Partaj

Sentinţă civilă 6647 din 24.06.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA

CIVIL

Dosar nr. .../.../2013

Operator de date cu caracter personal 3185

SENTINŢA CIVILĂ NR.6647/2014

Şedinţa publică din data de 24 Iunie 2014

Completul compus din:

PREŞEDINTE E. – E. P

GREFIER C. M.

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta C. V. şi pe pârâţii B. C. şi E. R. F. , având ca obiect succesiune.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura  de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instanţa constată că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de 17 Iunie 2014, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea hotărârii, pentru data de 24 Iunie 2014.

INSTANŢA,

Prin acţiunea înregistrată sub nr. de mai sus reclamanta C. V. a chemat în judecată pe pârâţii B. C. şi E.-R. F., solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa:

- să se constate că în urma defunctului B. T. – decedat la 27.05.2013 – cu ultimul domiciliu în  ... str. ... nr. ..., jud. ... – au calitatea de moştenitori leali reclamanta – în calitate de descendentă – fiica şi părinţii – B. C.  în calitate de soţie supravieţuitoare şi pârâtul E.-R. F. în calitate de nepot de fiică, prin reprezentarea mamei acestuia, fiica defunctului E. R.a nasc. B., predecedată;

- să se constate cotele lor succesorale legale – de 1/8 parte (1/4) din masa succesorală în favoarea pârâtei de rândul 1 – B. C. – ca sţie supravieţuitoare şi de câte 3/8 părţi din masa succesorală – a reclamantei şi pârâtului de rândul 2 – E.-R. F. – în calitate de  descendenţi – fiica şi nepot de fiică predecedată, prin reprezentare – în cote egale între ei;

- să se constate că masa succesorală rămasă după defunctul B. T.se compune din cota de 5/8 parte – prin cumpărare, partaj al comunităţii de bunuri şi succesiune – din imobilul apartament nr. ... din ..., str. ... nr. ... – format din 3 camere, bucătărie, camara, baie, hol şi la subsol pivniţă şi garaj – cu părţile indivize comune de 65/100 parte – cuprins în CF Individuală nr. ... (provenită din CF vechi ...) – nr. topografic ...– împreună cu cota de 5/8 parte din teren aferent – curte  - în cota de 13/20 parte din suprafaţa totală de 1000 mp – cuprins în CF nr. ..., nr. top. ... ;

- să se dispună partajarea – parţială - a masei succesorale prin atribuirea în favoarea reclamantei a competenţei succesorale de 2/8 parte din masa succesorală a pârâtei B. C. constatând consimţământul reclamantei la constituirea unui drept de uzufruct viager împreună cu obligaţia acesteia de întreţinere asupra competentei ei din imobil (49/64 parte) în favoarea acesteia – şi menţ8inând indiviziunea cu E.-R. F. – care prin această succesiune dobândeşte cota de 15/64 din întregul imobil – dispunând intabularea în CF cu titlu de moştenire şi partaj.

MOTIVE:

În urma decesului tatălui său B. T. -  moştenitori legali au rămas reclamanta – în calitate de fiică, B. C. – soţie supravieţuitoare – şi E.-R. F. – nepot de fiică predecedată – în cotele succesorale legale indicate în petit.

Mama nepotului E. R. F.- anume E. R. nasc. B. – a fost sora reclamantei, fiica defunctului.

Ea a predecedat tatălui ei – la 17.03.2007- situaţie în care E.-R.F. vine la succesiune prin reprezentare – în locul şi poziţia succesorală a antecesoarei lui, ca descendent de gradul I – în concurs cu reclamanta, având aceeaşi vocaţie succesorală.

Masa succesorală rămasă după tatăl său se compune din cota de 5/8 parte din imobilul descris în petit – dobândite de acesta cu titlu de cumpărare – în temeiul Legii 112/1995 – şi apoi prin partaja comunităţii de bunuri cu mama sa, prima soţie a defunctului – şi succesiune.

În condiţiile unei convenţii familiale – existente încă în timpul vieţii tatălui său – reclamanta şi-a asumat obligaţia întreţinerii şi îngrijirii acestuia şi a soţiei lui din a doua căsătorie – pârâta B. C. – pe toată durata vieţii.

În contul acestei întreţineri s-a convenit ca prin partaj reclamanta să dobândească şi cota ei succesorală după tatăl său – urmând ca asupra întregii sale competente din imobil să consimtă la constituirea în favoarea acesteia un drept de uzufruct viager şi la înscrierea obligaţiei de întreţinere în CF – consimţământ pe care în exprimă prin prezenta acţiune.

