Legea nr. 247/2005

Sentinţă civilă 1596 din 12.08.2008


Respinge  plangerea, cu completarea din 08.11.2007,  formulata de petenta Parohia S.A. în contradictoriu cu Primaria  B. si Prefectura O. si pârât T.M.A., ca neîntemeiata.

 Prin plângerea  înregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la nr. 3412/184/2001, petenta Parohia S.A., a solicitat instantei ca în contradictoriu cu Primaria B. si Prefectura O.,  sa fie obligata Comisia locala sa o  puna în posesie cu suprafata de 2,31 ha teren situat în intravilanul orasului Bals conform sentintei civile nr. 1193/19.04.2007 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 1095/184/2007 ramasa definitiva  si irevocabila prin decizia civila nr. 1368/19.09.2007, pronuntata de Tribunalul Olt, obligarea pârâtei sa întocmeasca  fisa premergatoare eliberarii titlului de proprietate, obligarea Presedintelui Comisiei locale B. pentru aplicarea legilor fondului funciar, sa puna în posesie pe petenta pe vechiul amplasament  sub sanctiunea de daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere.

 În fapt reclamanta a aratat ca este proprietara suprafetei de 2,31 ha teren situat în intravilanul orasului Bals teren lasat parohiei prin testament de catre P.D.R.

 În anul 1953 a fost deposedata în mod abuziv si în totalitate de acest teren în baza HCM 308/1953.

 Odata cu aparitia Legii fondului funciar a formulat cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la aceasta suprafata , însa Comisia locala a admis cererea numai pentru suprafata de 0,81 ha din care 0,25 ha teren cu vegetatie forestiera si 0,56 ha, teren ctg. fol. curti constructii.

 Pentru diferenta de 1,5 ha li s-a emis titlul de proprietate nr.15992/45/05.11.2001 în extravilanul comunei Bobicesti.

Petenta a mai aratat ca ulterior a solicitat anularea acestui titlu si eliberarea unui nou titlu pentru aceeasi suprafata, însa în intravilanul orasului Bals.

Astfel  prin sentinta civila nr. 1193 din 19.04.2007 Judecatoria Bals a admis actiunea  a  anulat titlul de proprietate  si a dispus emiterea unui nou titlu pentru suprafata de 1,5 ha în intravilanul orasului Bals pe vechiul amplasament.

S-a adresat Primariei B. – Comisiei Locale pentru aplicarea legii fondului funciar în vederea punerii în posesie cu întreaga suprafata de 2,31 ha  pe vechiul amplasament, însa comisia  a refuzat acest lucru.

Petenta a depus la dosar s.c. nr. 1193/19.04.2007 si decizia civila nr. 1368/19.09.2007.

La 8.11.2007 petenta a depus o completare la actiune prin care a solicitat ca în vechiul amplasament sa fie inclusa si suprafata de 1400 m.p. teren concesionat de Primaria B., SC …SRL , suprafata care face parte integranta din suprafata donata de P.D.R. detinuta de Parohie pâna în anul 1953 când a fost deposedata abuziv si preluata prin HCM 308/1953.

La data de 9.11.2007 Primaria B. a depus o întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiata cu motivarea ca petentei i s-a propus punerea în posesie pentru suprafata de 1,5 ha refuzând sa semneze fisa premergatoare.

Prin sentinta civila nr. 82 din 25.01.2008 pronuntata de Judecatoria Bals în Dosarul nr. 3412/184/2007 a fost admisa plângerea  petentei.

Împotriva acestei hotarâri au formulat recursuri Primaria B. si Prefectura O. si Primarul orasului B., recursuri care au fost admise prin decizia civila nr. 736 din 17.04.2008, a fost casata hotarârea instantei de fond si trimisa cauza pentru rejudecare.

Pentru rejudecare cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Bals la nr. 4312.3/184/05.05.2008.

Instanta de control judiciar a îndrumat ca la rejudecare sa se dispuna efectuare unei expertize topografice care sa stabileasca vechiul amplasament, sa fie identificat cu exactitate terenul având în vedere ca face parte din domeniul public si tinând cont de regimul juridic aplicabil acestor categorii de terenuri.

Prin încheierea din 03.06.2008 a fost încuviintata o expertiza topografica cu urmatoarele obiective:

-sa se stabileasca vechiul amplasament al suprafetei de 1,5 ha mentionata în sentinta civila nr.1193/19.04.2007 a Judecatoriei Bals, ramasa irevocabila prin decizia civila nr.1368/19.09.2007 a Tribunalului Olt

-sa se stabileasca daca suprafetele pentru care reclamantei i s-a întocmit fisa cu date (fila 14) pentru titlul de proprietate,  se gaseste pe vechiul amplasament.

