Fara titlu

Sentinţă civilă 32 din 28.01.2010


JUDECĂTORIA AGNITA

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 32/28.01.2010

Domeniu asociat: partaj judiciar, obligaţia de a face, întabulare C.F.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul Judecătoriei Agnita la data de 11.11.2008 sub dosar nr.538/174/2008 reclamantele …, dom. în com. .., jud.  Sibiu şi …, dom în com. …, jud. Sibiu au chemat în judecată pe pârâţii …., dom. în com. …, jud. Sibiu, solicitând pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună:

- sistarea stării de indiviziune cu privire la imobilele terenuri extravilane înscrise în titlul de proprietate  nr.480/26/29.01.1995 emis pe numele tatălui lor …:

A – teren arabil situat în tarlaua nr.71, parcela 2117/10, în suprafaţă de 0,22 ha;

B – teren arabil situat în tarlaua nr.71, parcela 2111/1, în suprafaţă de 2,46 ha;

C – fâneaţă situată în tarlaua nr.67, parcela 2002/3, în suprafaţă de 1,98 ha;

D – fâneaţă situată în tarlaua  nr.71, parcela nr.2100/57, în suprafaţă de 0,14 ha,

în modalitatea atribuirii în natură fiecăruia dintre coproprietari, a suprafeţei corespunzătoare cotei de proprietate şi potrivit folosinţei exercitate;

- obligarea pârâţilor să desfiinţeze gardul ridicat nelegal pe parcela 2111/1 în suprafaţă de 2,46 ha;

- întabularea în CF a dreptului de proprietate exclusivă a fiecărui coproprietar asupra suprafeţei care îi va fi atribuită în urma partajului;

- obligarea pârâţilor la suportarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii se arată că titlul de proprietate în care sunt înscrise suprafeţele de teren indicate anterior a fost emis pe numele  tatălui reclamantelor .., decedat, urmând ca dezbaterea succesiunii după acesta să aibă loc ulterior. S-a stabilit că moştenitori ai acestuia sunt reclamantele …. în cotă de 2/12 părţi fiecare în calitate de fiice, precum şi fraţii acestora, … în cotă de 2/12 părţi, … în cotă de 2/12 părţi, … în cotă de 2/12 părţi şi nepoatele …..a în cotă de 1/12 părţi fiecare.

Toţi succesorii, în afară de reclamante, au vândut pârâţilor  prin contractul de vânzare-cumpărare din 27.11.2003 autentificat de Biroului Notarului Public …., cotele de proprietate deţinute din cele patru parcele de teren. Anterior acestei vânzări terenurile în litigiu au fost lucrate de către fiecare dintre coproprietari, sens în care s-a făcut un partaj prin înţelegerea părţilor.

După achiziţionarea cotelor de proprietate,  pârâţii în mod abuziv au schimbat şi chiar au încălcat modul şi dreptul de folosinţă a două dintre parcele, respectiv cele de la literele A şi B. În cazul parcelei de la litera A, aceasta a fost lucrată în întregime de către pârâţi cu excluderea abuzivă a reclamantelor, iar în cazul parcelei de la litera B, aceasta a fost lucrată de către pârâţi cu îngrădirea dreptului reclamantelor. Pârâţii au ridicat un gard despărţitor de-a lungul terenului, deci pe curba de nivel şi au lucrat terenul din partea de sus, mai productiv din punct de vedere agricol şi le-au lăsat reclamantelor  o bucată de teren mai neproductivă şi care nu corespunde cotei de proprietate pe care o deţin.

În drept, acţiunea se întemeiază pe prevederile art.728 C.civ., art.6731 şi urm. C.pr.civ., art.274 C.pr.civ.

Au fost anexate, copii de pe următoarele înscrisuri: contractul de vânzare-cumpărare autentic nr.1769/27.11.2003, certificatul de moştenitor nr.212/27.11.2003, titlul de proprietate nr.480/26/29.01.1995, actele de identitate ale reclamantelor, două hărţi cadastrale.

Acţiunea civilă a fost timbrată de reclamante cu suma de 46 lei taxă judiciară de timbru şi 0,90 lei timbru judiciar.