Cum reclamanta deţine şi cota de 3/8 parte din imobil – prin succesiunea după mama sa, prima soţie a tatălui său, defunctul B. T.

Prin adiţionarea acestei cote cu cota succesorală a reclamantei din prezenta succesiune şi cota dobândită prin partaj – urmează ca uzufructul şi obligaţia de întreţinere convenite să se constituie asupra întregii sale cote de 49/64 parte din imobil – lucru la care reclamanta consimte.

Solicită să se menţină indiviziunea asupra imobilului cu nepotul său – E. R. F. – cota acestuia provenită exclusiv din această moştenire fiind de 15/64 parte din imobil.

În drept: art. 963 şi urm. NCC - moştenirea legală; art. 965 şi urm. NCC – reprezentarea succesorală; art. 970 şi urm. NCC – moştenirea legală a soţului supravieţuitor; art. 975 şi urm. NCC – moştenirea  legală a  descendenţilor; art. 669-686 şi 1143 şi urm. NCC – partajul succesoral; art. 885, 887 şi urm. NCC – înscrierea în CF.

Pârâtul E.-R. F., a formulat  ÎNTÂMPINARE prin care vă învederez instanţei să este de  acord  cu acţiunea înaintată de  către reclamantă şi  cu solicitările formulate de către aceasta în prezentul dosar.

Solicit ca prin sentinţa ce o veţi pronunţa, să dispuneţi următoarele: să se constate că în urma defunctului B. T.  – decedat la 27.05.2013 - cu ultimul domiciliu în ... str. ... nr. ... jud. ... - reclamanta şi pârâţii chemaţi în judecată în acţiunea civilă înaintată de reclamantă, au calitatea de moştenitori legali. Reclamanta în calitate de descendentă - fiică, pârâta B. C. în calitate de soţie supravieţuitoare, iar pârâtul în calitate de nepot de fiica, prin reprezentarea mamei sale, fiica defunctului, E. R. născută B., predecedată; să se constate cotele lor succesorale legale - de 2/8 parte din masa succesorală în favoarea pârâtei B. C. şi de  câte  3/8  părţi  din  masa  succesorală  a reclamantei  şi  a pârâtului în calitate de descendenţi - fiică şi nepot de fiică predecedată, prin reprezentare - în cote egale între ei; să se constate că masa succesorală rămasă după defunctul B.T. se compune din cota de 5/8 parte - prin cumpărare, partaj al comunităţii de bunuri şi succesiune - din imobilul apartament nr. ... din ... str. ... nr. ... format din 3 camere, bucătărie, cămară, baie, hol, şi la subsol pivniţă şi garaj - cu părţile indivize comune de 65/100 parte - cuprins în CF individuală nr. ... (provenit din CF vechi ...) - nr. Topografic  ... - împreună cu cota de 5/8 parte din teren aferent - curte - în cota de 13/20 parte din suprafaţa totală de 1000 mp. - cuprins în CF nr.  ... nr. Top. ... ; să se dispună partajarea - parţială - a masei succesorale prin atribuirea în favoarea reclamantei a competenţei succesorale de 2/8 parte din masa succesorală a pârâtei B. C. , constatând consimţământul reclamantei şi a pârâtului la constituirea unui drept de uzufruct viager împreună cu obligaţia reclamantei de întreţinere asupra competenţei reclamantei din imobil (de 49/64 parte) în favoarea acesteia - şi menţinând indiviziunea cu pârâtul - care prin această succesiune dobândeşte cota de 15/64 din întregul imobil - dispunând intabularea în c.f. cu titlu de moştenire şi partaj.

MOTIVE:

În urma decesului bunicului său B. T.- moştenitori legali au rămas: reclamanta - în calitate de fiică, B.  C. - în calitate de soţie supravieţuitoare, şi pârâtul, nepot de fiică predecedată - în cotele succesorale arătate în petit.

Mama pârâtului - anume E. R. născută B.- a fost sora reclamantei, fiica defunctului.

Ea a predecedat tatălui ei - la 17.03.2007 - situaţie în care pârâtul vine la succesiune prin reprezentare - în locul şi poziţia succesorală a antecesoarei sale, ca descendent de gradul I. - în concurs cu reclamanta, având aceeaşi vocaţie succesorală.

