Partaj judiar

Sentinţă civilă 7912 din 25.10.2013


Dosar nr. 8315/288/2008

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VÂLCEA

CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 4246

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 7912/2013

Şedinţa publică din 25 Octombrie 2013

Instanţa constituită din:

Preşedinte: C. M.

Grefier: I. C. E.

Pe rol fiind judecarea cauzei Civile privind pe reclamantul T.M. şi pe pârâtul T.G., prin procurator special av. P.O., având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din 18 octombrie 2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă din aceeaşi dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

?

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 8315/288/2008 reclamantul T.M. a chemat în judecată pe pârâtul T.G., solicitând instanţei ca prin  sentinţa ce o va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor care au făcut obiectul sentinţei civile nr. 3785/11.07.2005 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că prin Contractul de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere încheiat la data de 02.04.2002 autoarea T. M. a înţeles să vândă reclamantului şi pârâtului cota de ? din terenul în suprafaţă de 1717,33 mp, situat în pct. „Acasă”, cota de 5/8 din casa de locuit din cărămidă, acoperită cu ţiglă şi cota de 5/8 dintr-un fânar acoperit cu ţiglă în suprafaţă de 30,97 mp situat în pct. „Acasă”.

Ulterior, părţile s-au judecat în cadrul unui litigiu având ca obiect partaj, reclamantului fiindu-i atribuit  3/8 din casa de locuit din cărămidă, 3/8 din fânar şi 3/4 din terenul în suprafaţă de 507,788 mp, pârâtului fiindu-i atribuit în lot un teren în suprafaţă de 1209,54 mp, astfel că imobilele casă, fânar şi teren în suprafaţă de 507,88 mp, sunt deţinute în indiviziune cu pârâtul.

De asemenea, reclamantul a mai arătat că a făcut mai multe îmbunătăţiri la casă şi fânar, impunându-se a nu fi reţinute la partaj.

Acţiunea a fost legal timbrată.

În drept au fost invocate disp. art. 728 Cod civil.

Prin cererea de precizare depusă la dosar, fila 84 dosar, reclamantul a precizat acţiunea în sensul că obiectul ieşirii din indiviziune îl reprezintă un teren în suprafaţă de 1717,33 mp, o casă de locuit din cărămidă şi un fânar din lemn, construcţii amplasate pe terenul situat în pct. „Acasă”.

În cauză au fost administrate probele cu acte, testimonială şi expertize tehnice, însă din dovezile depuse ulterior la dosar, s-a constatat că toate probele au fost administrate cu lipsă de procedură faţă de pârât, care domiciliază în străinătate, astfel că s-a procedat la reluarea acestora. Astfel, din actele depuse la dosar, pârâtul a făcut dovada că domiciliul acestuia nu este cel indicat de către reclamant şi unde instanţa a efectuat procedura de citare.

Prin întâmpinarea depusă la dosar, pârâtul a arătat că de aproximativ 10 ani are domiciliul stabilit în S.U.A., reclamantul indicând cu rea credinţă un domiciliu pe care pârâtul nu îl mai are de mulţi ani.

În ceea ce priveşte bunurile introduse la partaj de către reclamant, pârâtul a arătat că bunurile asupra cărora se putea solicita partajarea sunt cele care au făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere, dobândite de către părţi în mod egal, respectiv cota de 5/8 din construcţiile casă de locuit şi un fânar şi cota de 1/4 din terenul în suprafaţă de 1717,33 mp, adică suprafaţa de 507,788 mp, întrucât restul cotelor de 3/8 din construcţii şi 3/4 din teren au fost atribuite reclamantului prin partaj.

De asemenea, pârâtul a arătat că nu doreşte să se procedeze la ieşirea din indiviziune, însă dacă reclamantul stăruie în acţiunea de partaj, solicită ca la momentul atribuirii bunurilor, să-i fie atribuită camera în suprafaţă de 14,63 mp pe care a deţinut-o şi anterior, precum şi o porţiune de teren aferentă camerei şi a unei anexe edificată de către pârât care să fie în continuarea suprafeţei de 309 mp, care i-a rămas după vânzarea terenului atribuit în lot.

Pârâtul a mai arătat că a suportat din veniturile sale contravaloarea mai multor îmbunătăţiri şi a predat mai multe sume de bani reclamantului, pentru a salva gospodăria părintească, în momentul unei executări silite.

