Fond funciar

Sentinţă civilă 196 din 23.03.2010


JUDECĂTORIA MOINEŞTI SENTINŢA CIVILA NR. 599/23.02.2010

Prin  cererea  înregistrată  pe  rolul  Judecătoriei  Moineşti  la  data  de

5.11.2009 sub nr. 5149/260/2009, petenta R N a ....... solicitat instanţei, în

contradictoriu cu pârâtele Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi Comisia locală Asău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, anularea parţială a Hotărârii Comisiei Judeţene Bacău nr. 13553/2009 în sensul anulării dispoziţiilor cuprinse în art.2 şi 3 din această hotărâre precum şi obligarea celor două pârâte la stabilirea unui alt amplasament decât cel propus de Comisia Locală Asău şi validat de Comisia Judeţeană Bacău pentru punerea în posesie a numitului A D.N pentru o suprafaţă de 3,1146 ha teren vegetaţie forestieră.

In motivarea cererii, se arată în esenţă următoarele:

Comisia locală Asău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a propus spre validare Comisiei Judeţene Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, suprafaţa de 3,1146 ha teren cu vegetaţie forestieră pentru A D. N, moştenitor al defunctului A I.

In mod vădit eronat, prin art. 2 din Hotărârea nr. 13553/2009, Comisia Judeţeană Bacău a dispus validarea amplasamentului pentru suprafaţa de 3,1146 ha într-un perimetru în care se regăsesc construcţii silvice şi instalaţii silvice, motiv pentru care trebuia propus un amplasament limitrof pentru suprafaţa de teren pe care se regăsesc aceste construcţii şi instalaţii silvice.

In susţinerea acestei soluţii petenta invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 602 din 20.05.2008 precum şi dispoziţiile art. 31 alin 6 din Legea 1/2000.

Plângerea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 53 alin 2 şi art. 57 din Legea 18/1991.

In susţinerea plângerii, petenta a anexat înscrisuri, respectiv: adresa de înaintare către petenta a Hotărârii Comisiei Judeţene Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor-fila 5, Hotărârea Comisiei Judeţene Bacău nr. 13553/2009, anexa 37 care cuprinzând obiecţiunile formulate de reprezentantul petentei cu privire la amplasamentul terenului, adresa nr.7102 din 27.07.2009 a RNP-Directia Silvică Bacău către Comisia Judeţeană Bacău, înscrisuri în dovedirea susţinerii existenţei construcţiilor şi pepinierei silvice pe amplasamentul validat.

Prin serviciul registratură, în data de 14.01.2010, pârâta Comisia Locală Asău pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii formulate de petenta, arătând în esenţă că propunerea de validare a amplasamentului pentru terenul în suprafaţă de 3,1146 ha este în conformitate cu dispoziţiile sentinţei civile nr. 589/2009, definitivă şi executorie fiind totodată şi executarea dispoziţiei legale cuprinse în art. 34 alin 1 din HG 890/2005.

La întâmpinare, pârâta a anexat următoarele înscrisuri: sentinţa civilă nr. 589 din 17.03.2009, pronunţată în dosarul nr. 636./260/2006 al Judecătoriei Moineşti, cererea lui AD. N de punere în posesie conform sentinţei civile 589 din 17.03.2009, adresa nr. 190 din 11.06.2009 a Comisiei Locale Asău către Direcţia Silvică Bacău, proces verbal nr. 193 din 22.06.2009, proces verbal de identificare a amplasamentului nr. 192 din 22.06.2009, referat privind propunerea de validare a amplasamentului nr. 194 din 23.06.2009 şi anexa 37, adresa RNP-Direcţia Silvică Bacău către Comisia Locală Asău, nr. 11254 din 17.11.2009, adresele nr. 205 din 29.11.2009 şi nr. 210 din 2.11.2009 ale Comisiei Locale de aplicare a Legilor Fondului Funciar Bacău şi Comisiei Locale Asău către Ocolul Silvic Comăneşti.

Comisia Judeţeană Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, deşi legal citată, nu a formulat întâmpinare şi nu a formulat apărări în cauză.

