Recurs comercial. suspendarea judecării cauzei în temeiul art.36 din legea 85/2006. -art. 36 din Legea 85/2006.

Decizie 198 din 22.02.2010


SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.

Materie : RECURS COMERCIAL. SUSPENDAREA JUDECĂRII CAUZEI ÎN TEMEIUL ART.36 DIN LEGEA 85/2006.

- art. 36 din Legea 85/2006.

Potrivit art.36 din Legea nr.85/2006, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

Din interpretarea acestui text de lege rezultă că efectul suspendării de drept prevăzut de art. 36 din Legea n.85/2006 nu se aplică în privinţa acţiunilor care au alt obiect decât realizarea creanţelor creditorilor.

Cum obiectul acţiunii a cărei suspendare s-a dispus este pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare a unui autoturism, radierea  acestui autoturism de pe BCR LEASING IFN SA şi înmatricularea pe numele reclamantului, se constată că nu sunt incidente în speţă prevederile art.36 din Legea nr.85/2006.

Prin Încheierea din 26 noiembrie 2009, Tribunalul Bihor a suspendat judecarea cauzei ce face obiectul dosarului nr.6584/111/2009, până la soluţionarea cauzei de faliment, în baza art. 36 din Legea nr.85/2006, faţă de împrejurarea că prin Sentinţa nr. 1746/F/02.10.2009 s-a dispus deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă şi trecerea direct în faliment a pârâtei SC A.D. SRL.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs reclamantul V.N., solicitând casarea încheierii, cu motivarea că faţă de obiectul dosarului, care nu este acţiune în realizarea unor creanţe asupra debitoarei, în speţă nu sunt incidente prevederile art.36 din Legea nr.85/2006.

Verificând încheierea recurată prin prisma motivului de recurs invocat, conform art.304 raportat la art.304 ind.1 şi art.306 Cod Procedură Civilă, pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, s-a constatat că aceasta este netemeinică şi nelegală.

Potrivit art.36 din Legea nr.85/2006 de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale.

  Din interpretarea acestui text de lege rezultă că efectul suspendării de drept prevăzut de art. 36 din Legea n.85/2006 nu se aplică în privinţa acţiunilor care au alt obiect decât realizarea creanţelor creditorilor.

Cum în speţă obiectul acţiunii a cărei suspendare s-a dispus este pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare a unui autoturism, radierea acestui autoturism de pe BCR LEASING IFN SA şi înmatricularea pe numele său, instanţa a apreciat că în speţă nu sunt incidente prevederile art.36 din Legea nr.85/2006.

În consecinţă, în baza art. 312 raportat la art. 316 Cod Procedură Civilă, instanţa a admis ca fondat recursul şi a modificat sentinţa în sensul respingerii cererii de suspendare formulată de lichidator şi a dispunerii continuării judecăţii.

(Decizia nr.198/C/22.02.2010 a Curţii de Apel Oradea - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal).