Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

Sentinţă civilă 67 din 03.03.2016


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  Dosar nr.(…)

ÎNTORSURA BUZĂULUI

SENTINŢA CIVILĂ NR.67

Şedinţa publică de la 3 martie 2016

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE :  (…)

GREFIER : (…)

Pentru astăzi fiind amânată pronunţarea în cauza - minori şi familie - privind pe reclamanta (...) şi pe pârâtul (...), având ca obiect „partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial” - dosar disjuns din dosarul nr. (…).

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, nu au răspuns părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Dezbaterea fondului cauzei a fost consemnată în încheierea de şedinţă din 11.02.2016, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 18.02.2016, după care pentru data de 25.02.2016, iar urmare a deliberării a hotărât următoarele:

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 21.01.2014 sub dosar nr. (…) reclamanta (...) în contradictoriu cu pârâtul (...) a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună desfacerea căsătoriei încheiate la 21 mai 1983, înregistrată la Oficiul Stării Civile al Primăriei Comunei Barcani sub nr. (…)/21.05.1983, din culpa exclusivă a pârâtului; păstrarea de către reclamantă a numelui dobândit ca urmare a încheierii căsătoriei; să constate că urmare a încheierii căsătoriei dintre părţi la data de 21.05. 1983 în timpul căsătoriei a agonisit şi a contribuit în comun la renovarea şi amenajarea imobilului în care a locuit, situat in (…), judeţul  Covasna prin edificarea unei bucătării şi a unei băi şi edificarea unei noi construcţii compusă din parter şi etaj, cu mai multe încăperi, în suprafaţa de 170 mp, la aceeaşi adresă; să dispună sistarea indiviziunii asupra bunurilor comune enumerate mai sus, bunuri dobândite de reclamantă şi pârât în timpul căsătoriei, potrivit cotei efective de contribuţie a reclamantei la dobândirea bunurilor comune de 80%.; partajarea bunurilor de mai sus ca fiind bunuri comune obţinute în timpul căsătoriei, în natură, prin atribuirea către reclamantă, potrivit cotei efective, ce reprezintă aportul adus la dobândirea bunurilor comune, în proporţie de 80%; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii se arată că din căsătorie au rezultat trei copii, în prezent majori, iar pe parcursul derulării căsniciei, reclamanta a fost cea care  s-a  preocupat de familie, căutând să asigur un trai decent pentru soţ şi copii, combinat cu existenta unei armonii şi sentimente de afecţiune,  pârâtul  dovedindu-se  a fi lipsit de simţ de răspundere faţă  de familie si societate. Starea de tensiune era amplificată de starea de nervozitate permanentă pe care o manifesta pârâtul, pe fondul consumului de alcool,  instaurând  în viaţa de familie o atmosferă apăsătoare, încordată, de tensiune psihică permanentă, prin provocarea de certuri şi scandal în mod sistematic, însoţită  de violente fizice si psihice.

Pârâtul nu a avut loc de muncă niciodată pe parcursul căsniciei, aceasta fiind singura care aducea venituri în casă, singura care suporta cheltuielile casei, iar în anul 2005 pentru a aduce venituri în familie, a fost nevoită să plece la muncă în Italia, toţi banii câştigaţi investindu-i în casă şi pentru întreţinerea familiei.

Separarea în fapt a soţilor s-a realizat de Paşti, în 2010, când, pârâtul a provocat un scandal, care a determinat-o să plece de la domiciliul conjugal, continuându-şi serviciul în străinătate şi  de atunci nu s-a mai reluat legătura dintre soţi.

În timpul căsătoriei părţile au agonisit şi au contribuit în comun la renovarea şi amenajarea imobilului în care au locuit, situat în (…), jud. Covasna prin edificarea unei bucătarii şi edificarea unei noi construcţii - casă de locuit, compusă din parter şi etaj, cu mai multe încăperi, la aceeaşi adresă.

În anul 1983 când părţile s-au căsătorit, au locuit în casa bătrâneasca construită de părinţii pârâtului, pe care au renovat-o edificând o bucătărie şi o baie, iar ulterior, din anul 2007 a edificat o casă de locuit din temelie de 170 mp, parter si etaj, având un living, două camere,  o baie la parter, iar la etaj trei camere, terasă şi baie, fiind  finalizată în 2010 şi realizată exclusiv din banii câştigaţi în Italia, respectiv 1000-1500 euro, uneori şi 2000 de euro/lunar, pe timp de vara, aceasta suportând toate cheltuielile legate de construcţie si cheltuielile de întreţinere constând în utilităţi si cele ocazionate de plata taxelor si impozitelor.

