Plangere contraventional

Sentinţă civilă 1734 din 03.10.2013


Pe rol se află soluţionarea plângerii contravenţionale formulată de petentul I.S. împotriva procesului – verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CP nr. ………, întocmit la data de …………, de către intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE CONSTANŢA –BIROUL RUTIER MANGALIA.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă petentul I.S., lipsind intimatul.

La interpelarea instanţei, petentul se legitimează cu C.I. seria ………….

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată cauza la primul termen de judecată cu părţile legal citate şi văzând dispoziţiile art. 131 alin. 1 Cod procedură civilă, se declară competentă, din punct de vedere general, material şi teritorial, să soluţioneze cauza în temeiul dispoziţiilor art. 32 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravenţiilor.

La interpelarea instanţei, petentul arată că nu are cereri de formulat sau excepţii de invocat anterior încuviinţării probatoriului.

Instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 258 Cod procedură civilă, acordă cuvântul pentru propunerea probelor.

Petentul solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri depusă la dosarul cauzei.

Instanţa constată că, prin întâmpinare, intimata solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri şi cu înregistrarea video, depuse la dosarul cauzei.

Deliberând asupra probelor cu înscrisuri şi a probei cu înregistrarea video, solicitate de ambele părţi, instanţa, în temeiul dispoziţiilor art. 237 alin. 2 pct. 7 şi art. 255 raportat la art. 258 Cod procedură civilă, apreciindu-le ca fiind pertinente, concludente şi utile soluţionării cauzei, le încuviinţează.

La interpelarea instanţei se procedează la vizionarea înregistrării video.

Întrucât la acest termen au fost administrate şi încuviinţate toate probele, instanţa consideră că nu mai este necesară estimarea duratei cercetării procesului astfel încât, declară deschise dezbaterile pe fond şi acordă cuvântul petentului, acesta arătând că lasă la aprecierea instanţei soluţia ce urmează a fi pronunţată în cauză.

În temeiul art. 394 Cod procedură civilă, instanţa declară închise dezbaterile pe fond şi rămâne în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ……….. sub numărul …………, petentul I.S. a formulat plângere contravenţională împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CP nr. ………. din data de …………, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa – Biroul Rutier Mangalia, solicitând anularea procesului – verbal contestat.

În motivarea plângerii, petentul a arătat, în esenţă, că fapta reţinută în sarcina sa nu corespunde realităţii, întrucât a pătruns în intersecţie în condiţii de siguranţă, nepunând în pericol pe ceilalţi participanţi la trafic.

Cererea nu a fost motivată în drept.

În conformitate cu prevederile art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru şi art. 36 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, plângerea împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei este scutită de taxa judiciară de timbru, iar conform art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995, este scutită şi de plata timbrului judiciar.

Legal citat, intimatul nu s-a prezentat la judecată, însă a depus întâmpinare prin care a susţinut temeinicia şi legalitatea procesului – verbal, anexând acesteia, la solicitarea instanţei, transcrierea mecanică a procesului – verbal contestat, raportul agentului constatator şi înregistrarea video a faptei.

Prin răspunsul la întâmpinare petentul a solicitat, în subsidiar, anularea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, întrucât permisul de conducere îi este necesar dată fiind condiţia medicală a fiice sale.

În dovedire, au fost anexate plângerii, în copie, procesul-verbal contestat, certificat de naştere şi certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap.

În cauză, instanţa a încuviinţat şi a administrat, la solicitarea ambelor părţi, proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi proba cu înregistrarea video.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de ……….. ora …….., a fost întocmit de către un agent constatator din cadrul Inspectoratului de Poliţiei Judeţean Constanţa, Biroul Rutier Mangalia, procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria CP nr. ………… depus la fila 5 din dosar, prin care s-a reţinut săvârşirea de către petent a contravenţiei prevăzute de art. 100 alin. 3 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002, constând în aceea că a condus autoturismul cu nr. ……….. pe str. 1 Decembrie 1918 iar la intersecţia cu str. Portului nu a respectat semnificaţia indicatorului „cedează trecerea”, intrând în intersecţie şi obligând conducătorii auto care circulau din dreapta să frâneze, pentru a evita coliziunea cu acesta.

Pentru aceste motive, contestatorului i-a fost aplicată o amendă contravenţională în cuantum de 300 lei şi s-a dispus măsura tehnico – administrativă a reţinerii permisului de conducere în vederea suspendării dreptului de a conduce. Procesul-verbal a fost semnat de către petent fără obiecţiuni.

