Acţiune în constatare, prestaţie tabulară şi ieşire din indiviziune

Sentinţă civilă - din 13.02.2008


ROMÂNIA

JUDECĂTORIA INEU, JUDEŢUL ARAD Operator 2826

DOSAR NR….

SENTINŢA CIVILĂ NR. …./2008

Şedinţa publică din  13 februarie 2008

 Preşedinte :

 Grefier :

S-a luat în examinare cauza civilă privind pe reclamantul P. M. V.  contra pârâţilor  SC … SRL, T. I., P. I. V., B. I., D. V., C. Ş. şi S. A. A. M., pentru acţiune în constatare, prestaţie tabulară şi ieşire din indiviziune.

La apelul nominal s-au prezentat reclamantul,  lipsă fiind pârâţii.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Cererea este timbrată, cu 39 lei taxă judiciară de timbru, conform art. 31 din Legea 146/1997 modificată prin H.797/2005 şi timbru judiciar în valoare de 0,15 lei conform art. 3 din O.G. 32/1995.

S-a făcut referatul cauzei, după care reclamantul depune la dosar  adresa nr. …/22-08-2006  adresata Consiliului local Şiria prin care s-a solicitat  parcelarea terenului şi schiţa de  parcelare, s-a pus în discuţia părtilor  excepţia de necompetenta teritoriala a Judecătoriei Ineu invocata de parata  Comuna Şiria , cand reclamantul  a solicitat respingerea excepţiei avand în vedere convenţia dintre părti, iar instanta a unit excepţia invocata  de cu fondul cauzei.

Reclamantul arata ca nu mai are de formulat alte cereri întrucat  schita de parcelare a fost comunicata paratei, şi nemaifiind  alte probe de administrat, s-a acordat cuvântul pentru dezbaterea cauzei în fond.

Reclamantul solicita respingerea excepţiei, admiterea  acţiunii aşa cum a fost formulata în scris, fara cheltuieli de judecata.

J U D E C A T A

Asupra acţiunii civile, înregistrată la această instanţă la 20-12-2007, timbrată legal, constată că reclamantul P. M. V. a solicitat în contradictoriu cu pârâţii SC … SRL, T. I., Pa. I. V., B. I., D. V., Comuna Ş. şi S. A. A. M. , să se constate că pârâta S. A. A. M. este proprietara edificatelor turn apă, fundaţie, celulă siloz, magazie, depozit pesticide, grajd cai, cabină paznic, atelier mecanic, cabină cântar şi a terenului pe care se află aceste edificate de teren înscris în CF … Mîsca, nr. top…., cu  autorizarea întabulării în CF a dreptului de proprietate a pârâtei S. A. A. M.,  cu titlu de construire asupra edificatelor şi preluare teren, în  suprafata de 37147 mp din terenul în suprafata totala de 863034 mp după CF , parcela  fiind notata cu nr. cadastral…, reprezentand trup izolat de teren.

De asemenea a mai solicitat sa se constate că reclamantul şi pârâtii SC … SRL, T. I., P. I. V., B. I., D. V.,  prin actul intitulat contract de vanzare cumpărare, încheiat la data de 15-05-2006, au dobândit dreptul de proprietate  prin cumpărare la licitaţie publică , de la creditoarea A. F. P. P. în contul  debitoarei pârâte S. A. A. M., următoarele bunuri imobile:

-  Pârâta SC … SRL- fundaţie, turn apă şi celulă siloz cu facturile nr. …/15-05-1998 şi nr. 0…/08-10-1999, pentru pretul de 13.500.000 lei rol adica 1350 lei ron, achitat integral şi terenul aferent acestora în suprafata totala de 8845 mp;

- Reclamantul P. M. V.- magazie, cu factura fiscală de executare silită nr. …/15.05.2006, pentru preţul de 10.500 lei, achitat integral şi terenul aferent acestora de 4383 mp;

-P. T. I.- cabină paznic cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 2.300 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de 3129 mp;

-Pârâtul P. I. V.- atelier mecanic cu factura fiscală de executare silită nr. …/15.05.2006, pentru preţul de 6.600 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de 3171 mp;

