Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 1589 din 23.06.2011


Prin sentinţa  civilă  nr. 1589/2011 pronunţată în dosar  nr. 1997/208/2010 , instanţa  a admis acţiunea civilă principală formulată de reclamanta BE în contradictoriu cu pârâtul BN şi în parte cererea reconvenţională formulată de pârâtul-reclamant reconvenţional BN împotriva reclamantei-pârâtă reconvenţional BE.

Constată că sub durata căsătoriei, prin contribuţie egală de 50 % fiecare, părţile au dobândit imobilul evidenţiat în CF  nr. 30672-C1-U6 C (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 12103 ind.), nr. top. IX/19/9, ap. nr. 9 compus din 1 cameră şi dependinţe aferente împreună cu 1,57 % din părţile comune în valoare de 50.000 lei, contractul de credit nr. ….. încheiat cu BRD SA prin Agenţia C şi următoarele bunuri mobile: mobilier Veronica în valoare de 1360 lei, un frigider Platinium în valoare de 520 lei, o canapea în valoare de 630 lei, mobilier de bucătărie în valoare de 630 lei.

Dispune sistarea comunităţii de bunuri şi atribuie în cotă de 1/1 parte pârâtului bunurile susmenţionate.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 26.570 lei cu titlu de sultă.

Obligă reclamanta să plătească pârâtului 1/2 din ratele aferente contractului de credit nr. ……….. încheiat cu BRD SA prin Agenţia C, începând cu rata aferentă lunii iunie 2009.

Respinge celelalte pretenţii ale pârâtului-reclamant reconvenţional.

Compensează parţial cheltuielile de judecată şi obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 950 lei cheltuieli de judecată şi Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice suma de 600 lei (sumă reprezentând parte din ajutorul public judiciar acordat reclamantei).

Deliberând, constată:

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă sub nr. 1997/208 din 3 iunie 2010, reclamanta BE a chemat în judecată pârâtul BN solicitând instanţei partajarea bunurilor comune dobândite în timpul căsătoriei, respectiv imobilul evidenţiat în CF  nr. 30672-C1-U6, ap. 9 compus din 1 cameră şi dependinţe aferente împreună cu 1,57 % din părţile comune.

În motivarea acţiunii a arătat că divorţul dintre ea şi pârât s-a pronunţat prin Sentinţa civilă nr. 988/08.04.2010 a Judecătoriei C şi pe durata căsătoriei a dobândit prin contribuţie egală cu pârâtul imobilul susmenţionat.

Reclamanta, prin avocat , a depus la dosar precizare de acţiune (fila 35) prin care a solicitat introducerea la masa partajabilă a următoarelor bunuri: mobilier Veronica – 1.690 lei, frigider Platinum – 649 lei, canapea – 870 lei, mobilă de bucătărie Ewain – 860 lei. A mai arătat că din creditul luat de la BRD s-a modernizat şi dotat apartamentul cu centrală termică, calorifere, parchet, iar din creditul de la CETELEM pârâtul şi-a cumpărat un scuter nou pe care îl foloseşte şi în prezent.

Pârâtul a depus întâmpinare şi cerere reconvenţională prin care a arătat că, în principal, este de acord cu partajarea imobilului, însă reconvenţional solicită ca reclamanta-pârâtă reconvenţional să participe la pasivul comunităţii de bunuri, respectiv să-i restituie ratele bancare plătite în exclusivitate de el la BRD şi CETELEM IFN SA, unde s-au încheiat contracte de credit în vederea achitării apartamentului în litigiu. Pârâtul şi-a precizat cererea (fila 45), respectiv valoarea contractelor de credit, BRD – 7.836,01 lei, CETELEM - 4.191 lei, solicitând ca reclamanta să fie obligată în cotă de 1/2 părţi la achitarea acestor datorii.

În şedinţa publică din data de 3 februarie 2011, reclamanta a formulat cerere de ajutor public judiciar, cerere admisă în şedinţa camerei de consiliu din data de 16 februarie 2011, dispunându-se scutirea reclamantei de la plata taxei de timbru de 1600 lei.

La dosar s-au depus: extras CF  nr. 30672-C1-U6  (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 12103 ind.), Contract vânzare-cumpărare autentificat sub nr.  de BNP, Sentinţa civilă nr. 988/2010 a Judecătoriei C, Contract de credit consum SC CETELEM IFN SA încheiat la 15.12.2006, grafic de rambursare, Contract de credit nr. 1146273 din 09.10.2006 – BRD-GSG, grafic de rambursare, facturi şi chitanţe fiscale, certificat de atestare fiscală, adresa nr. 56/01.02.2011 a SC CETELEM IFN SA, adeverinţă de venit eliberată de AFP C, cupon de pensie, acte medicale, declaraţie autentică a reclamantei,  s-a luat interogator pârâtului-reclamant reconvenţional şi declaraţie reclamantei-pârâtă reconvenţională, s-au efectuat rapoarte de expertiză specialităţile construcţii de către expert OR şi bunuri mobile de către expert DD, s-au audiat martorii .

Din analiza actelor şi lucrărilor de la dosar, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentinţa civilă nr. 988 din 8 aprilie 2010, pronunţată în dosarul nr. 3901/208/2009 al Judecătoriei Caransebeş (fila 7), s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între reclamanta BE şi pârâtul BN la data de….. la Primăria C, prin acordul soţilor, reclamanta urmând să revină la numele avut anterior încheierii căsătoriei, acela de T.

