Anularea formelor de executare silită , suspendarea executării silite

Sentinţă civilă 1031 din 14.05.2012


ROMANIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD OPERATOR 2826

DOSAR NR.

SENTINŢA CIVILĂ NR.1031/2012

Şedinţa publică din 14 mai 2012

Preşedinte :

Grefier:

S-a luat în examinare cauza civilă privind contestaţia la executare formulată de contestatoarea ZV împotriva intimaţilor SC A SRL şi ZI, pentru anularea formelor de executare silită , suspendarea executării silite.

La apelul nominal se prezintă intimatul ZI, lipsă fiind contestatoarea ZV şi intimata S A SRL.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că deşi au fost citaţii ambii intimaţi cu menţiunea la interogator pentru termenul din 30 aprilie 2012, contestatoarea a revenit asupra probei cu interogatoriul intimatei SC A SRL, la termenul din 30 aprilie 2012, stăruind doar asupra probei cu interogatoriul intimatului ZI.

Totodată, se constată că intimata SC A SRL nu a depus întâmpinare, deşi prin înscrisul depus la fila 53 dosar a solicitat termen în acest sens.

Instanţa procedează la consemnarea interogatoriului intimatului ZI, potrivit întrebărilor formulate în scris de contestatoare depuse la fila 54 dosar, fiind ataşat la dosarul cauzei. 

Intimatul ZI arată că nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, văzând că s-a solicitat judecarea şi în lipsă de către contestatoare potrivit prev.art. 242 c.pr.civ., instanţa declară încheiată faza probatorie şi acordă cuvântul pentru dezbaterea în fond a cauzei.

Intimatul ZI arată că nu se opune admiterii contestaţiei la executare, recunoscând că imobilul a fost edificat pe durata căsătoriei cu acesta, respectiv avînd calitate de bun comun, imobil urmărit silit pentru recuperarea unei creanţa pe care SC C o datorează intimatei SC A SRL. 

Contestaţia este legal timbrată cu 194 lei  taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

J U D E C A T A,

Asupra cauzei de faţă, înregistrată la această instanţă la data de  ..2012, legal timbrată, constată că pe calea contestaţiei la executare, contestatoarea ZV a solicitat în contradictoriu cu intimaţii SC A SRL şi ZI anularea formelor de executare silită pornite în dosar execuţional nr../2011 al BEJ GA din Ineu, asupra întregului imobil  din CF nr.. Pâncota( provenit din conversia  pe hârtie a CF.. Pâncota) A1.1, număr Cad.C1 top../56/b/2, compus din casa  situată în Pâncota.. şi construcţii gospodăreşti anexe, bunuri ce au caracter de bun comun, fiind edificate pe durata căsătoriei.

Prin aceiaşi cerere, contestatoarea a solicitat şi suspendarea executării silite până la soluţionarea  contestaţiei la executare.

A solicitat cheltuieli de judecată în cazul opunerii intimaţilor.

În fapt, a arătat că pe imobilul evidenţiat în CF .. Pâncota există construită casa şi anexele de la numărul administrativ.., situat pe str.., respectiv că, aceste construcţii au fost construite în timpul căsătoriei dintre contestatoare şi intimatul ZI, respectiv după data de 22 august 1973, când terenul era gol şi aparţinerea tatălui intimatului ZI, care l-a cedat soţului său, astfel că pe acest teren s-a construit actuala casă, obţinându-se şi autorizaţie  pentru executarea lucrării nr../28.08.1974.

De asemenea, a arătat că lucrările de construcţie au început la sfârşitul anului 1974, fiind necesară o perioadă lungă de timp până la finalizarea acesteia.

Prin urmare, a solicitat a se constata caracterul legal al calităţii de bun comun al construcţiilor, bunuri ce nu pot fi urmărite în totalitate de către creditor, întrucât datoria urmărită nu este comună, impunându-se anularea formelor de executare silită.

