Nulitate absolută parţială t.p. – cerere de reconstituire formulată de antecesorul persoanei pe numele căruia s-a emis t.p

Sentinţă civilă 738/2010 din 09.12.2010


 Nulitate absolută parţială T.P. – cerere de reconstituire formulată de antecesorul persoanei pe numele căruia s-a emis T.P.

Prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 263/2010 reclamanţii P.M. şi K.J. au chemat în judecată, în calitate de pârâţi, Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar S, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor,  K.I, M.S. şi K.I., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa:

- să constate nulitatea absolută parţială a T.P. nr. 46201/ 24.04.2003, cu privire la cota de reconstituire a dreptului de proprietate a pârâtului M.S., întrucât acesta  nu avea dreptul la reconstituire.

Cu cheltuieli de judecată în caz de opoziţie.

În motivarea acţiunii, se arată că după def. K.I. a fost validată de Comisia locală Ş, suprafaţa de 2 ha 3400 mp, situată în intravilanul şi extravilanul satului Ş. Ulterior, în anul 2003, a fost emis TP nr. 46201 pentru aceasta suprafaţă, pe numele def. K.P. şi a pârâţilor K.I. şi M.S. Precizează ca defunctul K.P.  şi pârâta K.I. sunt fraţi, pârâtul M.S. fiind fiul primului. De altfel, defunctul K.P. a mai avut doi copii, pe pârâta K.I. si de defunctul K.I., decedat la 12.01.1988, reclamanţii fiind descendenţii acestuia. 

Având în vedere că defunctul K.P., decedat la 08.12.1991, era în viaţă la data depunerii cererii de reconstituire după defunctul K.I. pârâtul M.S. nu avea dreptul la reconstituire.

În concluzie, cele sus menţionate, le-au determinat pe reclamante să promoveze prezenta acţiune, întrucât reconstituirea nelegală în favoarea pârâtului M.S. le păgubeşte cota de moştenire după defunctul K.P.

În drept, au fost invocate prevederile art. III alin. 1 lit. a din Lg. 169/1997.

 În probaţiune s-au depus la dosar: TP nr. 46201/2003 (fila 4), acte de stare civilă (f.5-8).

 Pârâta K.I. a formulat întâmpinare, prin care a arătat că este de acord cu admiterea acţiunii, întrucât reconstituirea dreptului de proprietate s-a făcut după def. K.I., în favoarea moştenitorilor: K.P., K.I., M.S. În realitate, doar K.P. şi pârâta K.I au calitatea de moştenitori ai defunctului K.I., pârâtul M.S. fiind fiul lui K.P., şi frate cu K.I. si I. În acest sens, a invocat prevederile art. 8 alin. 2 din Lg. 18/1991 republicată, pârâtul M.S. nefiind îndreptăţit în nume propriu, sau ca moştenitor al def. K.I., la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în discuţie, el fiind doar moştenitor al lui K.P. care este înscris deja în titlul de proprietate.

 În drept, s-au invocat prevederile art. 115 şi 247 C.p.c. şi art. III lit. a din Lg. 169/1997.

 A fost anexat arbore genealogic (f.12).

 Pârâtul M.S. a formulat întâmpinare prin care a arătat ca nu se opune solicitării reclamanţilor, însă consideră că el nu are nicio calitate în ce priveşte anularea, modificarea sau emiterea unui nou TP, calitate care revine în exclusivitate comisiilor locală şi judeţeană. Precizează că după decesul tatălui lor, K.P., el a solicitat Comisiei locale Ş. ca în TP să fie cuprinşi toţi moştenitorii defunctului K.P., respectiv pârâtul M.S., sora sa K.I. şi reclamanţii, însă titlul a fost emis în anul 2003, fără a fi înscrişi toţi moştenitorii, fiind ridicat în original de pârâta de rând 3, şi ajungând în posesia celorlalţi după câţiva ani. În cazul în care instanţa va hotărî anularea titlului, solicită să se ţină cont de din cesta lipseşte o suprafaţă de 0,34 ha teren, faţă de suprafaţa totală de 2,68 ha cuprinsă în adeverinţa nr. nr. 60/1991 eliberată de Primăria Ş. 

 Precizează că împreună cu def. K.I. a renunţat la succesiune după moartea mamei lor K.A., renunţare care s-a materializat in formă autentică la Notariatul de Stat Bistriţa sub nr. înregistrare 6301/1264 si 6302/1265 din anul 1986.

 Au fost anexate: Adeverinţa nr. 60/1991 eliberată de Primăria Ş. si declaraţii autentice de renunţare la succesiune (f.23-24).

 Pârâta K.I. a formulat întâmpinare prin care, de asemenea, a arătat ca nu se opune admiterii acţiunii, însă nu are nicio calitate în ce priveşte anularea, modificarea sau emiterea unui TP. Acest titlu a fost emis în anul 2003 fără să fie înscrişi toţi moştenitorii şi a fost ridicat în original de la Primăria Ş. de pârâta K.I. Mai arată că pe rolul acestei instanţe mai există dosarul nr. 822/2009 având ca obiect succesiune referitor la TP 46201/2003, dosar care este suspendat ca urmare a prezentei acţiuni, promovata în scopul soluţionării mai operative a partajului şi pe considerentul că şi reclamanţii au dreptul la o anumită cotă din titlul sus arătat.

