Cerere de valoare redusa

Sentinţă civilă 650 din 28.09.2022


Prin cererea înregistrată sub nr...../207/2022, reclamanta K. I. Investments RO SA a chemat în judecată pe pârâtul I.M.A. solicitând obligarea acestuia plata sumei de 1491,33 lei, reprezentând debit principal  compus din contravaloarea serviciilor contractate și rate echipamente, precum şi la plata sumelor accesorii aferente debitului principal (dobânzi, venituri accesorii și cheltuieli de judecată, respectiv: penalități de întârziere calculate conform prevederilor contractuale de către creditorul cedent T.R.M. COMMUNICATIONS S.A înainte de data cesiunii, și cuprinse în facturile lunare în sumă de  14,22 lei, ; penalităţi  de întârziere calculate conform prevederilor contractuale de către creditorul cedent T.R.M. COMMUNICATIONS S.A înainte de data cesiunii, și indicate în ultima factură emisă, după caz, ultimele facturi în sumă de 58,27 lei; despăgubiri pentru încetarea prematură a contractului calculate de creditorul cedent și cuprinse în facturile lunare: O LEI; despăgubiri pentru încetarea prematură a contractului calculate de creditorul cedent şi indicate în ultima factură emisă, după caz, ultimele facturi în sumă de 588.68 lei.

Reclamanta a solicitat, de asemenea, penalități de întârziere, în cuantum de 0,5%/zi de întârziere conform contractului, în continuare, de la data până la care acestea au fost calculate de către creditorul cedent (dată indicată în ultima factură emisă) și până la data achitării integrale a debitului, calculate la contravaloarea debitului principal indicat mai sus. În subsidiar, în cazul în care nu se vor acorda penalitățile  de intarziere în cuantumul prevăzut în contract, solicită acordarea de penalități de întârziere în cuantumul prevazut de lege (dobândă legală penalizatoare).

În motivarea cererii reclamanta a arătat între T.R.M. COMMUNICATIONS S.A., (în coninuare „Cedentul) şi pârâtul din prezenta cerere, a fost încheiat contractul, după caz, contractele, pentru furnizare de servicii, înregistrate sub codul de abonat: R2908620002545.

La data încheierii contractului, după caz, contractelor pentru fumizare de servicii pârâtul a fost înştiințat de toate clauzele contractuale, atât de cele menționate în Termeni și Condiţiile contractuale (în continuare „TC'), cât și cele menționate, după caz, în Oferta personalizată (în continuare „Oferta'), Clauzele Contractuale Esențiale (în continuare „CCE)), respectiv Formular (în continuare „Formular”, precum și cele stabilite, în mod consensual, în cuprinsul oricărui astfel document sau prin orice înțelegere stabilită prin voința părților, înușite de către pârât, toate acestea formând împreună contractul.

 În cadrul contractului părţile au stabilit tipul serviciilor achiziţionate, valoarea acestora, durata minimă contractuală, beneficiile primite de către pârât pe durata determinată de contract echipamentele furnizate, precum și drepturile și obligațiile părților.

Se arată de reclamantă, că pentru evitarea oricărui dubiu, pârâtul a declarat în cuprinsul contractului că: a primit informații cu privire la aria de acoperire a rețelei cedentului; este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv și a acelora având funcție de identificare în scopul derulări contractului, a citit, a înțeles și a acceptat clauzele cuprinse în contract; înțelege şi acceptă în mod expres clauzele privind răspunderea cedentului, suspendarea și reactivarea serviciilor, încetarea contractului la iniţiativa cedentului, costul de încetare înainte de expirarea perioadei minime contractuale, reclamaţii şi litigii, imputația plății.

De asemenea, arată reclamanta că prin contract s-a stabilit faptul că dacă una din părți nu insistă pentru îndeplinirea strictă şi întocmai a obligațiilor ce îi revin celeilalte părți, prevăzute de contract sau de lege, nu va fi interpretată ca o anulare sau o renunțare la dreptul respectiv, cu excepția cazului în care în mod expres părțile au agreat în scris în legătură cu o astfel de renunțare. În caz contrar părțile contractante sunt obligate să își îndeplinească obligațiile prevăzute în respectiva prevedere contractuală.

Susţine reclamanta că în cadrul contractului, părţile au agreat și următoarele:

 În ceea ce privește facturarea serviciilor furnizate: cedentul va fumiza serviciile contractate pârâtului, iar contravaloarea acestora este facturată lunar. Factura lunară conține contravaloarea abonamentelor lunare pentru serviciile contractate, aferente lunii în curs calculate din ziua facturări, contravaloarea serviciilor utilizate în luna precedentă facturii respective; unor servii r reducerilor; tranșei lunare de plată pentru terminalul achiziționat; regularizări; alte obligații de plată stabilite în sarcina pârâtului prin contract. Din motive de ordin tehnic, în cazuri excepționale, factura emisă pârâtului va putea include și regularizări pentru corectarea unor erori apărute în facturile anterioare cu privire la calcularea valorii serviciilor utilizate în lunile precedente celei în care a fost emisă factura respectivă.