În drept, contestaţia s-a întemeiat pe prev.art.401c.proc.civilă.

Prin înscrisul depus la fila 43 dosar, contestatoarea ZV a arătat că renunţă la capătul de cerere având ca obiect suspendarea executării silite pornite în  dosar execuţional nr../2011 al BEJ GA din Ineu, iar prin încheierea din 17 aprilie 2012, instanţa a luat act de această renunţare.

Intimata SC A SRL, legal citată, nu s-a prezentat în instanţă şi nu a depus întâmpinare.

Intimatul ZI,  nu a depus întâmpinare, fiind consemnat interogatoriul acestuia la fila 58 dosar.

Pentru soluţionarea cauzei au fost depuse la dosar : chitanţa de plată a taxei judiciare de timbru fila2, împuternicire avocaţială pentru reprezentare fila 3, extras CF .. Pâncota fila 4 respectiv 45-47, autorizaţie pentru executare construcţii fila 5, certificat de căsătorie fila 6, carte identitate contestatoare fila 7,  dosar execuţional nr../2011 filele 9-37,  încheiere OCPI nr.. din 23.03.2012 fila 44,  a fost ataşat dosar execuţional nr../2011 filele 9-36 dosar, astfel că, faţă de cererea contestatoarei, a dispoziţiilor legale aplicabile precum şi din ansamblul probelor administrate instanţa reţine în fapt următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.. pronunţată la data de 25 martie 2010, de Judecătoria Ineu în dosar civil nr../246/2009, definitivă şi irevocabilă prin nerecurare, investită cu formulă executorie, intimatul ZI a fost obligat la plata sumei de 115.269,03 lei cu titlu  de contravaloare facturi neachitate respectiv contravaloarea mărfurilor livrate în beneficiu SC C SRL al cărui reprezentant este intimatul ZI şi respectiv la suma de 3.921 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata creditoare SC A SRL.Întrucât intimatul ZI nu a achitat cuantumul datorat, creditoarea SC A SRl a formulat cerere pentru încuviinţarea executării silite, astfel că prin încheierea civilă nr.. pronunţată la 13 septembrie 2011 în dosar nr../2011 al Judecătoriei Ineu a fost încuviinţată cererea creditoarei prin intermediul executorului judecătoresc GA, în baza titlului executoriu format din  sentinţa civilă nr../25.03.2010 pronunţată de Judecătoria Ineu.

Urmare a încuviinţării cererii de executare silită, s-a format dosar execuţional nr../2011 la  B.E.J. GA din Ineu, iar la data de 19.09. 2011 a fost emisă somaţie, potrivit art.497 c.pr.civilă.

Totodată, s-a procedat şi la publicaţia de vânzare imobiliară-prin licitaţie a imobilului înscris în CF nr.. Pâncota provenit din conversia pe hârtie a CF.. Pâncota, A1.1, număr Cad.C1 top../b/2, compus din teren intravilan de 881 mp, cu casa situată în Pâncota .. şi construcţii gospodăreşti anexe.

Împotriva formelor de executare silită, contestatoarea ZV a formulat contestaţie, cu motivarea că supraedificatele casa din .. şi construcţiile gospodăreşti anexe au caracter de bun comun, fiind edificate sub durata căsătoriei, prin contribuţie egală cu intimatul ZI.

Referitor la susţinerile contestatoarei, se reţine că acesta s-a căsătorit cu intimatul ZI la data de 22.08.1973, fila 3 dosar.

 În CF nr.. Pâncota, provenit din conversia pe hârtie a CF.. Pâncota, A1.1, număr Cad.C1 top... /b/2, compus din casa situată în Pâncota .. şi construcţii gospodăreşti anexe, şi teren de 881 mp., apare ca proprietar tabular ZI jr., sub B1., conform încheierii CF ../23.12.1981, fila 4 dosar.

Prin autorizaţia de executare de lucrări nr../28.08.1974, a fost autorizată construirea casei tip familial din Pîncota.., fila 5 dosar.

