Condiţiile de validitate ale testamentului olograf

Sentinţă civilă 1224 din 01.06.2012


Constată că, prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.08.2011 , reclamanţii E. M. a , domiciliată în D. , str. A. S. , nr. - , jud. D. , şi D. T. E. , domiciliat în M. , str. M. de S. , nr. - , jud. S. , au solicitat , în contradictoriu cu pârâţii : E. S. , domiciliată în G. , K.  M. G. , D. F. , domiciliat în B. , str. P. , nr. - , jud. S. , D. H. , domiciliat în M. , str. J. , nr. - , jud. S. , şi D. D. , domiciliată în M. , str. A. I. , nr. - , jud. S. , ca , prin sentinţa care se va pronunţa  :

-Să se constate că masa succesorală rămasă după defuncta P. M. se compune din cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , reprezentând teren în suprafaţă de 1.904 mp ;

-Să se constate că unicul moştenitor acceptant al succesiunii defunctei P. M. a fost D. T. , în calitate de soţ supravieţuitor ;

-Să se constate că masa succesorală rămasă după defunctul D. T. se compune din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M., nr.top.4096/1/1/1/1 , reprezentând teren în suprafaţă de 1.904 mp , în cotă de 1/1 ;

-Să se constate că singurul moştenitor acceptant al succesiunii defunctului D. T. a fost D. C. , în calitate de fiu ;

-Să se constate că D. C. a edificat , pe terenul înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , în suprafaţă de 1.904 mp , o casă de locuit ;

-Să se dispună întabularea dreptului de proprietate al lui D. C. asupra întregului imobil ;

-Să se constate că masa succesorală rămasă după defunctul D. C. , decedat la data de 16.03.2011 , se compune din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , teren în suprafaţă de 1.904 mp cu casă de locuit şi anexe gospodăreşti , situat administrativ în M. , str. V. M. , nr.- , jud. S. ,

-Să se constate că moştenitori legali acceptanţi ai succesiunii sunt : reclamanţii şi pârâta E. S. , în calitate de copii ai defunctului D. T. , fratele defunctului D. C. , și pârâții D. H. și D. C. , în calitate de fii ai defunctului D. I. , fratele lui D. C. ;

-Să se dispună întabularea imobilului pe numele reclamanților , potrivit cotelor de proprietate și atribuirea acestuia reclamanților cu obligarea lor la sulte potrivit cotelor de proprietate ale pârâților ; să se dispună întabularea dreptului de proprietate al reclamanților asupra imobilului ; cu cheltuieli de judecată .

În motivarea acțiunii se învederează că defuncţii D. T. şi P. M. , care au fost proprietarii imobilului identificat în acţiune , au avut 3 copii , anume pe D. T. , D. C. şi D. I. ; D. C. nu a avut copii , nu a fost căsătorit , şi a edificat pe terenul moştenit de la părinţii săi o casă de locuit .

În drept sunt invocate prevederile art.700 C.civ.

Prin întâmpinarea formulată , pârâţii D. H. şi D. F. au arătat că nu se opun cu privire la petitele 1-7 ale acţiunii , dar se opun admiterii acesteia cu privire la drepturile succesorale cuvenite după defunctul D. C. , întrucât acesta a testat în favoarea lor întreaga sa avere .

Prin cerere reconvenţională , pârâţii D. H. şi D. F. au solicitat ca prin hotărârea judecătorească :

-Să se constate că masa succesorală rămasă după defuncta P. M. se compune din cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , reprezentând teren în suprafaţă de 1.904 mp ;

-Să se constate că unicul moştenitor acceptant al succesiunii defunctei P. M. a fost D. T. , în calitate de soţ supravieţuitor ;

-Să se constate că masa succesorală rămasă după defunctul D. T. se compune din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , reprezentând teren în suprafaţă de 1.904 mp , în cotă de 1/1 ;

-Să se constate că singurul moştenitor acceptant al succesiunii defunctului D. T. a fost D. C. , în calitate de fiu ;

-Să se constate că D. C. a edificat , pe terenul înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , în suprafaţă de 1.904 mp , o casă de locuit ;

-Să se dispună întabularea dreptului de proprietate al lui D. C. asupra întregului imobil ;

-Să se constate că masa succesorală rămasă după defunctul D. C. , decedat la data de 16.03.2011 , se compune din : dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , teren în suprafaţă de 1.904 mp cu casă de locuit şi anexe gospodăreşti , situat administrativ în M. , str. V. M. , nr.- , jud. S. ; dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 800 mp înscris în Titlul de Proprietate nr.2043/24.06.2002 ;dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 5.000 mp înscris în Titlul de Proprietate453/6/22.10.1993 ;

-Să se dispună întabularea dreptului de proprietate al lui D. C. asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , teren în suprafaţă de 1.904 mp cu construcţiile edificate pe acesta ;

-Să se constate că pârâţii , reclamanţi reconvenţionali , D. H. și D. F. sunt singurii moștenitori acceptanți ai succesiunii defunctului D. C. , în calitate de moștenitori testamentari , în cote egale ;

-Să se dispună întabularea dreptului de proprietate al pârâților , reclamanţi reconvenţionali , D. H. și D. F. asupra imobilelor ce alcătuiesc masa succesorală a defunctului D. C. , identificate mai sus , în cotă de câte 1/2 fiecare ; cu cheltuieli de judecată .

