Partaj succesoral

Sentinţă civilă 1136 din 27.05.2015


Dosar nr. /223/2012 - partaj succesoral -

Operator de date cu caracter personal nr. 5695

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DRĂGĂŞANI, JUDEŢUL VÂLCEA

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1136

Şedinţa publică din data de 27 mai 2015

Instanţa constituită din:

Preşedinte: OS - judecător

Grefier: MT

Pe rol este soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamantul  DI, domiciliat în comuna Prundeni, satul Călina, str., judeţul Vâlcea,  în contradictoriu cu pârâtul DM, domiciliat în comuna Prundeni, satul Călina, judeţul Vâlcea şi a cererii reconvenţionale formulată de reclamantul DM, în contradictoriu cu pârâtul DI.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de 13 mai 2015, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta sentinţă civilă, când instanţa pentru a da posibilitatea pârâtului să depună la dosar concluzii scrise, a amânat pronunţarea succesiv la data de 20 mai 2015, respectiv 27 mai 2015 şi a hotărât următoarele:

I N S T A N Ţ A:

Asupra cauzei de faţă constată următoarele:

Prin cererea formulata la data de 27.03.2012 si înregistrata pe rolul Judecatoriei Dragasani sub nr. |223|2012, reclamantul DI a chemat in judecata pe paratul DM pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna iesirea din indiviziune asupra bunurilor ramase in succesiunea autorilor DNsi DM.

In motivare acesta a mentionat ca la data de 02.05.1995 a decedat autorul DM, iar la data de 09.01.1993 a decedat autoarea DN, de pe urma carora au fost emise certificatele de mostenitor nr.93|1996 si 94|1996, prin care s-a constatat calitatea de mostenitori a partilor fata de autori.

Masa bunurilor succesorale se compune din suprafata de 6400 m.p. teren padure, cuprinsa in titlul de proprietate nr.1733/51311/04.10.2002, precum si din suprafata totala de 15.058 m.p. identificata in cuprinsul procesului verbal de punere in posesie nr.1265/15.02.2012 si validata prin Hotararea Comisiei Judetene de Fond Funciar Valcea nr.70/14.10.1991.

De asemenea a sustinut reclamantul ca in succesiunea autorilor au ramas si urmatoarele bunuri mobile: un dulap pentru haine din nuc, doua paturi cu saltea umplute din vata de carpa, un dulap de haine din pal, o masa cu placa de marmura si oglinda, o noptiera, sapte galerii ferestre, 12 presuri, 6 paturi gri, 8 paturi din par de camila, 4 perne umplute cu melana, 3 plapumi umplute cu melana, un teasc, un lin pentru stors vin, o tejghea de tamplarie, un strung de tamplarie, 2 damigene de 50 litri, 2 garnite de untura, un pat de stejar, o badana pentru tescovina, doua lazi de malai, doua vaci cu lapte, 15 cearceafuri de pat, 2 tuciuri de aluminiu.

Cererii formulate reclamantul a anexat copie certificate de mostenitor, copie certificate de deces autori, copie titlu de proprietate nr.1733/2002, copie proces verbal de punere in posesie nr.1265/2012, copie Decizie nr.17/10.05.1983 privitoare la atribuire teren.

La data de 24.05.2012 paratul DM a formulat intampinare prin care a invederat modul in care sunt stapanite suprafetele de teren solicitate a fi partajate. A sustinut paratul ca suprafetele de 1529 m.p. teren vita de vie si 717 m.p. teren livada identificate in cuprinsul procesului verbal mentionat sunt proprietatea sa ca urmare a uzucaparii acestora. Arata ca de pe urma autorilor a ramas si un teren loc de casa in suprafata de aprox. 1030 m.p. pe care reclamantul l-a vandut imediat dupa moartea tatalui numitului Bulica Mihai. La acel moment partile s-au inteles ca reclamantul sa respecte paratului dreptul de proprietate cu privire la cele doua suprafete de teren.

In ceea ce priveste bunurile mobile paratul a solicitat respingerea cererii ca neintemeiata, neexistand in patrimoniul autorului la decesul acestuia.