 La solicitarea instanţei, Comisia Locală Ş. a comunicat actele care au stat la baza emiterii TP contestat, respectiv cererile de reconstituire, copiile registru agricol si actele de stare civilă (f.35-40).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

În aplicarea Lg. 18/1991, pârâta K.I. a formulat şi înregistrat  la Primăria comunei Ş. cererea nr. 305/12.03.1991, prin care a solicitat reconstituirea în favoarea sa a suprafeţei de 2,66 ha teren agricol, în calitate de fiică a defuncţilor K.P. si P., în cotă de ?, restul aparţinând fratelui său K.P. Defunctul K.P., decedat la 8.12.1991, a formulat cererea de reconstituire nr. 303/12.03.1991, prin care a solicitat reconstituirea suprafeţei de 2,68 ha, menţionând că suprafaţa de 1,22 ha reprezintă terenul cu care el personal a intrat în CAP.

În dovedirea cererilor de reconstituire, a fost depusă copia registrului agricol 1959-1963, în care defunctul Kertesz Ioan figurează cu suprafaţa de 2,68 ha teren.

Din actele de stare civilă depuse la dosar, rezultă că moştenitorii lui K.I. si P. sunt defunctul K.P. - decedat la 8.12.1991, şi pârâta de rând 3, K.I., în calitate de fii.

La data de 24.04.2003 a fost emis TP nr. 46.201 ce face obiectul prezentei cauze, prin care s–a  reconstituit suprafaţa de 2,32 ha teren, titlul fiind emis pe numele defunctului K. P. şi al pârâţilor K.I. si M.S., în calitate de moştenitori ai defunctului K.I.

Pârâtul M.S., care a fost menţionat în titlu, este fiul defunctului K.P. şi nepotul lui K.I., şi el nu a formulat cerere de reconstituire, ci doar tatăl său (cererea nr. 303/12.03.1991).

Probatoriul administrat în cauză, coroborat cu acordul pârâtului M.S., privind admiterea acţiunii, confirmă faptul că acest pârât nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în temeiul Lg. 18/1991 nici ca moştenitor, nici ca titular, şi că cererile în baza cărora a fost emis titlul de proprietate contestat au fost formulate de către tatăl pârâtului, def. K.P. şi respectiv, de către mătuşa pârâtului, pârâta K.I., aceştia din urmă fiind fiii defunctului K.I., titularul din registrul agricol.

În această situaţie, în mod legal,  reconstituirea dreptului de proprietate trebuia să se facă pe numele persoanelor solicitante, şi tot pe numele acestora trebuia emis şi titlul de proprietate, moştenitorii urmând să-şi valorifice drepturile lor pe calea dreptului comun.

Prin urmare, cum în temeiul Lg. 18/1991 pârâtul M.S. nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra suprafaţa de 2,34 ha teren (şi nici în temeiul Lg. 169/1997), instanţa în baza art. 8 alin. 3 din Lg. nr. 18/1991 potrivit căreia reconstituirea dreptului de proprietate se face la cerere, cu aplicarea disp. art. III pct. 1 lit. „a” şi pct. 2 din Lg. 169/1997, va admite acţiunea  formulată de reclamanţi, terenul în litigiu  fiind  reconstituit în mod nelegal unei persoane neîndreptăţite, întrucât nu l-a solicitat conform procedurii stabilită de legea fondului funciar.

Potrivit prevederilor legii fondului funciar, respectiv art. 8, de reconstituirea dreptului de proprietate beneficiază membrii cooperatori care au adus pământ in CAP sau cărora li s-a preluat in orice mod de către aceasta, precum şi moştenitorii acestora (prin moştenitor înţelegându-se persoana al cărei autor era decedat la momentul apariţiei Lg 18/1991), membrii cooperatori care nu au adus pământ în cooperativă şi alte persoane anume stabilite. De asemenea, potrivit art. 13 din HG 890/2005, stabilirea dreptului de proprietate pentru foştii cooperatori in viaţă la momentul intrării in vigoare a legii fondului funciar, se face pe numele persoanelor îndreptăţite, iar pentru cooperatorii decedaţi, pe numele moştenitorilor. Astfel, este evident că emiterea actelor de proprietate trebuia făcută pe numele def. K.P. şi al pârâtei K.I., întrucât aceştia au fost cei care au formulat cerere de reconstituire,  iar moştenitorul lui K.P., pârâtul M.S. ar fi fost îndreptăţit să formuleze cerere de reconstituire după tatăl său, numai daca acesta din urma ar fi fost decedat la data intrării în vigoare a legii fondului funciar.

Potrivit prevederilor legale, în cazul decesului titularului cererii de reconstituire, actele se emit pe numele acestuia, urmând ca ulterior, moştenitorii  şi drepturile acestora să se stabilească pe calea dreptului comun, comisia locală neavând neputând sa se subroge instanţei de judecată sau notarului, singuri în drept să stabilească calitatea şi numărul moştenitorilor.

Faţă de cele ce preced instanţa va admite  acţiunea formulată, conform dispozitivului prezentei hotărâri, în sensul constatării nulităţii absolute parţiale a Titlului de proprietate nr. 46.201/24.04.2003 în ce priveşte reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâtului M.S.

 Văzând  şi dispoziţiile art. 274 Cod pr.civilă, instanţa urmează a  lua act  că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanţii P.M. cu domiciliul în Bistriţa, K.J., cu domiciliul, în contradictoriu cu pârâţii Comisia locală Ş. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, K.I. cu domiciliul în localitatea Ş., jud. BN, M.S. cu domiciliul în Cluj Napoca,  K.I. cu domiciliul în.

Constată nulitatea absolută parţială a Titlului de proprietate nr. 46.201/24.04.2003 emis pentru suprafaţa de 2,34 ha, pe numele def. K.P. şi al pârâţilor K.I. şi M.S., în ce priveşte reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea pârâtului M.S.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile  de la comunicare.

Domenii speta