Pârâţii …..aria au formulat întâmpinare în cauză prin care au fost de acord cu admiterea în parte a acţiunii în sensul: admiterii petitului 1  prin sistarea stării  de indiviziune cu privire la parcelele înscrise în titlul de proprietate în modalitatea atribuirii în natură către fiecare coproprietar a suprafeţei de teren  corespunzătoare cotei de proprietate şi în aşa fel încât fiecare parcelă să aibă acces la calea publică; respingerii ca nefondat a petitului 2 şi întabularea în CF a drepturilor de proprietate exclusive a fiecărui coproprietar asupra suprafeţei atribuite în urma ieşirii din indiviziune.

În motivarea întâmpinării pârâţii arată că după cumpărarea terenurilor le-au folosit aşa cum s-au înţeles cu reclamantele, în sensul că ele au rămas pe porţiunile de teren pe care le-au lucrat şi înainte, dar un partaj, chiar şi de folosinţă consimţit între părţi, nu a existat niciodată.

Din terenul de la litera A din petitul 1 al acţiunii pârâţii nu au folosit niciodată întreaga suprafaţă, ci au respectat întotdeauna  cotele de proprietate pe care le-au cumpărat.

În ceea ce priveşte terenul de la litera B pârâţii au folosit o perioadă de timp terenul împărţit pe lăţime, cum s-au înţeles la început cu reclamantele, pentru că în continuarea terenului pârâţilor exista un lot suplimentar care era folosit tot de pârâţi. În momentul în care s-au refăcut măsurătorile acel lot de teren a fost atribuit altor persoane, astfel că terenul pârâţilor a rămas  fără acces la drumul public. Aceştia  au  încercat să ajungă la o înţelegere cu

reclamantele pentru a împărţi terenul pe lungime, aşa cum se practică de fapt în zonă, însă reclamantele au refuzat, pârâţii fiind nevoiţi să ridice gardul  de-a lungul terenului în vederea unei juste folosinţe a terenului de către toţi coproprietarii.

În drept se invocă prevederile art.728 C.civ., art.115 şi urm., art.6731 şi urm., art.274 C.pr.civ.

Pentru soluţionarea cauzei au fost administrate următoarele probe: înscrisurile depuse de reclamante odată cu acţiunea, declaraţiile martorilor …., propuşi de reclamante, …., propuşi de pârâţi, interogatoriul luat pârâtului …, adresa Primăriei com. ….nr.1284/5.05.2009. De asemenea, s-a încuviinţat efectuarea unei expertize tehnice în specialitatea topografie având ca obiective: identificarea cadastrală şi pe proprietari a imobilelor înscrise în titlul de proprietate, formularea de propuneri de partajare a terenurilor conform folosinţei exercitată de coproprietari anterior vânzării terenurilor către pârâţi şi în aşa fel încât toţi coproprietarii să aibă acces la drumul public; formularea de propuneri  de întabulare pentru fiecare proprietar cu privire la terenul care îi va fi atribuit; să se constate dacă gardul construit de  părţi este legal amplasat şi dacă se impune desfiinţarea acestuia pentru a se partaja imobilele potrivit folosinţei anterioare vânzării terenurilor către pârâţi.

Prin încheierea de şedinţă din data de 12.02.2009 pentru efectuarea expertizei încuviinţate în cauză a fost numit expertul tehnic …., care a fost înlocuit la cererea sa cu expertul ….. la data de 26.02.2009.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin titlul de proprietate nr.480/26 emis la data de 29.01.1995 de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor … în favoarea numitului …. s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 4,80 ha teren situat pe teritoriul comunei …, jud….. În acest titlu de proprietate au fost înscrise următoarele parcele situate în extravilanul localităţii: tarla 71 parcela 2117/10 în suprafaţă de 0,22 ha; tarla 71 parcela 2111/1 în suprafaţă de  2,46 ha; tarla 67 parcela 2002/3 în suprafaţă de 1,98 ha şi tarla 71 parcela 2100/57 în suprafaţă de 0,14 ha.