-P. D. V.- depozit pesticide şi grajd cai cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 14.850 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de4605 mp;

-P. B. I.- cabină cântar cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 120 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de 4092 mp;

A mai solicitat a se constata ca reclamantul şi pârâţii sunt coproprietari asupra bunurilor din CF Mîsca cu nr. top. …1 şi nr. cadastral …, a se dispune sistarea stării de indiviziune prin formarea de loturi conform folosinţei faptice şi a schiţei de identificare şi dezmembrare topografică întocmită de PF D. L. I. şi a se atribui parcelele nou formate, după cum urmează:

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou …reprezentând teren în suprafaţa de după CF şi 8922 mp după cadastru, pârâtei comuna S.;

- parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou…, reprezentând teren în suprafaţa de 4322 mp după CF şi 4322 mp după cadastru, şi parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou …reprezentând teren în suprafaţa de 3960 mp după CF şi 3960 mp după cadastru, şi parcela cu nr. top. nou şi …şi nr. cadastral nou …, reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 563 mp după CF şi 563 mp după cadastru, pentru pârâta SC … SRL, pe care se află edificatele fundaţie, turn apă şi celulă siloz:

- parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou …reprezentând teren în suprafaţa de 4383 după CF şi 4383 mp după cadastru, teren intravilan cu magazie, reclamantului P. M. V.;

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 4605 mp după CF 4605 mp după cadastru, pe care se afla depozit pesticide şi grajd cai, pârâtei D. V.

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc …reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 3129 mp după CF şi 3129 mp după cadastru, pe care se afla cabină paznic, pârâtului T. I.;

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc …reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 3171 mp după CF şi 3171 mp după cadastru, pe care se afla intravilan cu atelier mecanic, pârâtului P. I. V.;

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 4092 mp după CF şi 4092 mp după cadastru, pe care se află cabina cântar, pârâtei B. I.;

A mai solicitat să se constate că reclamantul a dobândit prin factura fiscala din 31-08-2006 , pentru suma de 961 lei şi factura fiscala din 08-01-2007 pentru suma de 2243,5 lei achitat integral, dreptul de proprietate asupra bunurilor paratei SC … SRL, constând în parcelele cu nr. top…. şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren în suprafaţa de 4322 mp după CF şi 4322 mp după cadastru, şi parcela cu nr. top. Nou…  şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren în suprafaţă de 3960 mp după CF şi 3960 mp după cadastru, şi parcela cu nr. top nou … şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren intravilan în suprafaţă de 563 mp după CF şi 563 mp după cadastru.

În subsidiar a mai solicitat, în cazul în care nu se va recunoaşte dreptul de proprietate pentru reclamant şi pârâţii de ordin 1-5, asupra terenului aferent conform loturilor nou formate, să se constate că am dobândit dreptul de folosinţă pe durata existenţei construcţiilor asupra acestor suprafeţe de teren şi  pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare, cu  autorizarea întabulării în CF a dreptului reclamantului şi a pârâtilor de ordin 1-5 de proprietate, în baza sentinţei rămasă definitivă şi a schiţei de dezmembrare, fără cheltuieli de judecată, daca pârâţii nu se opun.

În motivarea acţiunea reclamantul a arătat că pârâta SC A. A. M. a fost proprietara supraedificatelor cumpărate de către reclamant şi pârâţii de ordin 1-5, la licitaţie publică şi asupra terenului aferent acesteia în suprafaţa de 37147 mp, care reprezintă un trup izolat de teren, însă pârâta SC A. A. M. nu a făcut demersurile necesare pentru întabularea dreptului sau de proprietate şi ca urmare a datoriilor pe care aceasta le-a avut, bunurile respective au fost vândute la licitaţie publică .

În vederea soluţionării cauzei s-au depus la dosar: chitanţele privind achitarea taxei judiciare de timbru fila 4, facturi fiscale filele 5,9-13  proces verbal de adjudecare fila 6-8, răspuns  la cerere fila 23, adeverinţa fila 24, schiţă fila 25-26,  tabel cadastru funciar fila 27, împuternicire avocaţiala fila 28, întâmpinare fila 29-34, adresa nr. 6263/2006 fila 44, schita fila 45 dosar.

