Contestaţie la executare. Excepţia de neexecutare a contractului. Condiţii.

Sentinţă civilă 9531 din 07.08.2009


Prin sentinţa civilă nr. 9531 pronunţată în 7 august 2009 în dosarul nr.

8477/245/2009, instanţa a respins - ca fiind neîntemeiată - contestaţia la

executare formulată de către contestatoarea SC GN împotriva intimatei SC AG.

Pentru a dispune în acest sens, instanţa a reţinut că în fapt, la data de 28 august

2007, între SC GN, în calitate de vânzător, şi SC AG, în calitate de cumpărător,

intervine un contract comercial de vânzare-cumpărare, prin care prima societate

se obligă să vândă, iar cea de a doua să cumpere patru utilaje comerciale

(STRUNG VERTICAL YOU JI VTL 1000 ATC+C AXIX; STRUNG

VERTICAL YOU JI MODEL VTL 1600 ATC+C AXIX; STRUNG

ORIZONTAL VICTOR MODEL VTPLUS-15; STRUNG ORIZONTAL

VICTOR MODEL VTII - 23/6) la un preţ total de 823000 EURO fără TVA.

Ulterior, prin actul adiţional nr. 1, încheiat în 2 aprilie 2008, părţile au modificat

contractul în sensul că preţul total al mărfii era de 773000 EURO fără TVA, iar

utilajele STRUNG ORIZONTAL VICTOR MODEL VTPLUS-15 şi  STRUNG

ORIZONTAL VICTOR MODEL VTII - 23/6 trebuiau livrate  cel târziu până la

data de 30 aprilie 2008, iar utilajele STRUNG VERTICAL YOU JI VTL 1000

ATC+C AXIX; STRUNG VERTICAL YOU JI MODEL VTL 1600 ATC+C

AXIX trebuiau livrate cel mai târziu în 31 august 2008. Prin actul adiţional nr. 2,

încheiat în 14 mai 2005, au modificat din nou contractul, în sensul că obiectul

material derivat al contractului îl constituiau următoarele utilaje comerciale:

STRUNG VERTICAL YOU JI VTL 1000 ATC+C AXIX; STRUNG

VERTICAL YOU JI MODEL VTL 1600 ATC+C AXIX; STRUNG

ORIZONTAL GOOD WAY GLS 150; STRUNG ORIZONTAL GOOD WAY

GS 200, iar preţul total al mărfii era de 768000 EURO fără TVA; utilajele

STRUNG ORIZONTAL GOOD WAY GLS 150; STRUNG ORIZONTAL

GOOD WAY GS 200 trebuiau livrate  cel târziu până la data de 31 iulie 2008,

iar utilajele STRUNG VERTICAL YOU JI VTL 1000 ATC+C AXIX;

STRUNG VERTICAL YOU JI MODEL VTL 1600 ATC+C AXIX trebuiau

livrate cel mai târziu în 31 august 2008.

În ceea ce priveşte modalitatea de plată a preţului, cele convenite iniţial de

părţi prin contractul de vânzare cumpărare au fost modificate de comun acord

prin cele două acte adiţionale la contract; astfel, prin actul adiţional nr. 1 s-a

convenit ca cuantumul ratelor şi datelor la care acestea sunt scadente sunt: 30%

sub formă de avans, la maxim 5 zile de la semnarea contractului, pe bază de

factură fiscală, diferenţa de 70% din valoarea mărfii livrate în termen de 5 zile

de la data semnării procesului verbal de recepţie calitativă.

Prin actul adiţional nr. 1 s-a mai convenit ca în situaţia în care vânzătorul

nu respectă termenul final de livrare a echipamentelor, adică 31 august 2008,

cumpărătorul are dreptul să recupereze contravaloarea prejudiciului cauzat

pentru nelivrarea la termen  prin depunerea spre decontare a biletului la ordin

emis de către vânzător la data de 31 martie 2008 în sumă de 1487040 lei.

Prin actul adiţional nr. 2 s-a convenit ca în situaţia în care vânzătorul nu

respectă termenul de livrare a echipamentelor STRUNG ORIZONTAL GOOD

WAY GLS 150; STRUNG ORIZONTAL GOOD WAY GS 200 - 31 iulie 2008

- cumpărătorul va percepe penalităţi în sumă de 5000 euro pe zi de întârziere.