Facturile emise pentru servicii pot fi cumulate cu facturile emise pentru alte servicii furnizate de cedent pentru pârât în baza altor contracte încheiate între cedent și pârât. Ca regulă generală, ultima factură emisă va cuprinde beneficiile incluse acordate proporțional până la data încetării efective a contractului

Facturile sunt emise în lei la cursul oficial de schimb LEU/EUR al BNR de la data emiterii facturii. Plata fiecărei facturi emise se va efectua de către pârât lunar, inclusiv TVA, în termen de maximum 14 zile de la data facturii. Facturile emise pentru servicii pot fi cumulate cu facturile emise pentru alte servicii furnizate pentru pârât în baza altor contracte de abonament încheiate cu Pârâtul.

Pentru plata facturii pârâtul nu datorează comisioane/costuri suplimentare, cu excepția plății prin ordin de plată, care poate fi purtătoare de costuri suplimentare/comisioane bancare. Pentru sumele neplătite la termen de către pârât, cedentul are dreptul de a aplica penalități, cu titlu de daune moratorii, în valoare de 0,5% calculate la aceste sume datorate (valoarea neachitate) pentru fiecare zi de întârziere începând cu prima zi următoare datei scadenței până la data plații integrale a sumei datorate Totalul pentru întârziere poate depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

Cedentul nu răspunde de neprimirea facturi de către pârât. Pârâtul care reclamă că nu a primit factura nu este exonerat de plata sumelor datorate, fiind obligat a se interesa asupra sumei de plată. Reclamația privind factura se face în maximum 30 de zile de la emitere, fără a suspenda obligația de plată a pârâtului. Dacă reclamația este justificată, cedentul va restitui pârâtului sumele încasate în plus prin creditare în factura următoare.

Pârâtul înțelege și acceptă că cedentul emite facturile în format electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Facturile pot fi vizualizate/accesate de către pârât  în format electronic, prin contul creat în secțiunea MyAccount pe www.telekom.ro. Obligația de plată este independentă de accesarea contului sau de disponibilitatea lui. Pârâtul care reclamă că nu a accesat contul prin intermediul website- ului www.telekorn.ro în vederea vizualizării facturii/nu a primit email-ul de înştiinţare sau că nu a primit factura nu este exonerat de la plata acesteia. Pârâtul este singurul responsabil în ceea ce privește crearea propriului cont pe Wwww.telekom.ro Şi pentru condiţiile de accesare a serviciilor de date Informațiile necesare pentru crearea contului sunt disponibile pe www.telekom.ro și prin Serviciul Relați Clienţi. În situația în care pârâtul a optat pentru modalitatea de transmitere a facturii pe suport de hârtie, cu plata unui tarif, aceasta vă fi trimisa prin poștă, fără confirmare de primire, la adresa specificată în contract. Pârâtul este responsabil în ceea ce privește crearea contului pe site.

În cazul în care pârâtul nu îşi achită obligațiile de plată în termenele stabilite în contract,  se află de drept în întârziere. Data efectuării plății se va considera data la care plata întregului debit a fost confirmată în contul pârâtului din sistemul de evidență a facturilor și plăților aferente al cedentului. O factură va fi considerată achitată la data la care valoarea totală a acesteia a fost încasată de cedent. Facturile vor fi stinse în ordinea cronologică de emitere a acestora.

 În ceea ce privește durata contractului și costurile de încetare înainte de expirarea perioadei pentru care s-au acordat beneficiile contractuale pârâtului:

Contractul întră în vigoare de la data încheierii pentru o perioadă de valabilitate inițială, denumită "Perioada Inițială” sau, după caz, pentru o perioadă nedeterminată, existând o perioadă inițială minimă "Perioadă Minimă' , stabilită în considerarea beneficilor acordate pârâtului prin contract. La sfârşitul perioadei minime contractuale, contractul este considerat a fi prelungit pentru o perioadă nedeterminată, dacă nicio parte nu notifică cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei minime contractuale că nu mai continuă contractul cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea perioadei minime contractuale, cedentul notifică pârâtul că poate opta să nu se prelungească automat contractul. Dacă pârâtul a beneficiat de un terminal inclus într-un pachet promoțional, pârâtul va plăti și tranșele lunare rămase neachitate până la expirarea perioadei minime contractuale. Calculul costurilor de încetare pentru situația rezilierii contractului de către pârât se calculează conform prevederilor contractuale specifice.

 În ceea ce privește prevederile specifice privind răspunderea pârâtului reclamanta a arătat că pârâtul este obligat să notifice imediat cedentul despre orice modificare intervenită pe parcursul contractului a informaților furnizate în momentul în care a încheiat contractul, incluzând datele sale cu caracter personal (nume, prenume, BI/CI, CNP), și, în mod special, despre schimbări ale adresei sau ale sediului şi alte date de contact.

Pârâtul este obligat să achite integral facturile pentru furnizarea serviciilor, la scadență, în conformitate cu termenii Contractului, precum şi orice alte sume datorate de Pârât

Reclamanta precizează în cerere aspecte contractuale cu privire la modificarea contractului, printre care obligaţia cedentului de a informa Pârâtul despre modificările aduse contractului cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care modificările vor intra în vigoare sau cu un alt termen prevazut de legislația în vigoare, dacă va fi cazul. În cazul în care pârâtul nu acceptă modificările propuse, acesta are posibilitatea de a rezilia contractul în termen de cel mult 30 de zile de la data notificării fără obligația de a plăti costurile de încetare înainte de expirarea perioadei minime contractuale, în caz contrar considerându-se că pârâtul a acceptat modificările propuse.

