Partaj bunuri comune

Sentinţă civilă 1381 din 16.02.2011


Dosar  nr.

JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI

....

SENTIN?A CIVIL? NR. 1381

SEDINTA PUBLICA DE LA  16.02.2011

INSTANTA COMPUSA DIN :

PRESEDINTE

GREFIER 

Pe rol solu?ionarea  cauzei civile privind  pe reclamantul ... în contradictoriu cu pârâta ..., având  ca obiect partaj bunuri comune.

La apelul nominal f?cut în ?edint? public? au r?spuns  reclamantul personal ?i asistat de avocat ...cu împuternicire avoca?ial? la dosar fila nr. 48 si pârâta prin mandatar ... cu procur? la dosar.

Procedura legal îndeplinit?.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de sedint?, dup? care,

Mandatarul pârâtei depune la dosar procur? de reprezentare, r?spunsul pârâtei  la  interogatoriul formulat de reclamant , copii certificate de pe actul de identitate al pârâtei si  interogatoriul formulat de pârât? pentru reclamant.

Ap?r?torul reclamantului depune la dosar copie de pe dou? extrase de cont .

Se legitimeaz? reclamantul cu CI seria ...eliberat la data de 21.01.2011, dup? care se administreaz? interogatoriul formulat de pârât?, acesta fiind consemnat, semnat ?i ata?at la dosar.

Se procedeaz? la audierea martorilor prezen?i ..., declara?iile acestora fiind consemnate, semnate ?i ata?ate la dosar.

Nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat instan?a constat? cauza în stare de judecat? ?i acord? cuvântul pe fond.

Ap?r?torul reclamantului solicit? admiterea ac?iunii, partajarea bunurilor  in cote egale, ar?tând c? bunurile au fost dovedite cu  declara?iile martorilor; f?r? cheltuieli de judecat?.

Mandatarul pârâtei  solicit? respingerea ac?iunii ca inadmisibil?; procedura împ?r?elii judiciare  prevede in mod limitativ care sunt cazurile  in care debitele pot fi partajabile. Cele ?apte contracte de credit  sunt încheiate la o data ulterioara separ?rii in fapt a p?r?ilor.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fa, constat? urm?toarele:

Prin cererea înregistrat? pe rolul acestei instan?e la data de 23.03.2010, sub num?rul , reclamantul ... a chemat în judecat? pe pârâtul ... solicitând instan?ei partajarea bunurilor dobândite în timpul c?s?toriei, precum ?i a datoriilor acumulate în timpul c?s?toriei.

În motivarea ac?iunii, reclamantul a ar?tat c? s-a c?s?torit cu pârâta la data de 11.09.2004 iar prin sentin?a civil? num?rul 244 din data de 12.01.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti în dosarul num?rul 15945/4/2009 s-a dispus desfacerea c?s?toriei dintre p?r?i. În ac?iune se mai arat? c? în timpul c?s?toriei cu pârâta  a dobândit urm?toarele bunuri: dou? dulapuri de haine, dou? noptiere, o mas? de calculator, un scaun de birou, un covor, o camer? video Sony, o camer? foto digital?, un televizor, un calculator, o imprimant? ?i urm?toarele credite: un card de credit la ... conform contractului de credit ... din data de 17.05.2007, pentru suma de 6650 lei, un credit la ... conform contract num?rul ...din data de 07.08.2007 pentru suma de 31500 lei, un credit la ... , conform contractului num?rul ...din data de 31.07.2006 având un sold debitor de 917,34 lei, un card de credit la ...conform contractului num?rul ...din data de 05.02.2007, având un sold debitor de 1617,72 lei, un card de credit ...conform contractului de credit num?rul ... din data de 21.08.2006 având un sold debitor de 2160,44 lei, un card de credit ...conform contractului de credit num?rul ...din data de 27.09.2007 având un sold debitor de 432,01 lei, card de credit la ...reprezentând descoperire de salariu pentru suma de 9700 lei.

În cerere, reclamantul a ar?tat, de asemenea, c? bunurile mobile se afl? în posesia pârâtei la domiciliul din Bucure?ti, ..., iar datoriile au fost f?cute pentru cheltuielile gospod?riei, achizi?ionare de bunuri, excursii, mese la restaurant.