De asemenea s-a arătat că a avut pe parcursul căsătoriei,  activităţi aducătoare de venit, respectiv efectua comerţ ambulant, posedând permis de conducere, efectua deplasări în scopul vânzării de produse agricole şi realizarea veniturilor în familie, până  în 2005 când a plecat la muncă în străinătate şi în consecinţă solicită partajarea bunurilor de mai sus ca fiind bunuri comune obţinute în timpul căsătoriei, în natură, prin atribuirea către aceasta potrivit cotei efective, ce reprezintă aportul adus la dobândirea bunurilor comune, în proporţie de 80%.

Modul concret de folosinţă al imobilului, structura casei de locuit care permite divizarea şi crearea a două gospodării individuale justifică solicitarea de atribuire a imobilului în natură prin formarea de loturi potrivit cotelor ideale de proprietate, imobilul fiind comod partajabil în natură, iar fiecare copărtaş este îndreptăţit să ceară partea sa din imobil în natură.

Cererea a fost motivată în drept invocându-se dispoziţiile art. 914 şi următoarele, art. 979 Cod procedură civilă, art. 373 lit. b, art. 379 şi următoarele Cod civil şi a fost legal timbrară cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1360 lei (f.14-15).

 S-au anexat cererii şi pe parcursul judecăţii s-au depus următoarele înscrisuri: autorizaţie  şi certificat de atestare fiscală (f.9), adeverinţa nr. 26/06.01.2014 (f.10), înscrisuri în limba italiană  şi traduse în limba română (f.11-12, 17-18, 22), procură specială (f. 16), certificat de înregistrare (f.19), bunuri fiscale, chitanţe şi facturi privind achiziţionarea materialelor de construcţii (f. 53-59).

Prin încheierea de şedinţă din 03.06.2014 din dosarul civil nr. (…) instanţa a dispus disjungerea cererii de partaj bunuri comune de cererea de divorţ care se afla în stare de judecată, sens în care s-a format prezentul dosar .

Prin încheierea de şedinţă din Camera de consiliu din data de 16.07.2014 (f.33) s-a admis cererea de ajutor public judiciar formulată de pârâtul (...) şi s-a dispus desemnarea  unui apărător din oficiu, respectiv avocat (...) (f.44).

La  termenul de judecată din 09.12.2014 pârâtul prin apărător a depus întâmpinare (f.47) solicitând admiterea în parte a acţiunii, în sensul că la partajarea imobilului dobândit în timpul căsătoriei  instanţa să constate că părţile au avut o contribuţie egală, fiecare de 50%  la efectuarea investiţiei şi că este de acord cu probele solicitate de reclamantă.

La termenul de judecată din 27.01.2015 în baza art.258 Cod procedură civilă instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisurile depuse la dosar, proba cu interogatoriul pârâtului ,  proba testimonială cu martorii (...) şi (...)  şi proba cu expertiză în specialitatea construcţii şi evaluare bunuri imobile, iar pentru pârât proba cu înscrisurile depuse la dosar şi  proba cu interogatoriul reclamantei.

La termenul de judecată din 10.03.2015 s-a depus răspunsul la interogatoriu al reclamantei (f.85-86) şi s-a procedat la audierea martorilor (...) şi (...), ale căror depoziţii s-au consemnat la filele 88-89 din dosar.

La data de 08.06.2015 s-a depus de către expert (...) raportul de expertiză tehnică judiciară (f.102-133), iar la termenul de judecată din 09.06.2015 reclamanta a depus o modificare de acţiune (f.134) prin are a solicitat  instanţei să constate că în timpul căsătoriei părţile au contribuit şi la edificarea următoarelor construcţii - anexă, un garaj nou din beton, o magazie din lemn, respectiv edificarea unui gard nou cu temelie din beton şi  în consecinţă solicită partajarea bunurilor de mai sus ca fiind bunuri comune obţinute în timpul căsătoriei, în natură prin atribuirea către reclamantă a garajului potrivit cotei efective , ce reprezintă aportul adus la dobândirea bunurilor comune, în proporţie de 80%, menţionând că gardul ce împrejmuieşte construcţia face parte  integrantă din imobil.