 În ceea ce privește încetarea contractului se arată că poate înceta la inițiativa pârâtului în maximum 30 de zile de la data înregistrări/depunerii unei notificări scrise în magazinele Telekom Romania sau la sediul cedentului

Încetarea contractului nu înlătură obligația pârâtului de a achita toate sumele datorate în baza contractului, inclusiv debitele ce se vor regăsi în facturile emise ulterior înregistrării de către cedent a solicitării de încetare a Contractului, precum serviciile consumate dar nefacturate până la data încetării.

Contractul poate înceta la ințiativa cedentului, fără a aduce atingere dreptului Cedentului de a rezilia unilateral contractul, pentru încălcarea de către pârât a obligaţiilor sale contractuale, cedentul fiind de drept în întârziere prin simpla neexecutare a obligațiilor cedentul este îndreptăți să considere contractul reziliat de drept, fără punere în întârziere preaviz, drept de compensaţie despăgubiri pentru pârât.

Contractul va fi încetat de drept, fără punere în întârziere și/sau preaviz, drept de compensație sau despăgubiri pentru pârât și în cazul în care a intervenit decesul pârâtului sau a fost inițiată procedura de dizolvare, lichidare sau sechestru împotriva pârâtului, sau, după caz, aceste proceduri au intervenit la cererea pârâtului.

În toate cazurile de încetare menționale, în cazul în care nu se precizează altfel în Contract, în cazul în care pârâtul a beneficiat de un pachet promoțional, ca urmare a încetării Contractului, transele lunare neplătite aferente terminalului achiziționat de Pârât conform_ pachetului promoțional devin_ automat scadente și exigibile. Totodată, în termen de maximum 30 zile de la data emiterii ultimei facturi după deconectare, Pârâtul trebuie să achite toate sumele datorate, precum și eventualele costuri de încetare înainte de expirarea perioadei minime contractuale.

Încetarea contractului, indiferent de motiv, nu înlătură obligația pârâtului de a achita toate sumele datorate în baza prezentului contract, inclusiv debitele ce se vor regăsi în facturile emise ulterior înregistrării de către cedent a solicitării de încetare a contractului.

În ceea ce privește cesionarea obligațiilor contractuale pe care pârâtul le are față de cedent, se arată că cedentul are dreptul să transfere unei terțe părți, integral sau parțial, drepturile şi/sau obligațiile sale din contract, fără a solicita consimțământul pârâtului și fără ca acesta să aibă dreptul la compensații de orice natură., cedentul își rezervă dreptul de a cesiona oricând creanțele sale împotriva pârâtului către terţe părți, fără a fi necesar acordul prealabil al pârâtului sau fără vreo altă formalitate prealabilă în afara celor impuse strict de lege, dacă este cazul

Susţine reclamanta că în conformitate cu prevederile contractuale  prezentate, pentru fiecare serviciu prestat , T.R.M. COMMUNICATIONS S.A. a emis facturi lunare, reprezentând contravaloarea acestora, cu obligaţia pentru Pârâtul din prezenta cauză, de a efectua plata în termenul agreat prin Contract, însă, acesta din urma nu a înțeles să-şi respecte obligaţia asumată. Ca urmare a încetării contractului, T.R.M. COMMUNICATIONS S.A. a emis facturi pentru prejudiciul cauzat ca urmare a încetării premature a Contractului (calculate potrivit prevederilor contractuale) Încetarea Contractului a fost notificată părătului și prin facturile emise.

Astfel, reclamanta a arătat că în data de 23.12.2021 a fost încheiat contractul de cesiune de creanţe între T.R.M. COMMUNICATIONS S.A., în calitate de creditor cedent şi K. I.INVESTMENTS RO S.A., în calitate de creditor cesionar, prin care s-a cesionat creanța deţinută împotriva pârâtului. Conform prevederilor contractuale (art 5.1), transferul dreptului de proprietate asupra creanțelor cedate operează la data cesiunii, respectiv data la care contul Cedentului este creditat cu suma agreată de părți reprezentând prețul cesiunii, data cesiunii fiind astfel 23.12.2021, dată la care a fost achitat prețul conform adresei emise de către banca Cedentului, atașată prezentei cereri.

Susţine reclamanta că în conformitate cu prevederile legale, în temeiul art. 1578 Cod civil, debitorul cedat, pârâtul, a fost înştiinţat cu privire la cesiunea încheiată, prin transmiterea notificării de cesiune, cesiunea de creanță fiind înscrisă în Registrul Național de Publiciate Mobilară (denumit anterior Arhiva Electronică de (Garanţii Reale Mobiliare) conform avizului nr. 2021-12302057379538-ALI

Conform prevedenior art 1568 Cod civil, precum și prevederilor contractuale, prin contractul de cesitune s-a transmis către subscrisa creanța împotriva Pârâtului împreună cu toate drepturile aferente acesteia, creanța fiind identificata în Anexa 1 la contractul de cesiune (formată din Anexa 1A și Anexa 18)

Cu privire la comunicarea cesiunii de creanță, solicită reclamanta să se constate că înştiintarea pârâtului |debitor este efectuată şi prin prezenta cerere de chemare în judecată, inclusiv prin anexarea, la cererea introductivă, a notificării de cesiune, făcându-se astfel aplicarea art 1578, alin 1, lit b Cod civiv.