În motivarea întâmpinării şi a cererii reconvenţionale , reclamanţii reconvenţionali arată că sunt singurii îndreptăţiţi la dobândirea masei succesorale rămase după unchiul lor D. C. , fiind beneficiarii unui testament olograf , prin care acesta a transmis în favoarea lor întreaga sa avere .

În drept sunt invocate prevederile art.650 ,651 şi urm. , 859 , 673 ind.1 şi urm. C.civ.

Pârâta E. S. a comunicat instanţei în scris poziţia sa procesuală , arătând că , în măsura în care există un testament lăsat de D. C. , ea nu îl contestă ) fila 14 ).

La cererea reclamanţilor a fost introdusă în cauză şi numita D. D. , în calitate de pârâtă , dată fiind calitatea acesteia de soţie supravieţuitoare a defunctului D. I. ( fila 22 ) .

Pârâţii reconvenţionali s-au opus cererii reconvenţionale şi au solicitat , la rândul lor , pe cale reconvenţională , să se constate nulitatea absolută a testamentului pentru lipsa condiţiilor de validitate prevăzute de art.1041 C.civ. ; cu cheltuieli de judecată .

În motivarea cererii lor , reclamanţii susţin că înscrisul nu a fost scris de către testator şi , deci , nu exprimă voinţa liberă a acestuia ; nu este datat şi nu este semnat ( filele 63-65 ).

Pârâţii D. H. şi D. F. s-au opus cererii de constatare a nulităţii testamentului .

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa a reţinut următoarele :

Imobilul înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , reprezentând teren în suprafaţă de 1.904 mp , este întabulat pe numele lui D. T. şi soţia sa P. M. – astfel cum reiese din extrasul de carte funciară depus la dosar ( fila 28 ).

Potrivit actelor de stare civilă existente la dosar , în urma decesului numitei P. M. , a cărei masă succesorală se compune din cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M., nr.top.4096/1/1/1/1 , reprezentând teren în suprafaţă de 1.904 mp , a rămas ca unic moştenitor D. T. , care , în calitate de soţ supravieţuitor culege întreaga moştenire rămasă după soţia sa – corespunzător prevederilor art.1 lit.d din Legea 319/1944 – aspect necontestat de părţi .

Masa succesorală rămasă după defunctul D. T. se compune din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , reprezentând teren în suprafaţă de 1.904 mp , în cotă de 1/1 , în condiţiile în care o parte este dobândită după defuncta sa soţie şi cealaltă în nume propriu .

D. T. şi P. M. au avut trei copii : D. T. , decedat la 7.11.1982 – tatăl reclamanţilor şi al pârâtei E. S. ; D. I. , decedat - tatăl pârâţilor D. F. şi D. H. ; D. C. , decedat la data de 16.03.2011.

Atât reclamanţii cât şi pârâţii au arătat că singurul moştenitor acceptant al lui D..T. este D. C. , ceilalţi doi succesibili fiind străini de moştenire prin acceptare .

Prin urmare , în condiţiile prescrise de art.659 , 669 şi 700 C.civ. , se reţine că singurul moştenitor acceptant al succesiunii defunctului D. T. a fost D. C. , în calitate de fiu .

Expertiza topografică efectuată în cauză a identificat construcţiile edificate de defunctul D. C. pe imobilul teren înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , astfel că , nefiind răsturnată prezumţia instituită de art.492 C.civ. , se reţine că acesta a edificat , pe terenul înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , în suprafaţă de 1.904 mp , următoarele construcţii : o casă de locuit – parter , compusă din : 1 cameră , 1 bucătărie , 1 baie , 1 cămară , 1 antreu , 1 bucătărie de vară ; un şopron lipit de casa de locuit ; o şură – descrise în planul de situaţie de la fila 189 şi în releveul de la fila 190 ( care urmează să facă parte integrantă din prezenta ) .

Pornind de la constatarea că , pe lângă suprafaţa de 1.904 mp cât a constatat expertul topograf că are în realitate terenul înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , corespunzător evidenţei de carte funciară , părţile mai folosesc şi o suprafaţă de 1.471 mp , reclamanţii reconvenţionali au formulat o cerere de rectificare a suprafeţei înscrise în cartea funciară , speculând în sensul că suprafaţa reală rezultată din măsurători este de 1.904 + 1.471 mp , deci în total 3.375 mp.( fila 194 ) .

