Partaj judiciar. Criterii de lotizare şi atribuire conform voinţei părţilor

Sentinţă civilă 4799 din 29.03.2012


Sentinţa civila Nr. 4799/2012/29.03.2012

Partaj judiciar. Criterii de lotizare şi atribuire conform voinţei părţilor

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Craiova la data de 29.03.2011, sub nr. xxxxx, reclamanta D.I.  şi P. E.,  a chemat în judecată pârâţii D.A.şi D.V.,  pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa  să se constate deschisă succesiunea defunctului D. E.,  decedat la data de 03.10.2010, să se constate că moştenitorii defunctului sunt reclamanta D.I. in calitate de soţie supravieţuitoare , reclamanta  P. E. , in calitate de fiică  şi pârâţii D.A.şi D.V. in  calitate de  fii dintr-o căsătorie anterioară, să constate că masa succesorală a defunctului D. E.  se compune din următoarele bunuri :  teren in suprafaţa de 6850 m.p., două case de locuit  cu trei camere, să se ieşirea din indiviziune a părţilor şi să se  constate ca pasivul succesiunii este  de 10.000 lei , constând in cheltuieli ocazionate de înmormântarea si pomenirile defunctului D. E.. 

In motivarea acţiunii, s-a arătat că la  data de 03.10.2010  a decedat D. E., cu ultim domiciliu în  comuna Pileşti jud. Dolj , ca masa succesorală a acestuia se compune din suprafaţa de teren  de 5000 m.p. situata in Pielesti jud Dolj, potrivit TDP nr. 1606- 44830/18.04.2001 , teren in  suprafaţa de 6850 m.p, dobândit prin donaţie de la tatăl sau , o casa din cărămida acoperita cu tablă si una casă acoperita cu placi de azbociment , ambele case fiind situate pe terenul intravilan  înscris in TDP nr. 1606- 44830/18.04.2001.

A mai susţinut reclamantele ca data fiind suprafaţa de teren aferenta celor două case de locui, acestea pot fi partajate  comod in natura .

Reclamantele au mai precizat ca suma totală efectuată cu înmormântarea  şi pomenile ulterioare ale defunctului D. E.,  se ridică la suma de 10.000 lei sumă ce trebuie imputată  şi asupra cotelor celor doi paraţi.

In drept au fost invocate dispoziţiile art.  728 c. civil

In dovedire, reclamantele au ataşat cererii de chemare in judecată  fotocopii ale actelor de stare civilă T. D . P nr. 1606-44830 /18.04.2001, contractul de donaţie  autentificat sub nr. 348/17.02.2003, încheiere rectificare nr. 741/29.03.2011, încheierea nr. 349/11.02.2011 emisa  de BNP T.D./S. .

Prin încheierea din Camera de Consiliu din data de 23.09.2011, reclamantele au fost scutite de la plata taxei de timbru in cuantum de 800 lei.

Paratul D.A., a  depus întâmpinare,  prin care au arătat că  tatăl său si al celuilalt parat  D.V. ,  s-a casatorit cu reclamanta D.I., după decesul  primei  soţii D.A., a cărui succesiune nu a fost dezbătută, şi că la decesul acesteia din urma existau cele doua case iar impreuna cu reclamanta a efectuat decât gardul si fântâna.

Au mai  arătat paratul ca cu ocazia casatorii sorii sale  reclamanta  P. E. , mobila i-a fost data acesteia astfel  casa a rămas goală şi ca înmormântarea defunctului D. E. si pomenile ulterioare, s-au făcut din suma de 2500 euro,  care aparţinea defunctului , neexistând pasiv succesoral.

În drept a invocat dispoziţiile art. 115 c.pr.civ.

La data de 11.11.2011 , paratul D.A.,  a depus precizare la întâmpinare invederand ca  formulează cerere reconvenţională  prin care solicita sa se constate  deschisa  succesiunea defuncţilor D. E. si D.A., iar masa partajabila a acestora se compune din următoarele bunuri  teren in suprafaţa de 5000 m.p situata in localitatea Pielesti,  judetul Dolj , suprafaţa de 6850 m.p  conform contractului de donaţie , două case  una acoperita  cu tabla  si cealaltă cu  placi de azbociment precum si din următoarele bunuri mobile : pat recamier , doua fotolii , şifonier cu doua usi , masa de sase persoane , patru scaune , cazan de ţuica,  butelie de aragaz , tuci de trei vedre , oglinda tip toaletă , două mese mici , covoare , televizor si DVD player .