La aceeasi data paratul a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate ca in privinta celor doua suprafete a devenit proprietarul acestora prin uzucapiune, motivat de aspectul ca sunt intrunite cerintele impuse prin prevederile art.1846 si art.1847 din vechiul Cod civil.

La data de 21.06.2012 reclamantul DI şi-a completat actiunea, solicitand introducerea la masa succesorala a doua camere din boltari, construite in anul 1994, acoperite cu tabla, situate in com. Prundeni, sat Calina, jud. Valcea, precum si a beciului aflat sub casa, imobilele nefacand obiectul contractului de vanzare / cumparare autentificat sub nr.1526/19.05.1992.

La termenul din data de 20.09.2012 paratul a formulat intampinare la cererea completatoare, solicitand respingerea acesteia ca neintemeiata.

In motivare paratul a mentionat ca prin contractul de vanzare/cumparare autentificat sub nr.1526/19.05.1992 de Notariatul de Stat Local Dragasani, autorii i/au vandut terenul loc de casa in suprafata de 1000 m.p. situat in com. Prundeni, sat Calina, jud. Valcea, impreuna cu toate constructiile situate pe acesta, respectiv casa existenta la acea data, cu beci. In privinta celor doua camere din boltari a aratat paratul ca acestea au fost edificate de el impreuna cu sotia sa, pe terenul loc de casa cumparat de la autori, dupa data incheierii contractului de vanzare/cumparare.

La acelaşi termen pârâtul a formulat o cerere de suplimentare a masei partajabile, arătând că din succesiunea autorilor fac parte şi terenurile in suprafaţă totală de 3250 m.p., identificate în cuprinsul titlului de proprietate nr.2153/50542/21.05.2002.

Prin Încheierea de admitere în principiu din data de 12.04.2013 instanţa a admis, în parte, în principiu, acţiunea formulată de reclamantul DI şi cererea de suplimentare a masei succesorale formulată de pârâtul DM – fila 50 dosar şi a respins cererea de completare a acţiunii principale formulată de reclamant – fila 44 dosar, precum şi cererea reconvenţională formulată de pârâtul DM – fila 25 dosar.

S-a dispus ieşirea părţilor din indiviziune cu privire la masa succesorală rămasă în succesiunea autorilor DNsi DM, în cote de ? fiecare, reprezentată de următoarele bunuri:

- bunurile mobile reprezentate de un teasc, un lin pentru stors struguri, o tejghea (masa de tamplarie), un dulap de haine din nuc, un dulap pentru haine din pal, o masa cu marmura si oglinda, o noptiera, un strung de tâmplărie, un pat de stejar, o badana pentru tescovina, doua vaci, 7 galerii de fereastra, 6 paturi gri, 8 paturi din par de cămila, 4 perne umplute cu melana, 3 plapumi umplute cu lana, 2 damigene de 50 litri si 2 lazi de malai;

- bunurile imobile reprezentate de terenul in suprafaţă de 6400 m.p. pădure, cuprins în titlul de proprietate nr.1733/51311/04.10.2002, terenul in suprafaţa totala de 15.058 m.p. identificat in cuprinsul procesului verbal de punere in posesie nr.1265/15.02.2012 si validat prin Hotărârea Comisiei Judeţene de Fond Funciar Valcea nr.70/14.10.1991, respectiv de terenul în suprafaţa totala de 3250 m.p., identificat in cuprinsul titlului de proprietate nr.2153/50542/21.05.2002.

În cauză, în vederea partajării bunurilor s-a dispus efectuarea unor expertize în specialitatea topografie – cadastru – geodezie, evaluare bunuri mobile şi evaluare proprietăţi imobiliare

Potrivit dispoziţiilor art.728 C civil, în vigoare la momentul deschiderii celor două succesiuni, nimeni nu poate fi obligat a rămâne in indiviziune, oricare dintre coindivizari având posibilitatea de a solicita oricând sistarea acesteia.

În condiţiile în care părţile si-au exprimat dorinţa de a împărţi bunurile rămase în succesiunea autorilor şi in lipsa vreunei cauze care să împiedice întreruperea stării de indiviziune, instanţa va da relevanţă acestor dispoziţii legale, urmând a dispune  sistarea stării de indiviziune.