Totodată, se mai reţine că, prin încheierea nr.. din 23.03.2012 emisă de OCPI-Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Ineu, fila 44 dosar, s-a dispus notarea comunităţii de bunuri asupra construcţiilor de sub A1.1 sub B5 din CF nr. .. Pâncota, cuu top../b/2, respectiv pe titlu de construire în cotă de 1/1 asupra A1.1 în favoarea  intimatului ZI junior şi soţia, contestatoarea  ZV, născută D, sub  B7 aşa cum rezultă din extrasul de CF depus la filele 45-47 dosar.

Prin interogatoriul consemnat la fila 58 dosar, intimatul ZI a arătat că lucrările de edificare a casei şi anexelor gospodăreşti au început după încheierea căsătoriei, respectiv 22.08. 1973,  aşa cum rezultă de altfel şi din autorizaţia pentru executare lucrări  nr.. din 28.08.1974 depusă la dosar.

Potrivit prevederilor art.30 din c.familiei,, bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei sunt de la data dobândirii lor bunuri comune ale soţilor. Calitatea de bun comun nu trebuie dovedită.,,

Şi în art. 339 din c.civil se artă că ,,Bunurile dobândite în timpul regimului comunităţii legale de oricare dintre soţi sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune în devălmăşie ale soţilor.,,

Potrivit art.399 .cpr.civilă, ,,Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare.

 Terţii care pretind un drept de proprietate sau un alt drept real asupra bunului urmărit pot formula de asemenea contestaţie la executare, calitate prevăzută la art.401 alin.2 c.pr.civilă.

Din cele expuse anterior, se reţine referitor la supraedificatele evidenţiate în CF nr.. Pâncota, cu top../b/2, că acestea sunt proprietatea devălmaşă a contestatoarei şi intimatului ZI, ca bun comun dobândite potrivit art.30 din c.familiei, astfel că potrivit art. 353 din c.civil aprobat prin Legea nr.287/2009, bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soţi, decât după urmărirea bunurilor proprii ale soţului debitor, iar creditorul poate cere partajul bunurilor comune numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale, prin partaj bunurile astfel împărţite devenind bunuri proprii.

Prin urmare, văzând disp.art.399 şi următoarele c.pr.civ., prevederile 339 art. 353 din c.civil aprobat prin Legea nr.287/2009, pentru considerentele arătate, instanţa apreciind ca întemeiată contestaţia formulată de contestatoare urmează a fi admisă, respectiv în sensul că va constata că asupra imobilului identificat în CF .. Pîncota, provenit din conversia CF.. Pîncota, cu nr.top../b/2, teren respectiv supredificatele casa şi construcţii gospodăreşti anexe din .., sunt coproprietari contestatoarea şi intimatul ZI, sub B7 în devălmăşie, respectiv ca bun comun, cu consecinţa anularea formelor de executare silită întocmite de Biroul Executor Judecătoresc GA din Ineu în dosar execuţional nr../2011 privind aceste supraedificate.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată, în drept prev.art.274 c.pr.civ. urmează a nu se acorda.

Pentru aceste motive, în numele legii,

H O T A R A Ş T E,

Admite contestaţia la executare formulată de contestatoarea ZV împotriva intimaţilor SC A SRL,  şi ZI pentru anulare forme de executare silită şi în consecinţă :

-  constată că asupra imobilului identificat în CF .. Pîncota, provenit din conversia CF ..Pîncota, cu nr.top.. /b/2, respectiv supraedificatele casa şi construcţiile gospodăreşti anexe din .., sunt coproprietari contestatoarea şi intimatul ZI, sub B7 în devălmăşie, respectiv ca bun comun,

- dispune anularea actelor de executare silită întocmite de Biroul Executor Judecătoresc GA din Ineu în dosar execuţional nr../2011 privind aceste supaedificate.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 14 mai 2012.

Preşedinte, Grefier,