Contopire admisă pe vechiul Cod Penal; aplicarea unui spor de pedeapsă

Hotărâre 941 din 09.07.2014


Constată că la data de 22.10.2013 a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Craiova cererea formulată de condamnatul S.C.S., prin care a solicitat contopirea pedepselor aplicate prin sentinţa penală nr. 17/07.06.2012 a Judecătoriei Calafat, definitivă prin  decizia penală nr. 2576/13.12.2012 a Curţii de Apel Craiova, sentinţa penală nr. 16/07.06.2012 a Judecătoriei Calafat, definitivă prin decizia penală nr. 1825/18.09.2012 a Curţii de Apel Craiova, şi sentinţa penală nr. 24/17.03.2011 a Tribunalului Dolj, secţia pentru Minori şi Familie, definitivă prin decizia penală nr. 955/19.03.2013 a Înaltei Curţi de casaţie şi Justiţie , cu motivarea că faptele pentru care a fost condamnat sunt concurente.

Prin sentinţa penală nr. 3846 din data de 19.11.2013, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. 34673/215/2013, în baza art. 42 Cpp rap. la art. 449 Cpp, s-a declinat  competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Dolj.

La data de  18.12.2013, Tribunalul Dolj, secţia pentru Minori şi familie a înregistrat cererea sub nr. 17022/63/2013.

Prin încheierea din data de 08 mai 2014,  având în vedere Hotărârea CSM nr. 463/03.04.2014 s-a dispus  desfiinţarea secţiei de Minori şi familie din cadrul Tribunalului Dolj , cauza fiind repartizată prin sistem ciclic  .

Primind cauza  la data de 15.04.2014 Tribunalul Dolj a înregistrat-o  sub nr. 17022/63/2013*.

În vederea soluţionării cererii de contopire formulată de petentul condamnat S.C.S. s-a solicitat şi a fost anexată fişa de cazier judiciar actualizată, referatul întocmit de Biroul executări penale din cadrul Judecătoriei Calafat , copie de pe sentinţa penală nr. 24/17.03.2011 cu menţiunea datei rămânerii definitive precum şi copii de pe sentinţele penale nr. 16/07.06.2012 a Judecătoriei Calafat, respectiv  de pe s.p. nr. 17/07.06.2012 pronunţată tot  de Judecătoria Calafat, fiind de asemenea anexate şi copii de pe mandatele de executare a pedepselor cu privire la care petentul solicită contopirea.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 24/17.03.2011 a Tribunalului Dolj, modificată prin  decizia penală nr. 325/26.11.2012 a Curţii de Apel Craiova şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 955/19.03.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie  şi Justiţie a fost condamnat  S.C.S. la pedepsele de 2 ani închisoare aplicată pentru infracţiunea prev de art. 189 alin.  2 cpen anterior cu aplic art. 40 C pen anterior , art. 74 alin. 2 şi art. 76 lit. b cpen anterior (faptă comisă la 1.02.2009 ) ,  pedeapsa de 10 luni închisoare aplicată pentru infracţiunea prev. de art .86 din OUG 195/2002 cu aplic art 40 cpen anterior , art 74 alin 2 cpen anterior şi 76 lit b cpen anterior(faptă comisă la 1.02.2009).

Prin aceeaşi sentinţă s-a descontopit o pedeapsă rezultantă de  1 an şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului S.C.S. prin sentinţa penală nr. 743 /23.03.2010 a Judecătoriei Craiova în următoarele pedepse componente: 1 an şi 2 luni închisoare, aplicată inculpatului prin s.p. nr. 13/19.02.2009 a Judecătoriei Calafat şi 6 luni închisoare, aplicată prin s.p. nr. 77/02.06.2009 a Judecătoriei Calafat.

Totodată s-a descontopit şi pedeapsa rezultantă de 1 an şi 2 luni închisoare aplicată inculpatului prin s.p. nr. 13/19.02.2009 a Judecătoriei Calafat, definitivă prin nerecurarea d.p. nr. 48/26.05.2009 a Tribunalului Dolj, în pedepsele componente de: 3 luni închisoare aplicată în baza art. 208 alin. 4, rap. la art. 209 alin, 1 lit. a, e, g, i Cp, cu aplic. art. 74 lit. c şi art. 76 lit. c Cp. cu aplic. art. 99 şi urm, Cp.; 1 an şi 2 luni închisoare aplicată în baza art. 208 alin. 1, 209 alin. 1 lit a, g, i Cp., cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp. art. 74 lit. c şi art. 76 lit. c Cp.; 6 luni închisoare în baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 74 lit. c, art. 76 lit. d Cp.; 6 luni închisoare în baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 74 lit. c, art. 76 lit. d Cp.