Din probele administrate ulterior, cu actele de procedură legal întocmite, fiind ataşat şi dosarul cu nr. 45/2003, instanţa reţine următoarele:

Prin Contractul de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat sub nr. 1728/02.04.2002 autoarea T.M. a înstrăinat părţilor din proces un teren pădure în suprafaţă de 1.998,88 mp situat în pct. „Făcăi”, cota de 5/8 din terenul în suprafaţă de 1316,09 mp situat în pct. „La Bontea”, cota de 1/4 din terenul în suprafaţă de 1717,33 mp situat în pct. „Acasă”, cota de 5/8 din casa de locuit şi fânar situate pe terenul din pct. „Acasă”.

Ulterior întocmirii contractului de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere şi decesului autoarei, moştenitorii acesteia s-au judecat în cadrul unei acţiuni de partaj, iar prin sentinţa civilă nr. 3785/11.07.2005 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea, s-a dispus ieşirea din indiviziune a moştenitorilor autoarei, reclamantului fiindu-i  atribuite cota de 3/8 din casa de locuit şi fânar, situate pe terenul din pct. „Acasă” în suprafaţă de 573 mp, 3/4 din terenul în suprafaţă de 507,788 mp situat în pct. „Acasă”, iar pârâtului, prin aceeaşi sentinţă i-a fost atribuit un teren în suprafaţă de 1209,54 mp situat în pct. „Acasă”.

Reclamantul prin cererea de la fila 160 dosar, a solicitat suplimentarea masei partajabile cu două terenuri, respectiv terenul de natură pădure situat în pct. „Făcăi” în suprafaţă de 1.998,88 mp şi un teren arabil situat în pct. „La Bontea”, în suprafaţă de 1.316,09 mp.

În urma probelor administrate în cauză, instanţa a reţinut prin Încheierea de admitere în principiu din data de 18 noiembrie 2011 că bunurile care fac obiectul prezentului partaj sunt cota de 5/8 din casă şi fânar, ( întrucât cota de 3/8 din construcţii a fost atribuită reclamantului prin sentinţa de partaj), cota de 1/4 din terenul în suprafaţă de 1717,33 mp, respectiv suprafaţa de 507,788 mp ( întrucât diferenţa de 3/4 a fost atribuită în lotul reclamantului prin sentinţa de partaj) şi terenul de natură pădure vândut de către autoare reclamantului şi pârâtului prin contractul de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere.

Prin aceeaşi încheiere de admitere în principiu, instanţa a reţinut că în ceea ce priveşte lucrările de îmbunătăţire pe care reclamantul a solicitat a nu fi reţinute la partaj, din probele administrate în cauză a rezultat că acestea nu au fost efectuate în mod exclusiv şi doar cu sume de bani proprii, întrucât pârâtul a făcut dovada că reclamantul a încasat pensia de care pârâtul beneficiază în ţară şi de asemenea s-a implicat din punct de vedere material în executarea acestora.

Instanţa, prin aceeaşi încheiere de admitere în principiu a omis a se pronunţa asupra cererii de suplimentare, în sensul că nu s-a menţionat că cererea formulată de către reclamant urmează a fi admisă în parte, însă prin aceeaşi încheiere a reţinut că face parte din masa succesorală şi terenul solicitat a fi introdus la partaj de către reclamant situat în pct.”Făcăi”, de natură pădure.

Astfel, prin Încheierea de îndreptare a erorii materiale din data de 20 septembrie 2013, instanţa a dispus îndreptarea erorii materiale strecurată în dispozitivul încheierii de admitere în principiu, în sensul că după primul alineat se va introduce un nou alineat cu următorul conţinut:” Admite în parte cererea de suplimentare de la fila 160 dosar”.

În ceea ce priveşte terenul din pct. „La Bontea”, care a făcut de asemenea obiectul contractului de vânzare cumpărare menţionat mai sus, se observă că acesta prin sentinţa civilă nr. 3785/11.07.2005 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea a fost atribuit moştenitoarelor A.M. şi A.G., fiecăruia jumătate din teren, respectiv câte o suprafaţă de 658,09 mp, suprafaţa totală de teren deţinută de către autoare în acest punct fiind de 1316,09 mp, astfel că acest teren nu face obiectul prezentei acţiuni.