Din ansamblul acestor probaţiuni, instanţa reţine în fapt următoarele:

Între părti s-a mai  purtat o judecata în dosarul nr. … a Judecătoriei Ineu , care nu s-a  finalizat printr-o judecata în fond, întrucât reclamanţii si-au retras acţiunea, dosar în care  s-a pus în discuţie excepţia de necompetenta teritoriala , excepţie care  a fost respinsa.

Prin  întâmpinarea depusa în prezenta cauza , Pârâta Comuna Ş. a invocat  din nou excepţia necompetentei teritoriale a judecătoriei Ineu, solicitând declinarea competentei în favoarea Judecătoriei Arad, excepţie care a fost pusa in discuţie la termenul din 12-02-2008 , termen pentru care părţile au fost citate cu aceasta menţiune , iar paratii prin întâmpinările depuse au solicitat, respingerea exceăţiei , apreciind ca revine Judecătoriei Ineu , competenta de soluţionare a cauzei , instanţa unind excepţia cu fondul cauzei.

Analizând aceasta excepţie se reţine  pe de o parte ca terenul la care se refera prezenta cauza este înscris în CF Misca , care apartine de Comuna Ş.  şi care se află  în raza teritoriala a Judecătoriei Arad. Potrivit dispoziţiilor  art.13 alin.1 c. pr. civila , competenta  de soluţionare a cauzelor referitoare la cererile privind bunurile imobile se fac numai la instanţa in circumscripţia cărora se afla imobilele din litigiu.

În prezenta cauza este de observat ca litigiul dintre părţi nu se poarta cu  privire  la bunul imobil,  parata necontestând faptul ca  edificatele  din litigiu exista pe terenul care constituie un trup izolat şi care a fost proprietatea CAP M. si care este cuprins in planul urbanistic general al comunei Ş., litigiul referindu-se în realitate  la executarea  unui contract  care s-a încheiat între  Direcţia finanţelor Publice Pâncota, pe de o parte , reclamantul şi pârâţii 1-5 pe de alta parte ,  când aceştia  au cumpărat  prin vânzare la licitaţie publica bunurile ce au constituit proprietatea SC  A. M. , iar cu ocazia  procesului verbal de predare primire din 01-08-2006, fila 8 dosar, părţile au stabilit  ca orice litigiu cu privire la predarea sau înscrierea în cartea funciara, respectiv executarea contractului, se va  rezolva la instanţa competenta de la locul încheierii contractului, respectiv Judecătoria Ineu.

Este adevărat ca nu poate exista o convenţie prin care părţile sa schimbe competenta unei instanţe atunci când aceasta competenta se refera la bunuri imobile , dar aşa cum am arătat convenţia se refera la executarea unui contract şi nu la un litigiu privind bunul imobil în sine, cum ar fi de exemplu o acţiune in revendicare.

Avand în vedere aceste considerente vazand în drept şi dispozitiile art. 158 şi urm. C. pr. civila , instanta urmează a respinge excepţia invocata si a retine  cauza spre competenta soluţionare.

Ca urmare a acestui fapt , instanta urmeaza a retine ca  pârâta S. A. A. M. a fost proprietara edificatelor turn apă, fundaţie, celulă siloz, magazie, depozit pesticide, grajd cai, cabină paznic, atelier mecanic, cabină cântar  , cu titlu de construire şi cu titlu de preluare asupra terenului pe care se află aceste edificate, teren înscris în CF  M., nr. top…, care  aşa cum rezulta din adeverinta nr…./12, 12/19-12-2007, eliberata de Primăria Comunei Ş. fila 24 , constituie un trup izolat de teren  care a fost proprietatea fostului CAP M., evidentiata si in schitele de la filele 25-26 dosar.

