Partaj judiciar

Sentinţă civilă 129/2011 din 22.02.2011


Dosar nr. 2429/828/2010

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TOPOLOVENI

SENTINŢA CIVILĂ NR.129

Şedinţa publică de la 22 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE: O.R. F. – judecător,

 GREFIER: M. F.

Pe rol soluţionarea cauzei civile formulată de reclamantul B.N.F. în

contradictoriu cu pârâţii B.N.C.-A., M.N.V., având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa din oficiu ia în discuţie excepţia de insuficientă timbrare a cererii

de chemare în judecată şi rămâne în pronunţare asupra excepţiei.

INSTANŢA

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Topoloveni sub nr.2429

/828/2010, reclamantul BN.F. a chemat în judecată pe pârâţii B.N. C.-A. şi

M.N. V, solicitând să se dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor rămase

la deschiderea succesiunilor autorilor B.L., decedată la data de 08.08.2008 şi B.

N., decedat la data de 29.06.2010, cu ultimul domiciliu în comuna B., judeţul A.

În motivarea cererii, se arată că la decesul autorilor au rămas ca

moştenitori părţile, în calitate de descendenţi de gradul I, iar din masa

succesorală fac parte suprafaţa totală de 9500 m.p. teren cu vegetaţie forestieră

potrivit titlului de proprietate nr.126403/2004 şi terenurile ce au format

obiectul actului de partaj voluntar autentificat sub nr.3202/2004 având

următoarele suprafeţe: 10.000 m.p. teren arabil intravilan; 6400 m.p. teren arabil

extravilan; 1600 m.p. teren arabil extravilan; 2000 m.p. teren arabil extravilan;

2500 m.p. teren arabil extravilan; 5000 m.p. teren arabil extravilan; 3000 m.p.

teren arabil extravilan; 2000 m.p. teren arabil extravilan; 1500 m.p. teren livezi

extravilan; 800 m.p. teren livezi extravilan; 1500 m.p. teren livezi extravilan;

1000 m.p. teren livezi extravilan; 400 m.p. teren livezi extravilan; 3700 m.p.

teren păşune extravilan; 200 m.p. teren păşune extravilan; 600 m.p. teren

păşune extravilan; 1500 m.p. teren păşune extravilan; 1400 m.p. teren arabil

intravilan; 1100 m.p. teren livezi intravilan; 1400 m.p. teren arabil intravilan;

3300 m.p. teren livezi intravilan; 500 m.p. teren curţi-construcţii intravilan. De

asemenea, reclamantul precizează că din masa succesorală a defuncţilor fac

parte şi următoarele construcţii situate pe terenul curţi-construcţii în suprafaţă

de 500 m.p: o casă de locuit în suprafaţă de 77 m.p. construită din cărămidă în

anul 1980, o casă construită din cărămidă în anul 1962 în suprafaţă de 117 m.p,

o anexă în suprafaţă de 38 m.p construită din cărămidă în anul 1960, o anexă în

suprafaţă de 9 m.p construită din cărămidă în anul 1972.

În drept, cererea a fost întemeiată pe art.644-943 Cod civil, art.673 ind.1-

14 Cod proc.civilă.

Prin încheierea de şedinţă din data de 18.01.2011, raportând valoarea

obiectului cererii declarată de reclamant la disp.art.3 al.1 lit.c coroborat cu art.3

ind.1 din Legea nr.146/1997, instanţa din oficiu a pus în vedere reclamantului

să achite diferenţa de taxa judiciară de timbru în sumă de 36.278 lei şi timbru

judiciar în valoare de 5 lei, sub sancţiunea anulării cererii ca insuficient timbrată

prev. de art.20 al.3 din Legea nr.146/1997

Totodată, a stabilit în sarcina reclamantului obligaţia procesuală de a face

dovada îndeplinirii procedurii prealabile sesizării instanţei referitoare la emiterea

încheierii de către notarul public cu privire la verificarea evidenţelor

succesorale, conform art.109 al.4 Cod proc.civilă modificată prin Legea

nr.202/2010.

Prin încheierea de şedinţă din data de 27.01.2011 pronunţată în dosarul

nr.128/828/2011, s-a admis cererea de reexaminare formulată de reclamant cu

privire la cuantumul taxei judiciare de timbru la care a fost obligat în şedinţa

publică din data de 18.01.2011, reclamantul fiind obligat prin încheiere

irevocabilă la plata diferenţei de taxă judiciară de timbru în valoare de 5240,80

lei.

Întrucât reclamantul nu a plătit diferenţa de taxă judiciară de timbru, în

şedinţa publică din data de 22.02.2011, instanţa din oficiu a invocat excepţia de

insuficientă timbrare a cererii de chemare în judecata, excepţie asupra căreia

deliberând cu prioritate, în temeiul disp.art.137 alin.1 din Codul de procedură

civilă, retine următoarele aspecte:

Potrivit disp.art.20 din Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de

timbru, dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal în

momentul înregistrării acţiunii, instanţa va pune in vedere reclamantului sa

achite suma datorată până la primul termen de judecată, acelaşi text de lege

sancţionând cu anularea acţiunii, neîndeplinirea obligaţiei de plată a taxei de

timbru până la termenul stabilit.

Întrucât reclamantul nu a făcut dovada achitării diferenţei de taxă

judiciară de timbru în valoare de 5240,80 lei, în temeiul art.20 alin.3 din Legea

nr.146/1997, instanţa urmează să admită excepţia de insuficientă timbrare a

cererii invocată din oficiu şi să anuleze cererea de chemare în judecată ca

insuficient timbrată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE :

Admite excepţia de insuficientă timbrare invocată din oficiu.

Anulează ca insuficient timbrată cererea de chemare în judecată

formulată de reclamantul B.N. F., domiciliat în comuna B, sat C., judeţul A în

contradictoriu cu pârâţii B.N.C.-A., domiciliat în comuna B, sat C., judeţul A.

şi M.N. V., domiciliată în mun.B.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.02.2011.

PREŞEDINTE,

O.R.F.

GREFIER,

M.F.

Red.O.R.F.

Dact.E.D.

Ex.5/21.03.2011

Domenii speta