Penal.reabilitare

Decizie din 14.04.2010


Pe rol fiind solutionarea recursului penal declarat de  condamnatul C.O.D  domiciliat în Bucuresti …….. împotriva sentinţei penale nr.74/…/2010 pronunţată de Judecătoria Rm.Sărat în dosarul penal nr…../2009.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a lipsit recurentul C.O.D.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care arată că procedura este legal îndeplinită după care :

Instanţa constată cauza în stare de judecată si acordă cuvântul în dezbaterea recursului.

Reprezentantul parchetului având cuvântul arată că instanţa fondului în mod corect a motivat cererea în sensul că potrivit disp.art.137 cod pr.penală pentru ca cererea de reabilitare să fie admisibilă,condamnatul  trebuie să îndeplinească anumite conditii ,ori condamnatul în cauza de faţă de nu a făcut dovada că a achitat cheltuielile de judecata si plata despăgubirilor la care a fost obligat,nu a făcut dovada  achitării prejudiciului,nu a făcut dovada că îşi asigură mijloacele de existenţă.Cum condamnatul nu a făcut dovada că a îndeplinit aceste condiţii impuse de textul de lege,cum în cauză nu s-au depus note de concluzii scrise  solicită respingerea recursului ca nefundat,menţinerea sentinţei penale ca fiind legală şi temeinică cu obligarea recurentului laplata cheltuielilor judiciare către stat.

T R I B U N A L U L :

Asupra prezentului recurs penal

Prin sentinţa penală nr.74/../2010 Judecătoria Rm.Sărat  a respins cererea de reabilitare formulată de condamnatul C.O.domiciliat în Bucureşti str Drumul Taberei nr.58 Bl.G 2 ap.60 sect.6.

A fost obligat condamnatul la 40 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru a pronunţa această sentinţă,prima instanţă a reţinut următoarele

Prin cererea inregistrata la nr..../2009 petentul C.O.domiciliat in Bucuresti…….., a solicitat sa se dispuna reabilitarea judecatoreasca pentru pedeapsa de 2 ani inchisoare ce i-a fost aplicata prin sentinta penala nr.418/10 iulie 2001 a Judecatoriei Rm.Sarat.

In motivarea cererii se arata ca de la liberarea din detentie nu a suferit o alta condamnare , a avut asigurata existenta prin munca si a acoperit despagubirile civile si cheltuielile judiciare.

Fata de actele de la dosar cererea formulata nu este intemeiata.

Potrivit art.137 cod penal cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat indeplineste urmatoarele conditii :

- nu a suferit o noua condamnare in intervalul prevazut in art.135 cod penal;

- isi are asigurata existenta prin munca sau prin alte mijloace oneste;

- are o buna conduita;

- a achitat in intregime cheltuielile de judecata si despagubirile civile la plata carora a fost obligat, afara de cazul cind partea vatamata a renuntat la despagubiri.

Deasemeni in aliniatul 2 al textului precitat se arata ca atunci cind instanta constata ca nu este indeplinita conditia privind plata despagubirilor, dar aceasta nu se datoreaza raii vointe a condamnatului poate dispune reabilitarea.

Din adresa nr.711/1/107/2010 eliberata de partea civila Regionala CFR Galati rezulta ca  prejudiciul civil in suma de 9067 lei stabilit prin sentinta penala nr.418/2001 cuzat de catre inculpatii C.O.D,O.F. si R.C., a fost trecuta pe costuri deoarece nu a fost achitata de buna voie si nici nu a putut fi recuperata pe calea executarii silite intrucit executorul judecatoresc a constatat prin procesul verbal nr.39/2003 insolvabilitatea susnumitilor.

De asemeni instanta a constatat ca dupa liberarea din detentie petentul nu a luat nici o masura pentru acoperirea macar partiala a prejudiciului  din care sa rezulte ca nu a manifestat rea vointa in acest sens.

Mai mult, instanta a tras concluzia ca in perioada de dupa liberarea din detentie acesta nu a prestat o activitate sociala utila.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel condamnatul C.O.D.

Cererea a fost calificată în mod corect ca reprezentînd o declaraţie de recurs,în raport de prevederile art.501 cod pr.penală.

Condamnatul nu a menţionat în declaraţia de recurs motivele de nelegalitate ori de netemeinicie avute în vedere la exercitarea căii de atac.

Deşi legal citat,recurentul nu s-a înfăţişat în instanţă pentru susţinerea căii de atac,după cum nici nu a depus un memoriu scris în care să fie menţionate criticile la adresa sentinţei pronunţate de către instanţa de fond.

