Contestatie la executare - tardivitate, inadmisibilitate - expertiza act de executare

Sentinţă civilă 6768 din 24.06.2015


Data publicare portal 20.11.2015

I.Susţinerile părţilor şi procedura în faţa instanţei

01.Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina la data de 21.05.2015 sub nr. 3926/311/2015 contestatoarea S J U S în contradictoriu cu intimaţii D G şi B E J L N, a formulat contestaţie împotriva executării silite ce face obiectul dosarului nr. 178/E/2015, înregistrat la Biroul Executorului Judecătoresc Lăpădat Nicolae, efectuate la solicitarea intimatului creditor D G, în baza titlului executoriu reprezentat de decizia nr. 5893/11.10.2007 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 15128/54/2006 (format vechi 3077/CAF/2006) solicitând anularea următoarelor forme de executare întocmite în dosarul de executare: efectuarea unei expertize de specialitate care să stabilească drepturile salariale ce se cuvin creditorului; somaţia din data de 13.03.2015; încheierea din data de 25.02.2015 prin care s-a încuviinţat executarea silită.

S-a solicitat să se constate prescripţia dreptului de a cere executarea silită a Deciziei nr. 5893/11.10.2007 pronunţată de Curtea de Apel Craiova.

În motivarea cererii contestatoarea a arătat că în data de 07.05.2015 a primit de la Biroul Executorului Judecătoresc Lăpădat Nicolae o adresă prin care sunt citaţi în vederea numirii de comun acord a unui expert de specialitate care să stabilească drepturile salariale ce se cuvin creditorului în baza titlului executoriu Deciziei nr. 5893/11.10.2007 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, având în vedere cererea de executare a creditorului. Din această adresă reiese că d-l expert a dispus efectuarea unei

expertize contabile fără a stabili prin obiectivele acesteia perioada pentru care trebuie să calculeze drepturi salariale.

Contestatorul solicită să se constate că a calculat şi achitat d-lui Dumitrescu Gheorghe suma de 89.862 lei, ultima tranşă, în valoare de 10.537 lei, fiind achitată la data de 16.04.2015. Sumele de mai sus au fost calculate până la data de 14.09.2008 când urma să înceteze de drept contractul de administrare pe care l-a avut încheiat cu spitalul.

S-a mai arătat că acest titlu executoriu a făcut şi obiectul dosarului de executare nr. 20/2008 al BEJ Matei Marian, iar prin Sentinţa civilă nr. 3540/29.03.2013 pronunţată de Judecătoria Slatina în Dosarul nr. 6454/311/2012, având ca obiect judecarea cererii de „validare poprire" formulată de reclamantul Dumitrescu Gheorghe în contradictoriu cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina, cererea a fost respinsă definitiv şi irevocabil ca neîntemeiată. Instanţa a constatat ca fiind perimată executarea silită pornită în dosarul de executare silită nr. 20/2008 al BEJ Matei Marian, ce privea acelaşi titlu executoriu, cu consecinţa desfiinţării tuturor actelor de executare silită întocmite în respectivul dosar.

S-a arătat că Judecătoria Slatina a constatat că de la data efectuării ultimului act de executare, respectiv 18.03.2008 şi până la data de 21.06.2009, dată la care a intrat în vigoare OUG nr. 71/2009 care a suspendat de drept cursul prescripţiei executării silite, au trecut mai mult de 6 luni, timp în care nu a mai fost efectuat niciun act de executare silită, astfel că devin aplicabile prevederile dispoziţiile art. 389 alin. 1 cod pr. Civ.

Contestatorul precizează că OUG nr. 71/2009 se referă numai la drepturi salariale şi suspendă executarea doar cu privire la acestea, nicidecum cu privire la reintegrare sau la sume derivând din litigii de muncă.

S-a arătat că prin constatarea perimării executării silite şi desfiinţării tuturor formelor de executare silită întocmite în dosarul nr. 20/2008 (dosar care privea atât reintegrarea, cât şi plata drepturilor salariale), raportat la data obţinerii titlului executoriu - Decizia nr. 5893/11.10.2007 - şi data actuală, când, observăm, se revine cu cerere de punere în executare, sub toate aspectele, a Deciziei Curţii de Apel Craiova nr. 5893/11.10.2007. S-a considerat că această nouă solicitare este nelegală, deoarece dreptul de a cere executarea silită atât pentru reintegrare, cât şi pentru plata drepturilor salariale s-a prescris. Subscrisa a pus în executare titlul executoriu cu privire la drepturile salariale ce i se cuveneau creditorului, la această dată ele fiind achitate integral.

S-a făcut referire la art. 708 al. 3) NCPC, conform căruia „Prescripţia nu este întreruptă dacă executarea silită a fost respinsă, anulată sau dacă s-a perimat”.