Prin actul de adjudecare a vanzarii la licitaţie publica , încheiat la 15-05-2006 , reclamantul şi pârâtii SC … SRL, T. I., P. I. V., B. I., D. V., au dobândit dreptul de proprietate  prin cumpărare la licitaţie publică , de la creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Pâncota în contul  debitoarei pârâte S. A. A. M., următoarele bunuri imobile: pârâta SC … SRL- fundaţie, turn apă şi celulă siloz cu facturile nr. /15-05-1998 şi nr. /08-10-1999, pentru pretul de 13.500.000 lei rol adica 1350 lei ron, achitat integral şi terenul aferent acestora în suprafata totala de 8845 mp; reclamantul P. M. V.- magazie, cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 10.500 lei, achitat integral şi terenul aferent acestora de 4383 mp; pârâtul T. I.- cabină paznic cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 2.300 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de 3129 mp; pârâtul P. I. V.- atelier mecanic cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 6.600 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de 3171 mp; pârâta D. V.- depozit pesticide şi grajd cai cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 14.850 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de 4605 mp; pârâta B. I.- cabină cântar cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 120 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de 4092 mp;

Este de observat ca  prin vânzarea la licitaţie publică s-au înstrăinat atât construcţiile cat si terenul aferent acestor construcţii .

Pe de altă parte  urmează a se retine si împrejurarea ca pârâta Comuna Ş. a fost chemata numai pentru opozabilitate , întrucât aşa cum recunoaşte aceasta prin înscrisurile de la filele 24-26 dosar, teren  pe care se afla amplasate construcţiile cumpărate la licitaţie publica a fost proprietate cap Misca si a fost preluata de parata SC A. M. , deci  parata nu este proprietara acestui teren  pentru ca  numai împrejurarea  ca din cartea funciara lipsesc menţiunile privind adevăratul proprietar acest teren apare  ca fiind in proprietatea paratei.

Aşa cum s-a arătat, antecontractul încheiat între părţi îndeplineşte cerinţele generale de validitate a actelor juridice prev. de art.948 C.civ., apoi că terenul se afla în patrimoniul vânzătorului promitent la data vânzării şi că au fost executate clauzele anticipatorii.

Stabilind că forma autentică a actului de vânzare cumpărare de terenuri este prevăzută ,,ad validitatem”, urmează ca actul încheiat de părţi să fie calificat ca şi un antecontract de vânzare cumpărare, părţile putând să se prezinte la notar pentru a încheia respectivul act în formă autentică, efectuând totodată publicitatea imobiliară prevăzută de lege, căci potrivit art.969 C.civ., părţile sunt ţinute să execute întocmai şi cu bună credinţă obligaţiile la care s-a îndatorat.

Disp.art.5 alin.2 din Titlul X privind circulaţia juridică a terenurilor  din Legea 247/2005, permit ca în cazul încheierii unui antecontract de vânzare cumpărare, cu  privire la un teren, dacă  una din părţi refuză ulterior să încheie contractul partea care şi-a îndeplinit obligaţia poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract.

Reclamantul şi pârâţii 1-5 au intrat în folosinţa bunurilor dobândite si s-au adresat  în anul 2006, Consiliului Local al comunei Ş. în vederea parcelării terenului, arătând ca este necesara evidenţierea separată în CF a situaţiei din teren în vederea atragerii de fonduri  către bugetul local , astfel că pe de o parte prin plata taxelor şi impozitelor aferente exista un  interes si din partea pârâtei pentru rezolvarea situaţiei juridice a terenului şi construcţiilor , dar acest fapt nu s-a realizat până în prezent.

Faţă de starea de fapt expusă mai sus, instanţa văzând în drept şi disp.art.947 C. Civil, 969, 1073 ,1294 şi 1295 C. Civil coroborate cu art. 22 şi 24 din Decretul - Lege  115/1938 şi 1073 ş.u. C. Civil şi art. 29,49 din Legea nr. 7/1996 modificată şi completată prin Titlul X privind circulaţia juridică a terenurilor din Legea 247/2005, apreciază acţiunea reclamantului ca fiind întemeiată,  şi urmează a o admite în sensul mai sus cerut, respectiv a se constata  dobândirea dreptului de proprietate  prin vânzare cumpărare la licitaţie publică şi pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare. 