Reclamantul  ?i-a întemeiat ac?iunea în drept, pe dispozi?iile art. 112, 673 ind. 1-673 ind. 14 din C.p.civ, art. 30 din C.fam.., iar pentru dovedirea cererii, reclamanta a solicitat încuviin?area ?i administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriu, proba testimonial?.

Cererea a fost timbrat? cu suma de 56 lei ?i timbru judiciar de 5 RON.

La data de 29.01.2010 reclamanta a precizat ac?iunea, în sensul c? solicit? partajarea imobilului în cot? de 50% fiecare.

Pârâta a depus la dosar întâmpinare la dosar prin care a invocat inadmisibilitatea cererii de partaj în ceea ce prive?te creditele bancare ?i respingerea ac?iunii pe fond ca neîntemeiat?.

În motivare, pârâta a ar?tat c? datoriile se împart doar în cazul mo?tenirii, c? cele 7 contracte de credit au fost încheiate personal de c?tre reclamant f?r? ca ea s? aib? cuno?tin de ele, mai ales c? 6 dintre ele sunt  carduri de credit ce pot fi folosite personal de de?in?tor, c? din contractele de credit depuse la dosar nici unul nu este semnat de pârât?, c? în sentin?a civil? num?rul 244 din data de 12.01.2010 se arat? c? rela?iile dintre so?i s-au deteriorat la scurt timp dup? încheierea c?s?toriei.  Pârâta a mai ar?tat c? a lucrat în str?in?tate în perioada 2005-2007, a avut o problem? medical? din pricina c?reia a stat în concediu medical în perioada 29.11.2005-30.04.2006, pl?tit cu 75 %, a avut salariu suficient de mare, încât banca s? îi acorde 3 credite dintre care dou? împreun? cu reclamantul, astfel c? motivarea reclamantului cum c? ea avea venituri mici este neîntemeiat?.

Pârâta a ar?tat, de asemenea, c? interven?ia in stan?ei în raporturile contractuale de credit f?r? consultarea creditorului este inadmisibil?, iar, în ceea ce prive?te bunurile mobile men?ionate, acestea apar?in p?rin?ilor care au permis so?ilor s? locuiasc? în apartamentul proprietatea lor.

În drept, pârâta a invocat prevederile art. 115 din C. p.civ, iar pentru dovedirea celor expuse a solicitat încuviin?area probei cu înscrisuri, interogatoriu ?i martori.

În cauz? a fost administrat? proba cu înscrisuri, copia contractului de credit ... din data de 17.05.2007 încheiat cu ..., grafic de rambursare de la ...; adres? de la ..., copia contractul de credit ...din data de 05.02.2007 încheiat cu ..., adres? de la ..., adeverin?e de la ..., adeverin de la ..., copia certificatului de c?s?torie, acte medicale ale pârâtei, grafic de rambursare ..., copia contractului de munc? al pârâtei, copia contractului de credit num?rul ...încheiat cu  ...; copii facturi fiscale, copie contract de credit num?rul ...din data de 07.08.2007 încheiat cu ..., copie contract de credit num?rul ... din data de 21.06.2006 încheiat cu ..., copie contract de num?rul ...din data de 27.09.2007, încheiat cu ..., copie deschidere cont curent la ..., interogatoriile p?r?ilor, proba testimonial? în cadrul c?reia au fost audia?i martorii ....

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:

P?r?ile s-au c?s?torit la data  de 11.09.2004 ?i au divor?at prin sentin?a civil? num?rul 244 din data de 12.01.2010 pronun?at? de Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti.

Reclamantul a solicitat partajarea urm?toarelor bunuri dobândite în timpul c?s?toriei: dou? dulapuri de haine, dou? noptiere, o mas? de calculator, un scaun de birou, un covor, o camer? video Sony, o camer? foto digital?, un televizor, un calculator, o imprimant? ?i urm?toarele credite: un card de credit la ... conform contractului de credit 98 din data de 17.05.2007, pentru suma de 6650 lei, un credit la ... conform contract num?rul ...din data de 07.08.2007 pentru suma de 31500 lei, un credit la ... , conform contractului num?rul ...din data de 31.07.2006 având un sold debitor de 917,34 lei, un card de credit la ...conform contractului num?rul ...din data de 05.02.2007, având un sold debitor de 1617,72 lei, un card de credit ...conform contractului de credit num?rul ... din data de 21.08.2006 având un sold debitor de 2160,44 lei, un card de credit ...conform contractului de credit num?rul ...din data de 27.09.2007 având un sold debitor de 432,01 lei, card de credit la ...reprezentând descoperire de salariu pentru suma de 9700 lei.