De asemenea s-a descontopit şi  pedeapsa rezultantă de 6 luni închisoare aplicată aceluiaşi  inculpat prin sp. nr. 77/02.06.2009 a Judecătoriei Calafat, definitivă prin nerecurarea d.p. nr. 9/18.01.2010 a Tribunalului Dolj în pedepsele componente de: 6 luni închisoare în baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 cu aplic. art. 74 lit. a-c, art. 76 lit. d Cp, şi 4 luni închisoare aplicată în baza art. 86 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 prin s.p. nr. 224/24.11.2008 a Judecătoriei Calafat, pentru care s-a dispus anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

Constatându-se că infracţiunile pentru care  S.C.S. a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 24/2011 a Tribunalului Dolj sunt concurente cu infracţiunile pentru care i s-au aplicat pedepsele prin sentinţele mai sus menţionate, în baza art. 36 alin. 1 cod penal anterior s-a procedat la contopirea pedepselor repuse în individualitatea lor , în pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, iar în baza art. 36 alin. 3  cod penal anterior s-a dedus  perioada executată de la 30 august 2009 la 19 mai 2010.

Prin sentinţa penală nr. 16/07.06.2012 pronunţată de Judecătoria Calafat, în dosarul nr. 1532/201/2012 definitivă prin decizia penală nr. 1825 din 18.09.2012 pronunţată de Curtea de Apel Craiova a fost condamnat  S.C.S. la  pedeapsa de 3 ani şi 2 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de  art. 208 alin. 1 ,209 alin. 1 lit. a, g, i Cod pen. cu aplic. art. 75 lit. c Cod pen. şi art. 37 lit. b cod penal,(faptă comisă în perioada noiembrie 2011 - ianuarie 2012) şi  la pedeapsa de  4 ani şi 8 luni închisoare aplicată pentru săvârşirea infracţiunii  prev. de  art. 208 alin. 1, 209 alin, 1 lit. a, g, i Cod pen., rap. la art. 209 alin. 3 lit. b Cod pen. cu aplic. art. 41 alin. 2 Cpen. art. 75 lit. c Cod pen. şi art. 37 lit. b cod pen. (faptă comisă în perioada nov. 2011 –ian. 2012)

Prin aceeaşi sentinţă, în baza art. 33-34 lit. b cod penal anterior s-a dispus ca inculpatul să execute pedeapsa ce ani grea aceea de 4 ani şi 8 luni închisoare, deducându-se totodată arestul preventiv de la 29.03.2012 la zi.

De asemenea , se mai  constată că prin sentinţa penală nr. 17/07.06.2012 a Judecătoriei Calafat definitivă prin decizia penală nr. 2576/13 .12. 2012 a Curţii de Apel Craiova, a fost condamnat S.C.S. la pedeapsa de  2 ani şi 8 luni închisoare pentru infracţiunea prev. de art. 208 alin. 1 , art. 209 alin. 1 lit a, g , i cpen rap la art. 209 alin 3 lit.c cpen anterior cu aplic art. 75 lit. c pen şi art 37 lit b cpen anterior  (faptă comisă la 4.03.2012)

Analizând cererea petentului şi sentinţele penale anexate la dosar , instanţa constată că cererea de contopire  formulată de condamnatul S.C.S. este întemeiată, deoarece infracţiunile pentru care acesta a fost condamnat prin  sentinţa penală nr. 24/17.03.2011 a Tribunalului Dolj, modificată prin  decizia penală nr. 325/26.11.2012 a Curţii de Apel Craiova şi rămasă definitivă prin decizia penală nr. 955/19.03.2013 a Înaltei Curţi de Casaţie  şi Justiţie , prin sentinţa penală nr.743/23.03.2010 a Judecătoriei Craiova pronunţată într-o cerere de contopire pedepse;  sentinţa penală nr. 17/07.06.2012 a Judecătoriei Calafat definitivă prin dec pen nr. 2576/13 .12. 2012 a Curţii de Apel Craiova; sentinţa penală nr.16/07.06.2012 pronunţată de Judecătoria Calafat, în dosarul nr. 1532/201/2012 definitivă prin decizia penală nr. 1825 din 18.09.2012 pronunţată de Curtea de Apel Craiova sunt concurente.

Petentul S.C.S. a fost condamnat la aceste pedepse şi a săvârşit aceste infracţiuni în perioada când era în vigoare vechiul cod penal care  prin disp.art. 36 cod penal din 1968 statua că în cazul în care, după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă se constată că cel condamnat  suferise  şi o altă condamnare definitivă pentru o infracţiune concurentă se va face aplicarea disp.art. 34-35  cod penal anterior privind concursul de infracţiuni.