Prin Încheierea de admitere în principiu din data de 07 iulie 2003 pronunţată în dosar nr. 45/2003, instanţa a reţinut că, întrucât autoarea a încheiat un contract cu titlu oneros, aceasta putea dispune de bunurile sale în timpul vieţii, astfel că acestea urmează a nu fi reţinute la masa partajabilă.

Reclamantul, prin cererea de îndreptare a erorii materiale formulată în cadrul dosarului cu nr. 45/2003 a solicitat instanţei îndreptarea erorii materiale strecurate în încheierea de admitere în principiu şi în sentinţa civilă, în sensul rectificării erorii strecurată în dispozitiv şi considerente, în sensul corectării Lotului nr. 3 atribuit pârâtului T.G., respectiv atribuirea în lotul acestuia a cotei de ? din terenul în suprafaţă de 1.209,54 mp, teren situat în pct. „Acasă”, în loc de suprafaţa totală de 1.209,54 mp. Reclamantul a arătat că prin contractul de întreţinere autoarea a înstrăinat în favoarea moştenitorilor cota de ? din terenul în suprafaţă de 1.717,33 mp şi prin urmare la decesul autoarei a mai rămas de împărţit doar o cotă de ? din acest teren, aşa cum rezultă şi din expertiza efectuată în cauză, prin care s-a constatat că terenul din acest punct este compus din două suprafeţe, respectiv suprafaţa de 1.209,54 mp şi 507,788 mp. Cererea de îndreptare a erorii materiale a fost respinsă, instanţa reţinând că prin sentinţa civilă pronunţată terenul situat în pct. „Acasă” a fost împărţit între cei doi moştenitori, reclamantul primind cota de 3/4 din terenul în suprafaţă de 507,788 mp, iar pârâtul, suprafaţa de 1.209,54 mp, terenul fiind identificat conform anexei 7 din raportul de expertiză.

Astfel, din Anexa 7 a raportului de expertiză, fila 209 dosar nr. 45/2003, se reţine că terenul atribuit pârâtului T.G., colorat cu culoare albastru este în suprafaţă de 1.209,54 mp şi terenul în suprafaţă de 507,788 mp din care reclamantului T.M. i-a fost atribuită cota de ? este de culoare galben. Analizând comparativ contractul de vânzare cumpărare cu clauză de întreţinere şi anexa menţionată mai sus, se constată că terenul din pct. „Acasă” este compus din două parcele, respectiv teren de natură arabil în suprafaţă de 1.187,32 mp şi curţi construcţii 530,01 mp.

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte terenul din pct. „La Bontea”, analizând în aceeaşi modalitate contractul de vânzare cumpărare, anexa 7 şi titlul de proprietate fila 25 dosar nr. 45/2003, atât ca suprafaţă cât şi ca vecinătăţi ( N- DN 64, E-M.N., S-Canal gardă şi V-B.C.), se observă că terenul care a făcut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, contractului de vânzare cumpărare şi sentinţei civile, este acelaşi, astfel că prin prezenta sentinţă nu se poate dispune partajul asupra aceleaşi suprafeţe de teren care a fost partajată.

În consecinţă, instanţa reţine că din masa partajabilă face parte cota de ? din terenul în suprafaţă de 507,788 mp, având în vedere sentinţa civilă de partaj şi încheierea de îndreptare a erorii materiale.

Prin rapoartele de expertiză specialitate construcţii şi topografie au fost identificate bunurile care fac obiectul partajului, fiind întocmite variante prin care au fost avute în vedere îmbunătăţirile şi variante fără a fi reţinute aceste îmbunătăţiri. Astfel, în ceea ce priveşte în primul rând îmbunătăţirile, instanţa, prin încheierea de admitere în principiu, a reţinut că au fost efectuate îmbunătăţiri asupra bunurilor imobile rămase la decesul autorilor, părţile susţinând fiecare că au contribuit la efectuarea acestora, iar pe de altă parte o parte din îmbunătăţiri reprezintă lucrări de întreţinere necesar a fi efectuate de către cele care foloseşte imobilul, neputându-se stabili cu certitudine care parte din îmbunătăţiri au fost efectuate de către reclamant, strict cu venituri personale şi care dintre acestea au fost efectuate de către reclamant cu sume de bani aparţinând pârâtului, însă aceste îmbunătăţiri au fost efectuate aşa cum s-a constat şi de către expertul constructor prin lucrarea întocmită.