Cât priveşte reintegrarea în postul deţinut anterior, contestatoarea reiterează faptul că la data de 14.09.2008 expira contractul de administrare în baza căruia petentul era titularul postului, astfel că o reintegrare în acest post la cca. 7 ani distanţă, coroborat cu impedimentul de ordin legal constând în desfiinţarea în virtutea Legii nr. 95/2006 a funcţiei de director general, este imposibil de realizat.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 711, 713 al. 1), 714, 705, 708 N. C. proc. civ.

În susţinerea cererii la dosarul cauzei au fost depuse copii de pe încheierea 25.02.2015 a Biroul Executorului Judecătoresc Lăpădat Nicolae; Somaţia în dosarul de executare 178/E/2015; Decizia 5893 din 11.10.2007, pronunţată de Curtea de Apel Craiova; Adresa BEJ Lăpădat Nicolae numire expert efectuare expertiză contabilă în dosarul 178/E/2015; Sentinţa Civilă nr. 3540/29.03.2013 în dosarul nr. 6454/311/2012; Stat de plată Dumitrescu Gheorghe Septembrie 2006-Septembrie 2008.

La data de 28.05.2015 contestatorul a depus la dosar cerere de suspendare a executării solicitând suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

02.Intimatul Dumitrescu Gheorghe a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, excepţia inadmisibilităţii contestaţiei la executare, iar pe fond a solicitat respingerea contestaţia la executare formulate împotriva efectuării unei expertize de specialitate care să stabilească drepturile salariale ce se cuvin creditorului şi obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea întâmpinării intimatul a arătat că a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, în raport de dispoziţiile art. 715, alin. 1, pct. 3 din CPC.

În raport de motivele invocate de contestator, care invocă prescripţia executării silite şi inexistenţa unei obligaţii în sarcina sa şi de solicitările din conţinutul contestaţiei, s-a apreciat că instanţa de judecată este investită cu o contestaţie la executarea silită însăşi, astfel că în cauză cererea trebuia formulată în termen de 15 zile de la data comunicării somaţiei, care a avut loc la data de 16.03.2015, fiind înregistrată sub nr. 4655/16.03.2015.

De asemenea s-a apreciat că, chiar dacă s-ar considera că nu s-a contestat executarea silită însăşi, contestaţia la executare este tardiv formulată în raport de dispoziţiile art. 715, alin. 1, pct. 1 din CPC, potrivit căruia dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când: 2. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă;

Astfel, formele de executare contestate, respectiv încheierea din data de 25.02.2015 pronunţată de BEJ LĂPĂDAT NICOLAE în Dosarul nr. 178/E/2015, Somaţia emisă la data de 16.03.2015 în Dosarul nr. 178/E/2015 au fost comunicate contestatorului la data de 16.03.2015, aşa cum rezultă din dovada de înmânare emisă de BEJ LĂPĂDAT NICOLAE în Dosarul nr. 178/E/2015.

Ca atare, termenul de 15 zile prevăzut de art. 715, alin. 1, pct. 1 din CPC, începe să curgă de la data de 16.03.2015 şi se împlineşte la data de 01.04.2015, astfel că contestaţia la executare silită formulată la data de 21.05.2015 este tardivă.

În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind efectuarea unei expertize de specialitate care să stabilească drepturile salariale ce se cuvin creditorului, s-a arătat că aceasta este întemeiată, având în vedere dispoziţiile art. 712 din CPC şi art. 713, alin. 3 din C. proc. civ.

În concret, contestatorul a indicat în conţinutul cererii, că înţelege să solicite şi anularea efectuării unei expertize de specialitate care să stabilească drepturile salariale ce se cuvin creditorului, fără a indica în concret forma de executare pe care o contestă, iar în susţinere a anexat Adresa BEJ LĂPĂDAT NICOLAE în Dosarul nr. 178/E/2015 emisă la data de 06.05.2015.

Intimata apreciază că Adresa BEJ LĂPĂDAT NICOLAE în Dosarul nr. 178/E/2015 emisă la data de 06.05.2015 nu constituie o formă de executare, forma de executare fiind reprezentată fie de încheierea/procesul-verbal al executorului judecătoresc fie de raportul de expertiză ce va fi întocmit în cauză.

În condiţiile în care nici Adresa BEJ LĂPĂDAT NfICOLAE în Dosarul nr. 178/E/2015 emisă la data de 06.05.2015, nici efectuarea unei expertize de specialitate care să stabilească drepturile salariale ce se cuvin creditorului nu constituie forme de executare, s-a considerat inadmisibilă contestaţia cu privire la acestea.

