite.

Singurele împuterniciri care vizează activități ale avocatei PC privitoare la executarea silită desfășurată în fața biroului executorului judecătoresc Chizec Maria Victoria Silvia sunt copia împuternicirii seria B nr. 4088963/09.05.2018 (f 5) emisă în baza contractului de angajament nr. 1421159/28.03.2016, însă aceasta nu este certificată pentru 33 conformitate cu originalul, ștampila și semnătura aplicate fiind fotocopiate, precum și copia certificată pentru conformitate cu originalul a împuternicirii seria B nr. 4396442/2019, nedatată corespunzător, de această dată emisă în baza contractului de angajament nr. 1421161/25/01/2019, însă aceasta este ulterioară activității de executare silită desfășurate în dosarul execuțional nr. 791/2018, fiind emisă în cursul judecării prezentei contestații. Niciuna dintre aceste împuterniciri nu a fost depusă în original.

Raportat la aceste considerente, instanța conchide că în cauză nu s-a făcut dovada mandatării avocatului, în condițiile legii, pentru efectuarea activităţilor specifice fazei de executare silite şi nici dovada asumării de către creditoare a cererii de executare silită.

În cele 53 de pagini ale întâmpinării depuse la prezentul dosar, intimata nu face nicio referire privitoare la asumarea cererii de executare silită. Pentru aceste motive, instanța constată că cererea de executare silită depusă la data de 14.05.2018 la Biroul Executorului Judecătoresc Chizec Maria Victoria Silvia nu este semnată sau asumată de către creditoare ori de către un reprezentant al acesteia, care să își fi dovedit - în condițiile legii - calitatea, motiv pentru care instanța va admite contestația la executare formulată de către contestator, din perspectiva acestor critici, cu consecința anulării cererii de executare silită din data de 14.05.2018 și, ca o consecință, a tuturor actelor de executare silită ce i-au urmat cu titlu subsecvent și accesoriu.