În ceea ce priveşte solicitarea pârâtului de a se proceda la atribuirea unei camere din imobil, se observă că imobilul casă de locuit este compus din două camere, are într-adevăr două intrări, suprafaţa acestuia fiind de 62.01 mp. Astfel, instanţa apreciază că solicitarea pârâtului ar conduce la folosirea de către reclamant doar a unei camere din imobil, deşi aceasta este singura locuinţă pe care o deţine, iar pe de altă parte mai trebuie observat că prin Contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 536 din 11.04.2013, pârâtul a procedat la înstrăinarea unei părţi din terenul atribuit acestuia prin sentinţa de partaj nr. 3785/2005 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea. Astfel, din totalul suprafeţei de 1.209 mp atribuită pârâtului care este amplasată în continuarea suprafeţei de teren care face obiectul prezentului partaj, pârâtul a procedat la înstrăinarea suprafeţei de 309 mp.

Prin urmare, având în vedere cele expuse mai sus, instanţa apreciază că se impune omologarea raportului de expertiză în varianta a IX a, fila 357 dosar, prin care se atribuie reclamantului imobilul casă de locuit în totalitate, cota de ? din terenul în suprafaţă de 504,72 mp şi fânarul acoperit cu ţiglă, iar pârâtului terenul situat în pct. „Făcăi” în suprafaţă de 1.998,88 mp, variantă în care au fost reţinute îmbunătăţirile efectuate.

Instanţa apreciază că pe de o parte această variantă de lotizare este singura posibilă faţă de faptul că imobilul casă de locuit este compus doar din două camere şi având în vedere nevoile locative ale reclamantului (reclamantul nu are o altă locuinţă, iar pârâtul locuieşte efectiv în Statele Unite camera din imobilul succesoral folosindu-l doar în perioada de concediu sau de şedere în ţară), iar pe de altă parte această variantă de lotizare şi atribuire a bunurilor succesorale,  corespunde cel mai mult criteriilor prevăzute de art.673 indice 9 C.pr.civ., potrivit cărora, la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa va ţine seama, după caz, şi de acordul părţilor, mărimea cotei-părţi ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea. Pe de altă parte prin omologarea acestei variante de lotizare se observă că reclamantul primeşte în lot cota de ? din teren, aceasta conducând la formarea întregului cu cota de ? atribuită reclamantului prin sentinţa civilă de partaj din acelaşi teren.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, având în vedere că ambele părţi au suportat cheltuieli privind onorariile de expertiză, în baza disp. art. 276 Cod pr. Civ., urmează a fi compensate cheltuielile de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul T.M., şi pe pârâtul T. G. prin procurator special av. P.O., aşa cum a fost precizată la fila 84 dosar.

Admite în parte cererea de la fila 160 dosar formulată de reclamant.

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune  şi omologhează raportul de expertiză în varianta IX, fila 357 dosar, cu atribuire de loturi, astfel:

Lotul nr. 1 se atribuie reclamantului T.M. şi se compune din: cota de ? din terenul situat în Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea, situat în pct. „Acasă”, în suprafaţă de 504,72 mp, delimitat cu contur roşu în Anexa 1 B, categorie curţi construcţii, în valoare de 10.332,88 lei, cu vecinii: N-V-N.Ş, N-E-T.G., V- Z.E. şi S- DN 67; cota de 5/8 din casă de locuit compusă din 2 camere, 2 holuri, bucătărie, baie şi beci, acoperită cu ţiglă, situat pe terenul din pct. „Acasă” în suprafaţă de 62,01 mp, în valoare de 41.416,87 lei, identificată în Anexa 1 B ca fiind C1 şi dintr-un fânar acoperit cu ţiglă situat pe terenul din pct. „Acasă”, în suprafaţă de 31,55 mp, în valoare de 9.281,25 lei.

Total valoare Lot nr. 1 = 61.031 lei.

Plăteşte sultă Lotului nr. 2 suma de 25.518,30 lei.

Lotul nr. 2 se atribuie pârâtului T.G.şi se compune din teren situat în pct. „Făcăi”, în suprafaţă de 1.998,88 mp, cu vecinii: N- pădure, S-drum, E-B. G., V- B.G., identificat în Anexa 2C, cu contur de culoare roşie, în valoare de 9.994,40 lei.

Primeşte sultă de la Lotul nr. 1 suma de 25.518,30 lei. 

Compensează cheltuielile de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 25 octombrie 2013.

Preşedinte,  Grefier,

C.M. I.C.E.