Masa succesorală rămasă după bunicul meu se compune din cota

de 5/8 parte din imobilul descris în petit - dobândite de acesta cu

titlu de cumpărare - în temeiul Legii 112/1995 - şi apoi prin partaj

a comunităţii de bunuri cu bunica pârâtului, prima soţie a defunctului -

şi succesiune.

În condiţiile unei convenţii familiale - existente încă în timpul

vieţii bunicului pârâtului - reclamanta şi-a asumat obligaţia întreţinerii

şi îngrijirii acestuia şi a soţiei lui din a doua căsătorie - pârâta

B. C. - pe toată durata vieţii.

In contul acestei întreţineri s-a convenit ca prin partaj reclamanta să dobândească şi cota ei succesorală după bunicul pârâtului - urmând ca asupra întregii ei competenţe din imobil să consimtă la constituirea în favoarea acesteia un drept de uzufruct viager şi la înscrierea obligaţiei de întreţinere în c.f., consimţământ pe care reclamanta l-a exprimat prin acţiunea înaintată în acest dosar.

Cum reclamanta deţine şi cota de 3/8 parte din imobil - prin succesiunea după mama ei, prima soţie a defunctului B. T., prin adiţionarea acestei cote cu cota succesorală a reclamantei din prezenta succesiune şi cota dobândită prin partaj - urmează ca uzufructul şi obligaţia de întreţinere convenite sa se constituie asupra întregii ei cote de 49/64 parte din imobil - lucru la care reclamanta şi pârâtul consimt.

Solicită să se menţină indiviziunea pârâtului asupra imobilului,

cota sa fiind de 15/64 din imobil, provenită exclusiv din această

moştenire.

Prin întâmpinarea formulată, pârâta B. C., a învederat instanţei că este de acord cu admiterea acţiunii reclamantei sub toate aspectele. Moştenitorii soţului  său sunt pârâta B. C. în calitate de soţie supravieţuitoare şi copiii soţului , reclamanta C. V. şi E.-R. F. după fiica decedată E. R. născută B.

Este de acord ca imobilul ce a rămas după B. T. să se atribuie lui  C. V.  în cotă de 49/64 parte (în care săs e includă şi cota sa) şi lui E.-R. F. în cotă de 15/64 parte.

 Analizand actele si lucrarile dosarului se retin in fapt urmatoarele:

La data de  28 mai 2013 a intervenit decesul numitului B. T. cu ultimul domiciliu cunoscut in ..., str. ..., nr. ..., jud. ...

In determinarea vocatiei succesorale generale, fata de dispozitiile art. 654 şi 655 din Codul civil si, avand in vedere materialul probator administrat la dosarul cauzei, fata de legătura de descendenţă între defuncta şi parti, vocaţie succesorale generala la moştenirea defunctului avand partile, reclamanta in calitate de fiica , parata de rand 1 in calitate de sotie supravietuitoare si paratul 2 in calitate de nepot de fiica predecedata.

Însă, pentru a veni efectiv la moştenirea lui de cuius, cel cu vocaţie succesorală trebuie să accepte succesiunea înăuntrul termenului de prescripţie de 6 luni prevăzut de art. 700 alin. 1 Cod civil. Expirarea termenului de prescripţie, fără ca succesibilul să fi făcut acte de acceptare expresă sau tacită a moştenirii are drept consecinţă pierderea dreptului de a accepta moştenirea, iar odată cu acesta şi a vocaţiei succesorale, fiind considerat străin de moştenire. 

Avand, insa, in vedere cererile si sustinerile ambelor parti şi reţinând că, prin cererea introductivă de instanţă, astfel cum a fost precizată şi completată ulterior, instanţa constată că atât reclamanta, cât şi pârâţii au si vocatie succesorala concreta la mostenirea lasata de defunctă. Din acest punct de vedere, instanţa apreciază că principiul potrivit cu care transmiterea patrimoniului succesoral care se produce de drept din momentul deschiderii moştenirii are caracter de ordine publică, vizează aspectul că nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei moşteniri ce i se cuvine (art. 686 Cod civil), succesibilul având, aşadar, dreptul de a alege între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea succesiunii şi desfiinţarea acelui titlu prin renunţarea la moştenire. Per a contrario, însă, rezultă că, în ipoteza în care succesibilii îşi recunosc reciproc calitatea de moştenitori, urmărind să-şi confirme unul altuia această calitate, regula anterior menţionată încetează a se mai aplica, într-o astfel de situaţie căpătând relevanţă manifestarea de voinţă a părţilor, problematica lichidării moştenirii implicând un element profund particular.

