Partaj

Sentinţă civilă 216 din 06.04.2010


Constată că prin decizia nr. 1074/R/2007, Tribunalul Bacău a admis recursul împotriva sentinţei civile 2119/2006, pronunţata de Judecătoria Moineşti si a casat sentinţa recurată, trimiţând cauza spre rejudecare.

Prin cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost precizata. înregistrata sub nr. 255/260/2008 pe rolul Judecătoriei Moineşti, reclamanta HG in contradictoriu cu parata SM, a solicitat ieşirea din indiviziune după L.N. şi L.E.

Acţiunea a fost legal timbrata cu TT de 18,3, TJ de 1,5 lei.

In motivare reclamanta a menţionat ca in anul 1940 a încetat din viata defunctul L, N iar in anul 2002, defuncta L. E.

Reclamanta a precizat ca după defuncţi au rămas ca moştenitori legali părţile din prezenta cauza, reclamanta in calitate de fiica si parata in calitate de nepoata.

Prin cererea de precizare a acţiunii introductive, reclamanta a arătat ca masa succesorala se compune din xasă din lemn acoperită cu ţiglă, formată din 4 camere, hol şi cămară situată în Dărmăneşti, str. Muncii, nr. 37:grajd construit din lemn acoperit cu ţiglă, format din 2 camere;o bucătărie de vară construită din lemn;o magazie de lemne (şopron) construită din lemn;primele trei imobile sunt situate pe suprafaţa de aproximativ 536 mp teren curţi-construcţii, cu vecinii:.. . . . ;

Totodată reclamanta a menţionat ca solicita si suportarea pasivului succesoral in suma de 3000 lei ( valoarea actualizata) reprezentând cheltuieli de înmormântare, praznice după defuncta L.E..

Parata a formulat întâmpinare cerere reconvenţionala.

Pârâtul a invocat excepţia autorităţii de lucru judecat, motivând ca intre reclamanta si tatăl paratei a intervenit o tranzacţie, consfinţită prin hotărâre judecătoreasca, cu privire la împărţirea bunurilor succesorale.

Pe fondul cauzei, parata a solicitat respingerea acţiunii principale iar sub aspect reconvenţional, constatarea calităţii sale de unic moştenitor si compunerea masei succesorale.

In motivare, parata a arătat ca sunt întrunite condiţiile art 1201 privind excepţia autorităţii de lucru judecat si a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata întrucât prin hotărârea judecătoreasca nr. 2857/2003 pronunţata de Judecătoria Moineşti a fost sistata starea de indiviziune dintre părţi.

Parata a arătat ca are calitatea de unic moştenitor al defunctului L.A. iar masa succesorala se compune din :bunurile atribuite prin sentinţa civilă nr. 2857/2003;0,17 ha teren arabil la pct. Maşcaş;0.04 ha teren fanat la pct. Prand;0,54 ha teren fanat la pct. Balta verde;0,21 ha teren fanat la pct. Balta verde;0,18 ha teren păşune la pct. Măgurice;0,36 ha teren fâneţe, la pct. Urzică;0,13 ha teren arabil la pct. Prun;

In drept s-au invocat prevederile art 115-119 cod proc. civ.

In dovedire s-a solicitat încuviinţarea probei cu acte, martori.

Reclamanta a formulat cerere reconvenţionala precizata la fi. 62 dosar , arătând ca solicita nulitatea tranzacţiei ce a făcut obiectul dosarului 5612/2003 care

s-a încheiat in afara sălii de judecata, si nu in fata instanţei iar partea nu ar fi citit-o, motiv pentra care din eroare se refera la alt imobil decât cel care este in masa succesorala.

Reclamanta a solicitat respingerea excepţiei autoritarii de lucru judecat arătând ca exista tripla identitate de obiect, părţi, cauza.

In drept s-au invocat prevederile art 119 cod proc. civ., art 1712 cod civ.

In dovedire s-a solicitat încuviinţarea probei cu acte, interogatoriu, expertiza prealabila.

In cursul caii de atac a recursului, in dosar nr. 971/260/2006, numitul Filip Florin a formulat cerere de intervenţie accesorie in sprijinul paratei.

In motivare intervenientul a precizat ca a cumpărat bunurile succesorale de la parata si nu mai exista alte bunuri decât cele cuprinse in tranzacţie, solicitând respingerea acţiunii ca nefondata.

Analizând ansamblul probator administrat in cauza, instanţa retine următoarele:

Prin decizia 1074/R/2007, Tribunalul Bacău a admis recursul împotriva sentinţei civile 2119/2006, pronunţata de Judecătoria Moineşti si a casat sentinţa recurată, trimiţând cauza spre rejudecare.