In susţinerea cererii de chemare in judecată si a cererii reconvenţionale , instanţa a încuviinţat părţilor  proba cu înscrisuri  sens in care au fost depuse la dosarul cauzei acte de stare civilă , certificat fiscal , T. D . P nr. 1606-44830 /18.04.2001, contractul de donaţie  autentificat sub nr. 348/17.02.2003, încheiere rectificare nr. 741/29.03.2011, încheierea nr. 349/11.02.2011 emisa  de BNP T.D./S., sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale , contract de întreţinere nr. 2490/05.03.1971 ,  autorizaţie pentru executare lucrari , plan de situaţie, proba cu interogatoriul părţilor ale căror răspunsuri se află consemnate si ataşate la dosarul cauzei, proba  testimonială in cadrul căreia au fost audiaţi martorii M.D. , VZ , TCsi D.E., ale căror declaraţii se află consemnate si ataşate la dosarul cauzei .

La data de  26.01.2012, instanţa  prin încheierea de admitere in principiu , a admis în parte şi  în principiu acţiunea formulată de reclamantele D.I. şi P.E., a admis în parte şi în principiu cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant D.A., s-a constatat  deschisă succesiunea defunctei D.A. decedată la data de 04 mai 1981, cu ultimul domiciliu în comuna Pielesti Judetul Dolj, s-a constatat că masa succesorala după defuncta D.A.se compune din  : cota de  ?  din  cele două case de locuit ( una acoperita cu tablă si cealaltă cu plăci de azbociment ) ,  situate în  satul  Parsani  com. Pielesti , jud Dolj, s - a constatat ca după defuncta  D.A., au rămas ca moştenitori legali defunctul D. E. , in calitate de sot supravieţuitor cu o cota de ? şi pârâţii reclamanţi D.V. si D.A.in calitate de descendenţi de gradul I fiecare cu o cotă de 3/8 din masa succesorală ( cota de ? din cele doua case de locuit), s-a constatat deschisă succesiunea defunctului D. E. , decedat la data de 03 octombrie  2010 , cu ultimul domiciliu în comuna Pielesti Judeţul Dolj, s-a constatat ca masa succesorala după defunctul D.  N., se compune din cota de 5/8 cele  două case de locuit  ( una acoperita cu tablă si cealaltă cu plăci de azbociment) situate în  satul  Parsani  com. Pielesti , jud Dolj,  terenul in suprafaţa de 5000 m.p ( 3750 m.p extravilan şi 1250 m.p. intravilan ), situat pe teritoriului satului Pielesti com. Pielesti,  dobândit prin  constituirea dreptului de proprietate prin TDP NR. 1606 – 44830/ 18.04.2001, cota de ? din  terenul extravilan  in suprafaţa de 13700 m.p. situat in comuna Pielesti  dobandit prin contractul de donatie  autentificat sub nr. 348/17.02.2003  si rectificat sub nr. 741/29.03.2011 de BNP P.G Craiova, s-a constatat ca după defunctul D. E. , au rămas ca moştenitori legali reclamanta D.I. in  calitate de soţ supravieţuitor cu o cota de ? ,  reclamanta parata P.E.şi pârâţii reclamanţi D.V. si D.A.,  in calitate de descendenţi de gradul I , fiecare cu o cotă de ?,  din masa succesorală  reţinută mai sus ,  s-a constatat  că nu exista pasiv succesoral  in ceea ce priveşte moştenirea defunctului D. E., s-a dispus ieşirea din indiviziune în cotele sus menţionate, s-a dispus efectuarea a două  expertize  tehnice,  specialitate construcţii şi topografie , având ca obiective: sa identifice bunurile partajabile,  evaluarea  bunurilor succesorale  la valoarea de circulaţie, vor propune  variante de lotizare in raport de mărimea  cotelor părti cuvenite  fiecărui moştenitor , opţiunile părţilor ,  precum si de principiul  partajării in natură.