Examinînd din oficiu sentinţa sub toate aspectele de fapt si de drept Tribunalul constată că recursul este nefondat.

Prin sentinţa penală nr418/10.07.2001 pronunţată de către Judecătoria Rm.Sărat inculpatul C.O.D a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de furt calificat şi la o pedeapsă de 200.000 lei amendă penală pentru săvîrşirea infracţiunii de distrugere.

Cele două pedepse au fost contopite în pedeapsa rezultantă de 2 ani închisoare.

Prin  aceeasi sentinţă a fost condamnat si  inculpatul O.F. la o pedeapsă rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare pentru săvîrşirea infractiunilor de furt calificat si distrugere,precum şi inculpatul R.C. la o pedeapsă de 3 ani închisoare  pentru comiterea infracţiunilor de furt calificat si distrugere.

Au fost obligaţi cei 3 inculpaţi în solidar la 90.674.164 ROL,din care inculpatul R.C. în limita sumei de 48.871.927 Rol cu dobînda legală aferentă către Compania Naţională CFR SA –Telecomunicaţii Galaţi reprezentînd despăgubiri civile.

A fost obligat inculpatul C.O.D si la 800.000 ROL cheltuieli judiciare către stat.

Condamnatul C.O.D a fost arestat în executarea pedepsei mai sus menţionate de la data de 3.07.2002 şi pînă la data de 12.11.2003,cînd a fost liberat condiţionat.

Potrivit chitanţei nr.24 din 5.01.2010 condamnatul C.O.D a achitat suma de 80 lei reprezentând cheltuieli judciare către stat la care a fost obligat prin sentinţa penală nr.418/2001 pronunţată de Judecătoria Rm.Sărat.

Cu adresa nr.711/1/107 din 15.01.2010 Regionala CFR Galaţi a comunicat că suma de  9.067,4144 lei reprezentând prejudiciu stabilit prin sentinţa penală nr.418/2001 cauzat de către inculpaţii C.D.O,O.F. şi R.C. nu a fost achitată de bună voie şi nu a putut fi recuperată pe cale de executare silită,motiv pentru care a fost trecută pe costuri.

Potrivit art.137 alin.1 lit.d cod penal ,cererea de reabilitare judecătorească se admite ,între altele,dacă cel condamnat a achitat în întregime cheltuielile de judecată şi despăgubirile civile la plata cărora a fost obligat,afară de cazul cînd partea vătămată a renunţat la despăgubiri sau când instanţa constată că cel condamnat şi-a îndeplinit în mod regulat obligaţiile privitoare la dispoziţiile civile din hotărârea de condamnare.

În mod judicios prima instanţă de judecată a constatat că nu sunt îndeplinite toate condiţiile privind reabilitarea judecătorească întrucât condamnatul recurent nu a achitat despăgubirile civile la care a fost obligat.

Pe de altă parte, rezultă în mod neândoielnic că partea vătămată nu a renunţat în mod voluntar la despăgubirile civile stabilite prin hotărârea de condamnare.Suma reprezentând aceste despăgubiri a fost trecută pe costuri întrucât nu a putut fi recuperată nici prin procedura executării silite la care partea civilă a apelat.Astfel,prin procesul verbal nr.39/2003 executorul judecătoresc Manole Victor a constatat insolvabilitatea celor 3 condamnaţi,motiv pentru a procedat la trecerea creanţei pe costuri.

Condamnatul recurent nu a înţeles să execute de bună voie plata despăgubirilor băneşti la care a fost obligat către partea civilă şi nici nu a făcut vreo dovadă din care să rezulte că după liberarea din executarea pedepsei închisorii s-a aflat în imposibilitate obiectivă temporară ori permanentă de realizare a unor venituri care să-i permită plata creanţei stabilită prin hotărârea judecătorească de condamnare.

Aşa fiind,raportat la considerentele mai sus expuse şi întrucât la examinarea sentinţei sub toate aspectele de fapt si de drept nu se constată existenţa unor alte motive susceptibile să determine casarea acesteia,tribunalul va respinge recursul ca nefondat potrivit disp.art.385/15 alin.1 pct.1 lit.b cod pr.penală.

În baza art.192 alin.2 din acelaşi cod va obliga recurentul la 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge  ca nefondat recursul penal declarat de  condamnatul C.O.D  domiciliat în Bucuresti ………împotriva sentinţei penale nr.74/../2010 pronunţată de Judecătoria Rm.Sărat în dosarul penal nr……/2009.

Obligă recurentul la 50 lei cheltuieli judiciare către stat.

Definitivă

3