La termenul de judecată din 29.09.2015 instanţa a încuviinţat completarea raportului de expertiză în sensul de a se evalua şi construcţiile anexă menţionate în modificarea de acţiune, completare de expertiză care s-a depus la data de  10.12.2015, aflată la filele 165-167 din dosar şi  de asemenea s-a acvirat dosarul civil nr. (...). 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile s-au căsătorit în data de 21.05.1983, căsătorie care s-a desfăcut prin acordul comun al acestora  prin sentinţa civilă nr.107/10.06.2014 pronunţată de Judecătoria Întorsura Buzăului în  dosar nr.(...) (f.49 din dosarul disjuns), iar din căsătorie  au 3 rezultat copii,  dar care în prezent sunt majori.

După căsătorie părţile au locuit în imobilul situat în (…), judeţul Covasna până în 2010 când reclamanta a fost nevoită să părăsească domiciliul conjugal, iar din materialul probator administrat în cauză a rezultat că  la adresa mai sus menţionată există o parte rămasă din construcţia veche (în rest demolată), care potrivit susţinerilor părţilor aparţine părinţilor pârâtului, respectiv o bucătărie, o nişă de gătit  şi o baie, corp de clădire în care părţile în timpul căsătoriei au  efectuat anumite lucrări de amenajări  şi modernizări  ce au constat în montat tâmplărie nouă (ferestre PVC cu geam termopan) uşa de acces nouă, pardoseli gresie, placaj de faianţă la pereţi, instalaţii sanitare şi instalaţii termice, evaluate de expert la suma de 5000 lei  şi de asemenea  o construcţie nouă, alipită de corpul vechi  rămas, casă de locuit cu regim de înălţime parter şi etaj, construită în anul 2007 , fără forme legale şi construcţii anexă  constând în garaj  nou din beton, o magazie din lemn şi un gard nou cu temelie de beton.

Conform raportului de expertiză efectuat de (...) (f.102-133) şi completarea la raport (f.102-133, 165-167) construcţia nouă este alipită  de partea rămasă din casa veche , la parter neavând perete propriu  pe latura adiacentă casei vechi în suprafaţa utilă totală de 116,95 mp. şi  are în componenţă la parter un vestibul în suprafaţă de 7,12 mp cu pardoseala gresie, un living cu suprafaţa de 25,02 mp,. cu pardoseala din gresie, aici fiind amplasată şi scara de acces la etaj , o cameră  cu acces din vestibul cu suprafaţa de 11,61mp., cu pardoseala din parchet laminat, o cameră de acces din living cu suprafaţa 10,07 mp. cu pardoseala din parchet laminat, o baie cu acces din living cu suprafaţa de 4,21 mp., cu pardoseala din gresie şi placaje din faianţă la pereţi, iar componenţa etajului este următoarea: un hol cu suprafaţa de 24,84 mp. cu pardoseala gresie, o cameră cu suprafaţa de 9,26 mp. cu pardoseala din parchet laminat, o garderobă cu suprafaţa de 1,19 mp. cu pardoseala din parchet laminat, o cameră cu suprafaţa de 12,43 mp. nepardosită, o cameră cu suprafaţa de 8,57 mp. cu pardoseala din parchet laminat, o baie cu suprafaţa de 2,63 mp. cu pardoseala din gresie .

 S-a mai constatat că imobilul are  fundaţia din beton, pereţi portanţi din cărămidă, acoperiş şarpantă din lemn cu învelitoare din plăci de şindrilă bituminoasă, cu finisaje superioare, tâmplărie PVC cu geam termopan uşi interioare din lemn, placaje din faianţă la băi, parchet laminat şi gresie, tencuieli exterioare decorative, tencuieli interioare drişcuite, zugrăveli lavabile, instalaţii de apă cu hidrofor , instalaţii sanitare interioare, instalaţii termice cu centrală termică proprie pe lemne, boiler pentru prepararea apei calde şi instalaţii electrice de iluminat şi a fost evaluat la suma de 161.000 lei.

Prin completarea la raportul de expertiză (f.165-167) construcţiile anexe au fost identificate şi evaluate astfel: garajul  din beton în suprafaţă de 77 mp. la suma de 27.100 lei, magazia din lemn în suprafaţă de 75 mp. la suma de 12.300 lei şi gardul nou  având o lungime măsurată de 17,30 mp. format din soclu de beton,  stâlpi de beton şi panouri din lemn – evaluat la suma de 1500 lei.

În consecinţă,  instanţa constată că părţile au dobândit în timpul căsătoriei următoarele bunuri comune  în valoare totală de 206.900 lei :

-imobilul  situat în (…), judeţul Covasna în suprafaţă  utilă de 116,95 mp. dispus pe parter şi etaj compus din 5 camere şi 1 living, 2 băi, hol, garderobă  şi vestibul evaluat la suma de 161.000 lei.