In considerentele deciziei s-a reţinut ca prima instanţa a lăsat nesoluţionat capătul de cerere având ca obiect partaj succesoral, încălcând prevederile art 129 alin 6 cod proc. civ.

Pe baza probelor administrate în cauză la data de 23 februarie 2009, s-a dat în temeiul art.673 ind.6 C.pr.civilă o încheiere prin care: s-a respins excepţia nulităţii tranzacţiei invocata de reclamanta şi excepţia autorităţii de lucru judecat.

S-a constatat calitatea de moştenitori legali cu vocaţie succesorala legala concreta a reclamantei H.G., in calitate de descendent direct cu o cota succesorala de Vi din masa succesorala si parata Sandulache Marcela, in calitate de nepoata de fiu, cu o cota succesorala de lA din masa succesorala.

S-a constatat ca masa bunurilor succesorale se compune din : o bucătărie de vara construita din lemn situata in Darmanesti , str. Muncii nr. 37, suprafaţa de 355 mp teren curţi construcţii si suprafaţa de 1280 teren arabil situat in Darmanesti , str. Muncii nr. 37, situate in Darmanesti, str. Muncii nr. 37 învecinate cu : N- Popovici Vasile si Alexandrescu Alexandru, E- Fulga Vasile, S- str. Muncii, Serbu Valentin,, Mititelu Rodica, V- Hazapara Petrica,suprafata de 1700 mp teren arabil situat in pct. " paraul Mancas" extravilanul localităţii Darmanesti. cu vecinii: N- Ghilescu Rodica, E- DE, S- propr. Particulare, V- proprietăţi particulare, suprafaţa de 3600 mp teren faneata situat in pct." Urzica", extravilanul localităţii Darmanesti, Învecinat cu : N-Pavel Vasile, E- DE, S- Cotfas Vasile, , V- paraul Urzica, suprafaţa de 1500 mp teren faneata situata in pct. Magurice, extravilanul localităţii Darmanesti, Învecinată cu : N- Ploicia Ion, E- Bogasiu Ştefan, S- Hanganu Vasile, V- Mocanu Ion, suprafaţa de 2100 mp teren pasune situata in pct. " Balta Verde", extravilanul localităţii Darmanesti, învecinată cu : N- Rusu Ion, E- mazilu Glie., S- Mihaila Bucur, V-Podoleanu Neculai, suprafaţa de 5400 mp teren pasune in pct. " Balta Verde",

extravilanul localităţii Darmanesti, invecinata cu : N- Moraru Ion, E- Siminon Stelian, S- Simion Constantin, V- Bogasiu Gheorghe.

S-au numit expert topografic, expert construcţii cu onorarii provizorii de 600 lei, respectiv 300 lei pentru identificarea si evaluarea bunurilor, pentru formularea propunerilor de lotizare având in vedere opţiunea pârtilor, posesia bunurilor.

Pentru a dispune astfel, instanţa a avut în vedere, că defuncţii au încetat din viata in anul 1940, respectiv 2002, cu ultimul domiciliu in Dărmăneşti, jud. Bacău.

După cei doi defuncţi au rămas ca moştenitori legali cu vocaţie succesorala, reclamanta in calitatea de fiica a defuncţilor ( certificat de naştere seria NT nr. 037320/1935) si parata in calitate de nepoata de fiu, L.A. decedat in data de 28.11.2003 ( certificat de deces seria DR nr. 904083).

Referitor la cele doua excepţii invocate de reclamanta, respectiv parata si anume excepţia nulităţii tranzacţiei, excepţia autoritarii de lucra judecat, instanţa a apreciat ca sunt nefondate,pentra următoarele cons

Reclamanta si tatăl paratei, in prezent decedat au încheiat tranzacţia consfinţită prin hotărârea judecătoreasca 2857/2003 a Judecătoriei Moineşti prin care au fost partajate si atribuite imobile construcţii si suprafeţe de teren ramase după cei doi defuncţi.

Iniţial, in sprijinul excepţiei de nulitate, reclamanta a afirmat ca semnătura de pe tranzacţie nu-i aparţine aceasta nefîind semnata de ea sau de fratele sau, invocând prevederile art 1712 cod civ.

In cursul judecaţii pendinte, reclamanta a precizat ca înţelege sa invoce nulitatea absoluta a tranzacţiei arătând ca exista eroare asupra obiectului si s-a tranzacţionat cu privire la un alt bun decât cel rămas după cei doi defuncţi.

