Partaj judiciar.

Sentinţă civilă 2678 din 17.12.2008


JUDECĂTORIA MANGALIA

SENTINŢA CIVILĂ  NR. 2687/C DIN DATA DE 17.12.2008

 Partaj judiciar.

Prin cererea adresată instanţei reclamanta B.L. a solicitat ca în contradictoriu  cu pârâţii B.A., B.Ş., B.T., B.G., B.N., P.S., să se constate calitatea de  unic moştenitor a reclamantei  după defunctul B.M., decedat la 31.10.2007, să  se constate masa succesorală rămasă de pe urma defunctului şi cota proprie a reclamantei derivând din comunitatea de bunuri cu defunctul ei soţ, să se constate calitatea  de unic moştenitor  acceptat faţă de defunct iar în subsidiar în măsura în care pârâţii vor face dovada  că au acceptat succesiunea după defunct, să se stabileşte cotele  cuvenite  moştenitorilor şi să se dispună ieşirea lor  din indiviziune, urmând a se suporta cheltuielile de judecată aferente  de către pârâţi.

În motivarea cererii sale reclamanta arată că soţul său a decedat la 31.10.2007 iar din căsătoria lor nu au rezultat copii, condiţii în care reclamanta are dreptul la  cota de 1/2 din  succesiune alături de pârâţi care sunt mama defunctului şi colateralii privilegiaţi.

După decesul defunctului reclamanta a rămas în posesia tuturor bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, a achitat toate datoriile şi  cheltuielile aferente, a preluat  activitatea comercială a defunctului şi a continuato, a preluat datoriile succesiunii suportând  cheltuielile de deces,  pomenirile  religioase şi toate celelalte  obiceiuri creştineşti.

Reclamanta arată că a încercat  să soluţioneze acest partaj pe cale amiabilă cu pârâţii  dar pentru că între ei  există neînţelegeri  şi nu doresc să contribuie la întreţinerea imobilelor şi dezbaterea succesiunii, acest lucru nu a fost posibil decât prin a formula prezenta cerere.

Mai arată reclamanta că masa succesorală se compune din ½ din imobilul teren de 995,556 m.p. situat în comuna 23 August, judeţul Constanţa dobândit de  soţi prin contractul de vânzare cumpărare din 2004, cota de 1/1din terenul de 0,7500 ha situat  în comuna Lumina, judeţul Constanţa dobândit de defunct prin  contractul de donaţie din 1997, cota de ½ din  automobilul Dacia 1310, cota de ½ din  patrimoniul Societăţii Comerciale X SRL Mangalia, restul cotelor de ½ din aceste bunuri aparţin reclamantei.

Susţine reclamanta că pârâţii  nu au înţeles să facă niciun act de acceptare a succesiunii în condiţiile prev. de art. 700 Cod Civil aşa încât reclamanta are calitatea  de unic moştenitor acceptant, toate bunurile  rămânând în posesia şi administrarea reclamantei după decesul soţului său.

În drept se invocă disp. art.728 Cod Civil, 700  Cod Civil, art. 650-750 Cod Civil, 657 C.Pr.Civ., art.6731 – 67314 C.Pr.Civ.

Pentru susţinerea acţiunii reclamanta înţelege a se folosi de proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâţilor şi proba testimonială iar şi dacă se va impune, proba cu expertiză tehnică de evaluare.

Reclamanta depune următoarele înscrisuri: arborele  genealogic, anexa 24 – sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, declaraţie, certificatul de atestare fiscală, certificatul fiscal, acte de stare civilă părţi, certificat deces defunct şi autorul acestuia, contractul de donaţie, plan de situaţie, contract de vânzare cumpărare, memoriu tehnic, încheierea nr.5564/4.01.2005, documentaţie cadastrală, copii acte identitate părţi, certificat înregistrare S.C. x SRL, certificat fiscal, acte constitutive societate, Încheierea nr. 14480/11.06.2003, acte adiţionale.

