Fond funciar.nulitate titlu de proprietate

Sentinţă civilă 311017 din 17.02.2011


FOND FUNCIAR.NULITATE TITLU DE PROPRIETATE

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Craiova la data de 26.10.2010 , sub nr. (…)/215/2010 , reclamantii G. I. si G. G, au chemat în judecata pe pârâtii  Comisia Locala de  Fond Funciar A. de S.,  Comisia Judeteana de Fond Funciar D. , B.M. M., B.M. , S.  E. (E.) si  S. I., solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se constate  nulitatea absoluta partiala  a TDP nr. (…)/28.04.1999, a contractului  de vânzare  - cumparare  autentificat sub nr. (…)/02.06.1998 al BNP L. I. si  a contractului de  vânzare  - cumparare  autentificat sub nr. (…)/02.06.2003 al BNP L. si T. , în sensul  radierii , din toate cele trei acte de proprietate , a  suprafetei de  360 m.p.  din totalul de 1860 m.p.  ,  teren aflat pe raza comunei A. de S. sat Z.,  T (…) si P (…)si  reconstituirea dreptului de  proprietate funciara pentru N.Gh. E. pentru suprafata de 1500 m.p.  în intravilan .

În motivarea  cererii reclamantii au aratat  ca prin contractul de vânzare  - cumparare  autentificat sub nr. (…)/04.08.2008 BNP D. , au cumparat de la numitul P. O.  F. , suprafata de 8.650 m.p. , din acte, teren  intravilan situat  în comuna  A.de S. sat Z.  T (…), P (…).

Acest teren  a reiesit din masuratorile cadastrale ca are în fapt  numai suprafata de 7.315 m.p. , în minus cu 1335 m.p.  .

 Reclamantii au mai aratat ca  se învecineaza , în partea de est cu  un alt teren  intravilan mostenit de G.I.  , în suprafata de  4.512 m.p.  în T (…) P (…).

Au mai aratat ca terenul detinut de  reclamanti  , ar trebui sa  fie, conform actelor de proprietate , în suprafata de  13.162 m.p.  , însa în realitate acestia detin numai 12.785 m.p.

De asemenea , au mai aratat ca  în partea de vest se învecineaza cu  numitii B. M. M. si B. M. , care au cumparat suprafata de 1.860 m.p. de la pârâtii S. I. si S.  E.( E.) , prin contractul de vânzare  - cumparare  autentificat sub nr. (…)/02.06.2003 al BNP L. si T..  Acestia din urma ( S. ) , la rândul lor , au cumparat  terenul  respectiv de la  N. Gh. E., în prezent decedata – mama numitei S.E.( E.) .

Numitei N. Gh. E.  i s-a reconstituit  dreptul de proprietate  pentru suprafata  de 1.860 m.p.  în intravilan,  având ca structura :  349 m.p.  – curti constructii T (…) P (…) , 496 m.p.  vie  intravilan T (…) P  (…)  , 385 m.p.  arabil intravilan T (…)P v ,  630 m.p.  arabil intravilan T 5 P 335 .

Reclamantii au  aratat ca aceste  parcele se afla  una în continuarea celeilalte  si ele formeaza , ca un tot unitar ( gospodarie rurala ) , terenul  aferent casei de locuit  ce a apartinut  numitei Nica  Gh. Elena.

 Au mai aratat ca desi, N. Gh. E.  figura  în registrul agricol al comunei A. de S.  din anii 1959-1963  cu suprafata de 0,15 ha  teren intravilan  , adica 1.500 m.p.  , acesteia i s-a reconstituit  dreptul de proprietate  pentru  o suprafata de 1.860 m.p.  , deci cu 360 m.p.  mai mult decât  avea  dreptul  legal . Aceasta  a procedat la înstrainarea  terenului  catre  fiica sa  si ginere , care la rândul lor  l-au  vândut  pârâtilor B. .

Reclamantii au mai aratat ca  au formulat actiune în revendicare si granituire , având  pe rolul Judecatoriei Craiova  dosarul nr. 5833/215/2010 , dosar în care  a fost efectuata o expertiza  tehnica , specialitatea  topografie , conform careia s-a constatat ca reclamantii  stapânesc cu 377  m.p. mai putin  decât suprafata ce li se cuvine conform actelor de proprietate , iar pârâtii B.  , o suprafata  cu 48 m.p.  mai mare decât cea înscrisa  în actele  de proprietate .

 Sustin  ca justifica  pe deplin un interes legitim în sensul  art. III al 2 din Legea 18/1991 R introdus prin Legea  nr. 169/1997 pentru a cere constatarea nulitatii absolute partiale a TDP nr. (…)/28.04.1999.

 În drept a invocat dispozitiile  art. III alin. 2  din  Legea 18/1991 R, art. III alin. 1  lit. a pct.( i ) , ( iii  )  si ( v ) din Legea  18/1991 R  modif. Prin Titlul V  al Legii 247/2005.

Au depus la dosar TDP nr. (…)/28.04.1999 , contractul de vânzare  - cumparare  autentificat sub nr. (…)/02.06.1998 al BNP L. I. ,  adeverinta nr. (…)/07.05.2010 a Comisiei Locale  A. de S. , copie fila registru agricol privind  pe N.. G. – tatal lui N. Gh. E. , adeverinta nr. (…)/30.03.2009 a Consiliului Local A. de S. , TDP nr. (…)/24.10.1997, contract de vânzare  - cumparare  autentificat sub nr.  (…)/04.04.2008  al BNP D. , raport de expertiza din dosar  nr.  5833/215/2010 , copie acte  de identitate  ale reclamantilor  si certificat de grefa  privind  dosarul nr. 5833/215/2010, contract de vânzare  - cumparare  autentificat sub nr. (…)/2.06.2003 BNP L. I..