Prin dobândirea dreptului de proprietate  în modul mai sus arătat, urmează a se constata ca reclamantul şi pârâţii  au devenit  coproprietari asupra bunurilor din CF M. cu nr. top. …1 şi nr. cadastral …, imobilul fiind partajabil în natura, şi bine delimitat de folosinţa faptică a părţilor, fapt pentru care  urmează ca în baza art. 728 cod civil,  coroborat cu disp. art. 673/1 si următoarele cod procedură civilă, a se admite acţiunea reclamantului şi a se  dispune sistarea stării de indiviziune prin formarea de loturi conform folosinţei faptice şi a schiţei de identificare şi dezmembrare topografică întocmită de PF D. L. I. şi a se atribui parcelele nou formate, după cum urmează:

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc …reprezentând teren în suprafaţa de după CF şi 8922 mp după cadastru, pârâtei comuna S.;

- parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren în suprafaţa de 4322 mp după CF şi 4322 mp după cadastru, şi parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc …reprezentând teren în suprafaţa de 3960 mp după CF şi 3960 mp după cadastru, şi parcela cu nr. top. nou şi nr…. şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 563 mp după CF şi 563 mp după cadastru, pentru pârâta SC … SRL, pe care se află edificatele fundaţie, turn apă şi celulă siloz:

- parcela cu nr. top. nou … şi nr. cadastral nou Cc … reprezentând teren în suprafaţa de 4383 după CF şi 4383 mp după cadastru, teren intravilan cu magazie, reclamantului P. M. V.;

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 4605 mp după CF 4605 mp după cadastru, pe care se afla depozit pesticide şi grajd cai, pârâtei D. V.;

-parcela cu nr. top. nou … şi nr. cadastral nou Cc … reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 3129 mp după CF şi 3129 mp după cadastru, pe care se afla cabină paznic, pârâtului T. I.;

-parcela cu nr. top. nou … şi nr. cadastral nou Cc … reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 3171 mp după CF şi 3171 mp după cadastru, pe care se afla intravilan cu atelier mecanic, pârâtului P. I. V.;

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 4092 mp după CF şi 4092 mp după cadastru, pe care se află cabina cântar, pârâtei B. I.;

Urmează a se autoriza intabularea în C.F, după rămânerea definitivă şi irevocabilă,  avand în vedere şi schita de identificare si dezmembrare, întocmita extrajudiciar de PF D. L. I., care face parte integranta din prezenta sentinţă.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată şi în drept disp. art. 274 C. Pr. Civilă, urmează a nu fi acordate.

Pentru aceste motive ,

în numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E

Respinge excepţia necompetenţei Judecătoriei Ineu invocata de pârâta Comuna Ş. şi  admite acţiunea  reclamantului P. M. V. domiciliat…  împotriva pârâţilor  SC … SRL cu sediul în…, T. I. domiciliat în…, P. I. V. domiciliat în…,  B. I. domiciliata în…, D. V. domiciliata în com. …şi S. A. A. M. cu sediul în…,  pentru  acţiune în constatare, prestaţie tabulară, ieşire din indiviziune şi în consecinţă:

- constata că pârâta S. A. A. M. este proprietara edificatelor turn apă, fundaţie, celulă siloz, magazie, depozit pesticide, grajd cai, cabină paznic, atelier mecanic, cabină cântar, cu titlu de construire  şi asupra  terenului pe care se află aceste edificate de teren înscris în CF … M., nr. top…., cu titlu de preluare,

-  autorizeaza întabularea în CF a dreptului de proprietate a pârâtei S. A. A. M.,  cu titlu de construire asupra edificatelor şi preluare teren, în  suprafata de 37147 mp din terenul în suprafata totala de 863034 mp după CF , parcela  fiind notata cu nr. cadastral Cc …, reprezentand trup izolat de teren;

- constata ca reclamantul şi pârâtii SC … SRL, T. I., P. I. V., B. I., D. V.,  prin actul intitulat contract de vanzare cumpărare, încheiat la data de 15-05-2006, au dobandit dreptul de proprietate  prin cumpărare la licitaţie publică , de la creditoarea Administraţia Finanţelor Publice Pâncota în contul  debitoarei pârâte S. A. A. M., următoarele bunuri imobile:

- Reclamantul P. M. V.- magazie, cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 10.500 lei, achitat integral şi terenul aferent acestora de 4383 mp;

- pârâta SC … SRL- fundaţie, turn apă şi celulă siloz cu facturile nr. /15-05-1998 şi nr. /08-10-1999, pentru pretul de 13.500.000 lei rol adica 1350 lei ron, achitat integral şi terenul aferent acestora în suprafata totala de 8845 mp;

- Pârâtul T. I.- cabină paznic cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 2.300 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de 3129 mp;

- Pârâtul P. I. V.- atelier mecanic cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 6.600 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de 3171 mp;

- P. D. V.- depozit pesticide şi grajd cai cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 14.850 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de 4605 mp;

- P. B. I.- cabină cântar cu factura fiscală de executare silită nr. /15.05.2006, pentru preţul de 120 lei achitat integral şi terenul aferent acestora de 4092 mp;

-constata ca reclamantul a dobândit prin factura fiscala din 31-08-2006 , pentru suma de 961 lei şi prin factura fiscala din  08-01-2007 pentru suma de 2243,5 lei achitate integral, dreptul de proprietate asupra bunurilor paratei SC … SRL, constând în parcelele cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren în suprafaţa de 4322 mp după CF şi 4322 mp după cadastru, şi parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren în suprafaţă de 3960 mp după CF şi 3960 mp după cadastru, şi parcela cu nr. top nou … şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren intravilan în suprafaţă de 563 mp după CF şi 563 mp după cadastru.

- constata ca  reclamantul şi pârâţii sunt coproprietari asupra bunurilor  de mai sus înscrise în CF  M. cu nr. top. şi nr. cadastral mai sus arătate,

- dispune sistarea stării de indiviziune prin formarea de loturi conform folosinţei faptice şi a schiţei de identificare şi dezmembrare topografică întocmită de PF D. L. I. şi atribuie parcelele nou formate după astfel:

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc …reprezentând teren în suprafaţa de după CF şi 8922 mp după cadastru, pârâtei comuna S.;

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren în suprafaţa de 4322 mp după CF şi 4322 mp după cadastru, şi parcela cu nr. top. nou şi nr…. cadastral nou Cc …reprezentând teren în suprafaţa de 3960 mp după CF şi 3960 mp după cadastru, şi parcela cu nr. top. nou şi nr…. şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 563 mp după CF şi 563 mp după cadastru, pentru pârâta SC … SRL, pe care se află edificatele fundaţie, turn apă şi celulă siloz

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc …reprezentând teren în suprafaţa de 4383 după CF şi 4383 mp după cadastru, teren intravilan cu magazie, reclamantului P. M. V.;

-parcela cu nr. top. nou … şi nr. cadastral nou Cc …, reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 4605 mp după CF 4605 mp după cadastru, pe care se afla depozit pesticide şi grajd cai, pârâtei D. V.;

-parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc …reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 3129 mp după CF şi 3129 mp după cadastru, pe care se afla cabină paznic, pârâtului T. I.;

-  parcela cu nr. top. nou … şi nr. cadastral nou Cc …reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 3171 mp după CF şi 3171 mp după cadastru, pe care se afla intravilan cu atelier mecanic, pârâtului P. I. V.;

 -  parcela cu nr. top. nou …şi nr. cadastral nou Cc…, reprezentând teren intravilan în suprafaţa de 4092 mp după CF şi 4092 mp după cadastru, pe care se află cabina cântar, pârâtei B. I.;

-  prezenta hotărâre ţine loc de Contract autentic  de vânzare - cumpărare;

- autorizează intabularea în C.F, după rămânerea definitivă şi irevocabilă,  avand în vedere şi schita de identificare si dezmembrare, întocmita extrajudiciar de PF D. L. I., care face parte integranta din prezenta sentinţă.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică din 13 februarie 2008 .

Preşedinte Grefier