Precizează reclamanta că având în vedere cesiunea intervenită, K. I.INVESTMENTS RO S.A. s-a subrogat în drepturile şi obligaţiile deținute anterior de T.R.M. COMMUNICATIONS S.A. față de pârât, fiind astfel, îndreptățită să efectueze toate demersurile legale necesare pentru recuperarea creanței preluate, existentă în sarcina pârâtului.

Se mai arată de reclamantă că, creanţa din sarcina pârâtului este compusă din contravaloarea serviciilor prestate de T.R.M. COMMUNICATIONS S.A. şi neachitate de către pârât (inclusiv contravaloarea |echipamentelor, după caz), despăgubiri percepute pentru încetarea prematură a contractului din culpa/inițativa pârâtului, precum şi penalități de întârziere.

Contractul încheiat între T.R.M. COMMUNICATIONS S.A. și Pârât  este un înscris sub semnatură privată, însuşit de către părţi, având forţa juridică obligatorie conform principiului pacta sunt servanda, transpus în legislația românească atât prin art 969 Cod civil 1864, cât și prin art 1270 și art 1350 Cod civil actual, iar părţile sunt ţinute să-şi respecte întocmai obligaţile asumate.

Se susţine că, creanța detinută impotriva părătului întruneşte caracterul cert, existența sa neîndoielnică rezultă din Contract şi facturi, care au fost emise lunar şi comunicate pârâtului, fără a fi necesară acceptarea expresă a acestora conform prevederilor contractuale prezentate mai sus.

Creanţa este lichidă, cuantumul său fiind determinat prin facturile depuse la dosarul cauzei și determinabil în baza Contractului și a facturilor.

Creanța este exigibilă, conform prevederilor legale şi prin raportare la dispoziţiile contractuale, creanța devenind scadentă înaintea introducerii prezentei cereri, astfel cum reiese din facturile atașate

Astfel, susţine reclamanta, creanţa reprezentând contravaloarea serviciilor (inclusiv cele privind furnizarea de echipamenie) prestate şi neachitate, din sarcina pârâtului este solicitată în conformitate cu prevederile contractuale, agreate şi semnate de către părți, unde au fost stabilite tipul serviciilor, produselor şi valoarea acestora

 Creanţa reprezentând penalități de întârziere este solicitată a fi platită de către pârât astfel cum a fost însuşită de către acesta prin încheierea Contractului, iar conform prevederilor contractuale, pârâtul este de drept în întârziere, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalități şi datorează penalități de întârziere, cu tilu de daune moratorii, în valoare de 0,5% calculate la sumele datorate (valoarea neachitată), pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi următoare datei scadenței până la data plații integrale a sumei datorate totalul penalităților pentru întârziere putând depăși cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate.

Conform art. 1568 Cod civil, prin cesiunea de creanță s-au transferat subscrisei, în calitate de cesionar, toate drepturile pe care Cedentul le avea în legătură cu creanța cedată, inclusiv drepturile de garanție și toate celelalte accesorii ale creanței cedate. Potrivit  art. 1576 Cod civil, dobânzile și orice alte venituri aferente creanței, devenite scadente dar neîncasate de cedent, se cuvin cesionarului cu începere de la data cesiunii. Conform art 1535 Cod civil, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plăți, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu

Astfel, subscrisa, în calitate de creditor cesionar, având în vedere că a dobândit creanța rezultată din Contract, impreună cu toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanța cedată, inclusiv drepturile de garanțe și toate celelalte accesorii ale creanței cedate astfel cum am arătat mai sus, inclusiv dreptul de a aplica penalități, cu titlu de daune moratorii, în valoare de 0,5% calculate la sumele datorate (valoarea neachitată), pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi următoare datei scadenței pănă la data plăți integrale a sumei datorate. Totalul penalităților pentru întârziere poate depăși cuantumul sume asupra căreia sunt calculate. În subsidiar, în cazul în care nu se vor acorda  penalități de întârziere cuantum de 0,5% pe zi de îniarziere, se solicită acordarea de penalități de întârziere în cuantumul prevăzut de lege, conform OG 13/2011, respectiv dobânda legală penalizatoare.

Totodată se menţionează că,  creanţa reprezentând daune pentru încetarea contractului înainte de expirarea perioadei minime contractuale a fost calculată în baza clauzelor contractuale. Potrivit acestor clauze, dacă Contractul încetează, pentru unul sau mai multe servicii înainte de expirarea perioadei minime contractuale, urmare a rezilierii de către Cedent sau a denunțării unilaterale de către Pârât, iar acesta din urmă a primit anumite beneficii ca urmare a încheierii un angajament față de Cedent pentru o perioadă mai lungă de timp, acesta va fi obligat la plata despăgubirilor reprezentând costurile de încetare înainte de expirarea perioadei pentru care s-au acordat beneficiile contractuale pârâtului, menționate în Contract, calculate în funcție de contravaloarea beneficiilor acordate.