Potrivit extrasului de CF nr. 30672-C1-U6  (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 12103 ind.), nr. top. IX/19/9, (fila 5), numitul BN şi soţia BE sunt proprietari în cotă de 1/1 parte bun comun asupra apartamentului nr. 9 compus din 1 cameră şi dependinţele aferente împreună cu 1,57% din părţile comune aflate în indiviziune forţată.

Din contractul de credit nr…. încheiat la data de 15.12.2006 între SC CETELEM IFN SA şi pârâtul BN (fila 22) rezultă că s-a acordat împrumutatului un credit în sumă de 1.959,88 lei, exclusiv pentru achiziţionarea de bunuri de consum, conform facturii nr. 6966418/15.12.2006, pe o perioadă de 60 de luni, începând cu data de 15.03.2007 şi până la data de 15.02.2012, cu o dobândă anuală efectivă de 25,15%, aplicată la sold 19,90 %.

Din contractul de credit nr. nr….. încheiat la data de … între BRD Groupe Societe Generale SA –  şi numiţii BN şi BE (fila 27), rezultă că s-a acordat împrumutaţilor un credit în sumă de 5.000 (cincimii) ron pe o perioadă de 60 de luni, începând cu data de 09.10.2006 şi până la data de 09.10.2011, cu o dobândă variabilă de 13,90 % pe an.

Din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză de expert OR (filele 118-120) rezultă că valoarea actuală de circulaţie a apartamentului nr. 9 inclusiv îmbunătăţirile aduse, este apreciată la 50.000 lei  valoarea sultei pe care una din părţi o datorează celeilalte, în cazul atribuirii imobilului în cotă de 1/1 părţi, fiind de 25.000 lei.

Din raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat în cauză de expert DD rezultă că bunurile mobile supuse evaluării au o valoare de circulaţie de 3.860 lei, expertul evaluând şi bunuri cu privire la care părţile nu au sesizat instanţa prin cererile formulate şi  stabilind următoarele valori pentru bunurile dovedite de părţi: mobilier Veronica în valoare de 1360 lei, un frigider Platinium în valoare de 520 lei, o canapea în valoare de 630 lei, mobilier de bucătărie în valoare de 630 lei.

Prin probele administrate în cauză, nici reclamantul şi nici pârâta nu au făcut dovada unei contribuţii exclusive  la achiziţionarea imobilului, astfel că instanţa va reţine calitatea de bun comun a imobilului achiziţionat de părţi cu o contribuţie egală.

De asemenea, din interogatoriile părţilor şi declaraţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă că, pentru achiziţionarea şi reamenajarea apartamentului în litigiu, părţile au încheiat contracte de credit bancar cu BRD-GSG.

Faţă de considerentele prezentate mai sus, în baza art. 36 Cod familie, art. 728 Cod civil, art. art. 673 ind.1 şi următoarele Cod procedură civilă, instanţa va admite acţiunea civilă formulată şi precizată de reclamantă şi în parte cererea reconvenţională şi va constata că sub durata căsătoriei, prin contribuţie egală de 50 % fiecare, părţile au dobândit imobilul evidenţiat în CF  nr. 30672-C1-U6  (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 12103 ind.), nr. top. IX/19/9, ap. nr. 9 compus din 1 cameră şi dependinţe aferente împreună cu 1,57 % din părţile comune în valoare de 50.000 lei, contractul de credit nr. ……. încheiat cu BRD SA  şi următoarele bunuri mobile: mobilier Veronica în valoare de 1360 lei, un frigider Platinium în valoare de 520 lei, o canapea în valoare de 630 lei, mobilier de bucătărie în valoare de 630 lei.

Totodată, instanţa va dispune sistarea comunităţii de bunuri şi va atribui în cotă de 1/1 parte pârâtului bunurile susmenţionate, urmând a-l obliga să plătească reclamantei suma de 26.570 lei cu titlu de sultă.

De asemenea va obliga reclamanta să plătească pârâtului 1/2 din ratele aferente contractului de credit nr. …… încheiat cu BRD SA  începând cu rata aferentă lunii iunie 2009, prin interogatoriul luat în cauză reclamantei aceasta recunoscând că a achitat împreună cu pârâtul ratele aferente până în luna iunie 2009, când a plecat în Italia.

În ceea ce priveşte contractul de contractul de credit nr. .. încheiat la data de 15.12.2006 între SC CETELEM IFN SA şi pârâtul BN, instanţa va reţine că prin acest contract s-au achiziţionat exclusiv bunuri mobile, pe care nici una dintre părţi nu a înţeles să le introducă la masa partajabilă, în interogatoriul luat în cauză pârâtul recunoscând că prin acest credit a cumpărat bunuri mobile pentru casă.

Astfel fiind şi având în vedere şi poziţia exprimată de SC CETELEM IFN SA prin cererea de la fila 69 dosar, probele administrate în cauză, instanţa va constata că acest credit nu reprezintă o datorie comună a părţilor şi va respinge ca neîntemeiate celelalte pretenţii ale pârâtului-reclamant reconvenţional.

În baza art. art. 274, 276 Cod procedură civilă, instanţa va compensa parţial cheltuielile de judecată şi obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 950 lei cheltuieli de judecată şi Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice suma de 600 lei (sumă reprezentând parte din ajutorul public judiciar acordat reclamantei), proporţional cu admiterea acţiunii principale şi a cererii reconvenţionale formulate în cauză.