Părţile au stabilit în sarcina vânzătorului obligaţia de emitere a facturii ,

de asigurare a livrării mărfii, de respectare a termenelor de livrare, de predare a

mărfii cumpărătorului. Prin urmare, contestatoarei îi revine sarcina probei

executării acestor obligaţii.

De asemenea, potrivit art. 12.2 din contractul părţilor, notificările sau

orice alte înscrisuri între părţi se vor comunica prin scrisoare priori post cu

confirmare de primire la adresele indicate în contract.

În temeiul raportului juridic contractual dintre părţi, contestatoarea a emis

facturile fiscale seria A nr. 0078/10.09.2007,  seria A nr. 0079 din 10 septembrie

2007, seria A nr. 0080/10.09.2007, seria A nr. 0081/10.09.2007; fiecare factură

reprezenta avansul de 30% din contravaloarea fiecărui echipament, iar plata

acestora s-a făcut de către intimată prin ordinul de plată nr. 1637 din 12

septembrie 2007.

Deşi contestatoarea era obligată să livreze utilajele STRUNG

ORIZONTAL GOOD WAY GLS 150; STRUNG ORIZONTAL GOOD WAY

GS 200 cel târziu până la data de 31 iulie 2008, iar utilajele STRUNG

VERTICAL YOU JI VTL 1000 ATC+C AXIX; STRUNG VERTICAL YOU JI

MODEL VTL 1600 ATC+C AXIX cel mai târziu în 31 august 2008, termenele

de livrare nu au fost respectate, iar obiectul material derivat al contractului nu a

fost predat cumpărătorului nici la data sesizării instanţei.

În drept, instanţa a reţinut că, potrivit art. 969 din Codul civil, convenţiile

legal făcute au putere de lege între părţile contractante.

Din analiza prevederilor art. 1169 din Codul civil, care dispun că cel ce

face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească, rezultă că

reclamantul - creditor care pretinde executarea unei obligaţii trebuie să facă

dovada existenţei obligaţiei şi a temeiului juridic al acesteia, iar pârâtul - debitor

care pretinde că a executat obligaţia asumată trebuie să facă dovada acestei

executări prin mijloacele de probă admise de lege.

În ceea ce priveşte excepţia de neexecutare a contractului acesta este

mijloc de apărare la care poate apela oricare dintre părţile contractului

sinalagmatic, în cazul în care i se pretinde de cealaltă parte executarea obligaţiei,

fără ca partea ce emite o asemenea pretenţie să îşi execute propriile sale

obligaţii. Efectul juridic al excepţiei îl constituie suspendarea de drept a

obligaţiilor contractuale ale părţii ce invocă excepţia până la data când cealaltă

parte îşi execută obligaţiile corelative.

Pentru invocarea excepţiei de neexecutare este necesar să fie îndeplinite

cumulativ mai multe condiţii: obligaţiile părţilor să derive dintr-un contract

sinalagmatic; partea căreia i se opune excepţia să nu îşi execute obligaţiile

asumate, neexecutarea trebuind să fie nu neapărat totală, dar semnificativă;

neexecutarea să nu fie imputabilă părţii care invocă excepţia; părţile să nu fi

convenit un termen de executare a uneia dintre obligaţiile reciproce.

În speţă, instanţa reţine că intimata a dovedit existenţa obligaţiei

contestatoarei de predare a echipamentelor STRUNG ORIZONTAL GOOD

WAY GLS 150; STRUNG ORIZONTAL GOOD WAY GS 200 cel mai târziu

la 31 iulie 2009, iar a echipamentelor STRUNG VERTICAL YOU JI VTL 1000

ATC+C AXIX; STRUNG VERTICAL YOU JI MODEL VTL 1600 ATC+C

AXIX cel mai târziu în 31 august 2008, precum şi faptul că termenul de plată a

sumei de 70% din valoarea mărfii livrate curge de la data semnării procesului

verbal de recepţie cantitativă. În acest sens instanţa a avut în vedere prevederile

contractului intervenit între părţi, astfel cum a fost modificat prin cele două acte

adiţionale.

De asemenea, instanţa observă că prin răspunsurile date la interogatoriu,

contestatoarea SC GN  a recunoscut că nu s-a semnat procesul verbal de recepţie

cantitativă a celor două utilaje ce trebuiau predate până în 31 iulie 2008, dar a

invocat culpa contestatoarei, care ar fi refuzat semnarea, pe care însă nu a

dovedit-o în nici un fel.