Diferența dintre despăgubirile pentru încetarea prematură a contractului calculate de creditorul Cedent și cuprinse în facturile lunare și despăgubirile pentru încetarea prematură a contractului calculate de creditorul Cedent și indicate în ultima factură emisă, după caz, ultimele facturi, este aceea că primele sunt cuprinse în facturile lunare și menționate în anexele facturilor, iar celelalte au fost calculate pentru serviciile pentru care despăgubirea pentru încetarea prematură a contractului nu a fost cuprinsă în valoarea facturilor lunare, ci calculată conform prevederilor contractuale de Cedent și indicată de acesta în ultima factură, după caz ultimele facturi.

Pentru serviciile pentru care nu a fost depus un contract separat, act adițional sau alt asemenea înscris, fiind contractate telefonic, Contractul se consideră încheiat, în privința serviciului respectiv, de la data acceptării modificării de către Cedent prin activarea serviciului. Încheierea Contractului reiese din facturi, Cedentul facturând serviciile solicitate de către pârât, pe care le-a furnizat și implicit a acceptat să le furnizeze, iar pârâtul le-a contractat și acceptat implicit să le plătească.

Arată reclamanta că toate sumele indicate în facturi, inclusiv cele aferente serviciilor fumizate de Cedent și indiferent de modalitatea prin care acestea au fost contractate, au fost acceptate de către pârât, atâta timp cât acesta nu face dovada că a formulat o reclamație privind sumele facturate în termenul contractual de maximum 30 de zile de la emiterea facturii. Mai mult, chiar şi încetarea Contractului a fost notificată pârâtului şi prin facturile emise, în facturi fiind indicate sumele ce trebuie achitate la încetarea Contractului

Reclamanta subliniază faptul că astfel cum părțile au prevăzut în Contract, Cedentul nu răspunde de neprimirea facturii de către Pârât. Pârâtul care reclamă că nu a primit factura nu este exonerat de plata sumelor datorate, fiind obligat a se interesa asupra sumei de plată. Astfel, pârâtul nu se poate prevala de faptul că nu a primit factura, neputând să își invoce propria culpă.

Având în vedere motivele prezentate, reclamanta a solicitat admiterea cererii și obligarea părătului la plata: debitului principal compus din contravaloarea serviciilor contractate și rate echipamente, în cuantum total de: 1491.33 LEI; precum şi la plata sumelor accesorii aferente debitului principal (dobânzi, venituri accesorii și cheltuieli de judecată): - Penalități de întârziere calculate conform prevederilor contractuale de către creditorul cedent T.R.M. COMMUNICATIONS S.A., înainte de data cesiunii, şi cuprinse m vmurile Iunare: 14.22 LEI; - penalităţi de întârziere calculate conform prevederilor contractuale de către creditorul cedent T.R.M. COMMUNICATIONS S.A., înainte de data cesiunii, şi indicate în ultima factură emisă, după caz, ultimele facturi: 58.27 LEI; despăgubiri pentru încetarea prematură a contractului calculate de creditorul cedent şi indicate în ultima factură emisă, după caz, ultimele facturi: 588,68 lei.

Reclamanta a solicitat, de asemenea, penalități de întârziere, în cuantum de 0,5%/zi de întârziere conform contractului, în continuare, de la data până la care acestea au fost calculate de către creditorul cedent (dată indicată în ultima factură emisă) și până la data achitării integrale a debitului, calculate la contravaloarea debitului principal indicat mai sus. În subsidiar, în cazul în care nu veți acorda penalități de înt in cuantumul prevăzut în contract, solicităm acordarea de penalități de întârziere în cuantumul prevazm de lege (dobândă legală penalizatoare).

Totodată, reclamanta a solicitat obligarea la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezentul litigiu, solicitând judecarea cauzei în lipsa părţilor.

A solicitat proba cu înscrisuri în cadrul căreia a ataşat – certificatul constatator, contracte de furnizare servicii, facturi şi anexe, contract cesiune de creanţă şi anexele la contractul de cesiune, dovada achitării preţului cesiunii, notificarea cesiunii de creanţă, dovada înscrierii în R.N.P.M a contractului de cesiune de creanţă, dovada înregistrării sale în evidenţa A.N.P.C.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 50 lei.

În temeiul art. 1030 alin.4 CPC instanţa a dispus comunicarea către pârât a formularului de  răspuns, precum şi copie de pe acţiune şi  înscrisurile anexate, cu menţiunea ca în termen de 30 de zile de la comunicarea acestor acte, pârâtul să înainteze formularul de răspuns completat corespunzător, precum şi copii de pe înscrisurile de care înţelege să se folosească.

Pârâtul nu a depus la dosar întâmpinare..