 În dovedirea  actiunii reclamantii au solicitat  proba cu înscrisuri solicitând în acest sens emiterea  unei adrese catre  Comisia Locala de Fond Funciar A. de S. pentru a înainta  actele care au stat la baza  emiterii TDP nr. (…)/28.04.1999 si cererea de reconstituire  a dreptului de proprietate  formulata de numita  N. Gh. E. - mostenitoarea  autorului N.  St. G.  si a preciza  din ce considerente  s-a reconstituit  dreptul de proprietate  pe numele N. Gh. E. , pentru suprafata de  teren de 0,1861 ha , în loc de 0,15 ha intravilan  , raspunsul fiind înaintat  la data de 10.01.2011 cu adresa  (…). 23/05.01.2011 .

 La data de 18.01.2011  pârâtii B. M. M.  si B. M. au formulat întâmpinare  prin care au solicitat  respingerea  actiunii formulata de reclamanti  si obligarea reclamantilor la plata  cheltuielilor  de judecata .

 În fapt au aratat ca atât a TDP nr.  ./28.04.1999 al carei titular a fost  N. Gh. E. , cât si contractele de  vânzare  - cumparare  autentificat sub nr. (…)/1998 BNP L. I. si autentificat sub nr.  (…)/02.06.2003 BNP L. si T. , ca si actele  subsecvente , sunt valabile  nefiind afectate  de vreo  cauza de nulitate .

 Au mai aratat ca în ceea  ce priveste  TDP  nr. (…)/28.04.1999 , chiar daca din registrul agricol  rezulta ca N. Gh. E. a  avut intravilan numai 0,15 ha , în realitate  aceasta  si-a dovedit  vocatia  la reconstituirea  dreptului de proprietate pentru suprafata de 0,1860 ha , prin alte înscrisuri ( chitanta sub semnatura privata din anul 1957 prin care aceasta  a cumparat de la numitii M. D. G. si P. C. M. suprafata de 18 ari  si 60 m.p. ) .

 De asemenea, au aratat ca  aceasta  situatie juridica  este retinuta  chiar în considerentele  deciziei civile  nr. (…)/14.02.1995 din dosarul  nr.  6218/1994 al Tribunalului Dolj .

Examinând  materialul probator  administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:

 Reclamantii au solicitat  sa se constate  nulitatea  absoluta partiala a (…)/28.04.1999 si a actelor  subsecvente  acestuia sustinând ca reconstituirea dreptului de proprietate în persoana  numitei N. E. s-a facut nelegal, cu depasirea suprafetei de teren intravilan la care  aceasta avea dreptul, ajungându-se în final  la vatamarea drepturilor  legale ale reclamantilor .

 Legea fondului funciar  prevede o procedura speciala de reconstituire a dreptului de proprietate, procedura care  se finalizeaza cu emiterea titlului pentru persoanele îndreptatite.

 Se constata ca titlul  de proprietate  nr. (…)pe numele N. Gh. E.  a fost emis cu respectarea dispozitiilor legii nr. 18/1991 , atât în ceea ce priveste vocatia la reconstituire, cât si în ceea ce priveste  dispozitiile procedurale referitoare la actele  provizorii.

Pentru  ca reclamantii sa poata cere anularea titlului emis pentru autoarea pârâtilor, trebuie sa justifice interesul lor procesual , ceea  ce în cauza înseamna reconstituirea dreptului de  proprietate pentru terenul  în litigiu în favoarea  autoarei P.Gh. M. .

Atât timp cât reclamantii nu au facut dovada ca autoarei lor  P. Gh. M. i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafata de teren din litigiu de 360 m.p. , nu au contestat actele  provizorii eliberate conform Legii nr. 18/1991 pe calea  procedurii speciale  instituita de lege, reclamantii nu justifica existenta interesului  judiciar în promovarea actiunii în constatare nulitate  a titlului de proprietate emis în favoarea altei persoane, în care  este cuprinsa suprafata de teren în litigiu .

Fata de considerentele mentionate si de  prevederile art.  III (2)  din Legea  nr. 169/1997 modificata prin Legea 247/2005 , instanta  constata ca nu este dovedita în cauza conditia interesului  judiciar, nefiindu-le încalcat reclamantilor un drept subiectiv , legitim  si actual care sa sustina actiunea promovata , motiv pentru care , actiunea asa cum a fost formulata ,  va fi respinsa .

În temeiul  art. 274 c.p.civ.  va obliga reclamantii catre  pârâti  la 900 lei cheltuieli de judecata .

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E

Respinge actiunea  formulata de reclamantii G. I.si G. G. , ambii domiciliati în  (…), în contradictoriu cu  pârâtele Comisia Locala de Fond Funciar A. de S. , ,  Comisia Judeteana de Fond Funciar  (…), B.  M. M. si B. M. , ambii domiciliati în (…) , S. E. ( E.)  si S. I. , ambii domiciliati în  (…), judetul O..

 Obliga  reclamantii catre  pârâtii B. M. M.si B. M. la 900 lei  cheltuieli de  judecata .

 Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

 Pronuntata în sedinta publica de la  17.02.2011.

PRESEDINTE , GREFIER,