Proprietarul terenului, numitul .., a decedat la data de 27.05.1991, iar în urma dezbaterii succesiunii după acesta, conform certificatului de moştenitor nr.212/ 27.11.2003 întocmit de Biroul Notarului Public ….., au fost stabiliţi următorii moştenitori: .. ., în calitate de fiu pentru cota de 2/12 părţi, …, în calitate de fiu pentru cota de 2/12 părţi, .., în calitate de  fiu pentru cota de 2/12 părţi, …, născută .., în calitate de fiică căreia îi revine cota de 2/12 părţi, …., născută …., în calitate de fiică căreia îi revine cota de 2/12 părţi, …., în calitate de nepoată de fiu căreia îi revine cota de 1/12 părţi şi …, în calitate de nepoată de fiu căreia îi revine cota de 1/12 părţi.

La data de 27.11.2009 prin contractul autentificat sub nr.1769/27.11.2003 de Biroul Notarului Public …., numiţii ….au vândut pârâţilor …. cotele indivize pe care le deţineau din suprafaţa totală de 4,80 ha teren agricol situat în extravilanul localităţii .… (în total 8/12 părţi reprezentând 3,20 ha), după care pârâţii au intrat în posesia terenului, respectiv a parcelelor folosite de vânzători.

Anterior vânzării între coproprietarii terenurilor s-a realizat un partaj de folosinţă pe baza înţelegerii dintre ei, conform căruia fiecare coproprietar folosea o porţiune corespunzătoare cotei deţinute din fiecare parcelă.

După cumpărarea terenului de către pârâţi aceştia au schimbat modul în care au fost folosite două dintre parcele, respectiv parcelele 2117/10 situată în hotarul „….” şi parcela 2111/1 situată în hotarul „..”. Mai mult pe această din urmă parcelă pârâţii au ridicat şi un gard despărţitor de-a lungul terenului, ceea ce le-a nemulţumit pe reclamante.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză rezultă că între coproprietarii iniţiali ai terenurilor s-a realizat un partaj de folosinţă prin învoiala acestora, iar pârâţii după ce au cumpărat terenurile au schimbat modul de împărţire a parcelelor situate în zonele numite „….

Pentru efectuarea raportului de expertiză tehnică topografică (filele 96-112 dosar) expertul desemnat de instanţă, …, a procedat la identificarea în teren a parcelelor înscrise în titlul de proprietate nr.480/26/1995 pe baza planurilor de cadastru funciar existente la Primăria com. … şi a indicaţiilor date de părţi în teren.

Pentru fiecare parcelă identificată în teren expertul a prezentat propuneri de dezmembrare, astfel încât parcelele rezultate să aibă acces la drumul public din zonă.

Pentru parcela cu număr cadastral 2117/10 situată în hotarul „..” se propune dezmembrarea în două parcele distincte:

- nr. cadastral nou 2117/10/1, arabil în suprafaţă de 733 mp (cota de 4/12 părţi), proprietare reclamantele …. în cotă de 1/2 părţi fiecare;

- nr. cadastral nou 2117/10/2, arabil în suprafaţă de  1467 mp (cota de 8/12 părţi din total), proprietari pârâţii …...

Această propunere de dezmembrare este prezentată în planşa nr.2 anexată raportului de expertiză.

Referitor la parcela cu nr. cadastral 2111/1, arabil în suprafaţă de 2,46 ha, situată în hotarul „Meriş” expertul propune dezmembrarea conform planşei nr.4, astfel:

- nr. cadastral nou 2111/1/1, arabil în suprafaţă de 8200 mp (cota de 4/12 părţi din total), proprietare reclamantele în cotă  de 1/2 părţi fiecare;

- nr. cadastral nou 2111/1/2 arabil în suprafaţă de 16400 mp (cota de 8/12 părţi), proprietari pârâţii.

Pentru parcela cu nr. cadastral 2002/3 situată în hotarul  „Dealul Cincului” expertul propune două variante de partajare. În varianta I din planşa nr.5 anexată raportului, terenul se dezmembrează astfel:

- nr. cadastral nou 2002/3/1, fâneaţă în suprafaţă de 6600 mp (cota de 4/12 părţi din total), proprietare reclamantele în cotă  de 1/2 părţi fiecare;

- nr. cadastral nou 2002/3/2, fâneaţă în suprafaţă de 13200 mp (cota de 8/12 părţi), proprietatea pârâţilor.

Varianta II de partajare a parcelei cu nr. cadastral 2002/3 cuprinde aceleaşi numere cadastrale noi, doar amplasamentul acestora este  diferit şi este redat în planşa nr.5.