Instanţa, în temeiul art.255 C.pr.civ. rap. la art.258 C.pr.civ. a încuviinţat proba cu înscrisuri, propusă de către reclamantă, ca fiind pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Analizând cererea reclamantei în considerarea probelor de la dosar şi prin raportare la dispoziţiile legale incidente, instanţa reţine următoarele situaţii de fapt şi de drept:

Reclamanta  K. I.INVESTMENTS RO S.A a chemat în judecată pe pârâtul I.M.A., în procedura prevăzută de art. 1026 şi urm. C.p.c., solicitând instanţei  obligarea acestuia la plata sumei de 1491,33 lei, reprezentând debit principal  compus din contravaloarea serviciilor contractate și rate echipamente, precum şi la plata sumelor accesorii aferente debitului principal (dobânzi, venituri accesorii și cheltuieli de judecată, respectiv: penalități de întârziere calculate conform prevederilor contractuale de către creditorul cedent T.R.M. COMMUNICATIONS S.A înainte de data cesiunii, și cuprinse în facturile lunare în sumă de  14,22 lei, ; penalităţi  de întârziere calculate conform prevederilor contractuale de către creditorul cedent T.R.M. COMMUNICATIONS S.A înainte de data cesiunii, și indicate în ultima factură emisă, după caz, ultimele facturi în sumă de 58,27 lei; despăgubiri pentru încetarea prematură a contractului calculate de creditorul cedent și cuprinse în facturile lunare: O LEI; despăgubiri pentru încetarea prematură a contractului calculate de creditorul cedent şi indicate în ultima factură emisă, după caz, ultimele facturi în sumă de 588.68 lei.

Reclamanta a solicitat, de asemenea, penalități de întârziere, în cuantum de 0,5%/zi de întârziere conform contractului, în continuare, de la data până la care acestea au fost calculate de către creditorul cedent (dată indicată în ultima factură emisă) și până la data achitării integrale a debitului, calculate la contravaloarea debitului principal indicat mai sus. În subsidiar, în cazul în care nu veți acorda penalități de înt in cuantumul prevăzut în contract, solicităm acordarea de penalități de întârziere în cuantumul prevazm de lege (dobândă legală penalizatoare).

 Instanţa are în vedere faptul că la data de 23.12.2021 a fost încheiat contractul de cesiune de creanţe între T.R.M. COMMUNICATIONS S.A. în calitate de creditor cedent şi K. I.INVESTMENTS S.A. în calitate de creditor cesionar, prin care s-a cesionat creanţa deţinută împotriva debitorului, iar contractul de cesiune de creanţă a fost notificat acestuia, conform art.1578 C. civ. 

Dispoziţiile  art. 1026 C.p.civ. privind procedura cererilor de valoare redusă care se aplică cererilor al căror obiect principal, delimitat de dobânzi, cheltuieli de judecată sau alte accesorii adăugate capitalului, care nu intră în calculul valorii litigiului, este mai mic sau egal valorii de 10.000 lei.

Având in vedere obiectul cererii de chemare in judecata şi valoarea acestuia, instanţa apreciază că prezenta cerere poate fi soluţionată potrivit procedurii speciale cu privire la cererile de valoare redusă reglementată de art.1025-1032 Cod pr.civ.

Instanţa reţine că între debitorul I.M.A.şi T.R.M. COMMUNICATIONS S.A. a fost încheiat un contract de telefonie înregistrat sub codul de abonat: R2908620002545.

Pentru punerea în executare a contractului au fost emise facturi de către creditoare înscrisuri anexate la dosarul cauzei, care nu au fost achitate până în prezent.

Instanţa constată astfel că, facturile anexate  fac dovada împotriva debitorului, atât cu privire la executarea prestaţiei de către  Telekom România, cât şi cu privire la termenul de plată, iar potrivit art. 1270 cod. civil ,, al. (1) contractul valabil încheiat are putere de lege între părtile contractante; al. (2) contractul se modifica sau încetează numai prin acordul părtilor ori din cauze autorizate de lege”.

Totodată, potrivit art. 1.516 alin. 1 C.Civ. creditorul are dreptul la îndeplinirea integrala, exacta si la timp a obligaţiei, in caz contrar putând fi angajata răspunderea contractuala a debitorului.

Având in vedere aceasta situaţie de fapt si întrucât debitorul nu a făcut dovada executării obligaţiilor contractuale asumate, instanţa urmează a retine ca, in speţa, s-a făcut dovada existentei in patrimoniul creditoarei a unei creanţe certe, lichide si exigibile şi va admite cererea de obligare a pârâtei la plata sumei de 1491,33 lei reprezentând  debit principal compus din contravaloarea serviciilor contractate şi rate echipamente.

Potrivit art.4 din Contract şi art.6 din Clauze Contractuale Esenţiale, debitorul avea obligaţia de a achita factura emisă de  Telekom România în termen de 14 zile calendaristice de la emitere, iar pentru sumele neplătite la termen  va plăti majorări de întârziere de 0,5%/zi .

Cum aceste penalităţi sunt strâns legate de derularea raporturilor contractuale, fiind calculate de creditorul cedent şi înregistrate pe facturile lunare emise, instanţa apreciază că şi aceste sume sunt corect solicitate de către creditoare şi va obliga debitorul la plata sumei de 14,22 lei, reprezentând penalităților de întârziere calculate conform prevederilor contractuale de către creditorul cedent T.R.M.Communications S.A, înainte de data cesiunii şi cuprinse în facturile lunare, precum şi la plata sumei de 58,27 lei, reprezentând penalităților de întârziere calculate conform prevederilor contractuale de către creditorul cedent T.R.M.Communications S.A, înainte de data cesiunii şi cuprinse în ultima factură emisă.

În ceea ce priveşte suma de 588,68 lei reprezentând despăgubiri pentru încetarea prematură a contractului şi penalităţile în continuare, instanţa consideră că sunt nelegal solicitate.