Reclamanta nu a înţeles sa se înscrie in fals sau sa solicite verificarea de scripte cu privire la semnăturile despre care afirma ca nu-i aparţin nici ei nici fratelui, L.A..

Instanţa a apreciat ca in cauza nu s-a făcut dovada existentei unui viciu de consimţământ al erorii asupra identităţii fizice a obiectului , respectiv imobilul construcţie reţinut in actul tranzacţiei si situat in Darmanesti, str. Muncii nr. 37,jud. Bacău.

Potrivit declaraţiilor testimoniale, coroborat cu răspunsurile la interogatoriu, după cei doi defuncţi a rămas o singura casa si nu doua, situata in Darmanesti, str. Muncii nr. 37 , jud. Bacău. Faptul ca aceasta camera are 4 camere si nu 2 , aşa cum s-a reţinut in tranzacţie, instanţa apreciază ca reprezintă o simpla eroare materiala si nu o eroare viciu de consimţământ asupra calităţilor substanţiale ale obiectului aşa încât sa determine o falsa reprezentare a acestor calităţi substanţiale si sa determine lipsa consimţământului.

In cauza nu s-a dovedit ca părţile , potrivit sentinţei civile 2857/2003 , ar fi tranzacţionat asupra unei alte case decât cea a defuncţilor si ca ar fi existat o eroare io sensul sus menţionat.

Referitor la vecinii imobilului construcţie, in prezenta cauza nu exista certitudine ca ei ar fi fost menţionaţi in mod greşit, fiind posibil ca in anul 2003

aceia sa fi fost vecinii iar ulterior sa se fi schimbat prin acte translative de proprietate, un singur vecin fiind acelaşi: str. Muncii.

Aşadar, instanţa a apreciat ca bunul asupra căruia s-a tranzacţionat este unul si acelaşi , cel din str. Muncii nr. 37, Darmanesti, jud. Bacău, la adresa respectiva neputând sa fie decât o singura casa asupra căreia reclamanta si fratele sau au tranzacţionat.

De altfel, cu ocazia interogatoriului, reclamanta se contrazice si recunoaşte ca in urma tranzacţiei casa si grajdul au fost atribuite fratelui sau si ca ar fi fost de acord pentru ca acesta era bolnav. Martorii audiaţi au declarat ca in casa părinteasca a locuit L.A., iar după decesul părinţilor ar fi locuit acolo si reclamanta dar si nişte chiriaşi.

Potrivit înscrisului sub semnătura privata de la fl. 21, actului autentificat sub nr. 2217/2005, intervenientul F.F. a încheiat o promisiune de vânzare cumpărare pentru imobilul construcţie reprezentat din casa cu 2 camere , dependinţe, grajd , 200 mp teren, 0,7 ha teren arabil,), promitent vânzător fiind S.M.

Din procesul verbal de predare bunuri rezulta ca aceleaşi bunuri au fost adjudecate către terţii Tifrea Adina si lorga Neculai, creditori ai aceleaşi parate.

In ceea ce priveşte excepţia autoritarii de lucra judecat, invocata de parata, instanţa a apreciat ca nu sunt întrunite condiţiile art 1201 cod civ., 166 cod proc. civ.

Potrivit expertizei topografice prealabile , prin tranzacţia consfinţită prin hotărârea judecătoreasca 2857/2003L.A. a primit in lot doua suprafeţe de teren din cele solicitate la masa partajabila, respectiv suprafaţa de 200 mp teren curţi construcţii si 1500 mp teren arabil la pct. „ Prund", iar reclamanta a primit in lotul sau suprafaţa de 2200 mp teren fanată la pct. Pagubeni".

Având in vedere ca nu toate bunurile au fost partajate prin tranzacţia sus menţionata, instanţa a constatat ca nu sunt întrunite condiţiile autoritarii de lucru judecat sub aspectul identitarii de obiect, cauza pendinte fiind practic un supliment de partaj, si nu un partaj, in conformitate cu prevederile art 84 cod proc. civ.