Pentru a se pronunţa astfel , instanţa a reţinut  că  în  cazul decesului unuia dintre soţi masa succesorală  rămasă la decesul acestuia se compune din bunurile (drepturile si obligaţiile), proprii care au aparţinut soţului defunct inclusiv partea sa din proprietatea comună cu soţul supravieţuitor sau cu alte persoane, bunurile proprii care aparţin în codevălmăşie  ambilor soţi.

La moartea unuia dintre soţi comunitatea de bunuri, încetează instanţa trebuind să se determine partea cuvenită soţului defunct din această comunitate, care urmează să intre în masa succesorală, soţul supravieţuitor culegând  partea lui de codevălmăşie ca titular al comunităţii.

Legea 319/1944 acordă soţului supravieţuitor o cotă parte din masa  succesorală  a cărei mărime variază  în funcţie de clasa de moştenitori cu care vine în concurs ( art. 1).

Potrivit art. 1 lit. a din Legea nr. 319/1944 când soţul  supravieţuitor  vine în concurs  cu descendenţii  (clasa I indiferent  de numărul lor)  are dreptul la ?  din moştenire, restul  cotei  de ?  revenindu-le descendenţilor care vin la moştenire în  nume propriu. 

De asemenea , s-a  mai reţinut incidenta dispoziţiilor art.  659 C.civ din 1864  şi  art. 1 lit. a Legea nr. 319/1944,  art.  728 C. civil, art. 651 C. civ., art. 673 indice 6 c.p.c.

Potrivit  răspunsurilor părţilor la interogatoriu, depoziţiile martorilor  M.D. , VZ , TCsi D.E. şi înscrisurilor aflate la dosarul cauzei , instanţa retine că in timpul  căsătoriei  dintre defuncta D.A.si  defunctul D. E. ,  aceştia au dobândit împreună doua case de locuit una acoperita cu tablă si cealaltă cu plăci de azbociment, situate in Pielesti Judeţul Dolj  şi s-au născut  cei doi  paraţi  D.A.şi D.V..

Potrivit actelor de stare civilă aflate la dosarul cauzei, la data de 04.05.1981, a decedat D.A.,  având ca moştenitori legali pe D. E.  cu o cotă de ? ,  în calitate de soţ supravieţuitor şi pe paraţii D.A.şi D.V., în calitate de descendenţi de gradul I ,  fiecare cu o cotă de 3/8 .

Din analiza înscrisurilor raportate la  depoziţiile martorilor si răspunsul părţilor  la interogatoriu  se retine ca masa  succesorală a defunctei D.A.,  se compune din  cota de ? din cele doua case de locuit  una acoperita cu tablă si cealaltă cu plăci de azbociment, situate in Pielesti Judeţul Dolj , astfel că raportarea cotelor reţinute mai sus se va face la  cota de ? din cele două case de locuit una acoperita cu tablă si cealaltă cu plăci de azbociment, situate in Pielesti Judeţul Dolj  , care reprezintă masa succesorală a defunctei D. A..

Potrivit mijloacelor de probă administrate in cauza defunctul D. E., la data de 09.05.1984 ,  s-a recăsătorit  cu reclamanta D.I., iar din acest mariaj , s-a născut reclamanta P. E. .

Conform actelor de stare civilă aflate la dosarul cauzei, instanţa retine ca la data de  03 octombrie  2010,  a decedat D. E. , cu ultimul domiciliu în comuna Pielesti Judeţul Dolj , având ca moştenitori  legali pe  reclamanta D.I.,  in  calitate de soţ supravieţuitor  cu o cotă de ? ,pe reclamanta parata P.E. şi pârâţii reclamanţi D.V. si D.A.in calitate de descendenţi de gradul I , fiecare cu o cotă de ?.

