Fara titlu

Hotărâre din 18.12.2009


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DEJ

JUDEŢUL CLUJ

SENTINŢĂ  PENALĂ Nr. 891/2009

Şedinţa publică din data de  18 Decembrie 2009

Instanţa  formată  din:

Ministerul Public reprezentat prin procuror

 

Pe rol fiind pronunţarea  în cererea formulată de  condamnatul L.I ,  deţinut în Penitenciarul Spital Dej, pentru liberare condiţionată.

La apelul nominal făcut în cauză  lipsă părţile.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care se constată că  mersul dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din 14.12.2009, ce face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

I N S T A N Ţ A

Deliberând reţine că prin cererea formulată de către petentul L.I deţinut în Penitenciarul Spital Dej, se solicită liberarea sa condiţionată în temeiul art.450 Cod proc.penală, şi al art.77  alin.5 din Legea 275/2006 din executarea pedepsei de 2 ani 6 luni închisoare cu motivarea că în perioada detenţiei, începând încă cu primele zile după arestarea sa, care a avut loc în 30 mai 2008 şi până în luna oct.2009 a lucrat zilnic elaborând 4 volume de lucrări ştiinţifice – cursuri universitare necesare în procesul instructiv educativ al studenţilor facultăţii de Ştiinţe Juridice din cadrul  Universităţii de Vest -Vasile Goldiş- Arad,  lucrări care au fost elaborate şi publicate la editura Cordial Lex- Cluj - Napoca. Mai relevă petentul că domeniile în care au fost elaborate cursurile universitare constituie discipline obligatorii la respectiva facultate potrivit programului de învăţământ şi la care are calitate de conferenţiar universitar, însă după arestarea sa, a fost suspendat din această calitate. Mai arată că aceste lucrări le-a elaborat în manuscris iar prin intermediul membrilor de familie a asigurat redactarea lor în sistem computerizat şi totodată  pentru publicarea primelor două lucrări, a solicitat petentul conducerii penitenciarului să-i monitorizeze activitatea ştiinţifică desfăşurată în detenţie însă a fost refuzat sub pretextul că n-au fost elaborate norme metodologice de aplicare a dispoziţiilor art.76 lit.f din Legea 275/2006.

Examinând cererea formulată de petent prin prisma dispoziţiilor legale invocate se constată că potrivit disp.art.59 al.1 cod penal, condamnatul după ce a executat cel puţin 2/3 din durata pedepsei închisorii care nu depăşeşte 10 ani sau cel puţin ? în cazul închisorii mai mari de 10 ani, condamnatul care este stăruitor în muncă disciplinat şi dă dovezi temeinice de îndreptare, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale poate fi liberat condiţionat înainte de executarea în întregime a pedepsei. În al.2 al aceluiaşi articol se prevede că în calculul fracţiunilor de pedeapsă prevăzută în al.1 se ţine seama de partea din durata pedepsei care poate fi considerată potrivit legii ca executată pe baza muncii prestate……

Coroborând acest text de lege cu disp.art.76 lit.f din Legea 275/2006 privind executarea pedepselor, se constată că” pedeapsa care este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formării profesionale în vederea  acordării liberării condiţionate se calculează în sensul că potrivit dispoziţiilor de la lit.f, în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice  publicate sau invenţii şi inovaţii brevetate se consideră 3 zile executate pentru două zile de muncă. Petentul se află în executarea unei pedepse de 2 ani 6 luni închisoare aplicate prin S.P 1114 din 03.06.2009 a I.C.C.J Secţia penală, rămasă definitivă prin Decizia penală 782/19.10.2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, executarea pedepsei a început la 30.05.2008.

Din actul de la fila 49, rezultă că petentul a fost sancţionat o singură dată pe perioada executării pedepsei în luna martie 2009, sancţiune ce a fost ridicată la 19.nov.2009 prin recompensare.

La dosar au fost depuse două cursuri universitare, respectiv „Procesul Civil Internaţional” şi” Drept Internaţional Privat” al căror autor este I.L.publicate în anul 2009 la editura”Cordial Lex” Cluj-Napoca. Cele două cursuri universitare au înregistrate pe ultima copertă şi codul”ISBN”.

La fila 5 din dosar, s-a depus răspunsul Administraţiei Penitenciarului Bucureşti Rahova, la solicitarea petentului, prin care i se comunică acestuia că încă nu s-a adoptat o metodologie de lucru în cazul elaborării de lucrări ştiinţifice publicate…..deşi s-au înaintat mai multe propuneri către ANP care să conducă la stabilirea unei proceduri clare privind definirea noţiunii de „lucrare ştiinţifică” în contextul Legii 275/2006, pentru a putea beneficia de disp.art.276 lit.f în sensul de a beneficia de 3 zile executate pentru două zile de muncă.

Din actul de la fila 13 întocmit de Penitenciarul Spital Dej, rezultă că, pentru a deveni propozabil petentul trebuie să execute 2/3 din pedeapsa aplicată, respectiv 609 zile din care până la 9 decembrie 2009, avea deja executate 559 zile.

Instanţa apreciază că din probele depuse la dosar, petentul poate beneficia de disp.art.76 al.1 lit.f din Legea 275/2006 în sensul că i se consideră 3 zile executate pentru două zile de muncă. Nu-i poate fi imputabilă petentului împrejurarea că până în prezent nu s-a adoptat o metodologie clară pentru aplicarea dispoziţiilor legale invocate şi de asemenea nu se poate face abstracţie de la faptul că în perioada detenţiei petentul care a deţinut şi funcţia de conferenţiar universitar a elaborat 4 lucrări ştiinţifice (cursuri universitare, din care două publicate şi două în manuscris), noţiunea de cursuri universitare publicate în opinia instanţei pot fi echivalate cu noţiunea de lucrări ştiinţifice.

În consecinţă, în temeiul art.59 al.1 şi 2 cod penal, coroborat cu art.76 lit.f din Legea 275/2006 va fi admisă cererea petentului şi se va dispune punerea acestuia în libertate.

Cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite cererea pentru liberare condiţionată formulată de petent şi în temeiul art.450 alin.1 cod proc.penală, combinat cu art.59 cod penal şi art.76 lit.f din Legea 275/2006, pune în libertate condiţionată pe condamnatul L.I născ.la  fiul lui P şi a lui F condamnat la 2 ani 6 luni închisoare, prin sentinţa penală nr. 1114/2009 aflat în executarea pedepsei în penitenciarul Spital Dej, în baza mandatului 183/2009, pe data rămânerii definitive a sentinţei.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Cu recurs în 3 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 18 Decembrie 2009 .