Infractiuni

Sentinţă penală 164 din 16.12.2009


SENTINŢA PENALĂ  Nr. 521

Şedinţa publică de la 16 Decembrie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

MINISTERUL PUBLIC : reprezentat de procuror

Pe rol judecarea cauzei penale pusă în mişcare prin rechizitoriul Parchetului de pe lîngă Judecătoria Moineşti privind pe inculpatul N. V., care a fost trimis în judecată pentru săvîrşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe (art. 180 Cp.).

Dezbaterile s-au desfăşurat in conformitate cu prevederile artr.304 Cod pr.penală în sensul că au fost întregistrate si stocate pe suport magnetic.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică s-a prezentat partea vătămată P. N. şi av.P. M. din oficiu pentru inculpat ,lipsind fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care procurorul, apărătorul inculpatului şi partea vătămată arată că nu mai au de formulat alte cereri.

Nemaifiind cereri de formulat şi probe de administrat instanţa constată terminată cercetarea judecătorească şi acordă cuvîntul în dezbateri.

Procurorul avînd cuvîntul expune pe scurt situaţia de fapt, arată că din probele administrate în cauză rezultă vinovăţia inculpatului, motiv pentru care solicită condamnarea lui la pedeapsa închisorii cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

In temeiul art. 359 c.p.p. solicită a se atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 cp..

Inculpatul să fie obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Partea vătămată P. N. solicită condamnarea inculpatului şi obligarea lui la plata despăgubirilor civile.

Avocat P. M. , apărătorul inculpatului, arată că achiesează la concluziile procurorului şi solicită a se aplica inculpatului o pedeapsă orientată spre minimul prev. de lege.în ceea ce priveşte pretenţiile solicită admiterea lor în măsura dovedirii. Solicită onorariul din fondurile MJ.

INSTANŢA - deliberând -

2

Asupra cauzei penale de faţă,

Constată că prin rechizitoriul nr.874/P/2009 al Parchetului Momeşti, jud. Bacău şi înregistrat sub nr.3866/260/2009 pe rolul Judecătoriei Moineşti, a fost trimis în judecată inculpatul N. V. , pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.180 alin.2 Cod penal şi art.181 alin.l Cod penal, cu aplicarea art.33 lit.a Cod penal.

în actul de sesizare a instanţei se arată că inculpatul în ziua de 21.03.2009 a lovit pe părţile vătămate P. N. şi P. M. , cauzându-le leziuni corporale pentru care au necesitat un număr de 24-25 zile îngrijiri medicale cu spitalizare şi respectiv 11-12 zile îngrijiri medicale fără spitalizare.

Din probatoriul administrat în cauză, materialul de urmărire penală şi declaraţiile date în faza de cercetare judecătorească, instanţa a reţinut următoarele:

Pe un fond conflictual mai vechi în legătură cu stabilirea hotarelor între proprietăţi , P. N. a mers la data de 21.03.2009 la grădină în vederea curăţirii unor pruni.

Soţia sa , P. M. s-a deplasat şi ea către aceeaşi proprietate pentru a-şi ajuta soţul, fiind însoţită de trei câini de talie mică.

Inculpatul N. V.a fost deranjat de zgomotul câinilor şi a început să îi lovească. Reproşându-i comportamentul, partea vătămată P. M. a fost lovită de inculpat cu o piatră în zona capului.

Observând ce se întâmplă şi că soţia sa deja îşi pierduse conştiinţa , partea vătămată P. N. a venit în ajutorul acesteia.

Astfel N. V. a lovit pe P. N. iniţial în zona ochiului stâng şi apoi în momentul când s-a dezechilibrat i s-au aplicat lovituri cu picioarele în zona toracica.

Când încerca să îi respingă atacul, P. N. a fost muşcat de către inculpat de mână.

Auzind scandal la proprietatea părţilor vătămate , S. E. şi A. V. care se aflau în vizită la partea vătămată au urcat către locul incidentului şi au observat cum cele două părţi vătămate erau lovite . Nu au îndrăznit să intervină dar au sunat la poliţia din localitate şi la salvare.

Martora N. M. a confirmat începerea conflictului pe care i 1-a semnalat fiica sa ctax nu a observat cele întâmplate deoarece s-a retras în casă.