-Investiţiile efectuate la  imobilul – casa  veche –evaluate la suma de 5.000 lei.

-Construcţii anexă: garaj din beton, magazie din lemn şi gard evaluate la suma de 40.900 lei.

În ceea ce priveşte contribuţia părţilor la dobândirea bunurilor comune instanţa constată că reclamanta  a solicitat să se constate că părţile au o  cotă de contribuţie diferenţiată, respectiv  de 80% reclamanta  şi 20% pârâtul, iar acesta din urmă prin întâmpinare a susţinut  că părţile au o contribuţie egală de 50% la dobândirea bunurilor comune.

Reclamanta a susţinut că are o contribuţie de 80% la dobândirea bunurilor comune justificat de următoarele împrejurări: respectiv a desfăşurat activităţi comerciale, respectiv comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe conform autorizaţiei nr. (…) din 01.09.2004 (f.9), din 16.04.2007 lucrează în Italia, ca menajeră, conform contractului de muncă de la fila 17, iar  pârâtul nu a lucrat niciodată, astfel cum a rezultat din înscrisurile depuse la dosar şi din depoziţiile martorilor audiaţi în cauză. 

Conform răspunsurilor  la interogatoriu (f.85-86)  reclamanta a lucrat în Italia din 2005 fără contract de muncă, obţinând venituri de aproximativ 800-1200 Euro lunar, creştea animale  şi lucra terenurile agricole de 70 ari arabil şi 40 ari fâneaţă.

Din depoziţiile martorilor (...) şi (...) (f.88-89) a rezultat că toate investiţiile la construcţia veche şi edificarea construcţiei noi şi a construcţiilor anexă s-a realizat cu banii obţinuţi de reclamantă în Italia, aproximativ 1500 -2000 Euro lunar, din care aproximativ 1000-1200 Euro obţinea când lucra cu contract de muncă , iar după program aceasta mai lucra cu ora , precum şi în zilele libere, rotunjindu-şi veniturile cu aproximativ 800 Euro, iar cu privire la pârât aceştia au arătat că nu a fost niciodată angajat, dar că desfăşura muncă în gospodărie. 

Potrivit practicii instanţei supreme la încetarea stării de comunitate, împărţeala se realizează prin unicitate de cote stabilite pentru fiecare codevălmaş în raport cu contribuţia reală la dobândirea bunurilor luate în ansamblu, iar nu prin pluralitate de cote, respectiv prin diferenţierea cotelor în raport cu anumite categorii de bunuri.

În acest sens la aprecierea cotelor de contribuţie la dobândirea tuturor bunurilor comune, instanţa reţine  pe de o parte că reclamanta a avut venituri constante, că la dobândirea bunurilor comune  imobile a contribuit cu bani proveniţi din desfăşurarea de activităţi comerciale până în anul 2005 când a plecat în Italia, unde din 2005 până în 2007 a lucrat fără contract de muncă, iar din anul 2007 până în prezent aceasta are contract de muncă, având funcţia de menajeră,  iar pe de altă parte că pârâtul nu a fost niciodată angajat, acesta desfăşurând activităţi în gospodărie, respectiv lucra pământul.

La termenul de judecat din 11.02.2016 reclamanta a solicitat să se aibă în vedere cotele de contribuţie avute în vedere de expert atunci când face propunerea de partajare în natură, respectiv 77%  aceasta şi 23% pârâtul.

În consecinţă,  constată că la dobândirea bunurilor comune  reclamanta  (…)  a avut o cotă de contribuţie de 77%, iar pârâtul  (...)  a avut o cota de contribuţie de 23%.

Potrivit dispoziţiilor art.987 Cod procedură civilă la formarea şi atribuirea loturilor instanţa va ţine seama, după caz şi de acordul părţilor, mărimea cotei părţi ce se cuvine fiecăruia din masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari înainte de a se cere împărţeala au făcut construcţii sau îmbunătăţiri cu acordul celorlalţi coproprietari sau alte asemenea.

În speţa dedusă judecăţii instanţa la stabilirea loturilor va avea în vedere contribuţia diferenţiată a părţilor la dobândirea bunurilor comune, faptul că pârâtul locuieşte în imobilul comun, împrejurarea că imobilele  bunuri  comune constă în amenajarea şi modernizarea unei părţi  din  casa veche  proprietatea pârâtului,  în construcţia nouă şi construcţii anexe,  precum şi propunerea de partajare propusă de expert conform raportului de expertiză şi a completării la raport.