Instanţa , având in vedere recunoaşterile părţilor cu privire la existenta bunurilor succesorale  precum si  întreg probatoriul administrat in cauza ( înscrisuri , depoziţiile martorilor audiaţi in cauza mai sus nominalizaţi ) , va  retine ca  masa succesorala după defunctul D.  N.,  se compune din  : cota de  5/8 ( 1/8 + 1/2)  din  cele  două case de locuit una acoperita cu tablă si cealaltă cu plăci de azbociment situate în  satul  Parsani  com. Pielesti , jud. Dolj, terenul in suprafaţa de 5000 m.p( bun propriu, 3750 m.p extravilan şi 1250 m.p. intravilan) situat pe teritoriului satului Pielesti com. Pielesti, dobândit prin  constituirea dreptului de proprietate prin TDP NR. 1606 – 44830/ 18.04.2001, cota de ? din  terenul extravilan  in suprafaţa de 13700 m.p. situat in comuna Pielesti  dobandit prin contractul de donatie  autentificat sub nr. 348/17.02.2003  si rectificat sub nr. 741/29.03.2011 de BNP P. G.Craiova,  astfel cotele reţinute mai sus  care se cuvin părţilor după succesiunea defunctului D. E. , vor fi raportate  această masă succcesorală.

Ţinând cont de dispoziţiile art. 30  C. fam, ce instituie prezumţia de comunitate în devălmăşie asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei,instanţa  reţine că cealaltă cotă de ?  din  terenul extravilan  in suprafaţa de 13700 m.p. situat in comuna Pielesti, dobândit prin contractul de donaţie  autentificat sub nr. 348/17.02.2003  si rectificat sub nr. 741/29.03.2011 de BNP P. G. Craiova, revenind reclamantei D.I., în calitate de bun dobândit în timpul căsătoriei.

Instanţa nu a  reţinut  susţinerea paratului reclamant  in sensul existentei in patrimoniul defuncţilor  D.A. si D. E. ,  si a bunurilor mobile pat recamier , doua fotolii , şifonier cu doua usi , masa de sase persoane , patru scaune , cazan de ţuica,  butelie de aragaz , tuci de trei vedre , oglinda tip toaletă , două mese mici , covoare , televizor si DVD player, având in vedere că din analiza coroborată a mijloacelor de probă administrate în cauză , nu se confirmă susţinerile  paratul reclamant D.A., cu atât  mai mult cu cat chiar acesta in şedinţa publica din data de 12.01.2012 ,  a  mărturisit in fata instanţei de judecată  ca nu ştie daca aceste bunuri au fost dobândite de către vreunul dintre  părinţii săi, că DVD player, i-a aparţinut chiar lui, dar nu a mai gasit-o după decesul tatalui său.

Instanţa având in vedere recunoaşterile părţilor la interogatoriu si depoziţiile martorilor , in sensul ca in parte  banii cheltuiţi  de către reclamante  pentru  înmormântarea si pomenile ulterioare privind pe  defunctul D. E., au  provenit chiar de la acesta, (suma de 2500 euro ) iar restul de 1700 lei , de la Casa de Pensii Dolj, astfel  neputandu –se retine existenta pasivului succesoral .

Analizând pe fond acţiunea principala şi cererea  reconvenţională , in raport de susţinerile reciproce ale părţilor , de încheierea de admitere in principiu , de concluziile rapoartelor de expertiză  si de dispoziţiile legale incidente :art. 728 si urm. C.civil din 1864 , art. 673 si urm c.pr.civ, instanţa in parte  le considera întemeiate si urmează a le admite  ca atare.