Prin urmare, în raport şi de cele reţinute în considerentele încheierii de admitere în principiu, instanţa urmează să admită, în parte, acţiunea formulată de reclamantul DM, precum şi cererea de suplimentare a masei partajabile formulată de pârâtul DM (fila 50 dosar) şi să dispună ieşirea părţilor din indiviziune asupra bunurilor rămase în masa succesorală a autorilor DM şi DN, conform cotelor stabilite prin încheierea de admitere în principiu din data de 12.04.2013.

Raportul de expertiză specialitatea topografie – cadastru – geodezie a identificat terenurile supuse partajării, suprafaţa reală a acestora şi a întocmit propuneri de lorizare, având în vedere şi valorile reieşite din raportul de expertiză specializarea construcţii şi evaluare imobiliară, iar raportul de expertiză de specialitate merceologie a identificat şi evaluat bunurile mobile rămase în succesiunea celor doi autori, întocmind propuneri de lotizare în privinţa lor.

La atribuirea bunurilor instanţa va avea in vedere criteriile stabilite prin prevederile art. 736 C. civ., în conformitate cu care fiecare dintre coerezi poate cere partea sa în natură din bunuri, prevederile art. 673 ind.5 alin. 2 C.proc.civ. care obligă instanţa să procedeze la atribuirea bunurilor, în măsura în care este posibil, în natură, către fiecare parte, potrivit cotei ce-i revine precum şi criteriile prevăzute de art. 6739 Cod procedură civilă.

Referitor la imobilele reţinute în masa partajabilă instanţa constată că, în urma unei înţelegeri anterioare intervenite între părţi şi care corespunde voinţei autorilor, reclamantul stăpâneşte în exclusivitate terenurile în suprafaţă de 2570 m.p. (din măsurători 2540 m.p.), din pct. *La Peri*, 344 m.p., 412 m.p., 402 m.p. (din măsurători suprafaţa totală de 1063 m.p.), din pct. *La Curmătură*, în timp ce pârâtul DM foloseşte în mod exclusiv terenurile în suprafaţă de 2490 m.p. (2419 m.p. din măsurători), din pct. *La CFR*, 1529 m.p (din măsurători 1466 m.p.), din pct. *Acasă*, 717 m.p. (din măsurători 742 m.p.), din pct.*La Otela*, terenuri ce sunt înscrise în procesul verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012, validate prin HCJ nr.70/14.10.1991 în anexa nr.2A, poziţia 11/59.

În ceea ce priveşte terenurile în suprafaţă de 6594 m.p. (din măsurători 3484 m.p.) din pct.*La Nencu*, din procesul verbal menţionat, 561 m.p., 1194 m.p. (din măsurători suprafaţa totală a celor două suprafeţe găsită în teren fiind de 400 m.p.), 877 m.p., 437 m.p. (din măsurători suprafaţa totală a celor două terenuri fiind de 1264 m.p.) şi 181 m.p. (din măsurători 281 m.p.), din pct. *Groşarea* (menţionate în cuprinsul titlului de proprietate nr.2153/50542/21.05.2002) şi 6400 m.p. înscrisă în titlul de proprietate nr.1733/51311/04.10.2002, instanţa constată că acestea sunt folosite de către ambele părţi.

Situaţia reţinută în precedent reiese din răspunsul reclamantului DI la interogatoriul propus de pârâtul DM (filele 84 – 89 dosar), din a cărui administrare rezultă recunoaşterea părţilor cu privire la modul în care sunt folosite în prezent terenurile, coroborat cu declaraţiile martorilor Crişiu Gheorghe (declaraţie fila 90) şi Dovleac Eugenia (declaraţie fila 92), care au relatat în legătură cu posesia terenurilor în acelaşi sens.

De asemenea, în cadrul răspunsului la întrebarea nr.23, reclamantul a menţionat că este de acord ca partajarea terenurilor să aibă loc conform voinţei părinţilor şi modalităţii în care este exercitată posesia în prezent.

Înscrisul depus la fila 32 dosar vine să confirme susţinerile părţilor în sensul că voinţa autorilor a fost ca părţile să stăpânească o parte din imobile într-o anumită modalitate.