Pentru loviturile primite numitului P. N. i-au fost necesare un număr de 24-25 zile îngrijiri medicale , fiind spitalizat la Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti iar părţii vătămate Popa Măria a necesitat un număr de 11-12 zile îngrijiri medicale , conform certificatelor medicale aflate la

Legal citat inculpatul nu s-a prezentat în instanţă.

Vinovăţia acestuia a fost dovedită prin audierea martorilor N. M., S. E.,A. V. ,certifîcatele medico-legale ale părţilor vătămate (filele 17-19 dosar).

Situaţia de fapt fiind dovedită , în drept fapta inculpatului N. V. care în ziua de 21.03.2009 a lovit pe părţile vătămate P. N. şi P. M. , cauzându-le

3

leziuni corporale pentru care au necesitat un număr de 24-25 zile îngrijiri medicale cu spitalizare şi respectiv 11-12 zile îngrijiri medicale fără spitalizare , întruneşte elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 180 alin.2 Cod penal şi art. 181 alin.l Cod penal , pentru care se va dispune pedepse cu amenda penală şi închisoare.

Deoarece faptele sunt în concurs real , inculpatul nefiind condamnat pentru niciuna din prezenta , îi vor fi aplicabile prevederile art.33 lit a şi 34 lit .d Cod penal.

La individualizarea pedepsei conf. art.72 C.pen. se va ţine seama de gradul de pericol social al infracţiunilor , de modalitatea de săvârşire dar şi de persoana inculpatului care a ignorat cercetarea judecătorească dar este la prima încălcare a legii penale.

Partea vătămată N. M. s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 20.000 lei daune morale şi 10.000 lei despăgubiri civile.

Partea vătămată N. N. a avut pretenţii civile în sumă de 5000 lei despăgubiri şi 20.000 lei daune morale.

N. M. a dovedit suma de 39 lei prin chitanţa de la filai 9 dosar şi N. N. suma de 97,20 lei ,reprezentând însumarea cheltuielilor cu consultul (filele 19, 58 dosar).

Potrivit art. 998 C.civ., orice faptă a omului care cauzează altuia un prejudiciu, obligă pe acela din a cărui greşeală s-a ocazionat, a-1 reface, iar potrivit art. 999 C.civ., omul este responsabil nu numai pentru prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar şi pentru prejudiciul cauzat prin imprudenţa sau neglijenţa sa.

In cauză sunt întrunite condiţiile răspunderii civile delictuale, respectiv fapta ilicită, prejudiciul material şi moral produs părţii civile, legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu şi vinovăţia inculpatului, motiv pentru care instanţa va admite acţiunea civilă formulată de partea civilă, însă numai în parte, pentru pretenţiile dovedite.

Instanţa reţine că dauna morală reprezintă în fapt acel prejudiciu produs ca urmare a atingerii unui drept extrapatrimonial sau intereselor extrapatrimoniale şi neeconomice ale persoanei, lezând aşa - zisele drepturi ale personalităţii, sau rezultatul dăunător direct, de natură nepatrimonială al unei fapte ilicite şi culpabile prin care se aduce atingere valorilor şi drepturilor extrapatrimoniale care sunt strâns legate de personalitatea umană.

Prejudiciile morale sunt cele care rezultă din vătămarea unui interes personal nepatrimonial.

Ele nu sunt susceptibile de evaluare bănească.

Astfel sunt: moartea, atingerile aduse integrităţii fizice, sănătăţii sau altor atribute ale personalităţii, cum ar fi , spre pilda, onoarea si reputaţia.

Asemenea prejudicii nu exclud, în mod necesar, cauzarea lor prin contact corporal. De pildă, durerea suferită de pe urma unei răniri sau loviri este un prejudiciu moral.

4

Daunele morale au fost clasificate astfel: daune morale constând în dureri fizice sau psihice numite pretium doloris; suferinţele psihice determinate de cauzarea morţii unei persoane iubite sau a unei rude apropiate, ori de rănirea, mutilarea, desfigurarea sau îmbolnăvirea gravă a acesteia sunt denumite şi prejudicii prin ricoşeu, iar despăgubirea datorată pentru repararea acestora se numeşte pretium affectionis;

Prejudiciul estetic cuprinde toate vătămările şi leziunile ce aduc atingeri armoniei fizice sau înfăţişării persoanei, despăgubirile datorate pentru a-1 repara denumindu-se "pretium pulchritudinis"; Prejudicul de agrement reprezintă restrângerea posibilităţilor victimei de a se bucura de viaţă, de a avea parte din plin de satisfacţii materiale şi spirituale pe care aceasta i le poate oferi

Astfel s-a arătat că "alături de muncă trebuie neapărat avute în vedere şi alte aspecte ce dau vieţii culoare şi valoare cum sunt: cultura, sportul, ocupaţiile dezinteresate referitoare la familie şi societate, deoarece incapacitatea de munca nu poate reprezenta toata paguba şi, deci, trebuie avut în vedere şi aşa-zisul prejudiciu de agrement.

