Împrejurarea că a semnat un angajament de confidenţialitate nu duce automat la concluzia că are dreptul la sporul de confidenţialitate, în condiţiile în care nu există o reglementare legală aplicabilă reclamantei privitor la sporul de confidenţialita...

Sentinţă civilă 45/CA/2008 din 13.11.2009


Contencios administrativ.

Sentin civil?

Îndemniza?ii

 

 Suspendarea acord?rii sporului de fidelitate, a primei de concediu nu echivaleaz? cu înl?turarea dreptului, ci are ca efect doar suspendarea exerci?iului acestui drept.

(Trib. Bistri?a-N?s?ud, sec?. com., de cont. adm. ?i fiscal, sent. nr. 45/CA/2008, nepublicat?)

 Reclaman?ii C. D.V., B. A., G. D., N. S. C., B. A., P. D. M., M. M. E. au chemat  în judecat? pe pârâ?ii M.I.R.A. Bucure?ti ?i respectiv D.G.M. Bucure?ti, pentru ca prin sentin?a ce se va pronun?a s? se dispun? obligarea pârâ?ilor la plata sumelor reprezentând spor de fidelitate de pân? la 20 % din salariul de baz?, pentru perioada 01.01.2005-31.12.2005 în func?ie de vechimea în munc? a fiec?ruia, actualizate cu rata infla?iei de la data na?terii dreptului ?i pân? la data plii efective, pe de o parte, iar pe de alt? parte obligarea pârâ?ilor la plata c?tre reclaman?i a sumelor cu titlu de prime de concediu pentru perioada 2004-2006 cuvenite fiec?ruia dintre reclaman?i, actualizate cu rata infla?iei la data plii efective.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, tribunalul re?ine c? potrivit art. 37 alin. 2 teza I din O.G. nr. 38/2003 privind salarizarea ?i alte drepturi ale poli?i?tilor, la plecarea în concediul de odihn?, poli?istul prime?te o prim? de concediu egal? cu salariul de baz? din luna anterioar? plec?rii în concediu.

Acest drept al poli?i?tilor a fost suspendat de la plat? pe anii 2004-2006, prin legile bugetului de stat pe fiecare din ace?ti ani, respectiv prin dispozi?iile art. 9 alin. 7 din Legea nr. 507/2007, art. 8 alin. 7 din Legea nr. 511/2004 ?i art. 5 alin. 5 din Legea nr. 379/2005, îns? potrivit art. 64 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnic? legislativ? pentru elaborarea actelor normative, la expirarea duratei de suspendare, actul normativ sau dispozi?ia afectat? de suspendare reintr? de drept în vigoare.

A?adar, suspendarea succesiv? a plii primelor de concediu nu echivaleaz? cu stingerea dreptului, ci a avut ca efect doar imposibilitatea realiz?rii acestuia în intervalul de timp pentru care a fost suspendat exerci?iul s?u.

A?adar, reclaman?ii care au de?inut calitatea de func?ionar public în anul 2004 ?i 2005, a?a cum rezult? din adresa nr. 420082 din 29.01.2008 eliberat? de Centrul Medical Jude?ean Bistri?a-N?s?ud din cadrul M.I.R.A. sunt îndrepti?i s? primeasc? prim? de concediu aferent? anului 2004, pretins? pin ac?iunea introductiv?.

De altfel, prin Decizia nr. XII din 5 februarie 2007 pronun?at? de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Sec?iile Unite (decizie obligatorie prin prisma prevederilor art. 329 alin. 2 Cod procedur? civil?), s-a statuat c? în aplicarea dispozi?iilor art. 37 alin. 2 din O.G. nr. 38/2003, prima de concediu, respectiv o sum? egal? cu salariul de baz? din luna anterioar? plec?rii în concediu, pe lâng? îndemniza?ia de concediu, se cuvine poli?i?tilor pentru perioada anilor 2004-2006, astfel cum a fost reglementat? prin dispozi?ia legal? mai sus men?ionat?.

Potrivit art. 6 din O.G. nr. 38/2003, pentru activitatea desfurat? în institu?iile din sectorul de ap?rare na?ional?, ordin public? ?i siguran na?ional?, în calitate de militar, poli?ist, func?ionar public ?i personal contractual, poli?i?tilor li se acord? un spor de fidelitate de pân? la 20% din salariul de baz?, în condi?iile stabilite prin ordin al ministrului de interne ?i aceasta ordonan a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2004 (art. 60 din ordonan).

În aplicarea ordonan?ei a fost emis Ordinul nr. 132/2004 al M.I.R.A., care, în art. 5.1 detaliaz? tran?ele de vechime ale beneficiarilor sporului de fidelitate, precum ?i procentele acestui spor calculate în raport de salariul de baz?, îns?, prin dispozi?iile art. 2 alin. 1 din OUG nr. 118/2004 privind acordarea unor drepturi salariale personalului M.A.I. s-a dispus c?, în anul 2005, se suspend? aplicarea dispozi?iilor art. 6 din O.G. nr. 38/2003 ?i astfel, acordarea sporului de fidelitate, n?scut din lege, a fost suspendat? temporar, respectiv pe perioada 1.01.2005 – 31.12.2005.

Suspendarea acord?rii sporului de fidelitate nu echivaleaz? cu înl?turarea dreptului la sporul de fidelitate, ci are ca efect doar suspendarea exerci?iului acestui drept în anul 2005, astfel c? reclaman?ii, în calitatea lor de func?ionari publici, sunt îndrepti?i în prezent s? pretind? plata sporului de fidelitate pentru perioada 01.01.2005- 31.12.2005, a?a cum solicit? în ac?iunea introductiv?, precizat?, actualizat cu rata infla?iei pân? la data efectu?rii plii.

În consecin, ac?iunea reclaman?ilor va fi admis?, urmând a fi obliga?i pârâ?ii în solidar la plata drepturilor solicitate prin ac?iune pentru perioada de referin, conform adresei precizate de pârâtul de rând 2, sumele urmând a fi actualizate cu rata infla?iei de la na?terea dreptului ?i pân? la plata efectiv?, conform dispozitivului prezentei sentin?e ?i totodat? vor fi obliga?i pârâ?ii, în baza art. 274 Cod procedur? civil?, s? pl?teasc? reclaman?ilor ?i suma de 39,3 lei cheltuieli de judecat?, justificate prin plata taxei judiciare de timbru ?i a timbrului judiciar.

Având în vedere c? Ministerul Finan?elor Publice elaboreaz? proiectul bugetului de stat, precum ?i proiectul legii de rectificare a bugetului de stat, operând rectific?rile corespunz?toare, iar potrivit H.G. nr. 387/2007, gestioneaz? bugetul de stat, acesta este în m?sur? s? asigure pârâ?ilor, inclusiv pârâtului MIRA, sumele necesare plii drepturilor b?ne?ti cuvenite reclaman?ilor, ?i în consecin cererea de chemare în garan?ie formulat? de pârâtul MIRA este întemeiat? ?i va fi admis? (judec?tor Col?ea Emil Lucian).