 În temeiul art. 673 ind. 6 c.pr.civ., prin încheierea  pronunţata in prezenta cauza la data de 26.01.2012,  instanţa  pe baza  analizei coroborate a tuturor mijloacelor de probă administrate in cauză , a admis în parte şi  în principiu acţiunea formulată de reclamantele D.I. şi P.E., a admis în parte şi în principiu cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant D.A., s-a constatat  deschisă succesiunea defunctei D.A. decedată la data de 04 mai 1981, cu ultimul domiciliu în comuna Pielesti Judetul Dolj, s-a constatat că masa succesorala după defuncta D.A.se compune din  : cota de  ?  din  cele două case de locuit ( una acoperita cu tablă si cealaltă cu plăci de azbociment ) ,  situate în  satul  Parsani  com. Pielesti , jud Dolj, s - a constatat ca după defuncta  D.A., au rămas ca moştenitori legali defunctul D. E. , in calitate de sot supravieţuitor cu o cota de ? şi pârâţii reclamanţi D.V. si D.A.in calitate de descendenţi de gradul I fiecare cu o cotă de 3/8 din masa succesorală ( cota de ? din cele doua case de locuit), s-a constatat deschisă succesiunea defunctului D. E. , decedat la data de 03 octombrie  2010 , cu ultimul domiciliu în comuna Pielesti Judeţul Dolj, s-a constatat ca masa succesorala după defunctul Dumitru  Nicolae, se compune din cota de 5/8 cele  două case de locuit  ( una acoperita cu tablă si cealaltă cu plăci de azbociment) situate în  satul  Parsani  com. Pielesti , jud Dolj,  terenul in suprafaţa de 5000 m.p ( 3750 m.p extravilan şi 1250 m.p. intravilan ), situat pe teritoriului satului Pielesti com. Pielesti,  dobândit prin  constituirea dreptului de proprietate prin TDP NR. 1606 – 44830/ 18.04.2001, cota de ? din  terenul extravilan  in suprafaţa de 13700 m.p. situat in comuna Pielesti  dobandit prin contractul de donatie  autentificat sub nr. 348/17.02.2003  si rectificat sub nr. 741/29.03.2011 de BNP P. G. Craiova, s-a constatat ca după defunctul D. E. , au rămas ca moştenitori legali reclamanta D.I. in  calitate de soţ supravieţuitor cu o cota de ? ,  reclamanta parata P.E.şi pârâţii reclamanţi D.V. si D.A.,  in calitate de descendenţi de gradul I , fiecare cu o cotă de ?,  din masa succesorală  reţinută mai sus ,  s-a constatat  că nu exista pasiv succesoral  in ceea ce priveşte moştenirea defunctului D. E., s-a dispus ieşirea din indiviziune în cotele sus menţionate, s-a dispus efectuarea a două  expertize  tehnice,  specialitate construcţii şi topografie , având ca obiective: sa identifice bunurile partajabile,  evaluarea  bunurilor succesorale  la valoarea de circulaţie, vor propune  variante de lotizare in raport de mărimea  cotelor părti cuvenite  fiecărui moştenitor , opţiunile părtilor ,  precum si de principiul  partajării in natură, s-a stabilit  onorariu provizoriu  al experţilor a cate 900 lei fiecare expert  , in  sarcina reclamantelor parate 900 lei pentru expertiza  specialitatea construcţii si in sarcina paraţilor reclamanţi 900 lei pentru expertiza specialitatea topografie , s-a fixat  termen la data de  02.02.2012 , pentru care  părţilor au avut  termen in cunoştinţă.

In şedinţa publica din data de 09.02.2012, instanţa  a numit experţii potrivit art. 202 c.pr.civ,  prin tragere la sorti, fiind desemnat  sa efectueze expertiza tehnică specialitatea topografie expertul C.A.  şi sa efectueze expertiza tehnica specialitatea construcţii civile expertul P.M.I..

Potrivit  raportului de expertiza tehnica  specialitatea topografie,  expertul C. A.,  a identificat  suprafeţele de teren  reţinute  ca făcând parte din masa  partajabilă , propunând două variante de lotizare , ţinând seama de solicitările părţilor si de celelalte criterii stabilite de instanţa de judecată. .

Potrivit  raportului de expertiză tehnica  specialitatea construcţii civile  expertul P. M. I. ,  a  identificat cele doua  construcţii - case de locui,  reţinute in masa partajabilă, propunând două variante de lotizare ţinând seama de solicitările părţilor si de celelalte criterii stabilite de instanţa de judecată .

Experţii  desemnaţi in cauza au evaluat bunurile partajabile la valoare de circulaţie .

Instanţa,  retine ca , potrivit art.728 c.civ. nimeni nu poate ramane in indiviziune , oricare dintre coindivizari  putand cere sistarea starii de indiviziune , solicitând partajul oricând , acest drept fiind imprescriptibil sub aspect extinctiv.

Partajul este operaţiunea juridica prin care se pune capăt starii de indiviziune , prin impărtirea in natura  si/sau in echivalent a bunurilor aflate in indiviziune  avand ca efect inlocuirea cu efect retroactiv a cotei - părţi ideale ,indivize ,asupra acestora , cu drepturi exclusive ale fiecaruia dintre coindivizari asupra unor bunuri determinate in materialitatea lor.