Din probele administrate în cauz?  instan?a re?ine c? reclamantul nu a dovedit existen?a bunurilor mobile ca fiind bunuri dobândite în timpul c?s?toriei, sarcina probei revenindu-i acestuia conform art. 1169 din C. civ.

Astfel, martora audiat? ... a ar?tat c? bunurile existente în apartamentul de pe ... erau acelea?i bunuri ca ?i celelalte din vechiul apartament în care au locuit p?r?ile, martora fiind coleg? de facultate cu pârâta ?i pân? în 2002 a locuit cu aceasta. Instan?a constat? c? martorii ...  a ar?tat c? doar a constat existen?a unor bunuri electrocasnice, dar nu a putut preciza dac? acestea au fost ?i în apartamentul în care au locuit so?ii înainte, apartament ce apar?ine p?rin?ilor pârâtei, iar martorul ... a ar?tat c? a constat unele lucruri noi în apartamentul din ..., îns? nu a putut preciza care sunt aceste lucruri ?i cu ce bani au fost acestea cump?rate. De aceea, instan?a constat? c? reclamantul nu a f?cut dovada c? bunurile pe care le-a indicat în cerere sunt dobândite de so?i prin contribu?ie comun?, mai ales c? el nu vorbe?te de ma?ina de sp?lat, aerul condi?ionat, mobila de buc?t?rie de care aminte?te martora ... ?i despre care afirm? c? de la so?i ?tie c? ?i le-au cump?rat. În ceea ce prive?te camera video Sony ?i aparatul foto digital, instan?a re?ine c? reclamantul nu a depus nici o factur? fiscal? sau un certificat de garan?ie, fiind normal ca pentru aceste bunuri s? se p?streze actele, iar martorul ...l nu a putut preciza cu ce bani au fost luate aceste bunuri, astfel c? nu se poate aplica prezum?ia c? au fost cump?rate de so?i împreun? din moment ce nu exist? dovedit un alt fapt pe care s? se întemeieze prezum?ia de comunitate.

În ceea ce prive?te creditele solicitate de reclamant, instan?a constat? c? toate creditele sunt semnate doar de reclamant, unele dintre ele reprezint? carduri de credit, iar din probele administrate în cauz? nu reiese c? banii au fost folosi?i de c?tre so?i împreun?, în condi?iile în care martora ...a ar?tat c? din 2004 pân? în 2007 p?r?ile au stat împreun? adunate doar câteva luni, acestea se certau mai tot timpul ?i st?teau separa?i. Instan?a constat? c? declara?ia martorei ... nu se coroboreaz? cu cele sus?inute de reclamant în cerere, având în vedere faptul c? aceasta a declarat c? ultimul credit contractat de reclamant a fost pentru achitarea celorlalte, în schimb, reclamantul solicit? partajarea tuturor creditelor, toate având sold debitor. De aceea, instan?a va înl?tura declara?ia martorei fa de faptul c? nu se coroboreaz? cu celelalte mijloace de prob? administrate în cauz?.

Nici martorul ... nu a putut preciza creditele contractate de p?r?i ?i destina?ia lor, astfel c? nici declara?ia sa nu este concludent? pentru destina?ia creditelor contractate de reclamant.

Fa de situa?ia de fapt descris? mai sus, instan?a constat? c? cererea reclamantei nu este întemeiat?, având în vedere faptul c? nu s-a f?cut dovada bunurilor ?i a datoriilor comune.

Având în vedere cele spuse mai sus, instan?a va respinge cererea ca neîntemeiat?.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge cererea formulat? de reclamantul ... domiciliat in Bucure?ti, str. ... impotriva pârâtei ... domiciliat? în  Bucuresti ...si cu  domiciliul ales în Bucure?ti, ...., ca neîntemeiat?.

Ia act c? pârâta nu a solicitat cheltuieli de judecat?

Cu  recurs în 15 zile de la comunicare,

Pronun?at? în ?edin public? azi, 16.02.2011

PRE?EDINTE, GREFIER,

Domenii speta