De fapt , expertul arată că această suprafaţă folosită în plus de părţi aparţine unui imobil învecinat , din extravilan , identificat conform planului de carte funciară – încheierea nr.4036/2005 ca având nr.top. 4096/1/2 , şi care este înscris în CF 4036/2005 , nr.top.4096/1/2 ( fila 186 ).

Prin urmare , solicitarea de rectificare a suprafeţei de teren a imobilului în litigiu este total nefondată , în condiţiile în care suprafaţa de teren în plus folosită de părţi aparţine altui proprietar , şi , deci , nu exprimă o eroare de suprafaţă care să fi apărut în evidenţa funciară .

Masa succesorală rămasă după defunctul D.C. , decedat la data de 16.03.2011 , se compune din : dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , teren în suprafaţă de 1.904 mp cu casă de locuit şi anexe gospodăreşti , situat administrativ în M. , str. V. M. , nr.- , jud. S. ; dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 800 mp înscris în Titlul de Proprietate nr.2043/24.06.2002 , precum şi cel asupra terenului în suprafaţă de 5.000 mp înscris în Titlul de Proprietate 453/6/22.10.1993 – astfel cum reiese din documentele ataşate cererii reconvenţionale – aspect necontestat de părţile adverse .

Valoarea masei succesorale a fost stabilită de părţi de comun acord , aceasta depăşind cuantumul de 100.000 lei .

În cauză s-a efectuat o expertiză criminalistică pentru stabilirea autenticităţii scrisului defunctului D. C. pe înscrisul denumit „testament” invocat de către reclamanţii reconvenţionali , raportul de expertiză , necontestat de niciuna dintre părţi , evidenţiind faptul că scrisul din cuprinsul actului examinat aparţine titularului D. C.  ( filele 166 -172 ).

Reclamanţii au contestat validitatea acestui înscris , invocând pe cale reconvenţională raportat la acţiunea reconvenţională a pârâţilor D. F. şi D. H. , nulitatea absolută a acestuia , cu consecinţa constatării de către instanţă a acestei nulităţi .

Faţă de împrejurarea că reclamanţii au ales să invoce nulitatea pe calea unei cereri reconvenţionale , fără să timbreze corespunzător dispoziţiilor art.2 alin.11 raportat la art. 2 alin.1 din Legea 146/1997 , deşi li s-a pus în vedere această obligaţie , corespunzător prevederilor art.20 alin.1 coroborat cu art.10 din Legea 146/1997 , se va dispune anularea ca netimbrată a cererii reconvenţionale formulate de reclamanţii E. M. şi D. T. E..

Cu toate acestea , instanţa analizează condiţiile de validitate ale înscrisului invocat ca şi testament , dat fiind faptul că reclamanţii au contestat , în apărare , validitatea acestuia .

Sub aspectul condiţiilor de formă cerute de lege , testamentul olograf este valid atunci când este scris în întregime de mâna testatorului , datat de mâna testatorului şi semnat de acesta .

Astfel cum reiese din constatările şi concluziile exprimate de expertul criminalist înscrisul invocat în cauză ca şi testament este scris în întregime de cel căruia i se atribuie , anume de D. C. , şi toate menţiunile conţinute de acest înscris aparţin acestuia .

Înscrisul a fost redactat , aşadar , de defunctul D. C. , pe aceeaşi foaie de hârtie , faţă – verso , fiind trecută data de 14.02.2011 în fraza finală a acestuia .

Pentru a se identifica în cuprinsul înscrisului redactat , defunctul a folosit sintagma „ al vostru unchi C.” , folosind ca şi reper gradul de rudenie faţă de cei doi nepoţi ai săi , cărora le este adresat înscrisul , pe care îi descrie ca fiind cei care l-au îngrijit pe perioada stării sale de neputinţă datorată bolii .

Cu toate că defunctul nu a folosit decât prenumele său şi nu a aplicat o semnătură în sensul tehnic al cuvântului , sintagma „ al vostru unchi C.” este suficient de precisă încât să nu existe nici un dubiu că înscrisul poartă , în sens juridic , semnătura defunctului .

Prin urmare , instanţa reţine că înscrisul analizat reprezintă testamentul olograf al defunctului D. C. , fiind respectate condiţiile de validitate prescrise de art.859 C.civ.

