Contestaţie la executare

Decizie 1107 din 20.12.2016


Pe rol fiind judecarea acţiunii civile având ca obiect ,,contestaţie la executare” formulată de contestatorul ZF domiciliat în ... în contradictoriu cu intimata ZNM, domiciliat în.

Prezenţa şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă de la termenul de judecată din data de .....2016 ce face parte integrantă din prezenta, când instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea la data de 20.12.2016, dată la care a pronunţat următoarea hotarare:

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Ploieşti la data de ....2016 sub nr. ..../281/2016, contestatorul ZF în contradictoriu cu intimata ZNM, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună înlăturarea totală sau diminuarea drastică a cheltuielilor de executare silită, anularea/rectificarea încheierii de stabilire cheltuieli de executare silită.

Intimata a formulat întâmpinare la data de 12.07.2016.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Împotriva contestatorului a fost începută executarea silită în dosarul de executare nr. 2035/2015 al executorului judecătoresc Mușat Ioan, la cererea creditoarei ZNM (intimată în prezenta cauză), în baza sentinței civile nr. ... din ..., pronunțată de Judecătoria Ploiești în dosarul nr. ..../281/2014, definitivă prin decizia civilă nr. .../.....2015 a Tribunalului Prahova de respingere a apelului formulat; prin aceste două hotărâri judecătorești contestatorul a fost obligat să plătească intimatei cheltuieli de judecată în cuantum total de 1600 lei (600 lei la fond și 1000 lei în apel).

În prezenta cauză, contestatorul atacă încheierea nr. .../....2015 prin care executorul judecătoresc a stabilit cheltuieli de executare în cuantum total de 570,40 lei, din care: 198,40 lei reprezintă onorariul executorului judecătoresc, iar 372 lei - alte cheltuieli ocazionate de executarea silită. Contestatorul solicită anularea/rectificarea acestei încheieri și înlăturarea totală sau diminuarea acestor cheltuieli de executare silită.

Raportat la susținerile contestatorului, instanța reține că acestea sunt nefondate, pentru motivele ce vor fi prezentate în cele ce urmează:

Suma de 198,40 lei stabilită drept onorariu al executorului judecătoresc se încadrează în limitele prevăzute de art. 39 alin. 1 lit. a din Legea nr. 188/2000 și de Ordinul MJ nr. 2550/C/2006. Astfel, onorariul minimal în acest caz este de 87 lei (fără TVA), în raport de valoarea creanței-1600 lei (pentru creanţele în valoare de peste 1.000 lei, dar până la 50.000 lei inclusiv, onorariul minim este de 75 lei plus un procent de 2% din suma care depăşeşte 1.000 lei din valoarea creanţei ce face obiectul executării silite), iar onorariul maximal este de 160 lei (fără TVA). În speță, executorul judecătoresc a stabilit onorariul la nivelul maxim, adăugând TVA de 24% (valabil la data emiterii încheierii în cauză), rezultând astfel suma de 198,40 lei. În consecință, onorariul stabilit de executorul judecătoresc este unul legal, contrar celor afirmate de contestator.

Totodată, în ceea ce privește cuantumul onorariului executorului judecătoresc (la nivel maxim) precum și cuantumul celorlalte cheltuieli de executare silită (372 lei), instanța reține caracterul lor rezonabil, în raport de activitățile desfășurate de executorul judecătoresc, conform celor rezultate din copia dosarului de executare, transmis la dosarul cauzei, fiind efectuate de către executor inclusiv demersuri către diverse unități bancare. În privința cuantumului onorariului executorului, se mai are în vedere și diferența mică, în acest caz, dintre nivelul minim și maxim al acestui onorariu, potrivit celor arătate mai sus. Așa fiind, nu se impune nici modificarea cuantumului cheltuielilor de executare.

În altă ordine de idei, contrar celor susținute de contestator, nu suntem în prezența perimării de drept a executării silite în cazul de față. Astfel, în raport de dispozițiile art. 697 alin. 1 C.proc.civ., pentru a fi incidentă perimarea este necesar să existe o solicitare scrisă din partea executorului judecătoresc către creditor de a îndeplini un act sau demers necesar executării silite, solicitare căreia creditorul, din culpă, să nu îi dea curs timp de 6 luni. Din actele dosarului nu reiese în niciun fel existența unei asemenea situații în speță. Împrejurarea că executorul judecătoresc a comunicat contestatorului actele de executare în cauză după o perioadă mai mare de timp de la emitere nu este de natură a determina operarea perimării executării silite, din perspectiva prezentată.

Având în vedere toate considerentele expuse, instanţa va respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare.

În privința solicitărilor intimatei, formulate prin întâmpinare, de obligare a contestatorului la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, de aplicare a unei amenzi judiciare de 5000 lei contestatorului pentru formularea cu rea-credință a contestației la executare şi de obligare a contestatorului la cheltuieli de judecată, acestea vor fi respinse ca neîntemeiate, pentru următoarele motive:

Potrivit art. 720 alin. 3 C.proc.civ., în cazul respingerii contestaţiei, contestatorul poate fi obligat, la cerere, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea executării, iar când contestaţia a fost exercitată cu rea-credinţă, el va fi obligat şi la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 lei la 7.000 lei.

Se reține că nu sunt îndeplinite cerințele pentru obligarea contestatorului la despăgubiri, atâta vreme cât intimata nu a dovedit vreo pagubă suferită, cu atât mai mult cu cât în cauză nu s-a dispus de către instanță suspendarea executării silite. Eventuale alte întârzieri ale executării silite nu pot fi imputate contestatorului sub acest aspect.

Referitor la cererea de amendare a contestatorului, instanţa reţine că, deşi se va dispune soluția de respingere a contestației la executare, nu se vădeşte formularea, cu rea-credinţă, a prezentei contestații la executare. Astfel, cheltuielile de executare, în general, și onorariul executorului judecătoresc, în particular, sunt chestiuni supuse cenzurii instanței, așa încât, nu se identifică elemente de natură a imprima în cazul de față caracterizarea ca fiind de rea-credință exercitarea prezentei contestații la executare, care să impună aplicarea unei amenzi judiciare.

Nici cheltuielile de judecată solicitate de intimată nu vor fi acordate, având în vedere  că aceasta nu a dovedit efectuarea unor astfel de cheltuieli.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E:

Respinge ca neîntemeiată contestaţia la executare formulată de contestatorul ZF, domiciliat în ... în contradictoriu cu intimata ZNM, domiciliat ....

Respinge ca neîntemeiate solicitările intimatei de obligare a contestatorului la despăgubiri, de amendare a contestatorului şi de obligare a contestatorului la cheltuieli de judecată.

Cu drept de a formula apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Apelul se depune la Judecătoria Ploieşti.

Pronunţată azi, 20.12.2016, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Preşedinte, Grefier,