La termenul din 19.01.2010, A N a formulat cerere de intervenţie în interes propriu, cerere precizată la termenul din 2.02.2010 ca fiind în interes alăturat Comisiei Locale Asău, prin care a invederat instanţei că atât propunerea de validare emisă de Comisia Locală Asău cât şi Hotărârea Comisiei Judeţene Bacău sunt emise în executarea dispoziţiilor sentinţei civile nr. 589 din 17.03.2009, pronunţată în dosarul nr. 636./260/2006 al Judecătoriei Moineşti, că petenta încearcă prin această plângere să repună în discuţie sentinţa civilă precizată, sentinţă definitivă şi irevocabilă, că aceleaşi considerente invocate de petentă în prezenta cauză au fost avute în vedere de instanţă la pronunţarea sentinţei precizate, astfel încât, rediscutarea dispoziţiilor unei sentinţe irevocabile încalcă prevederile art. 6 din CEDO. La cererea de intervenţie a fost anexată sentinţa civilă nr. 589 din 17.03.2009, pronunţată în dosarul nr. 636./260/2006 al Judecătoriei Moineşti iar la termenul din 2.02.2010 intervenientul, prin apărător a depus la dosarul cauzei Raportul de expertiză tehnică efectuat în dosar nr. 636./260/2006 al Judecătoriei Moineşti.

La termenul din 2.02.2010, instanţa a încuviinţat în principiu cererea de intervenţie în interes alăturat Comisiei Locale Asău, formulată de A N.

La acelaşi termen, instanţa a dispus ataşarea spre consultare, a dosarului nr. 636./260/2006 al Judecătoriei Moineşti.

In cauză a fost administrată proba cu înscrisurile precizate, depuse la dosarul cauzei.

Analizând plângerea formulată, prin prisma actelor şi lucrărilor dosarului şi susţinerilor părţilor, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civile nr. 589 din 17.03.2009, pronunţată în dosarul nr. 636./260/2006 al Judecătoriei Moineşti, rămasă definitivă şi revocabilă prin respingerea recursului promovat de către recurenta intervenientă RNP-Direcţia Silvică Bacău, prin decizia civilă nr. 465/R/2009, pronunţată în dosarul nr. 636./260/20Q6, al Tribunalului Bacău, secţia civilă, s-a respins ca nefondată cererea de intervenţie în interes propriu formulată de RNP-Direcţia Silvică

Bacău şi s-a dispus obligarea Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Asău la punerea în posesie a reclamantului A N pe suprafaţa de 3,1146 ha teren păşune extravilan, situat în pct. Straja Asău şi la înaintarea către Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău a documentaţiei necesare, precum şi obligarea Comisiei Judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată Bacău la eliberarea titlului de proprietate pe numele reclamantului A .N, pentru această suprafaţă de teren.

In executarea dispozitivului acestei sentinţe, Comisia Locală de stabilire a dreptului de proprietate asupra terenurilor Asău a propus spre validare amplasamentul identificat conform expertizei Trânc Vasile, efectuată în dosarul nr. 636./260/2006 al Judecătoriei Moineşti, prin referatul nr. 194 din 22.06.2009, aflat la fila 37 dosarul cauzei, iar Comisia Judeţeană de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Bacău a validat propunerea Comisiei Locale Asău, prin Hotărârea nr. 13543 din 20.09.2009 împotriva căreia a formulat plângere petenta.-fila 6 dosarul cauzei.

Prin plângerea formulată, RNP-Direcţia Silvică Bacău anularea parţială a Hotărârii Comisiei Judeţene Bacău nr. 13553/2009 în sensul anulării dispoziţiilor cuprinse în art.2 şi 3 din această hotărâre precum şi obligarea celor două pârâte la stabilirea unui alt amplasament decât cel propus de Comisia Locală Asău şi validat de Comisia Judeţeană Bacău, arătând că pe amplasamentul propus spre validare de Comisia Locală Asău şi validat de Comisia Judeţeană Bacău se regăsesc construcţii silvice şi instalaţii silvice, motiv pentru care se impune stabilirea unui alt amplasament pentru suprafaţa de teren pe care sunt edificate aceste construcţii, în acord cu Decizia Curţii Constituţionale nr. 602 din 20.05.2008 precum şi cu dispoziţiile art. 31 alin 6 din Legea 1/2000.

