Cont. adm. : Contravenţie prevăzută la art. 3 lit. p) din hcl nr. 18/2008 al Municipiului Buzău .Nedescrierea faptei de către agentul constatator . Incidenţa art. 17 din og nr. 2/2001

Decizie din 23.11.2010


Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2010,petentul B.R.N. , în calitate de reprezentant al SC A.T. SRL a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul Primarul Municipiului Buzău, Direcţia de Poliţie Comunitară  să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie  seria B nr. X/ 2010 în baza căruia a fost sancţionat  cu 300 lei amendă pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 3 lit. p) din HCL nr. 18/2008 .

În motivarea plângerii petentul a învederat  că nu se face vinovat de comiterea  contravenţiei retţinute în sarcina sa  prin procesul verbal contestat , întrucât la data de -/2010 a parcat autoturismul pe un spaţiu rezervat persoanelor cu handicap , situat într-o parcare din zona bulevardului N. B.,  pentru câteva minute , în vederea rezolvării unei probleme urgente , cu acordul agentului constatator .

Intimatul a formulat întâmpinare în condiţiile art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă, solicitând motivat  respingerea plângerii ca neântemeiată .

Prin sentinţa civilă nr. X/ 2010  pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis plângerea ca întemeiată, dispunându-se anularea procesului verbal de contravenţie .

Pentru a hotărî astfel intanţa fondului , a reţinut în fapt şi în drept :

Prin procesul verbal contestat  petentul a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 300 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzută la art. 3 lit. p) din HCL nr. 18/2008, reţinându-se în sarcina sa că la data de -/2010, ora 9:43  a oprit voluntar autoturismul Y într-o parcare din B.ul. N. B. din municipiul  Y, pe  un loc rezervat  persoanelor cu handicap , semnalizat prin marcaje şi indicator .

Instanţa fondului a apreciat că procesul verbal de contravenţie este afectat de nulitate ,întrucât a fost încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 17 şi 19 din OG nr. 2/2001 , în sensul că a fost întocmit la peste două săptămâni după constatarea faptei, nu se menţionează în cuprinsul acestuia un martor asistent  în condiţiile în care a fost încheiat în lipsa contravenientului, iar  susţinerea că abaterea a fost fotografiată nu a fost dovedită de intimat .

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen legal conform art. 34 alin. 2 din OG nr. 2/2001 , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar .

În expunerea motivelor de recurs , intimatul a invocat în esenţă că instanţa fondului a făcut o apreciere eronată asupra situaţiei în fapt şi în drept dedusă judecăţii , considerând că menţiunile cuprinse  în procesul verbal contestat corespund realităţii ,întrucât fapta este  confirmată şi de planşa fotografică ataşată în sprijinul cererii de recurs .

Prin decizia civilă nr. W/2010  pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul declarat de intimat .

În acest sens s-a avut în vedere :

Prin procesul verbal contestat  s-a reţinut în sarcina SC A.T. SRL Buzău , reprezentată prin B.R.N., săvârşirea  contravenţiei prevăzute la art. 3 lit. p) din HCL nr. 18/2008 , întrucât  ” la data de 12.02.2010 , ora 9:43 , a oprit voluntar autoturismul  cu număr  de înmatriculare Z,  pe locul rezervat persoanelor cu handicap , semnalizat ca atare prin marcaje şi indicator ” .

Tribunalul a apreciat că instanţa fondului a reţinut în mod corect şi motivat că procesul verbal contestat este afectat de nulitate absolută întrucât a fost încheiat cu nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001 , prevăzute sub sancţiunea nulităţii  prevăzută de art. 17 din  acelaşi  act  normativ

S-a avut în vedere în acest sens că agentul constatator nu a descris  fapta contravenţională, menţionând la modul general  oprirea voluntară de către petent a autoturismului pe un loc rezervat persoanelor cu handicap , semnalizat prin marcaje şi indicator , situat în b-dul N. B. , fără să  individualizeze  locul  în care a fost săvârşită contravenţia şi anume  ”parcarea” din bulevardul respectiv, în condiţiile în care acesta este dotat cu  mai multe parcări .

Domenii speta