Instanţa a reţinut că procesele verbale de predare-primire a celor două

strunguri, depuse la dosar prin serviciul Registratură (filele 73-74) nu sunt

însuşite nici prin semnătură, nici prin aplicarea ştampilei de către intimată; prin

urmare, nu pot fi avute în vedere.

Cum obligaţia de plată a sumei de 70% din valoarea mărfii livrate curge

de la data semnării procesului verbal de recepţie cantitativă, iar acest proces

verbal nu a fost încă semnat, înseamnă că această obligaţie nu a devenit încă

exigibilă.

Prin urmare, contestatoarea nu poate invoca neexecutarea obligaţiei

intimatei de plată a sumei de 70% din valoarea mărfii ce trebuia livrată în 31

iulie 2008, pentru a obţine o suspendare de drept a propriei obligaţii de livrare a

celor două utilaje STRUNG VERTICAL YOU JI VTL 1000 ATC+C AXIX;

STRUNG VERTICAL YOU JI MODEL VTL 1600 ATC+C AXIX, de vreme ce

nu sunt îndeplinite cumulativ condiţiile pentru invocarea excepţiei de

neexecutare; astfel, cele două obligaţii corelative ale părţilor - de livrare a

utilajelor STRUNG VERTICAL YOU JI VTL 1000 ATC+C AXIX; STRUNG

VERTICAL YOU JI MODEL VTL 1600 ATC+C AXIX, respectiv de plată a

sumei de 70% din valoarea echipamentelor STRUNG ORIZONTAL GOOD

WAY GLS 150; STRUNG ORIZONTAL GOOD WAY GS 200 - nu se execută

simultan, ci la termene diferite: cea a contestatoarei până la 31 august 2008, iar

cea a intimatei în termen de 5 zile de la semnarea procesului verbal de recepţie

calitativă a utilajelor ce trebuiau livrate până la 31 iulie 2008. În consecinţă,

contestatoarea nu se poate prevala de excepţia de neexecutare a contractului.

În ceea ce priveşte depunerea spre decontare a biletului la ordin emis de

către vânzător la data de 31 martie 2008 în sumă de 1487040 lei, instanţa

observă că aceasta este în acord cu prevederile actului adiţional nr. 1 s-a

convenit ca în situaţia în care vânzătorul nu respectă termenul final de livrare a

echipamentelor, adică 31 august 2008, cumpărătorul are dreptul să recupereze

contravaloarea prejudiciului cauzat pentru nelivrarea la termen prin depunerea

spre decontare a biletului la ordin emis de către vânzător la data de 31 martie

2008 în sumă de 1487040 lei.

Excepţia nulităţii absolute a biletului la ordin, excepţie invocată de către

contestatoarea SC GN  (filele 70-71), se impune a fi respinsă ca neîntemeiată.

Astfel, susţinerea contestatoarei cu privire la faptul că biletul la ordin emis de ea

însăşi ar fi nul deoarece promisiunea sa de a plăti suma de bani ar fi afectată de

o condiţie - aceea ca SC GN  să nu îşi execute obligaţia de predare la termenul

stabilit - 31 august 2009 - este în mod vădit eronată, deoarece condiţia enunţată

afectează numai naşterea dreptului intimatei la despăgubiri pentru prejudiciul

cauzat pentru neexecutarea la termen a obligaţiei, iar nu promisiunea de a plăti

suma arătată în biletul la ordin. De asemenea, este falsă şi susţinerea

contestatoarei cu privire la faptul că biletul la ordin ar fi nul deoarece acesta are

o scadenţă incertă, biletul la ordin a cărui scadenţă nu este arătată fiind socotit

plătibil la vedere, potrivit art. 105 din Legea nr. 58/1934.

În ceea ce priveşte aprecierea făcută de către contestatoare cu privire la

faptul că pentru depunerea spre decontare a biletului la ordin era necesară şi

punerea în întârziere a debitoarei (în speţă, a contestatoarei), instanţa observă că

natura comercială a raporturilor dintre părţi determină aplicabilitatea în speţă a

prevederilor legii comerciale, care dispun că debitorul este de drept pus în

întârziere prin ajungerea la scadenţă a obligaţiei.

1