Proprietatea publică este inalienabilă. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren aflat in proprietate publică în favoarea unei persoane private şi punerea acesteia în posesia terenului ar reprezenta o încălcare a principiului inalien...

Sentinţă civilă 1129 din 25.06.2010


Proprietatea publica este inalienabila. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra unui teren aflat in proprietate publica în favoarea unei persoane private si punerea acesteia în posesia terenului ar reprezenta o încalcare a principiului inalienabilitatii proprietatii publice, încalcare care ar periclita grav stabilitatea raporturilor juridice civile. În lipsa unei modificari legale a regimului juridic al terenului, acesta nu poate fi introdus în circuitul civil si, implicit, nu poate face obiectul retrocedarii în natura.

Deliberând asupra actiunii civile de fata:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la data de 09.11.2009 sub nr. 3010/184/2009 reclamantul S.F., în contradictoriu cu intimatele Comisia Locala pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar Bals si Comisia Judeteana pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar Olt, a solicitat instantei ca prin hotarârea ce va pronunta sa întocmeasca actele premergatoare emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 1.300 mp., teren situat în intravilanul orasului Bals, sa-i emita si sa-i elibereze titlul de proprietate pentru suprafata de 1.300 mp, teren situat în intravilanul orasului Bals, în T 46, P 2/1, cu urmatoarele vecinatati: N - Str E - M.I., S-SN CFR - Pdt 1 si V - Consiliul local Bals - Domeniu public, P 2 si sa-l puna în posesie cu aceasta suprafata.

In motivarea cererii reclamantul a aratat ca este mostenitor al defunctului S.C., care în anul 1956 a cumparat suprafata de 1.300 mp, pentru a construi o casa, conform autorizatiei nr. 4229/1956.

Reclamantul a precizat ca a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate, iar cu adresa nr. 2980/31.03.2008 i s-a comunicat ca tatal sau a figurat în evidente cu suprafata de 1.300 mp., dar, desi a solicitat punerea în posesie, acest lucru nu s-a realizat.

De asemenea, reclamantul a aratat ca i s-a comunicat o oferta de punere în posesie, cu adresa nr. 9304/23.10.2009, dar pe un alt amplasament decât cel real.

A mentionat reclamantul ca terenul în discutie nu a fost atribuit altor persoane, nu este afectat de utilitati, pe el fiind depozitate gunoaie.

În drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 64 din Legea fondului funciar.

În dovedirea actiunii reclamantul a depus la dosar, în copie, adresa nr. 9304/23.10.2009, autorizatia nr. 4226/1956, adresa nr. 2980/31.03.2008, nota justificativa, fisa rol registru agricol, precum si acte de stare civila.

La solicitarea instantei, intimata Comisia Locala pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar Bals a comunicat, cu adresa nr. 10227/24.11.2009, un set de acte, respectiv: cererea din 09.08.2005, tabel nominal (anexa 3), fisa rol registru agricol si acte de stare civila.

Prin sentinta civila nr. 2209/24.11.2009 Judecatoria Bals a admis actiunea reclamantului, obligând intimatele sa întocmeasca actele premergatoare emiterii titlului de proprietate pentru suprafata de 1.300 mp., teren situat în intravilanul orasului Bals, în T. 46, P. 2/1, sa emita si sa elibereze titlul de proprietate reclamantului si sa-l puna în posesie pe reclamant asupra respectivei suprafete de teren.

În motivare, instanta a retinut ca reclamantul a facut dovada ca autorul sau, S.C., a cumparat suprafata de 1300 mp în intravilanul orasului Bals, intimatele având obligatia de a întocmi documentatia conforma cu cele mentionate în adresa nr. 2980/31.03.2008 pentru emiterea si eliberarea titlului de proprietate si punerea reclamantului în posesie. A mai retinut instanta ca nu s-a produs nicio dovada a sustinerii ca terenul se afla în domeniul public.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs intimata Comisia Locala pentru Aplicarea Legilor Fondului Funciar Bals, aratând în motivare ca terenul face parte din domeniul public al orasului Bals, asa cum rezulta din anexa la HG nr. 1355/2002. Intimata a criticat sentinta aratând ca aceasta a fost pronuntata fara a se verifica daca terenul este ocupat de constructii sau daca este afectat de utilitati, precum si fara a se verifica regimul juridic actual al terenului.

Prin decizia civila nr. 128/15.02.2010 Tribunalul Olt a admis recursul, a casat sentinta atacata si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare. În motivare, Tribunalul a retinut ca instanta nu s-a pronuntat pe fondul cauzei, având în vedere faptul ca nu s-a dovedit ca intimatului reclamant i s-a reconstituit dreptul de proprietate în conditiile legii. A mai aratat instanta de recurs ca se impune a se verifica sustinerile recurentei referitoare la împrejurarea ca terenul solicitat de reclamant constituie domeniu public.

Cererea a fost reînregistrata pe rolul instantei sub nr. 634/184/2010 la data de 19.03.2010.

În cauza au fost încuviintate si administrate proba cu înscrisuri si proba cu expertiza tehnica topografica, la dosar aflându-se raportul de expertiza întocmit de catre expert tehnic judiciar Arsenie Petre. De asemenea, pe lânga înscrisurile depuse în primul ciclu procesual, la dosar au mai fost depuse, în copie hotarârea nr. 58/04.09.1991 a Comisiei Judetene de Aplicare a Legii Fondului Funciar Olt cu anexa, hotarârea nr. 344/12.02.2007 a Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar si anexa 3 la aceasta.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta constata ca actiunea reclamantului este neîntemeiata.

Prin cererea adresata Comisiei Locale de Aplicare a Legilor Fondului Funciar Bals la data de 09.08.2005, reclamantul a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la suprafata de teren de 1300 mp, situata în str. N. Titulescu din Bals.

Dupa cum reiese din anexa 3 la Hotarârea  nr. 344/12.02.2007 a Comisiei Judetene de Aplicare a Legilor Fondului Funciar, reclamantul a fost validat pentru o suprafata de 0,10 ha teren extravilan. Reclamantul nu a facut în nici un fel dovada introducerii vreunei plângeri împotriva respectivei hotarâri a Comisiei Judetene.

În ceea ce priveste suprafata de teren de 1300 mp situata în T 46, P 2/1 cu privire la care reclamantul solicita reconstituirea dreptului de proprietate si punerea în posesie, din raportul de expertiza întocmit, precum si din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Bals publicat în M.Of. nr. 639 bis din 29.08.2002, instanta retine ca aceasta apartine domeniului public al orasului Bals.

În contextul circumstantelor retinute, instanta constata ca în cauza devin aplicabile dispozitiile art. 136 din Constitutia României, în conformitate cu care proprietatea publica este inalienabila. De asemenea, aplicabile sunt si dispozitiile art. 5 alin 2 din Legea nr. 18/1991, potrivit carora terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât daca, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public.

Instanta arata ca reconstituirea dreptului de proprietate asupra respectivului teren în favoarea reclamantului si punerea acestuia în posesia terenului ar reprezenta o încalcare a principiului inalienabilitatii proprietatii publice, încalcare care ar periclita grav stabilitatea raporturilor juridice civile. În lipsa unei modificari legale a regimului juridic al terenului, acesta nu poate fi introdus în circuitul civil si, implicit, nu poate face obiectul retrocedarii în natura.

 Pe aceste considerente instanta urmeaza sa respinga cererea reclamantului ca fiind neîntemeiata.