Analizând sentinţa civilă nr. 589 din 17.03.2009, pronunţată în dosarul nr. 636./260/2006 al Judecătoriei Moineşti, instanţa reţine că prin această sentinţă rămasă definitivă şi irevocabilă prin respingerea recursului promovat de către recurenta intervenientă RNP-Direcţia Silvică Bacău, prin decizia civilă nr. 465/R/2009, pronunţată în dosarul nr. 636./260/2006, al Tribunalului Bacău, secţia civilă, s-a respins ca nefondată cererea de intervenţie în interes propriu formulată de RNP-Directia Silvică Bacău. Prin cererea de intervenţie în interes propriu, formulată de RNP-Direcţia Silvică Bacău în acest dosar s-a invocat dreptul de proprietate al intervenientei pe construcţiile aflate pe terenul în suprafaţă de 3,1146 ha pentru care A N a solicitat obligarea Comisiei Locale Asău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor la punerea în posesie şi obligarea Comisiei Judeţene Bacău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra trenurilor la eliberarea titlului de proprietate.

In considerentele sentinţei 589 din 17.03.2009, instanţa a reţinut că "este nefondată susţinerea intervenientei că pe teren se află construcţii care îi aparţin şi din acest motiv eu se poate face reconstituirea deoarece, aşa cum reiese din

adresa nr. 5864/2.09.2005, construcţiile cabană muncitori şi magazie scule edificate în anul 1984-1987 au fost transmise Primăriei Asău".

Astfel, instanţa reţine că susţinerile petentei din prezenta cerere privind imposibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate al numitului A N pe amplasamentul solicitat de acesta, datorită faptul că pe de o parte din acel amplasament sunt edificate construcţii care îi aparţin, au fost analizate de către instanţă în pronunţarea sentinţei nr.589 din 17.03.2009.

Comisia Locală Asău pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, prin propunerea de validare a amplasamentului nu a făcut altceva decât să pună în executare dispoziţiile obligatorii ale sentinţei civile nr. 589 din 17.03.2009, amplasamentul propus spre validare fiind cel identificat prin expertiza Trînc Vasile, efectuată în dosarul nr. 636./260/2009 al Judecătoriei Moineşti, iar Comisia Judeţeană Bacău, prin Hotărârea nr. 13553/2009, împotriva căreia se îndreaptă plângerea a validat amplasamentul propus spre validare.

Potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, executarea unei sentinţe a unei instanţe de judecată trebuie privită ca făcând parte din proces în senul art. 6 din Convenţie. Dreptul de acces la instanţă ar fi iluzoriu dacă s-ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul uneia din părţi-cauza Immobiliare Saffi împotriva Italiei.

Ori, punerea încă o dată în discuţie, în faza de executare a sentinţei nr.589 din 17.03.2009 a Judecătoriei Moineşti a cererii Regiei Naţionale a Pădurilor -Direcţia Silvică Bacău de stabilire a unui alt amplasament, ca efect al anulării Deciziei Comisiei Judeţene Bacău de validare a amplasamentului în condiţiile în care, prin sentinţa precizată s-a stabilit atât dreptul reclamantului-intervenient în prezenta cauză, la stabilirea în favoarea sa a dreptului de proprietate, cît şi netemeinicia susţinerilor petentei din prezenta cauză privind imposibilitatea reconstituirii dreptului de proprietate pe acel teren, datorită existentei unor construcţii care îi aparţin, ar însemna a lipsi de eficienţă dispoziţiile sentinţei civile nr. 589 din 17.03.2009 a Judecătoriei Moineşti şi rămânere î inoperantă, pentru intervenientul A N a acestei hotărâri.

Pentru aceste considerente, instanţa va respinge ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta Regia Naţională a Pădurilor-Direcţia Silvică Bacău şi, având în vedere dispoziţiile art. 274 C.pr.civ, va obliga reclamanta la plata către intervenientul în interes alăturat A. N., la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avocat.