Prin urmare , pe calea acestui partaj judiciar , instanţa este ţinuta de a hotarî modalităţile concrete de partajare , adică de a stabili fie atribuirea bunului in proprietate exclusivă a unuia dintre copărtaşi ,fie de a forma loturi  si de a le atribui in natura fiecărui coindivizar , fie in ultima analiza de a dispune vânzarea bunului si de a împărţi echivalentul bănesc intre copărtaşi.

Principala modalitate de realizare a partajului este partajul in natura prin formarea de loturi  si atribuirea acestora coindivizarilor.

La formarea si atribuirea  in loturi a bunurilor  vor fi avute in vedere  solicitările părţilor ,  dispoziţiile art. 777 c. civil dar si ale art. 741 c.civil care prevăd ca in fiecare lot  vor fi repartizate pe cat posibil aceleaşi cantitati de mobile, imobile , creanţe si datorii de aceeaşi natura .

În acest sens instanţa urmează sa aibă in vedere varianta I , din rapoartele de expertiza tehnica specialitatea topografie si construcţii civile ,  propusă de expertul tehnic  C.A., respectiv:  expertul P.M.I.şi in temeiul art. 673  ind. 9 c.pr.civ,  va dispune sistarea stării de indiviziune prin formarea si atribuirea de loturi  comune reclamantelor si paraţilor , astfel cum au solicitat părţile litigante, după cum urmează: va atribui reclamantelor D.I. şi P. E. ,  Lotul nr. 1 compus din:  casă de locuit o cameră, bucătărie, magazie şi pivniţă, situată in Com. Pieleşti , satul Pârşani , jud. Dolj , teren intravilan  curţi-construcţii si arabil înscris in TDP nr. 1606- 44830 din 18.04.2001,  situat in com. Pielesti , jud. Dolj , T. 6 Parcelele 43 si 44,  in suprafaţă de 625 m.p, cf. T. D. P menţionat şi  662 m.p , rezultată din măsurători, (reprezentat pe planul de situaţie anexa nr. 2 la raport si definita de  conturul punctelor 31-2-3-4-5-32-31) cu următoarele dimensiuni si vecinătăţi: Nord - Ps.492  -D =13.25m;Est – M.F. - D= 51.44m ,Sud - Str. Calea Bucuresti - D=12.41m ; Vest – D.-A.-D=51.41m,  teren extravilan arabil  in suprafaţa de 5200 mp. situat in com. Pielesti , jud. Dolj ,T 11; P. 55,  si înscris  în T.D.P.nr.713-1366/18.09.1995,cu următoarele vecinătăţi: Nord- De. 113;Est- M. B.; Sud -De 104;Vest-C. G. iar paratilor  D.V. şi D.A., va atribui Lotul  nr. 2, compus  din : casa de locuit: cu trei camere, sală şi terasă,  situată in Com. Pieleşti , satul Pârşani , jud. Dolj,  teren intravilan curţi - construcţii si arabil înscris in TDP nr. 1606-44830 din 18.04.2001,  situat in com. Pielesti , jud Dolj,  T. 6, Parcelele 43 si 44, in  suprafaţa de 625 m.p, cf. T. D. P menţionat şi  662 m.p rezultată din măsurători ,  (reprezentat pe planul de situaţie anexa nr. 2 la raport si definit a de conturul punctelor 1-31-32-6-7-8-1) cu următoarele dimensiuni si vecinătăţi: Nord - Ps.492  -D =12.64m;Est-D.I. -D= 51.41m, Sud - Str. Calea Bucuresti-D=12.41m ;  Vest- Drum De-53 -D=51.68m,  teren extravilan arabil in suprafaţa de  1800 mp. situat in com. Pielesti , jud. Dolj,  T33; P.7 si înscris in TDP-713-1366 din 18.09.1995 cu următoarele vecinătăţi: Nord- De.282; Est-C.N.; Sud –V. I.;Vest – S.M.,  teren extravilan arabil în suprafaţă de  3750 mp. situat in com. Pielesti , jud. Dolj T 70; P.280 , si inscris in TDP-1606-44830 din 18.04.2001 cu următoarele vecinătăţi:Nord- Hot. IAS R. ;Est – P. C.;Sud - De. 572;Vest – M.C. .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite in parte acţiunea formulata de reclamanta D.I. cu domiciliul in  Pieleşti xxxx judeţul Dolj si domiciliu ales la Cabinet Avocat „T. N.”  în Craiova, xxxx judeţul Dolj, reclamanta P.E. cu domiciliul in comuna Pielesti, xxxxx si domiciliu ales la  Cabinet Avocat „T. N.”  în Craiova, xxxxx judeţul Dolj, in contradictoriu cu pârâţi - reclamanţi D.V. si D.A., ambii cu domiciliul in Pieleşti, xxxx judeţul Dolj.