Reclamanta a făcut precizări scrise privind obiectul cererii în sensul că  masa succesorală cuprinde întreg terenul de 0,7500 ha din comuna Lumina, judeţul Constanţa şi patrimoniul societăţii comerciale S.C. x SRL alături de ½ din terenul de 995,556 m.p.; ½ din autoturismul Dacia 1310.

Pârâtul B.T. a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea cererii reclamantei de constatarea calităţii acesteia de unic moştenitor faţă de defunct şi să se constate că nu a renunţat la cota sa de moştenitor urmând  a se dispune partajul cotei de ½ conform legilor ţării „pentru a nu fi nevoiţi să facem recurs la alte instanţe de judecată”.

Pârâtul, deşi face întâmpinare în nume propriu, foloseşte  pluralul pentru a avertiza instanţa să împartă cota de ½ din masa succesorală, dar nu face nici o referire cu privire la acceptarea succesiunii după defunct, nu propune probe în acest sens şi nu face nicio referire la probele propuse de reclamantă, nu depune niciun înscris în susţinerea întâmpinării, nici măcar copia certificatului de naştere pentru a face dovada că este fratele defunctului.

Prin încheierea de şedinţă din 17.09.2008, instanţa a admis cererea pârâtului B.T. pentru acordarea unui termen în vederea angajării unui avocat,  dar ulterior pârâtul nu a angajat nici un avocat şi a depus întâmpinare.

Prin încheierea din 29.10.2008, instanţa a încuviinţat probele propuse de reclamantă respectiv proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâţilor şi audierea a doi martori pentru a dovedi calitatea  de unic moştenitor acceptant a reclamantei, administrarea bunurilor moştenirii şi suportarea cheltuielilor legate de decesul şi  administrarea bunurilor din masa succesorală.

Pârâţii au fost citaţi cu menţiunea „personal la interogatoriu”.

La termenul din 10.12.2008 se constată  absenţa pârâţilor astfel încât s-a făcut aplicarea dispoziţiilor art.225 C.Pr.Civ. faţă de neprezentarea acestora la  administrarea probei cu interogatoriul propus.

La acelaşi termen de judecată au fost audiaţi martorii propuşi, depoziţiile acestora fiind consemnate.

Procedând la soluţionarea cauzei instanţa a avut în vedere probele administrate în cauză, din analiza  cărora a reţinut următoarea situaţie de fapt: la data de 31.10.2007 soţul reclamantei a decedat aşa cum rezultă din  certificatul de deces, calitatea de moştenitori  prezumtivi având reclamanta ca soţie supravieţuitoare şi pârâţii în calitate de autoare  (B.A.) şi ceilalţi  pârâţi în calitate de colaterali privilegiaţi fapt ce este confirmat şi prin anexa eliberată de Primăria Municipiului Mangalia.

Potrivit disp. art.651 din Cod Civil, succesiunile se deschid  prin moarte iar potrivit art.659 Cod Civil, succesiunile  sunt deferite (date)  copiilor şi descendenţilor defunctului, ascendenţilor şi rudelor sale colaterale în ordinea prevăzută la art.669 – 674 Cod Civil şi Legea 319/1944 privind dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor.

Astfel potrivit art.670 Cod Civil, dacă  defunctul nu a lăsat descendenţi, succesiunea se cuvine ascendenţilor (părinţilor defunctului) care vin în concurs cu soţul  supravieţuitor iar potrivit art.671 Cod Civil şi art.1lit.b din Legea 319/1944, soţul supravieţuitor moşteneşte  1/3 din masa succesorală a defunctului, plus mobilele şi obiectele casnice, darurile de nuntă.

Potrivit art.700 din Cod Civil, dreptul de a accepta succesiunea se prescrie prin trecerea unui termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii, iar potrivit art.686 Cod Civil nimeni nu este obligat a face acceptarea unei succesiuni care i se cuvine iar potrivit art.689 Cod Civil acceptarea poate fi expresă sau tacită, expresă fiind când se întocmeşte un act autentic sau privat în acest sens iar tacită când eredele face un act pe care  nu-l poate face decât în această calitate de moştenitor şi care presupune neapărat intenţia de acceptare a succesiunii.