Ca atare , în temeiul dispoziţiilor art.650 , 856 şi urm. C.civ. , instanţa reţine că pârâţii , reclamanţi reconvenţionali , D. H. și D. F. sunt singurii moștenitori acceptanți ai succesiunii defunctului D. C. , în calitate de moștenitori testamentari , în cote egale. , urmând ca situaţia juridică a imobilelor în litigiu , astfel cum aceasta a fost reglementată în prezenta cauză , să se reflecte în evidenţa de carte funciară .

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse , va fi admisă în parte atât acţiunea principală cât şi cea reconvenţională formulată de pârâţii D. H. şi D. F. , în sensul că : se va constata că masa succesorală rămasă după defuncta P. M. se compune din cota de 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , reprezentând teren în suprafaţă de 1.904 mp ; se va constata  că unicul moştenitor acceptant al succesiunii defunctei P. M. a fost D. T. , în calitate de soţ supravieţuitor ; se va constata că masa succesorală rămasă după defunctul D. T. se compune din dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , reprezentând teren în suprafaţă de 1.904 mp , în cotă de 1/1 , şi că singurul moştenitor acceptant al succesiunii defunctului D. T. a fost D. C. , în calitate de fiu ; se va constata că D. C. a edificat , pe terenul înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , în suprafaţă de 1.904 mp , următoarele construcţii : o casă de locuit – parter , compusă din : 1 cameră , 1 bucătărie , 1 baie , 1 cămară , 1 antreu , 1 bucătărie de vară ; un şopron lipit de casa de locuit ; o şură – descrise în planul de situaţie de la fila 189 şi în releveul de la fila 190 ( care fac parte integrantă din prezenta ) , şi , deci că D. C. a dobândit prin construire pe terenul înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , în suprafaţă de 1.904 mp , dreptul de proprietate asupra construcțiilor identificate mai sus ; se va dispune notarea acestor edificate în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , precum şi întabularea dreptului de proprietate al lui D. C. asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , teren în suprafaţă de 1.904 mp cu construcţiile edificate pe acesta , identificate mai sus .

Va fi respinsă , pentru argumentele deja expuse cererea formulată de pârâţii D. H. şi D. F. , pe calea acţiunii reconvenţionale , privind constatarea suprafeţei reale a terenului şi rectificarea suprafeţei de teren înscrise în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , de la 1.904 mp la 3.375 mp , ca neîntemeiată .

De asemenea , se va constata că masa succesorală rămasă după defunctul D. C. , decedat la data de 16.03.2011 , se compune din : dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF 1363 M. , nr.top.4096/1/1/1/1 , teren în suprafaţă de 1.904 mp cu casă de locuit şi anexe gospodăreşti , situat administrativ în M. , str. V. M. , nr.-, jud. S. ; dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 800 mp înscris în Titlul de Proprietate nr.2043/24.06.2002 , precum şi cel asupra terenului în suprafaţă de 5.000 mp înscris în Titlul de Proprietate453/6/22.10.1993 ; se va constata că pârâţii , reclamanţi reconvenţionali , D. H. și D. F. sunt singurii moștenitori acceptanți ai succesiunii defunctului D. C. , în calitate de moștenitori testamentari , în cote egale , şi se va dispune  întabularea dreptului de proprietate al pârâților , reclamanţi reconvenţionali , D. H. și D. F. asupra imobilelor ce alcătuiesc masa succesorală a defunctului D. C. , identificate mai sus , în cotă de câte 1/2 fiecare .

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată efectuate de părţi în cauză , se reţine că , deşi s-a admis în parte acţiunea principală , pârâţii nu pot fi obligaţi la cheltuielile ocazionate de judecarea acţiunii principale , întrucât , pe de o parte , pârâta E. S. nu s-a opus admiterii acţiunii , iar ceilalţi doi pârâţi s-au opus acesteia numai în ceea ce priveşte petitele care nu au fost admise , fiind de acord cu restul .

În privinţa cererii reconvenţionale , având în vedere că aceasta a fost admisă numai în parte , fiind respins petitul privind rectificarea cărţii funciare ( dar a cărui soluţionare nu a prilejuit cheltuieli semnificative ) , se reţine că reclamanţii au culpă procesuală parţială ; aceştia s-au opus admiterii cererii reconvenţionale , însă nu în integralitatea acesteia , doar în ceea ce priveşte recunoaşterea efectelor testamentului .

Prin urmare , având în vedere faptul că onorariul expertului topograf a fost suportat în cursul judecăţii atât de reclamanţi cât şi de reclamanţii reconvenţionali , iar costul expertizei grafice , administrată doar din cauza opoziţiei exprimate de reclamanţi , a fost suportat exclusiv de către reclamanţii reconvenţionali , în temeiul art.274 C.proc.civ. , vor fi obligaţi  reclamanții E. M. și D. T. E. să plătească pârâților , reclamanţi reconvenţionali , D. H. și D. F. , cheltuieli de judecată parțiale în cuantum de 2.400 lei .