Până la soluţionarea cauzei însă, la data de 01.02.2014 a intrat în vigoare noul cod penal şi noul cod  de procedură penală.

Prin disp. art. 40 NCP,  se statuează că  dacă infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infracţiune concurentă se aplică prevederile art. 39 NCP iar la alin. 2 se prevede că  disp. art. 39 NCP se aplică şi în cazul în care  după ce o hotărâre de condamnare a rămas definitivă se constată că cel condamnat mai suferise o condamnare definitivă pentru infracţiuni concurente.

Întrucât petentul a fost  condamnat  prin hotărâri penale rămase definitive înainte de intrarea în vigoare a noului cod penal, în cauză devin incidente disp. art. 6 NCP privind aplicarea legii penale mai favorabile.

Comparându-se prevederile art. 36 alin. 2 cod penal din 1968 rap. la art. 33-34 cod  penal din 1968 - conform cărora  în caz de concurs de infracţiuni  când s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea se aplică pedeapsa cea mai grea care poate fi sporită până la maximul special, iar când acest maxim nu este îndestulător se poate adăuga un spor de până la 5 ani închisoare, cu prevederile art. 39 noul cod penal se constată că mai favorabile sunt prevederile  din codul penal anterior.

Aceasta, deoarece art. 39  alin. 1 lit. b NCP, statuează că în caz de concurs de infracţiuni când s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea se aplică  pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, astfel încât noului cod penal  pentru concursul de  infracţiuni este prevăzut un spor fix şi obligatoriu iar pedeapsa rezultantă care s-ar stabili ar fi într-un cuantum mult mai mare decât cuantumul stabilit conform prevederilor art. 33-34 din codul penal anterior.

În aplicarea principiului legii penale mai favorabile postsentenţia cum este cazul în speţă ar fi necesar să fie analizată şi dacă pedeapsa stabilită prin hotărârea definitivă pentru fiecare infracţiune concurentă în parte este mai mare decât maximul special prevăzut de noul cod penal pentru acele infracţiuni, existând  ipoteza ca pedepsele să se impună a fi reduse la acest maxim special.

Cu toate acestea, referitor la acest aspect, avându-se în vedere decizia de neconstituţionalitate nr. 265/06.05.2014 dată de Curtea Constituţională, în sensul că legea penală mai favorabilă se aplică în ansamblul ei şi nu pe instituţii autonome, instanţa va aplica în întregime prevederile vechiului cod penal pentru a stabili pedeapsa rezultantă ce se va aplica condamnatului pentru faptele concurente pentru care a fost condamnat prin sentinţele penale nr. 24/17.03.2011 a Tribunalului Dolj, sentinţa penală nr. 743/23.03.2010 a Judecătoriei Craiova dată într-o altă cerere de contopire, sentinţa penală nr. 17/07.06.2012 a Judecătoriei Calafat şi sentinţa penală nr. 16/07.06.2012 pronunţată de Judecătoria Calafat.

Pe cale de consecinţă, faţă de toate considerentele expuse anterior se vor descontopi pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 24/17.03.2011 a Tribunalului Dolj, respectiv  pedeapsa rezultantă de 4 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.16/07.06.2012 a Judecătoriei Calafat în pedepsele componente care vor fi repuse în  individualitatea lor.

În baza art. 36 alin 2 cod penal din 1968  rap la art. 33-34 c pen anterior , cu  aplic art. 6 NCP se vor contopi pedepsele aplicate petentului condamnat S.C.S. prin sentinţele penale menţionate anterior, astfel cum au fost descontopite, cu pedeapsa de 4 ani şi 2 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 17/07. 06.2012  a Judecătoriei Calafat în pedeapsa  cea mai grea, aceea de 4 ani şi 8 luni închisoare ce va fi sporită cu 4 luni închisoare , urmând ca petentul condamnat  să execute în final pedeapsa  de 5 ani închisoare.

Se vor interzice acestuia drepturile prev de art. 64 alin. 1 lit. a teza II-a şi lit. b cpen anterior pe durata prev. de art.  71 cpen anterior .

În baza art. 36 alin 3 cpen din 1968  se va deduce  din pedeapsa  astfel stabilită perioada executată  de la 30.08.2009 la 19.05.2010 , respectiv de la 15.03.2012 şi în continuare la zi .

Se vor anula mandatele de executare a pedepselor emise anterior pentru petentul condamnat şi dispune emiterea unui nou mandat de executare corespunzător prezentei sentinţe şi se vor menţine celelalte dispoziţii ale sentinţelor mai sus menţionate .

În baza art.275 alin.2 Cpp cheltuielile judiciare avansate de stat va rămâne în sarcina acestuia  iar onorariu avocat oficiu în cuantum  de 200 lei vor fi avansate din fondurile Ministerului  Justiţiei