-sa se stabileasca daca suprafata de 1400mp teren concesionat catre SC …SRL , face parte din vechiul amplasament si daca aceasta suprafata constituie domeniu public

-la stabilirea vechiului amplasament , pe latura care se învecineaza cu râul Oltet, sa aiba în vedere zona de siguranta care trebuie lasata pâna la malul râului conform legislatiei în vigoare.

De asemenea, la cererea petentei a fost încuviintat expert asistent.

Expertiza a fost întocmita de expert  M.E. care a depus raportul de expertiza nr. 951/17.07.2008, iar expertul asistent, P.I. a depus raportul de expertiza din 25.07.2008.

Partile nu au formulat obiectiuni la raportul de expertiza.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta apreciaza ca cererea petentei, cu completarea din 08.11.2007, este neîntemeiata.

Prin sentinta civila nr. 1193 din 19.04. 2007 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 1095/184/2007 intimatele Primaria B. si Prefectura O., au fost obligate sa emita petentei un nou titlu de proprietate pentru suprafata dde 1,5 ha în intravilanul orasului Bals, pe vechiul amplasament.

Ulterior petenta a formulat  plângere la instanta pentru punerea în posesie.

Din actele depuse la dosar, rezulta ca intimatele s-au conformat dispozitivului sentintei civile nr. 1193 din 19.04. 2007 pronuntata de Judecatoria Bals în dosarul nr. 1095/184/2007 si hotarârilor de restituire a terenurilor si a emis fisele cu date pentru titlul de proprietate din data de 22.10.2007, pentru suprafetele de 1,5 ha, suprafata stabilita conform sentintei civile nr. 1193 din 19.04. 2007; 0,56 ha teren intravilan-curtea bisericii si 0,25 ha, terene cu vegetatie forestiera, dar petenta a refuzat punerea în posesie pe amplasamentele stabilite în fise, motivând ca aceste amplasamente nu corespunde cu vechiul amplasament.

Raspunzând obiectivelor stabilite de instanta si de petenta, expertiza topografica efectuata în cauza a concluzionat ca în cele trei fise cu date pentru titlul de proprietate emise pentru petenta Parohia Sf. A.B., este mentionata o suprafata totala de 2,31 ha si ca terenurile mentionate în cele trei fise cu date pentru titlul de proprietate emise pe numele petentei sunt pe vechiul amplasament al terenului mentionat în testamentul lui P.D.R. din anul 1921.

Concluzia expertului asistent ca pe vechiul amplasament se regasesc partial vecinatatile înscrise în fise nu poate fi retinuta, deoarece nu raspunde clar obiectivului stabilit, fiindca nu concluzioneaza cert, daca terenurile mentionate în fisele cu date pentru titlul de proprietate sunt pe vechiul amplasament.

În ce priveste concluzia expertului asistent, ca terenul în suprafata de 1.400 mp., concesionat SC …Bals, ocupa partial vechiul amplasament nu are relevanta, în conditiile în care suprafata restituita respecta vechiul amplasament. Aceasta stare de fapt se explica prin aceea ca suprafata amplasamentul terenului primit prin testament este mai mare decât suprafata pe care a reusit petenta sa o obtina prin procedurile stabilite de legile fondului funciar.

Instanta nu poate modifica amplasamentul stabilit de intimate în conditiile în care este respectat vechiul amplasament, iar refuzul petentei de a semna fisele cu date pentru emiterea titlului de proprietate este nejustificat.

Nu poate intra în discutie obligarea la punerea în posesie pe suprafata de 1.400 mp. teren, care face obiectul contractului de concesiune nr. 8 din 10.06.2004 încheiat între Consiliul local B. si SC ….SRL, deoarece aceasta suprafata excede amplasamentului mentionat în fise si care corespunde vechiului amplasament, chiar daca si aceasta suprafata de 1.400 mp. a facut parte din vechiul amplasament, precum si faptului ca exista un contract de concesiune valabil încheiat pe o durata de 25 de ani, iar concesionarul a realizat o serie de investitii imobiliare pe terenul concesionat, asa cum rezulta din actele depuse la dosarul cauzei.

De asemenea, asa cum rezulta din fisa nr. 1081 din 24.01.2006 si adresa nr. 1852 din 27.02.2008, suprafata de 1.400 mp. teren, care face obiectul contractului de concesiune nr. 8 din 10.06.2004 încheiat între Consiliul local B. si SC …SRL  face parte din domeniul public.

În raport de aceste considerente si având în vedere ca nu sunt îndeplinite cerintele prevazute de art. 44(14) din Legea nr. 169/1997, nefiind vorba de un refuz al punerii în posesie, instanta urmeaza sa respinga plângerea petentei, cu completarea din 08.11.2007 ca neîntemeiata, având în vedere ca intimatele si-au îndeplinit obligatia de a întocmi documentatia necesara punerii în posesie cu terenurile solicitate, pe vechiul amplasament, însa petenta a refuzat semnarea acestora.