Totodată s-a arătat că, chiar în situaţia în care s-ar aprecia că efectuarea unei expertize de specialitate care să stabilească drepturile salariale ce se cuvin creditorului este o formă de executare ce poate fi contestată pe calea prevăzută de art. 712 şi următoarele din CPC şi s-ar aprecia că instanţa este investită cu o contestaţie cu privire la formele de executare, atunci faţă de tardivitatea contestaţiei cu privire la încheierea din data de 25.02.2015 pronunţată de BEJ LĂPĂDAT NÎCOLAE în Dosarul nr. 178/E/2015 şi la Somaţia emisă la data de 16.03.2015 în Dosarul nr. 178/E/2015, se invocă inadmisibilitatea contestaţiei cu privire la efectuarea unei expertize de specialitate care să stabilească drepturile salariale ce se cuvin creditorului, faţă de dispoziţiile art. 713, alin. 3 din C. proc. civ., potrivit căruia nu se poate face o nouă contestaţie de către aceeaşi parte pentru motive care au existat la data primei contestaţii. Cu toate acestea, contestatorul îşi poate modifica cererea iniţială adăugând motive noi de contestaţie dacă, în privinţa acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestaţiei ta executare.

Astfel, s-a apreciat că, în condiţiile în care motivele invocate de către contestator existau încă de la data de 16.03.2015, data comunicării formelor de executare, reprezentate de încheierea din data de 25.02.2015 pronunţată de BEJ LĂPĂDAT NICOLAE în Dosarul nr. 178/E/2015 şi de Somaţia emisă la data de 16.03.2015 în Dosarul nr. 178/E/2015, cu privire la care contestaţia este tardiv formulată, atunci contestaţia formulată împotriva efectuării unei expertize de specialitate care să stabilească drepturile salariale ce se cuvin creditorului este inadmisibilă, raportat la dispoziţiile art. 713, alin. 3 din CPC.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 715, alin. 3 din CPC.

03.În cursul cercetării judecătoreşti, la termenul de astăzi, instanţa a invocat din oficiu lipsa calităţii procesuale a intimatului BEJ LĂPĂDAT NICOLAE, rămânând în pronunţare atât asupra acesteia, cât şi asupra celor două excepţii invocate de intimată prin întâmpinare.

Prin s.c. nr 6768  din data de 24.06.2015 pronuntata de Judecatoria Slatina s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatului BEJ Lăpădat Nicolae.

S-a respins contestaţia la executare formulată de contestatorul S JU S, în contradictoriu intimatul B E J L N, ca fiind introdusă împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

S-a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei în ceea ce priveşte capetele de cerere prin care se solicită anularea Încheierii din 25.02.2015 şi a Somaţiei din 13.03.2015, ambele emise de BEJ Lăpădat Nicolae în dosarul de executare nr. 178/E/2015, în contradictoriu cu intimatul D G, cu domiciliul în Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 2, bl. V23, se. A, ap. 5, jud. Olt.

S-au respins aceste două capete de cerere ca tardiv formulate.

S-a admis excepţia inadmisibilităţii contestaţiei în ceea ce priveşte capătul de cerere prin care se solicită anularea efectuării unei expertize care să stabilească drepturile salariale ale intimatului.

S-a respinsacest capăt de cerere ca inadmisibil.

Pentru a se pronunta astfel Judecatoria Slatina a reţinut următoarele:

II.Motivarea soluţiei pronunţate

Deliberând asupra excepţiilor invocate, Judecătoria le găseşte întemeiate pentru următoarele considerente:

04.În ce priveşte lipsa calităţii procesuale pasive a BEJ Lepădat Nicolae, Judecătoria reţine că în conformitate cu dispoziţiilor normative în materie:

Art. 36 NCPC - Calitatea procesuală – Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

Calitatea procesuala pasivă presupune deci existenta unei identităţi între persoana pârâtului si persoana celui obligat în raportul juridic obligaţional, deoarece raportul juridic de drept procesual nu se poate lega  valabil decât între părţile raportului de drept material dedus judecăţii.

Executarea silită este cea de-a treia fază a unui proces judiciar, etapă în care raportul juridic de drept material este creat între creditorul obligaţiei (cel care pune în mişcare procedura execuţională) şi debitorul său (contestatorul).

Prin urmare doar aceste părţi pot avea corespondent în plan procesual.

În ceea ce-l priveşte pe executorul judecătoresc, acesta este un organ învestit de stat cu sarcina de a pune în executare silită titlurilor executorii, dacă debitorul nu îşi îndeplineşte de bunăvoie obligaţia.

Pentru aceste motive executorul judecătoresc nu poate avea calitate pasivă în cadrul unei contestaţii la executare, legalitatea sau temeinicia actelor de executare fiind un aspect pe care instanţa de judecată îl stabileşte fără a fi necesară participarea în cauză a executorului judecătoresc.