Sub aspectul legalităţii, analizând conţinutul procesului-verbal de contravenţie, posibilitate conferită de art. 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa constată legalitatea acestuia, procesul-verbal cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată că, deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din interpretarea sistematică a dispoziţiilor sale rezultă că procesul-verbal întocmit de către agentul constatator care a perceput în mod direct fapta face dovada situaţiei de fapt menţionate în cuprinsul său până la proba contrară. În cauză, proba contrară este furnizată tocmai prin înregistrarea video a faptei depusă la dosar de către intimată.

Potrivit art. 100 alin. 3 lit. c din O.U.G. nr. 195/2002 constituie contravenţie „neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept”

Condiţiile existenţei neacordării priorităţii rezultă din interpretarea per a contrario a dispoziţiilor art. 6 pct. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, care definesc acordarea priorităţii drept „obligaţia oricărui participant la trafic de a nu îşi continua deplasarea sau de a nu efectua orice altă manevră, dacă prin acestea îi obligă pe ceilalţi participanţi la trafic care au prioritate de trecere să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să oprească”. Aşadar, din interpretarea per a contrario a acestor dispoziţii rezultă că pentru a se reţine în sarcina unui participant la trafic săvârşirea faptei de neacordare a priorităţii de trecere trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

-făptuitorul să îşi continue deplasarea ori să efectueze orice altă manevră;

-alţi participanţi la trafic să îşi modifice brusc direcţia sau viteza de deplasare ori să se oprească;

-respectivii participanţi la trafic să aibă prioritate de trecere, conform legii;

-între acţiunea făptuitorului şi cea a celorlalţi participanţi la trafic să existe o legătură de cauzalitate.

În urma vizionării înregistrării video, instanţa constată că fapta săvârşită de către petent nu întruneşte condiţiile expuse anterior. Astfel, deşi autovehiculele sunt filmate din faţă, neputându-se vedea dacă se acţionează ori nu sistemele de frânare, se poate observa că de la cadrul 3878 – primul moment în care se pot vedea pe înregistrare toate cele 3 maşini care circulau pe drumul cu prioritate – până la cadrul 4166 când dispar din cadru, acestea nu-şi modifică brusc direcţia, iar distanţa dintre ele este constantă. Or, după cum am arătat, pentru ca fapta petentului să poată fi considerată neacordare de prioritate ar fi trebuit ca, prin pătrunderea acestuia pe sensul de mers al celor trei vehicule, să le determine să-şi modifice brusc direcţia ori viteza de deplasare. După cum se poate observa pe înregistrarea video, autoturismul condus de către petent pătrunde pe sensul de mers al celor trei autovehicule la cadrul 3974. În aceste condiţii, dacă cel puţin unul dintre cele trei vehicule ar fi frânat ori accelerat brusc, distanţa dintre acela şi celelalte două s-ar fi mărit sau micşorat, după caz. Singura situaţie în care distanţa dintre ele s-ar fi menţinut în condiţiile frânării ori ale accelerării bruşte ar fi cea în care toţi cei trei conducători auto ar fi reacţionat în exact acelaşi timp, cu exact aceeaşi intensitate şi conducând autovehicule cu exact aceleaşi specificaţii tehnice. Or, o asemenea situaţie este practic imposibilă. Prin urmare, instanţa concluzionează că cei trei participanţi la trafic nu şi-au modificat brusc nici direcţia şi nici viteza de deplasare.

Pe cale de consecinţă, considerând că manevra efectuată de către petent nu i-a obligat pe ceilalţi participanţi la trafic să-şi modifice brusc direcţia ori viteza de deplasare, instanţa reţine că acestuia nu i se poate imputa săvârşirea faptei de neacordare a priorităţii, nefiind întrunite toate elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de lege.

În aceste condiţii, prezumţia de temeinicie a procesului – verbal fiind răsturnată prin probele administrate, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa va admite plângerea contravenţională formulată de  petentul  I.S. în contradictoriu cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa – Biroul Rutier Mangalia şi va anula procesul – verbal seria CP nr. …….. din data de …………, emis de intimat, cu consecinţa exonerării petentului de la plata amenzii şi a restituirii permisului de conducere.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite plângerea contravenţională formulată de  petentul  I.S., cu domiciliul în ……………….,  împotriva procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria  CP nr. ………. din …………. încheiat de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa, Biroul Rutier Mangalia, cu sediul în ……………….

Anulează procesul verbal seria CP nr. ………… din data de …………., emis de intimat, cu consecinţa exonerării petentului de la plata amenzii şi a restituirii permisului de conducere.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Mangalia.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, …………….

Domenii speta