Dreptul familiei – adopţie Deschiderea procedurii adopţiei interne - art.8 din Legea nr.273/2001

Sentinţă civilă 83 din 18.12.2012


Dreptul familiei – adopţie

Deschiderea procedurii adopţiei interne -  art.8 din Legea nr.273/2001

Autoritate de lucru judecat

Prin sentinţa civilă nr. 83/18.12.2012, pronunţată de Tribunalul Călăraşi în dosarul nr. …./116/2012 a fost admisă excepţia autorităţii de lucru judecat invocată din oficiu, şi pe cale de consecinţă respinsă acţiunea formulată de reclamanta DGASPC Călăraşi în contradictoriu cu pârâta DL ca inadmisibilă.

Pentru a  pronunţa această soluţie, tribunalul a avut în vedere următoarele :

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 07.11.2012 şi înregistrată sub nr…./116/2012, reclamanta DGASPC Călăraşi, cu sediul în Călăraşi, str…. jud. Călăraşi, în contradictoriu cu pârâta D L, domiciliată în Călăraşi, str…. jud.Călăraşi a solicitat ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună deschiderea procedurii adopţiei interne pentru minora DI, născută la data de …, în Călăraşi, fiul lui DL, tatăl necunoscut, CNP … iar drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate de C J C.

În motivarea acţiunii, reclamanta arată că minora a fost abandonată în Spitalul Călăraşi şi nu a fost vizitată de mamă sau de alte rude de până la gradul IV, întocmindu-se proces verbal de părăsire a copilului nr…./2007. La internare, mama a prezentat un act de identitate (copie) declarându-şi numele şi domiciliul legal.

În urma verificărilor efectuate s-a constatat că datele prezentate erau conforme cu realitatea.

Potrivit raportului de anchetă socială al PC, bunica maternă, D Ş, este pensionară, este căsătorită cu numitul DM (pensionar), fiind încadraţi în grad de handicap II mai având în întreţinere patru copii.

De asemenea, din declaraţia nr.11278/2012 rezultă că bunica maternă nu doreşte să se ocupe de creşterea şi îngrijirea minorei şi că a fost consiliată şi informată asupra efectelor adopţiei.

S-a dispus plasamentul în regim de urgenţă la asistentul maternal A F prin dispoziţia nr…./2007 a Directorului executiv al D.G.A.S.P.C. Călăraşi, măsura fiind stabilită şi prin sentinţa civilă nr.1905/11.07.2007 a Tribunalului Călăraşi şi a fost reevaluată şi menţinută şi în anii 2008,209,2010,2011 şi în prezent.

Pârâta, D L, potrivit adresei nr…./2012 a D.G.A.S.P.C. Călăraşi, are domiciliul legal în mun.Călăraşi, str….. jud.Călăraşi dar din adresa nr…./2012 a PC  rezultă că nu a fost găsită la această adresă şi nu i se cunoaşte un alt domiciliu.

Mai arată reclamanta, că potrivit adresei nr.14562/2012 a Serviciului de Monitorizare, Secretariat Comisie de Intervenţie de Urgenţă a D.G.A.S.P.C. Călăraşi mama nu a menţinut legătura cu minora, copilul fiind vizitat de bunicii materni numai în data de 07.02.2011.

Minora este clinic sănătoasă potrivit adeverinţei medicale din 20.07.2012, iar conform adeverinţei şcolare nr…/2011 este înscrisă la grădiniţa cu program normal nr.1 „A” Călăraşi, an şcolar 2011 – 2012.

Pentru aceste motive solicită încuviinţarea unei noi proceduri de deschidere a adopţiei pentru copilul D. I iar drepturile şi obligaţiile părinteşti să fie exercitate de C. J. Călăraşi.

În dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar: rapoarte de anchetă psihosocială privind copilul, plan individualizat de protecţiei, copie certificat naştere, sentinţa civilă nr.1905/11.07.2007, dispoziţie de plasament în regim de urgenţă la asistent maternal profesionist AF, declaraţia bunicii materne DŞ prin care arată că nu doreşte să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului, referat emis de PC, sentinţa civilă nr.62/19.09.2012, adeverinţă medicală, adeverinţă şcolară.

La termenul din 19.12.2012 instanţa a invocat din oficiu excepţia autorităţii de lucru judecat, pe care a apreciat-o ca fiind întemeiată.

Astfel, prin sentinţa civilă nr.62/2012 a Tribunalului Călăraşi s-a respins cererea reclamantei de deschidere a procedurii de adopţie pentru copilul DI, reţinându-se că nu există consimţământul mamei şi că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.8din Legea nr.273/2004 privind adopţia, sentinţă care a rămas irevocabilă prin nerecurare.

Prin prezenta cerere se solicită, de asemenea, deschiderea unei noi proceduri de adopţie faţă de minora DI, împrejurările de fapt fiind aceleaşi, în sensul că mama nu a putut fi identificată la domiciliul său pentru a-şi exprima consimţământul şi se invocă aplicarea art.8 din Legea nr.273/2001 conform precizărilor reclamantei de la termenul din 27.11.2012.

Faţă de cele arătate, în condiţiile în care mama minorului nu şi-a exprimat consimţământul pentru deschiderea procedurii de adopţie, iar situaţia de fapt reţinută la pronunţarea sentinţei civile nr.62/2012 nu s-a schimbat, reclamanta nu poate formula o nouă cerere de chemare în judecată invocând acelaşi temei incidenţa art.8 din legea adopţiei pentru că în cauză operează autoritatea de lucru judecat conform art.1201 CCA şi art.166 CPC, existând triplă identitate de părţi, obiect şi cauză. Calea de urmat era promovarea căii de atac a recursului împotriva sentinţei civile nr.62/2012 şi nu promovarea unei noi cereri de chemare în judecată în aceleaşi condiţii. Atâta timp cât instanţa a stabilit irevocabil că nu există consimţământul mamei şi că nici nu se poate trece peste această lipsă întrucât nu sunt incidente dispoziţiile art.8 din Legea nr.273/2004 o hotărâre ulterioară nu poate dispune în sens contrar pentru că operează autoritatea de lucru judecat.

Aşa fiind, conform art.137 CPC a fost admisă excepţia invocată şi pe cale de consecinţă respinsă cererea reclamantei ca inadmisibilă.