Prin urmare, Judecătoria găseşte întemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a biroului de executor judecătoresc, motiv pentru care excepţia urmează să fie admisă cu consecinţa continuării judecăţii între celelalte părţi conceptate în cauză.

05.În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii contestaţiei, Judecătoria reţine că în conformitate cu dispoziţiile normative în materie: 

Art. 715 pct. 3 NCPC – Termene – (1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă se poate face în termen de 15 zile de la data când:

1. contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă;

2. cel interesat a primit comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie pentru debitor începe cel mai târziu la data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul poprit;

3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.

Analizând petitul contestaţiei la executare, Judecătoria constată că prin aceasta s-a solicitat anularea următoarelor „forme de executare” (astfel cum au fost denumite de contestatoare): efectuarea unei expertize de specialitate care să stabilească drepturile salariale ce se cuvin creditorului; somaţiei din data de 13.03.2015; încheierea din data de 25.02.2015 prin care s-a încuviinţat executarea silită.

În ceea ce priveşte ultimele două solicitări privind anularea somaţiei de executare şi a încheierii de încuviinţare a executării, Judecătoria constată că termenul de 15 zile în care trebuia formulată contestaţia la executare este depăşit, fie că se calculează în raport de aceste acte de executare, privite separat (art. 715 pct. 1 NCPC), fie că se calculează în raport de executarea silită însăşi (art. 715 pct. 3 NCPC), deoarece pentru ambele situaţii ziua care marchează începutul termenului este ziua în care aceste acte de executare sunt comunicate contestatorului.

Astfel, conform dovezii de înmânare întocmite de executorul judecătoresc şi ştampilei de primire a serviciului de registratură al contestatoarei (filele 56-57), aceste înscrisuri au fost primite de contestatoare la data de 16.03.2015, aspect confirmat de altfel şi în şedinţa publică de astăzi de către reprezentantul contestatoarei.

Aşa fiind, termenul de 15 zile de depunere a contestaţiei la executare (calculat pe zile libere, conform art. 181 NCPC) se împlineşte la data de 01.04.2015.

Prin urmare contestaţia la executare silită este tardivă formulată, fiind depusă la registratura instanţei la data de 21.05.2015.

Pentru aceste motive Judecătoria urmează să admită excepţia tardivităţii formulării contestaţiei în ceea ce priveşte capetele de cerere prin care se solicită anularea Încheierii din 25.02.2015 şi a Somaţiei din 13.03.2015 şi să respingă aceste două capete de cerere ca tardiv formulate.

06.În ceea ce priveşte excepţia inadmisibilităţii contestaţiei în ceea ce priveşte capătul de cerere prin care se solicită anularea efectuării unei expertize care să stabilească drepturile salariale ale intimatului, Judecătoria reţine că în conformitate cu dispoziţiile normative în materie: 

Art. 712 - Obiectul contestaţiei – (1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii.

07.Analizând prin prisma textului de lege citat anterior solicitarea contestatoarei de anularea a efectuării unei expertize în cadrul procedurii de executarea silită, Judecătoria constată că o astfel de cerere este inadmisibilă deoarece obiectul unei contestaţii la executare poate viza fie executarea silită înseşi, fie încheierile date de executorul judecătoresc, fie un anume act de executare, fie refuzul executorului judecătoresc de a efectua executarea silită sau un anume act de executare indicat de contestator.

08.Judecătoria constată faptul că în speţă nu este îndeplinită o condiţie care rezultă din interpretarea logico-juridică a textului de lege citat, în sensul că este necesar ca actul de executare care se solicită a fi anulat să fi fost deja îndeplinit pentru a putea fi contestat, neputând fi contestat un act de executare care ar urma să fie îndeplinit.

09.În cauza de faţă nu s-a efectuat niciun act de executare în ceea ce priveşte expertiza, contestaţia fiind formulată în urma înaintării unei adrese emise de executorul judecătoresc prin care contestatoarei i se aduce la cunoştinţă intenţia executorului judecătoresc de a numi un expert în vederea efectuării unei astfel de lucrări în temeiul art. 331 NCPC, înştiinţare care nu are valoarea juridică a unui act de executare pentru a putea face obiectul contestaţiei la executare.

10.Pentru efectuarea expertizei, executorul judecătoresc are obligaţia de a emite un act de executare, respectiv o încheiere prin care să dispună luarea acestei măsuri, conform art. 656-657 NCPC, urmând ca această încheiere să poată face obiectul contestaţiei la executare.

11.Pentru aceste motive, solicitarea privind anularea efectuării în cadrul procedurii de executare silită a unei expertize nu poate fi analizată în limitele oferite de art. 712 NCPC, motiv pentru care va fi respinsă ca inadmisibilă.