În cauza de faţă instanţa a constatat că numai reclamanta a declarat expres că acceptă succesiunea şi de altfel a realizat şi acte de acceptare tacită a succesiunii în sensul a efectuat  cheltuieli privind bunurile succesiunii, a achitat taxe, impozite, a continuat activitatea comercială a defunctului.

Aceste aspecte sunt confirmate şi de martorii audiaţi în cauză, care confirmă că reclamanta a suportat singură cheltuielile de deces şi pomenirile ulterioare a continuat activitatea comercială a defunctului.

Instanţa constată că pârâţii nu au  făcut dovada că au acceptat expres sau tacit  succesiunea după fratele lor decedat, în termenul prevăzut de art.700 Cod Civil, neproducând nicio dovadă în acest sens, chiar dacă au fost citaţi la instanţă pentru interogatoriu iar pârâtul B.T. „a avertizat” instanţa să dispună partajul cotei de ½ din masa succesorală  conform legilor ţării pentru a nu face recurs la alte instanţe.

Pârâtul  omite faptul  că potrivit legii avea obligaţia de a face dovada că a acceptat succesiunea în termen, de a face dovada că a acceptat succesiunea pur  şi simplu sau sub beneficiu de inventar respectiv, conform art.685 Cod Civil sau art.704 Cod Civil, de a face dovada că este colateral privilegiat (depunând actele de stare civilă în acest sens) obligaţii care sunt în sarcina celui ce  pretinde ceva , în conformitate cu disp. art.1169 Cod Civil  şi art. 1170 Cod Civil.

Potrivit acestor dispoziţii legale, cel care pretinde un drept, care face o cerere în instanţă, care face o propunere în faţa judecăţii, trebuie să o dovedească, instanţa nefiind obligată să administreze probe în numele părţilor.

Cât despre cota de ½ din succesiune aşa cum pretinde B.T., instanţa a apreciat că această cotă se aplică numai când soţul supravieţuitor vine în concurs numai cu fraţii şi surorile defunctului, nu şi în cazul când la moştenire vine  unul din ascendenţii defunctului ( mama sau tatăl) aşa cum este cazul de faţă, situaţie în care s-ar fi aplicat disp. art. 1 lit.b din Legea 319/1944,  cu condiţia ca cei  chemaţi la succesiune să fi făcut dovada acceptării în termenul de 6 luni de la deces, conform art. 700 Cod Civil.

Cum în cauza de faţă numai reclamanta a făcut această dovadă, instanţa a constatat  că reclamanta este unica  moştenitoare acceptată a succesiunii după defunctul B.M..

De asemenea instanţa a constata că nici unul dintre pârâţi nu au făcut  dovada acceptării succesiunii după defunct în condiţiile şi în termenul de 6 luni prevăzut de art.700 Cod Civil.

Cu privire la componenţa masei succesorale instanţa a constatat,  conform probelor administrate în cauză, că aceasta cuprinde : ½ din imobilul teren în suprafaţă de 995,556 m.p. amplasat în extravilanul comunei 23 August, judeţul Constanţa, cealaltă cota de ½ aparţinând reclamantei, cota de 1/1 din terenul de 0,7500 m.p. extravilan, situat în comuna Lumina, dobândit prin contractul de donaţie  de către defunct, ½ din autoturismul Dacia 1310 şi cota de 1/1din patrimoniul Societăţii Comerciale x SRL Mangalia, la care defunctul era asociat unic.

Urmare acceptării succesiunii  numai de către reclamantă, instanţa a constatat că masa succesorală în componenţa şi cotele menţionate mai sus, revine în totalitate reclamantei ca unic moştenitor  acceptant conform art.700 Cod Civil şi 689 Cod Civil.

În conformitate cu disp. art. 274 al.1 şi 3 din C.Pr.Civ. instanţa a obligat pe pârâţi în solidar la plata cheltuielilor de judecată reprezentând ½ din aceste cheltuieli respectiv la suma de 1038 lei în favoarea reclamantei.