Stipularea în condiţiile generale ale contractului a unei clauze prin care clientul este obligat la plata unei taxe de reziliere constând în contravaloarea abonamentului contractat înmulţit cu numărul de luni rămase până la expirarea perioadei minime contractuale în situaţia în care contractul încetează înainte de perioada minimă contractuală contravine dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată.

Potrivit art. 4 din această lege, o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. Potrivit literei i) din anexă, este considerată clauză abuzivă clauza care obligă consumatorul la plata unor sume disproporționat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant, ipoteză pe care instanţa o apreciază îndeplinită în cauză.

Având în vedere că legea a fost adoptată pentru a transpune în dreptul intern Directiva Comunităţii Europene nr. 93/13 privind clauzele abuzive în contractele cu consumatorii, iar România şi-a asumat obligaţia transpunerii şi aplicării efective, în raporturile interindividuale, a legislaţiei comunitare (art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană) precum şi de a transpune corect directivele în dreptul intern, precum şi de a le interpreta în concordanţă cu deciziile Curţii de Justiţiei ale Comunităţilor Europene (art. 249 alin.3 din Tratatul Comunităţii Europene), numai o interpretare care să asigure eficacitatea reală a prohibiţiei stipulării unor clauze abuzive în contractele încheiate între comercianţi şi consumatori poate asigura atingerea scopului urmărit de legiuitor, aceea de a descuraja stipularea unor clauze dezavantajoase pentru consumatori, în cuprinsul unor condiţii generale impuse acestora.

În acest sens, Curtea Europeană de Justiţie a decis că protecţia recunoscută consumatorilor prin Directiva nr. 93/13 privind clauzele abuzive în contractele cu consumatorii presupune ca instanţa naţională să poată verifica din oficiu dacă o clauză a contractului dedus judecăţii are caracter abuziv (cauza Murciano Quintero, C – 240/98).

Curtea a statuat că „În ce priveşte problema dacă o instanţă învestită cu un litigiu decurgând dintr-un contract încheiat între un comerciant şi un consumator poate verifica din oficiu în ce măsură clauzele cuprinse în acest contract au caracter abuziv, trebuie constatat că sistemul de protecţie introdus prin directivă porneşte de la premisa potrivit căreia consumatorul se află, din punctul de vedere al echilibrului contractual şi al forţei de a negocia, într-o poziţie dezavantajoasă faţă de comerciant şi deţine un nivel mai scăzut de cunoştinţe faţă de acesta, ceea ce duce la acceptarea unor clauze prestabilite de comerciant, fără posibilitatea de a influenţa conţinutul acestora.

Scopul art. 6 din Directivă, potrivit căruia statele membre vor prevedea că clauzele abuzive nu produc efecte faţă de consumatori, nu ar putea fi atins, dacă consumatorii ar trebui să invoce ei înşişi caracterul abuziv al unor asemenea clauze. În litigiile al căror obiect are o valoare redusă, onorariile avocaţiale ar putea fi mai mari decât suma litigioasă, ceea ce ar putea determina consumatorii să se abţină de la formularea unor apărări împotriva aplicării unor asemenea clauze abuzive. Este adevărat că procedurile mai multor state membre permit indivizilor să se apere ei înşişi în astfel de litigii, însă există pericolul deloc neglijabil ca, din neştiinţă, consumatorul să nu invoce caracterul abuziv al clauzei. Prin urmare, o protecţie eficientă a consumatorului poate fi atinsă numai dacă se recunoaşte posibilitatea instanţei naţionale de a verifica din oficiu o asemenea clauză”

În ce priveşte condiţia lipsei negocierii directe a clauzei, opţiunea consumatorului de a încheia sau nu contractul cu operatorul de servicii de telefonie mobilă nu înlătură în nici un fel realitatea că, în măsura în care doreşte să beneficieze de servicii de telefonie pe o piaţă dominată de câţiva operatori ce practică în esenţă condiţii generale similare, trebuie să accepte în bloc condiţiile prestabilite de acesta, încheind astfel un contract eminamente de adeziune, fără posibilitatea reală de a negocia vreo clauză. 

Legea sancţionează situaţiile în care consumatorul care doreşte să beneficieze de produsele sau serviciile unui anumit comerciant, trebuie să accepte în bloc condiţiile generale practicate de acesta, materializate într-un contract cu clauzele prestabilite, unele dintre acestea fiind abuzive în sensul art. 4 din Legea nr. 193/2000, sau să renunţe cu totul la a beneficia de respectivele produse sau servicii. Această opţiune nu poate fi considerată mulţumitoare şi nici concordantă cu principiul libertăţii de voinţă a părţilor, întrucât legislaţia pentru protecţia consumatorului urmăreşte să-l pună pe consumator în situaţia de a beneficia fără restricţii de produsele sau serviciile oferite pe o anumită piaţă, fără a fi nevoit să accepte clauze care creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, în detrimentul său şi contrar cerinţelor bunei-credinţe.