Potrivit răspunsurilor la interogatoriu coroborat cu raportul de expertiza extrajudiciara depus al dosarul cauzei, anexa 24, raport expertiza topografica, după defuncţi au rămas următoarele bunuri, care nu au fost cuprinse in tranzacţia sus menţionata, respectiv: o bucătărie de vara construita din lemn situata in Darmanesti , str. Muncii nr. 37, suprafaţa de 355 mp teren curţi construcţii si suprafaţa de 1280 teren arabil situat in Darmanesti , str. Muncii nr. 37, situate in Darmanesti , str. Muncii nr. 37 Învecinate cu : N- Popovici Vasile si Alexandrescu Alexandru, E-Fulga Vasile, S- str. Muncii , Serbu Valentin, , Mititelu Rodica, V- Hazaparu Petrica, suprafaţa de 1700 mp teren arabil situat in pct. " paraul Mancas" extravilanul localităţii Darmanesti. cu vecinii: N- Ghilescu Rodica, E- DE, S- propr. Particulare, V- proprietăţi particulare, suprafaţa de 3600 mp teren faneata situat in pct." Urzica", extravilanul localităţii Darmanesti, invecinat cu : N- Pavel Vasile, E-DE, S- Cotfas Vasile, , V- paraul Urzica, suprafaţa de 1500 mp teren faneata situata in pct. Magurice, extravilanul localităţii Darmanesti, Învecinată cu : N- Ploicia Ion,

E- Bogasiu Ştefan, S- Hanganu Vasile, V- Mocanu Ion, suprafaţa de 2100 mp teren pasune situata in pct. " Balta Verde", extravilanul localităţii Darmanesti, invecinata cu : N- Rusu Ion, E- mazilu Ghe., S- Mihaila Bucur, V- Podoleanu Neculai, suprafaţa de 5400 mp teren pasune in pct. " Balta Verde", extravilanul localităţii Darmanesti, invecinata cu : N- Moraru Ion, E- Siminon Stelian, S- Simion Constantin, V- Bogasiu Gheorghe.

Referitor la imobilul casa cu 2 camere, aşa cum s-a reţinut si in considerentele anterior menţionate, acest imobil are 4 camere insa nici una din părţi nu a solicitat reţinerea diferenţei de 2 camere, care de altfel nici nu pot fi identificate.

Potrivit actelor de stare civila, după defuncţi au rămas ca moştenitori, reclamanta in calitate de fiica cu o cota succesorala de lA si parata, in calitate de nepoata ce beneficiază de instituita reprezentării succesorale, care culege pe tulpina cota de lA a tatălui sau, L.A., decedat in anul 2003.

Instanţa nu a reţinut la masa succesorala pasivul succesoral solicitat de reclamanta întrucât aceasta nu a făcut dovada celor afirmate in condiţiile art 1169 cod civ. care statuează ca cel ce face o propunere înaintea judecaţii trebuie sa o dovedească.

După depunerea rapoartelor de expertiză, reclamanta prin apărător a ridicat obiecţiuni în sensul că expertul topo nu a lăsat cale de acces la terenurile atribuite în lotul reclamantei şi că făcând o comparaţie între terenurile din intravilan, expertul atribuie 788 m.p. teren în lotul 2 şi 568 m.p. în lotul 1 rămânând diferenţă de teren neatribuită,împarte mai puţin teren decât cel reţinut de către instanţă şi că expertul nu a precizat distanţele dintre construcţii şi aşa cum este stabilit linia de hotar, aceasta trece prin construcţii.

Instanţa a respins obiecţiunile, deoarece expertul a precizat că a fost în imposibilitate să stabilească ieşire la strada Muncii deoarece nu există o astfel de posibilitate,calculând suprafeţele atribuite rezultă că expertul a însumat terenul reţinut prin încheiere, din calcule reieşind exact suprafaţa reţinută în IAP iar faptul că expertul nu a precizat distanţele dintre construcţii şi linia de hotar trece prin construcţie, nu prezintă relevanţă.

Instanţa urmează a admite în parte cererea de partaj şi a dispune ieşirea din indlviziune, conf. expertizelor şi suplimentului la raportul de expertiză finală Butnaru, în aşa fel încât să se ţină seama şi de modalitatea în care părţile au primit restul bunurilor prin tranzacţia anterioară, urmând a se respinge cererea privind pasivul succesoral ca nefondată.

Se va admite în parte reconvenţionala pârâtei S.M. şi se va constata că pârâta este unica moştenitoare a defunctului L.A. decedat la data de 28 noiembrie 2003 şi a bunurilor dobândite de către acesta prin s.c. nr. 2857/2003 pronunţată de Judecătoria Moineşti.

Se va respinge reconvenţionala formulată de reclamanta H.G. prin care a solicitat nulitatea tranzacţiei, ca nefondată.

Se va respinge cererea de intervenţie în interes alăturat pârâtei ,formulată de intervenientul F.F.

în baza art.274 C.prxivilă va fi obligată pârâta să achite reclamantei cheltuielile de judecată ocazionate de proces, respectiv taxa de timbra, onorarii de avocat şi onorarii de experţi conform chitanţelor depuse la dosar.

Pentru aceste motive,

Domenii speta