Instanţa mai reţine că în ceea ce priveşte construcţiile anexe – gardul din beton, magazia de lemn şi garajul din beton,  reclamanta  în concluziile pe fond şi –a manifestat opţiunea de  a i se atribui gardul din beton în totalitate, însă având în vedere că acesta îngrădeşte proprietatea indiviză a celor două părţi, nu poate atribui în totalitate doar unuia dintre codevălmaşi şi prin urmare va avea în vedere şi cu privire la acest bun comun,  cotele de contribuţie diferenţiate, astfel că va respinge aceasta solicitare.

De asemenea instanţa va avea în vedere că  în ceea ce priveşte celelalte două construcţii anexă garajul şi magazia, dat fiind caracterul de sine stătător al acestora şi opţiunea reclamantei de a i se atribui garajul din beton, instanţa va atribui  reclamantei garajul din beton evaluat la suma de 27.100 lei, iar pârâtului îi va atribui magazia din lemn evaluată la suma de 12.300 lei.

În atare situaţie, având în vedere că din valoarea construcţiilor anexe cuantificată de expert la suma de 40.900 lei, potrivit  cotei de contribuţie de 23 % pârâtului  îi revin bunuri în valoare de 9407 lei, iar acesta primeşte bunuri în valoare de 12645 lei (12.300 lei magazia din lemn şi  cota de contribuţia din gard, respectiv 23% din 1500 lei cât a fost evaluat gardul – 345 lei), instanţa va avea în vedere stabilirea în sarcina pârâtului a unei sulte egalizatoare.

 Cu privire la modul de partajare în natură al imobilelor casă de locuit, instanţa va avea în vedere concluziile expertului, care în anexa 4  indică o propunere de partajare (cu care reclamanta a fost de acord), care respectă aproximativ cotele solicitate, rezultând 2 apartamente, cel al reclamantei cu suprafaţa utilă de 88,921 mp. (cota de 77%) şi cel al pârâtului având o suprafaţă de 27,08 mp. (23%)  cu menţiunea că acesta din urmă va folosi apartamentul împreună cu bucătăria şi baia amplasată în corpul vechi.

Astfel apartamentul reclamantei se va compune la parter dintr-un hol rezultat din despărţirea  actualului living care înglobează şi scara de acces la etaj, camera de 10,07 mp. care se va transforma în bucătărie, baie, precum şi etajul în întregime (cu hol, trei camere şi a doua baie) , iar pârâtului îi va reveni vestibulul, camera de 11,61 mp. şi o cameră nouă rezultată din despărţirea actualului living  şi prin urmare acesta împreună cu bucătăria şi baia din corpul vechi va avea un apartament funcţional cu 2 camere şi dependinţe, expertul menţionând că într-o asemenea situaţie totuşi părţile vor trebuie să efectueze o serie de lucrări vizând încălzirea şi a preparării apei calde, etc.

 În consecinţă, dispune sistarea stării de devălmăşie a părţilor asupra bunurilor comune prin formarea de două loturi,  în următoarea modalitate:

 Lotul I în valoare de 159.313  lei format din următoarele bunuri se va atribui reclamantei (…): imobil în suprafaţă de 88,91 mp. compus din hol în suprafaţă de 15,71 mp,  scară de acces la etaj, camera de 10,07 mp. ce va fi transformată în bucătărie, baie de 4,21 mp. şi etajul în întregime compus din hol, trei camere şi a doua baie;  garajul în valoare de 27.100 lei  şi cota de 77 % din gardul de beton.

Lotul II în valoare de 47587 lei format din următoarele bunuri se va atribui pârâtului (...): imobil  în suprafaţă de 27,08 mp. compus din vestibul în suprafaţă de 7,12 mp. camera de 11,61 mp. şi o camera rezultată din despărţirea livingului în suprafaţă de 8,35 mp., bucătărie, nişă de gătit şi  baia din corpul vechi, magazia din lemn în valoare de 12.300 lei şi cota de 23% din gardul de  beton. 

Ţinând seama  că lotul atribuit pârâtului este în valoare de 50825 lei, având în vedere că valoarea masei de împărţit este de 206.900 lei, iar conform contribuţiei acestuia de 23%, i-ar  reveni bunuri în valoare de 47587 lei, în vederea  egalizării  loturilor,  potrivit art. 983 alin.2 Cod procedură civilă obligă pârâtul (...) să plătească reclamantei (…),  suma de 3238 lei cu titlu de sultă.