Admite in parte cererea reconvenţionala formulata de pârâtul - reclamant D.A..

Omologhează în  varianta I ,  rapoartele  de expertiză specialitatea topografie şi construcţii civile  întocmite de experţii  C.A., respectiv : P.M.I..

Dispune ieşirea din indiviziune  prin atribuirea următoarele loturi :

Atribuie reclamantelor D.I. şi P. E. ,  Lotul nr. 1 compus din:  casă de locuit o cameră, bucătărie, magazie şi pivniţă, situată in Com. Pieleşti , satul Pârşani , jud. Dolj , teren intravilan  curţi-construcţii si arabil înscris in TDP nr. 1606- 44830 din 18.04.2001,  situat in com. Pielesti , jud. Dolj , T. 6 Parcelele 43 si 44,  in suprafaţă de 625 m.p, cf. T. D. P menţionat şi  662 m.p , rezultată din măsurători, (reprezentat pe planul de situaţie anexa nr. 2 la raport si definita de  conturul punctelor 31-2-3-4-5-32-31) cu următoarele dimensiuni si vecinătăţi: Nord - Ps.492  -D =13.25m;Est – M. F. - D= 51.44m ,Sud - Str. Calea Bucuresti - D=12.41m ; Vest – D.-A.-D=51.41m,  teren extravilan arabil  in suprafaţa de 5200 mp. situat in com. Pielesti , jud. Dolj ,T 11; P. 55,  si înscris  în T.D.P.nr.713-1366/18.09.1995,cu următoarele vecinătăţi: Nord- De. 113;Est- M. B.; Sud -De 104;Vest-C. G..

Atribuie pârâţilor reclamanţi D.V. şi D.A.,  Lotul  nr. 2, compus  din : casa de locuit: cu trei camere, sală şi terasă,  situată in Com. Pieleşti , satul Pârşani , jud. Dolj,  teren intravilan curţi - construcţii si arabil înscris in TDP nr. 1606-44830 din 18.04.2001,  situat in com. Pielesti , jud Dolj,  T. 6, Parcelele 43 si 44, in  suprafaţa de 625 m.p, cf. T. D. P menţionat şi  662 m.p rezultată din măsurători ,  (reprezentat pe planul de situaţie anexa nr. 2 la raport si definit a de conturul punctelor 1-31-32-6-7-8-1) cu următoarele dimensiuni si vecinătăţi: Nord - Ps.492  -D =12.64m;Est-D.I. -D= 51.41m, Sud - Str. Calea Bucuresti-D=12.41m ;  Vest- Drum De-53 -D=51.68m,  teren extravilan arabil in suprafaţa de  1800 mp. situat in com. Pielesti , jud. Dolj,  T33; P.7 si înscris in TDP-713-1366 din 18.09.1995 cu următoarele vecinătăţi: Nord- De.282;Est-C. N.; Sud –V. I.;Vest – S. M.,  teren extravilan arabil în suprafaţă de  3750 mp. situat in com. Pielesti , jud. Dolj T 70; P.280 , si inscris in TDP-1606-44830 din 18.04.2001 cu următoarele vecinătăţi:Nord- Hot. IAS Robanesti ;Est – P. C.;Sud - De. 572;Vest – M. C. .

Compensează în totalitate cheltuielile de judecată.

Cu drept de recurs  în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 29.03.2012.

PRESEDINTE GREFIER

Domenii speta