De aceea,  o eventuală declaraţie a debitorului, în sensul că a luat la cunoştinţă de condiţiile generale ale prestatorului nu înlătură nici aplicabilitatea art. 4 din Legea nr. 193/2000 şi nici caracterul abuziv al clauzei, motivat instanţa să constate caracterul abuziv al clauzei prin care creditoarea şi-a asigurat dreptul de a solicita de la beneficiar contravaloarea abonamentelor rămase până la sfârşitul perioadei contractuale distinct de despăgubirea întemeiată pe prejudiciul cauzat ca urmare a rezilierii culpabile şi pe cale de consecinţă să respingă ca neîntemeiată cererea de obligare la plata sumei de 588,68 lei, întrucât acesta are ca temei tocmai clauza apreciată ca abuzivă şi care potrivit celor anterior arătate este lipsită de efecte între părţi.

De asemenea, creditoarea a solicitat şi penalităţi de întârziere în cuantum de 0,5% /zi, conform contractului în continuare, de la data până la care acestea au fost calculate de către creditorul cedent – data indicată în ultima factură admisă  - şi până la data achitării integrale a debitului. În subsidiar, în cazul în care nu se acordă penalităţi de întârziere în cuantumul prevăzut în contract, solicită penalităţi de întârziere în cuantumul prevăzut de lege (dobânda legală penalizatoare).

Ţinând cont că la data de 23.12.2021 între Telekom România  şi reclamanta a intervenit un contract de cesiune de creanţe şi nu o cesiune de contract, iar instanţa are în vedere faptul că reclamanta a preluat prin această convenţie doar creanţa, nu contractul în integralitatea sa pentru a se putea prevala de clauzele contractuale contra pârâtei.

Prin urmare, instanţa apreciază neîntemeiată cererea creditoarei de obligare a pârâtei la plata penalităţilor de întârziere în cuantum de 0,5% /zi, conform contractului în continuare, de la data până la care acestea au fost calculate de către creditorul cedent – data indicată în ultima factură admisă  - şi până la data achitării integrale a debitului pentru că între pârâtă şi reclamantă nu există raporturi contractuale care să prevadă o asemenea clauză.

În ceea ce priveşte capătul de cerere subsidiar cu privire la dobânda legală, instanţa reţine urmatoarele .

Astfel, potrivit art. 1 din O.G. nr. 13/2011, părţile sunt libere să stabilească, în convenţii, rata dobânzii atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la plata unei obligaţii băneşti. Potrivit art. 2 din acelaşi act normative, În cazul în care, potrivit dispoziţiilor legale sau prevederilor contractuale, obligaţia este purtătoare de dobânzi remuneratorii şi/sau penalizatoare, după caz, şi în absenţa stipulaţiei exprese a nivelului acestora de către părţi, se va plăti dobânda legală aferentă fiecăreia dintre acestea.

De asemenea, potrivit art. 4 din L. nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, care transpune prevederile Directivei 2011/7/UE, Dacă părţile nu au stabilit nivelul dobânzii pentru plata cu întârziere, se va aplica dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru.

Instanţa reţine că prin acordarea dobânzii se urmăreşte sancţionarea debitorului pentru executarea cu întârziere a obligaţiei care îi incumbă. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1535 alin. 1 din C. Civ. din 2009, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi, sau în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.

Totodată, potrivit art. 1522 C. Civ., debitorul poate fi pus în întârziere fie printr-o notificare scrisă prin care creditorul îi solicită executarea obligaţiei, care poate fi făcută prin intermediul executorului judecătoresc, sau prin orice alt mijloc care asigură dovada comunicării, sau prin cererea de chemare în judecată. De asemenea, dispoziţiile art. 1523 lit. d C. Civ. stabilesc printre cazurile în care debitorul este de drept în întârziere, atunci când  nu a fost executată obligaţia de a plăti o sumă de bani, asumată în exerciţiul activităţii unei întreprinderi.

Pentru motivele mai sus mentionate instanta constata ca este întemeiat capatul de cerere subsidiar privind acordarea dobanzii legale aferenta debitului pana la data achitării integrale.

Instanţa are în vedere şi faptul că pârâtul nu a contestat în vreun fel susţinerile creditoarei. Deşi legal citat, nu s-a prezentat, nu a depus întâmpinare şi nu a formulat apărări în cauză.

Având în vedere considerentele expuse, instanţa va  admite in parte cererea şi pe cale de consecinta va  obliga debitorul I.M.A. la plata către creditoare a sumei de 1491,33 lei, reprezentând debit principal compus din contravaloarea serviciilor contractate şi rate echipamente, a sumei de 14,22 lei, reprezentând penalităților de întârziere calculate conform prevederilor contractuale de către creditorul cedent T.R.M.Communications S.A, înainte de data cesiunii şi cuprinse în facturile lunare, precum şi a sumei de 58,27 lei, reprezentând penalităților de întârziere calculate conform prevederilor contractuale de către creditorul cedent T.R.M.Communications S.A, înainte de data cesiunii şi cuprinse în ultima factură emisă.

Totodată, va obliga pârâtul la plata dobânzi legale penalizatoare până la data achitării integrale a debitului.

În ceea ce priveste cheltuielile de judecata instanta avand in vedere dispozitiile art. 1032 alin. 1 C.p.c. potrivit caruia „ partea care cade in pretentii va fi obligata la cererea celeilalte parti la plata cheltuielilor de judecata” precum şi faptul că reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză, constatând culpa procesuală a pârâtei în declanşarea acţiunii, urmează să o oblige la plata sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată către reclamantă, reprezentând taxa judiciara de timbru.

Postat 30.09.2022

Domenii speta