 Astfel, instanţa constată că, de pe urma defunctului B. T. au rămas drept moştenitori reclamanta in calitate de fiica cu cota de 3/8 parte si paratii B. C. in calitate de sotie supravietuitoare cu cota de 2/8 parte si E. R. F. in calitate de nepot de fiica predecedata  cu cota de 3/8 parte.

Referitor la componenta masei succesorale, instanta retine ca aceasta este compusa din din cota de 5/8 parte din imobilul apartament nr. ... din ... str. ... nr. ... format din 3 camere, bucatarie, camara, baie, hol si la subsol pivnita si garaj cu partile indivize comune de 65/100 parte identificat in CF individual nr. ... (provenit din CF vechi ...), nr. topo  ... impreuna cu cota de 5/8 parte din teren aferent, curte,  in cota de 13/20 parte din suprafata totala de 1000 mp cuprins in CF nr. ... nr. top ...

In ceea ce priveste cererea de partajare se retine de instanta ca in conditiile unei conventii familiale, reclamanta si-a asumat obligatia intretinerii si ingrijirii acestuia si celei de-a doua sotii a acestuia, respectiv parata de rand 1, pe toata durata vietii, urmand ca in contul acestei intretineri sa dobandeasca si cota sa succesorala dupa defunct, urmand ca asupra intregii sale competente din imobil sa consimta la constituirea unui  in favoarea acesteia a unui drept de uzufruct viager si la inscrierea obligatiei de intretinere in cartea funciara.

Cererea formulata nu intruneste conditiile pentru un partaj propriu-zis, in speta ceea ce se urmareste este valorificarea  dreptului din cuprinsul contractului de intretinere.Pentru aceasta, reclamanta are la indemana o actiune in realizarea dreptului  care decurge din contractul de intretinere. Ca urmare instanta apreciaza cererea reclamantei cu privire la acest petit ca neintemeiata sens in care o va respinge.

In ceea ce priveste cererea privind inscrierile in cartea funciara instanţa reţine de asemenea că potrivit principiilor generale de procedură, instanţele de judecată au menirea soluţionării unor litigii născute între părţi cu interese contrare, iar nu a îndeplinirii unor activităţi cu caracter administrativ, aceasta pretenţie a reclamantei nu poate fi valorificată pe calea unei cereri adresate justiţiei pentru că ea nu constituie obiectul unei proceduri jurisdicţionale (contencioase), ci al unei proceduri tehnico administrative necontencioase anterioare controlului jurisdicţional reglementat de articolul 1, punctul 2 din Codul de procedură civilă. ,sens i ncare o va respinge ca neintemeiata.

Ca urmare, instanta apreciaza actiunea reclamantei ca fiind intemeiata in parte, urmand a o admite cu aceasta motivare.

Nu au fost acordate cheltuieli de judecata nefiind solicitate

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte actiunea civila formulata de  reclamanta C. V. domic. In ..., str. ... nr. ... ap. ..., jud. ... in contradictoriu cu paratii B. C. domic. In ..., str. ..., nr. ... ,ap. ..., jud.  ... si E. R. F.  domic. In ..., str. ... nr. ..., jud. ... si in consecinta:

Constata ca in urma defunctului B. T. decedat la 27.05.2013 cu ultimul domiciliu in ..., str. ... nr. ..., jud. ... au ramas ca mostenitori legali reclamanta in calitate de fiica cu cota de 3/8 parte si paratii B. C.  in calitate de sotie supravietuitoare cu cota de 2/8 parte si E. R. F. in calitate de nepot de fiica predecedata  cu cota de 3/8 parte.

Constata ca masa succesorala ramasa dupa defunctul B. T. se compune din cota de 5/8 parte din imobilul apartament nr. ... din ... str. ... nr. ... format din 3 camere, bucatarie, camara, baie, hol si la subsol pivnita si garaj cu partile indivize commune de 65/100 parte identificat in CF individual nr. ... (provenit din CF vechi ...), nr. topo  ... impreuna cu cota de 5/8 parte din teren aferent, curte,  in cota de 13/20 parte din suprafata totala de 1000 mp cuprins in CF nr. ... nr. top ...

Respinge in rest actiunea.

Fara cheltuieli de judecata.

Cu apel in termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta publica, azi, 24.06.2014.

PRESEDINTE GREFIER

E. E. P. C. M.