Cu privire la parcela cu nr. cadastral 2100/57 din hotarul „La Vii” expertul propune dezmembrarea în două parcele noi, conform  planşei nr.7 anexată raportului:

- nr. cadastral nou 2100/57/1, fâneaţă în suprafaţă de 467 mp (cota de 4/2 părţi din total), proprietare reclamantele …. în cotă de 1/2 părţi fiecare;

- nr. cadastral nou 2100/57/2 fâneaţă în suprafaţă de 933 mp (cota de 8/12 părţi din total), proprietari pârâţii …..

Referitor la gardul construit de pârâţi pe parcela din  hotarul „….”, expertul arată că acest gard a fost ridicat doar ca împrejmuire pentru animale, fără a fi o limită exactă între terenul cumpărat de pârâţi şi suprafaţa ce trebuia să rămână reclamantelor. În planşa nr.4 din raport se propune amplasamentul  gardului pe aliniamentul A-B, astfel încât cele două parcele rezultate să aibă o configuraţie geometrică adecvată, cu acces pentru ambele parcele la drumul public de către nord.

După comunicarea raportului de expertiză reclamantele …. au formulat obiecţiuni arătând că expertul nu a indicat pe fiecare plan cadastral anexat şi pe fiecare schiţă de la punerea în posesie, poziţia pentru cele 4 parcele  în litigiu şi nu a propus două variante de dezmembrare pentru imobilul de pe „…”, iar la formularea acestor propuneri să ţină cont şi de folosinţa anterioară a parcelei. De asemenea, reclamantele nu sunt de acord cu afirmaţia expertului în sensul că a existat acordul părţilor cu privire la modul de partajare propus prin raportul de expertiză.

Urmare a acestor obiecţiuni, prin suplimentul de expertiză (filele 122-124 dosar) expertul tehnic ..a răspuns în scris la acestea. Cu privire la terenul situat în hotarul „…” expertul a propus şi o a doua variantă de dezmembrare, prezentată în planşa nr.4A anexată suplimentului, astfel:

- nr. cadastral nou 2111/1/1 – arabil în suprafaţă de 16400 mp  (adică 8/12 părţi din total), proprietari pârâţii …

- nr. cadastral nou 2111/1/2 – arabil în suprafaţă de 8200 mp (adică 4/12 părţi din total), proprietare reclamantele ….Ana cu 1/2 părţi fiecare.

Expertul mai arată că folosinţa terenului anterioară cumpărării cotei de 8/12 părţi de către pârâţi nu poate fi determinantă  în crearea loturilor la dezmembrarea terenului din hotarul „.”, deoarece s-ar crea un fond înfundat pentru pârâţi. În variantele propuse terenurile ce se dezmembrează  au front la drumul public de acces suficient de mare, astfel încât se evită crearea unui fond înfundat pentru pârâţi.

La termenul de judecată din data de 28.01.2010 reclamantele, prin avocat, au solicitat ca în urma sistării stării de indiviziune asupra terenurilor înscrise în titlul de proprietate nr.489/26/29.01.1995 să le fie atribuite următoarele parcele, corespunzătoare cotelor lor de proprietate :

- în hotarul „…” parcela cu nr. cadastral nou 2117/10/1, conform planşei nr.2 din raportul de expertiză;

- în hotarul „…” parcela cu nr. cadastral nou 2111/1/2, conform variantei din suplimentul de expertiză şi planşei nr.4A anexată la acest supliment;

- în hotarul „…” parcela cu nr. cadastral nou 2002/3/1, conform variantei  I din planşa nr.5 anexată raportului de expertiză;

- în hotarul „La Vii” parcela cu nr. cadastral nou 2100/57/1, conform planşei nr.7 anexată raportului de expertiză.

Pârâţii au fost de acord cu modalitatea de partajare a terenurilor propusă de reclamante şi cu desfiinţarea gardului ridicat pe terenul acestora.

Cu privire la parcelele  rezultate în urma dezmembrării în zona „….” părţile au stabilit de comun acord şi înfiinţarea unei servituţi de trecere pe terenul ce urmează a fi atribuit în proprietatea exclusivă a reclamantelor având nr. cadastral 2111/1/2, la limita din spate a terenului pe o lăţime  de 3 metri şi lungimea de 31,07 metri în favoarea fondului cu  nr. cadastral 2111/1/1 proprietatea pârâţilor. A fost depusă la dosar o convenţie scrisă şi semnată de părţi în acest sens.

În consecinţă, în conformitate cu prevederile art.728 şi art.741 C.civ. coroborate cu cele ale art.6731 şi urm. C.pr.civ., instanţa va admite acţiunea civilă formulată de reclamante şi va  dispune sistarea stării de indiviziune cu privire la terenurile în litigiu înscrise în titlul de proprietate nr.489/26/29.01.1995, prin partajarea în natură a acestora şi atribuirea către părţi a unor parcele de teren corespunzătoare cotelor de proprietate pe care le deţin şi propunerilor formulate prin raportul de expertiză tehnică topografică, inclusiv suplimentul la acest raport, întocmite de expertul …, care va face parte integrantă din hotărâre.

Parcela cu nr. cadastral 2117/10 situată în hotarul „…”, arabil în suprafaţă de 2200 mp se va dezmembra în două parcele: nr. cadastral nou 2117/10/1, arabil în suprafaţă de 733 mp, care se va atribui reclamantelor …. şi parcela cu nr. cadastral nou 2117/10/2, arabil în suprafaţă de 1467 mp, care se va atribui pârâţilor .., conform planşei nr.2 din  raportul de expertiză.

Cu privire la parcela situată în hotarul „..” cu nr. cadastral 2111/1, arabil în suprafaţă de 2,46 ha, dezmembrarea se va  realiza conform suplimentului la raportul de expertiză şi planşei nr.4A în: nr. cadastral nou 2111/1/1, arabil în suprafaţă de 16400 mp, care va reveni pârâţilor şi nr. cadastral nou 2111/1/2 în suprafaţă de 8200 mp, care va reveni reclamantelor.

Pentru parcela cu nr. cadastral 2002/3 situată în hotarul „..”, fâneţe în suprafaţă de 1,98 ha, dezmembrarea se va face conform  variantei I din planşa nr.5 anexată raportului de expertiză , astfel: nr. cadastral nou 2002/3/1 fâneaţă în suprafaţă de 6600 mp ce se va atribui reclamantelor şi nr. cadastral nou 2002/3/2 fâneaţă în suprafaţă de 13200 mp ce se va atribui pârâţilor.

Parcela situată în hotarul „La Vii” şi având nr. cadastral 2100/57, fâneţe în suprafaţă de 1400 mp se va dezmembra în două loturi: nr. cadastral nou 2100/57/1, fâneaţă în suprafaţă de 467 mp, care se va atribui reclamantelor şi nr. cadastral nou 2100/57/2, fâneaţă în suprafaţă de 933 mp care se va atribui pârâţilor, conform planşei nr.7 anexată raportului de expertiză.

În  conformitate  cu  art.577  C.civ., care  prevede  posibilitatea ca  o  servitute  să  fie

stabilită prin convenţia dintre proprietari, art.616 şi urm. C.civ., în baza convenţiei dintre părţi, instanţa va stabili în favoarea imobilului teren cu nr. cadastral 2111/1/1 (fond dominant) ce va fi atribuit pârâţilor  un drept de servitute de trecere asupra terenului cu nr. cadastral 2111/1/2 (fond aservit), ce va deveni proprietatea reclamantelor, în partea din spate a terenului pe o lăţime de 3 metri şi lungimea de 31,07 metri.

Referitor la petitul de desfiinţare a gardului ridicat de pârâţi pe terenul situat în hotarul „…”, având în vedere că o porţiune din acest gard este amplasat pe terenul aferent nr. cadastral 2111/1/2 ce va deveni proprietatea exclusivă a reclamantelor, instanţa va admite acest petit în sensul obligării pârâţilor să desfiinţeze  gardul ridicat pe terenul reclamantelor.

În baza art.20 din Legea nr.7/1996 se va dispune întabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate în favoarea părţilor asupra parcelelor de teren ce le vor fi atribuite în urma partajului.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, ţinând cont de faptul că acestea au fost avansate de ambele părţi şi că pe fondul cauzei nu au mai fost solicitate, instanţa va dispune compensarea cheltuielilor de judecată făcute în cauză.