Se va ţine seama la admiterea daunelor morale că loviturile primite de părţile vătămate le-au cauzat suferinţe deosebite fizice , de vârsta înaintată a acestora , sechelele rămase şi mai ales că deja sufereau de boli cronice , condiţie în care acestea se pot agrava în urma traumatismelor.

Conform art.52 Cod penal rolul educativ al pedepsei se poate realiza şi fără privare de libertate.

Vor fi interzise inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a 2a ,b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

în baza art.81 Cod penal se va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpatului pe o perioadă a termenului de încercare prevăzut de art.82 Cod penal.

In baza art.71 al.5 Cod penal va fi suspendată condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

In baza art.359 al.l Cod procedură penală se va atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

In baza art. 14, 346 cod proc penală cu aplicarea art.998 Cod civil va fi obligat inculpatul către părţile vătămate despăgubiri civile şi daune morale în măsura admiterii lor.

In baza 313 din Legea nr.95/2006 obligă pe inculpatul N. V. către Spitalul Moineşti, jud. Bacău la plata sumei de 774,31 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare a părţii vătămate P. N. şi către Serviciul de Ambulanţă Bacău la plata sumei de 317,2 lei transportul părţii vătămate P. N..

Se va dispune plata onorariului apărător oficiu din cadrai Biroului de Avocaţi Moineşti, din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti. în

5

baza art. 191 alini Cod proc .penală va obliga inculpatul la cheltuieli judiciare către stat din care şi onorariu apărător oficiu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

In baza art. 180 al.2 Cod penal, pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe , condamnă pe inculpatul N. V la 700 lei amendă penală.

In baza art. 181 al.l Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală , condamnă pe acelaşi inculpat la 6 luni închisoare.

în baza art.33 lit.a Cod penal cu aplicarea art. 34 lit d Cod penal , contopeşte şi aplică pedeapsa cea mai grea de 6 luni închisoare.

Interzice inculpatului drepturile prevăzute de art.64 lit.a teza a 2 a , lit b Cod penal în condiţiile şi pe durata celor prevăzute de art. 71 al.2Cod penal.

în baza art.81 Cod penal dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei inculpatului pe o perioadă a termenului de încercare de 2 ani şi 6 luni închisoare conform art,82 Cod penal.

în baza art.71 al.5 Cod penal suspendă condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

In baza art.359 al.l Cod procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra prevederilor art. 83 Cod penal în sensul că dacă în perioada termenului de încercare va săvârşi alte infracţiuni se va dispune revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

în baza art. 14, 346 cod proc penală cu aplicarea art.998 Cod civil obligă inculpatul către partea vătămată P. M. la plata sumei de 39 lei despăgubiri civile şi 2000 lei daune morale şi către partea vătămată P. N. la plata sumei de la plata sumei de 97,20 despăgubiri civile şi 7000 lei daune morale.

în baza 313 din Legea nr.95/2006 obligă pe inculpatul N. V.către Spitalul Moineşti, jud. Bacău la plata sumei de 774,31 lei reprezentând cheltuieli de spitalizare a părţii vătămate P. N. şi către Serviciul de Ambulanţă Bacău la plata sumei de 317,2 lei transportul părţii vătămate P. N..

Dispune plata onorariului apărător oficiu 200 lei avocat P. M. din cadrul Biroului de Avocaţi Moineşti, din fondurile Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti.

în baza art. 191 alini Cod proc .penală obligă inculpatul la 300 lei cheltuieli judiciare către stat din care 200 lei onorariu apărător oficiu.

Cu recurs în 10 zile de la pronunţare pentru partea vătămată P. N. şi de la comunicare pentru celelalte părţi

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 16.12.2009

Preşedinte,

Grefier,

Red.+Tehnored.C.P../l 8.12.2009