Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2674 din 11.09.2012


R O M Â N I A

JUDECATORIA ONESTI JUDETUL BACAU

Dosar nr. 3554/270/2012 contestatie la executare

SENTINTA CIVILA NR. 2674

Sedinta publica din data de 11.09.2012

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN :

PRESEDINTE – ….

GREFIER - ..

 

Pe rol se afla judecarea cauzei civile pentru contestatie la executare formulata de contestatoarea …., în  contradictoriu cu intimata …

La apelul nominal facut în sedinta publica se prezinta avocat … care substituie pe avocat  .., pentru contestatoare, depunând în acest sens delegatie de substituire, lipsind  intimata.

Procedura  completa.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Avocat  …depune la dosarul cauzei timbru judiciar de 5 lei.

Nemaifiind cereri de formulat, instanta acorda cuvântul pentru formulare de probe:

Avocat …, pentru contestatoare, solicita încuviintarea probei cu înscrisuri. Depune în acest sens un set de acte.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond:

Avocat ….., pentru contestatoare, solicita admiterea contestatiei. Din actele depuse la dosarul cauzei rezulta ca nu a existat o citare legala a contestatoarei, astfel ca actele de executare nu au fost realizate cu respectarea dispozitiilor legale. Intimata a stiut care este sediul contestatoarei deoarece i-a comunicat la adresa corecta o cerere de începere a insolventei.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberând,

Asupra cauzei civile de fata, constata ca:

Prin cererea înregistrata pe rolul instantei la data de 28.06.2012 si înregistrata sub nr. 3554/270/2012 contestatoarea ….., cu sediul în ….. a chemat în judecata pe intimata ….. cu sediul în ….. solicitând anularea tuturor formelor de executare din dosarul nr. 224/2012 al executorului judecatoresc …., respectiv, somatia din 18.06.2012 si a actelor premergatoare acesteia (procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare) si suspendarea executarii silite pâna la judecarea contestatiei la executare.

În motivare se arata ca, la data de 21.06.2012, contestatoarea a primit de la o cunostinta somatia si procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare pe o adresa care nu-i apartine. Anterior acestei etape, creditoarea ….. a formulat o cerere de deschidere a procedurii de insolventa împotriva contestatoarei-debitoare, indicând sediul corect: ….. Cererea a fost respinsa de Tribunalul Bacau. În acest context, intimata-creditoare nu poate sustine ca nu cunostea sediul corect al contestatoarei.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 399 si urmatoarele Cod Procedura Civila.

Contestatia a fost timbrata cu 197 lei si 10 lei taxe judiciare de timbru si 5,65 lei timbre judiciare.

Intimata nu a depus întâmpinare.

În probatiune, contestatoarea a depus la dosar:somatia nr. 224/18.06.2012, procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 224/18.06.2012, contractul de leasing nr. DF 34618.07.02.08, dovada de  comunicare, certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bacau, s.c. nr. 907/06.06.2011 a Judecatoriei Panciu, s.c. nr. 759/23.06.2010 a Tribunalului Bacau, cererea creditoarei …. pentru deschiderea procedurii de insolventa împotriva debitoarei …..citatie emisa de Tribunalul Bacau.

Biroul Executorului Judecatoresc ….a depus dosarul de executare nr. 224/2012.

În baza art. 167 Cod Procedura Civila instanta a încuviintat proba cu înscrisuri ca fiind utila, pertinenta si concludenta cauzei.

La termenul din  24.07.2012, contestatoarea a renuntat la cererea de suspendare a executarii silite.

Din examinarea actelor si lucrarilor dosarului instanta retine urmatoarea situatie de fapt:

La data de 29.05.2012, creditoarea ….. a solicitat Biroului Executorului Judecatoresc …. executarea silita a contractului de leasing nr. DF 34618.07.02.08 contra debitoarei …..., indicând ca adresa acesteia este: ….

Executorul judecatoresc a solicitat instantei încuviintarea executarii silite. Prin încheierea din 13.06.2012, pronuntata în dosarul nr. 2918/270/2012 al Judecatoriei Onesti a fost încuviintata executarea silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing nr. DF 34618.07.02.08 privind pe debitoarea …… la cererea creditoarei …..

A fost alcatuit dosarul de executare nr. 224/2012 în care au fost emise si comunicate somatia nr. 224/18.06.2012 si procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 224/18.06.2012.

În aceste acte de executare , comunicarea s-a facut la sediul contestatoarei indicat de intimata si anume, …..

Cu rea-credinta creditoarea a indicat sediul de mai sus, pentru ca, anterior, în alte cereri de chemare în judecata a debitoarei, a indicat sediul corect: ….. Stau marturie în acest sens: dosarul nr. 1612/275/2010 al Judecatoriei Panciu, judetul Vrancea, dosarul nr. 7072/110/2009 al Tribunalului Bacau.

Conform art. 388 al. 1 pct. 5 Cod procedura civila, pentru toate actele pe care le efectueaza, executorul judecatoresc este obligat sa încheie procese-verbale care vor cuprinde numele si domiciliul ori, dupa caz, denumirea si sediul debitorului si creditorului urmaritor. Potrivit alineatului al 2-lea al aceluiasi articol, mentiunile de la punctul 5 sunt prevazute sub sanctiunea nulitatii.

Debitoarea are sediul în …… înca din 16.06.2006, dupa cum reiese din certificatul de înregistrare emis la data de 26.06.2012 de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bacau, aspect cunoscut de catre creditoare înca din anul 2009.

Indicarea, cu rea-credinta, a altui sediu al debitoarei echivaleaza cu lipsa sediului, motiv suficient pentru ca instanta, pe temeiul juridic de mai sus sa constate nulitatea actelor de executare emise pâna la data de 28.06.2012, respectiv, somatia nr. 224/18.06.2012 si procesul verbal de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 224/18.06.2012, urmând ca formele de executare sa fie desfiintate.

În temeiul art. 246 Cod procedura civila se va lua act de renuntarea contestatoarei la judecarea cererii de suspendare a executarii silite.

Se va lua act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite în parte contestatia la executare formulata de contestatoarea ….., cu sediul în …. împotriva intimatei …… cu sediul în …..

Ia act de renuntarea la judecata pentru capatul de cerere privind suspendarea executarii silite.

Desfiinteaza formele de executare din dosarul nr. 224/2012 al executorului judecatoresc ……

Ia act ca nu se solicita cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata  în  sedinta  publica  azi,  11.09.2012 .

PRESEDINTE, GREFIER,

1