Stabilind cote de contribuţie diferenţiate la dobândirea bunurilor comune, împrejurare care se reflectă şi în modul de suportare a cheltuielilor de judecată, având în  vedere că reclamanta a fost cea care a suportat în totalitate onorariul expertului în cuantum de 2060 lei, instanţa constată că pârâtul trebuie să plătească reclamantei suma de 473,8 lei  reprezentând 23% din costul expertizei.

Cât priveşte taxa judiciară de timbru instanţa constatând  că reclamanta a fost obligată să plătească o taxă judiciară de timbru în cuantum de 1260 lei, instanţa reţine că pârâtul trebuie să plătească o taxă judiciară de timbru de 289,8 lei, iar referitor la onorariul de avocat în cuantum de 2000 lei,  instanţa constată că pârâtul trebuie să plătească onorariu de avocat  în cuantum de 460 lei.

În consecinţă, în baza art. 453 alin.2 Cod procedură civilă instanţa obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 1223,6 lei cu titlu de cheltuieli de judecată compusă din suma de 289,8 lei  reprezentând taxa judiciară de timbru, suma de 473,8 lei  reprezentând onorariu expert şi suma de  460 lei reprezentând onorariu de avocat.

 Onorariul av. (…) în cuantum de 500 lei se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei, conform Protocolului încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite în parte cererea formulată şi ulterior precizată de reclamanta (…) CNP (…), domiciliată în (…)  şi cu domiciliul ales la Cabinet Avocat (…) cu sediul în (…), judeţul Covasna  în contradictoriu cu pârâtul (...), CNP (…), domiciliat în (…)şi în consecinţă:

Constată că în timpul căsătoriei părţile au dobândit în timpul căsătoriei următoarele bunuri comune  în valoare totală de 206.900 lei :

-imobilul  situat în (…), judeţul Covasna în suprafaţă  utilă de 116,95 mp. dispus pe parter şi etaj compus din 5 camere şi 1 living, 2 băi, hol, garderobă  şi vestibul evaluat la suma de 161.000 lei.

-Investiţiile efectuate la  imobilul – casa  veche –evaluate la suma de 5.000 lei.

-Construcţii anexă: garaj din beton, magazie din lemn şi gard evaluate la suma de 40.900 lei.

Constată că la dobândirea bunurilor comune  reclamanta  (...)  a avut o cotă de contribuţie de 77%, iar pârâtul  (...)  a avut o cota de contribuţie de 23%.

Dispune sistarea stării de devălmăşie a părţilor asupra bunurilor comune prin formarea de două loturi,  în următoarea modalitate:

 Lotul I în valoare de 159.313 lei format din următoarele bunuri se va atribui reclamantei (...): imobil în suprafaţă de 88,91 mp. compus din hol în suprafaţă de 15,71 mp,  scară de acces la etaj, camera de 10,07 mp. ce va fi transformată în bucătărie, baie de 4,21 mp. şi etajul în întregime compus din hol, trei camere şi a doua baie;  garajul în valoare de 27.100 lei  şi cota de 77 % din gardul de beton.

Lotul II în valoare de 47587 lei format din următoarele bunuri se va atribui pârâtului (...): imobil  în suprafaţă de 27,08 mp. compus din vestibul în suprafaţă de 7,12 mp. camera de 11,61 mp. şi o camera rezultată din despărţirea livingului în suprafaţă de 8,35 mp., bucătărie, nişă de gătit şi  baia din corpul vechi, magazia din lemn în valoare de 12.300 lei şi cota de 23% din gardul de  beton. 

În vederea egalizării loturilor obligă pârâtul să plătească reclamantei  suma de 3238 lei cu titlu de sultă.

Respinge restul pretenţiilor.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 1223,6 lei cu titlu de cheltuieli de judecată compusă din suma de 289,8 lei  reprezentând taxa judiciară de timbru, suma de 473,8 lei  reprezentând onorariu expert şi suma de  460 lei reprezentând onorariu de avocat.

 Onorariul av. (…) în cuantum de 500 lei se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei, conform Protocolului încheiat între UNBR şi Ministerul Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, iar cererea de apel se va depune la Judecătoria Întorsura Buzăului.

Pronunţată în şedinţa publică din 03.03.2016.

PREŞEDINTE GREFIER

(…) (…)

Red. Jud. (…)

Tehnored. gr. (…)

12.04.2016

Domenii speta