Contestatie la executare

Sentinţă civilă 2736 din 22.09.2011


ROMÂNIA

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 5224/270/2009 cont. exec.

Înreg. 27.05.2011

Sentinta civila nr. 2736

Sedinta publica din data de 22.09.2011

Completul de judecata format din:

Presedinte – …..

Grefier – …

Pe rol fiind rejudecarea cauzei civile formulata de contestatorul …. în contradictoriu cu intimata Primaria …., având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns avocat … pentru contestator si consilier juridic …. pentru intimata.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza:

- cauza are ca obiect contestatie la executare – rejudecare;

- se afla la al treilea termen de judecata;

- stadiul procesual fond, dupa care,

Aparatorul intimatei depune împuternicire de reprezentare judiciara nr. 13459/22.09.2011 si arata ca nu are cereri de formulat.

Aparatorul contestatorului arata ca nu are cereri noi de formulat.

Nemaifiind cereri de formulat, exceptii de invocat ori probe de administrat instanta apreciaza cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Aparatorul contestatorului solicita admiterea actiunii, precizând ca nu poate fi urmarit patrimoniul contestatorului, raspunderea de pe societate nu poate fi basculata pe patrimoniul propriu al contestatorului, exista hotarâri ale Tribunalului si a Curtii de Apel în aceste sens.

Aparatorul intimatei solicita respingerea contestatiei ca nefondata, sentinta civila nr. 312/23.03.2010 nu este în contradictoriu cu ……; depune concluzii scrise.

Aparatorul contestatorului, în replica, arata ca procedura de faliment a fost publica, s-au parcurs toate procedurile, intimata avea timp sa se înscrie la masa credala, neopozabilitatea nu poate fi retinuta.

În replica, aparatorul intimatei arata ca este opozabila o alta hotarâre care atrage la raspundere administratorul societatii.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând

Asupra acuzei civile de fata,

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 13.08.2009 sub nr. 5224/270/2009 contestatorul …., domiciliat în …. a solicitat în contradictoriu cu intimata Primaria ….. anularea titlului executoriu nr. 6756 din 27.07.2009 si a tuturor formelor de executare  silita începuta în dosarul de executare nr. 6756/2009  si cheltuieli de judecata.

Cererea a fost timbrata cu 194 lei taxa judiciara de timbru si 0,30 lei timbru judiciar, iar în motivarea acesteia se arata ca în titlul executoriu a fost înscris debitul …...

În drept cererea este întemeiata pe prevederile art. 399 si urmatoarele din Codul de procedura civila.

În dovedirea cererii contestatorul propune proba cu acte, anexând în copie somatia nr. 6756 din 27.07.2009, titlul executoriu nr. 6756/2009  si cererea adresata Primariei …..

Intimata  formuleaza întâmpinare solicitând respingerea contestatie. Intimata a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Primariei ….

În drept sunt invocate prevederile art. 174 din Codul de procedura fiscala.

Ulterior contestatorul a solicitat suspendarea executarii silite si fata de exceptia invocata a solicitat introducerea în cauza a ……

Prin sentinta civila nr. 3966 din 09.12.2009 a fost respinsa cererea de modificare a contestatiei si a fost admisa exceptia invocata de Primaria ….. În consecinta a fost respinsa contestatia la executare cât si cererea privind suspendarea executarii silite.

Împotriva hotarârii de mai sus a declarat recurs contestatorul, iar Tribunalul Bacau prin decizia nr. 36 din 13 aprilie 2010 a admis recursul, a casat sentinta recurata si a trimis cauza la rejudecare. Pentru a hotarî asa instanta de recurs a retinut ca hotarârea instantei de fond s-a dat cu încalcarea dreptului la aparare a contestatorului si în mod gresit a fost respinsa cererea de modificare a actiunii cu privire la calitate de intimata.

Din analiza probatoriului administrat în cauza, instanta retine în fapt urmatoarele:

Contestatorul ….. a fost administratorul …..”. În evidenta fiscala a intimatei societate figura cu un debit  în suma de 1474 lei pentru neachitarea taxei pentru mijloacele de transport în perioada 15.03.201-15.11.2006 la care se adauga majorari de întârziere în suma de 1600 lei.

Prin sentinta civila nr. 147 din 20 septembrie 2005 pronuntata în dosarul nr. 302/2004 al Tribunalului Bacau s-a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei ….., precum si dizolvarea si radierea societatii. Judecatorul sindic a stabilit ca „Nu beneficiaza de descarcarea de îndatoriri si responsabilitati cu privire la procedura debitorul persoana fizica”.

Întrucât în cadrul procedurii de faliment nu s-au putut recupera debitele aferente mijlocului de transport al societatii falite, intimata a pornit executarea silita împotriva contestatorului persoana fizica. În acest sens a fost emisa somatia nr. 6756/2009 si titlul executoriu nr. 6756/27.07.2009.

Atât titlul executoriu cât si formele de executare din dosarul nr. 6756/27.07.2009 sunt nelegale.

Este adevarat ca judecatorul sindic a stipulat ca debitorul persoana fizica nu beneficiaza de descarcare de îndatoriri si responsabilitati cu privire la procedura, însa pentru atragerea raspunderii personale patrimoniale a fostul administrator statutar …… intimata trebuia sa se adreseze cu o astfel de cerere instantei de judecata, lucru pe care nu l-a facut.

Împotriva contestatorului s-au formulat cereri de atragerea raspunderii personale patrimoniale. Prin sentinta civila nr. 149 din  5 februarie 2009 pronuntata în dosarul nr. 243/110/2005 al Tribunalului Bacau, judecatorul sindic a respins ca nefondata actiunea reclamantei ……, cât si cererea de interventie formulata de …. (filele 37-40 dosar fond). Curtea de Apel Bacau a respins ca nefundat recursul promovat de reclamanta …… prin decizia nr. 312 din 23 martie 2010(filele 15-17 dosar rejudecare).

Fata de cele expuse, în temeiul art. 399 din Codul de procedura civila instanta va admite contestatia la executare si în consecinta va desfiinta formele de executare din dosarul de executare nr. 6756/2009 si titlul executoriu nr. 6756/27.07.2009.

Potrivit art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila: „ Pâna la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune în cuantumul fixat de instanta, în afara de cazul în care legea dispune altfel.”

Având în vedere ca titlul executoriu nr. 6756/27.07.2009 a fost emis cu încalcarea dispozitiilor legale, pe temeiul sus mentionat, instanta va admite cererea de suspendare a executarii silite.

Se va dispune restituirea catre contestator a cautiunii în suma de 154 lei depusa cu recipisa CEC seria T.A. nr. 1232113/17.11.2009  în termen de 30 de zile de la ramânerea irevocabila a prezentei hotarâri.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

Admite contestatia la executare formulata de contestatorul ….., domiciliat în …… în contradictoriu cu intimata Unitatea Administrativ Teritoriala …., .

Desfiinteaza formele de executare din dosarul de executare nr. 6756/2009 si titlul executoriu nr. 6756/27.07.2009.

Dispune suspendarea executarii silite pâna la ramânerea irevocabila a prezentei hotarâri.

Dispune restituirea catre contestator a cautiunii în suma de 154 lei depusa cu recipisa CEC seria T.A. nr. 1232113/17.11.2009  în termen de 30 de zile de la ramânerea irevocabila a prezentei hotarâri.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 22.09.2011.

Presedinte, Grefier,