Înscrisul menţionat intitulat „Testament” prevede că autorii Dovleac I. Marin şi DNau dorit să împartă averea lor celor doi copii în modalitatea arătată în cuprinsul acestuia.

În conformitate cu dispoziţiile art. 794 Cod civil, tatăl, mama şi ceilalţi ascendenţi pot face împărţeala bunurilor lor între fii şi ceilalţi descendenţi.

Această împărţeală, prevede art. 795 Cod civil, se poate face prin acte între vii sau prin testament, cu formele, condiţiile şi regulile prescrise pentru donaţii între vii şi testamente. În cazul împărţelii testamentare, ascendentul trebuie să facă un testament în formele prevăzute de lege, adică autentic, mistic sau olograf.

Potrivit art. 859 Cod civil, testamentul olograf este valabil numai dacă este scris în tot, datat şi semnat de mâna testatorului. Cele trei condiţii trebuie să fie întrunite cumulativ, în lipsa oricăreia dintre ele testamentul fiind nul.

Înscrisul „Testament” depus la dosar, certificat pentru conformitate cu originalul, nu întruneşte două din cele trei condiţii de validitate impuse prin prevederile legale menţionate, nefiind datat şi semnat de către autor (în condiţiile în care scrierea nu a fost contestată de niciuna dintre părţi).

Sub un alt aspect instanţa reţine că, potrivit art. 857 C. civ. „două sau mai multe persoane nu pot testa, prin acelaşi act, una în favoarea celeilalte, sau în favoarea unei a treia persoane”. Aşadar, testamentul conjunctiv este prohibit de legiuitor, urmărindu-se prin aceasta asigurarea libertăţii de voinţă a testatorului, caracterul personal, unilateral şi revocabil al testamentului în condiţiile în care pluralitatea de părţi ar conferi testamentului un caracter contractual.

În speţă, instanţa constată că înscrisul intitulat „testament” face parte din categoria celor anterior menţionate fiind, ca act juridic, opera comună a două persoane, anume a autorilor părţilor, în cuprinsul acestuia menţionându-se că „Subsemnatul Dovleac I. Marin…împreună cu soţia mea DN, împărţim întreaga noastră avere celor doi copii ai noştri după cum urmează:…”.

Sancţiunea care intervine potrivit art. 866 C. civ. pentru nerespectarea condiţiilor de formă instituite de legiuitor – fie a celor generale pentru toate testamentele, fie a celor cerute special pentru fiecare fel de testament – este nulitatea absolută.

În raport de cele ce preced, înscrisul depus la dosar nefiind întocmit în forma cerută pentru a realiza un partaj de ascendent prin acte între vii şi nefiind posibil a fi analizat nici ca un eventual act de împărţeală prin testament olograf, nu atrage în sarcina instanţei obligativitatea de a atribui bunurile conform menţiunilor acestuia însă, demonstrează în coroborare cu celelalte probe că, raportat şi la voinţa autorilor, părţile stăpânesc în prezent terenurile în modalitatea anterior precizată.

În aceste împrejurări, având în vedere modul de stăpânire al terenurilor şi urmărind atribuirea bunurilor în natură prin formarea unor loturi apropiate atât sub dimensiunii lor fizice cât sub aspect valoric, instanţa urmează să dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor rămase în succesiunea celor doi autori, după cum urmează:

Lotul 1  se va atribui reclamantului DI, astfel:

a) terenul arabil în suprafaţă de 2540 m.p. (2570 m.p. conform procesului verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012), din pct. *La Peri*, tarlaua 189, parcela 114, având ca vecinătăţi: N – Surcel Ion, S – Dimulescu Oprea, E – Drum exploatare, V – Drum exploatare, situat în extravilanul com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare de 1788 lei;

b) terenul de categorie vie, în suprafaţă de 571 m.p. (344 m.p. conform procesului verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012), din pct. *La Curmătură*, tarlaua 121, parcela 8, având ca vecinătăţi: N – Buliga Aurica, S – Popa Gh. Constantin, E – Buliga Dumitru, V – Drum culme, situat în extravilanul com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare de 603 lei;

c) terenul în suprafaţă de 492 m.p. (în procesul verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012 terenurile în suprafaţă de 412 şi 402 m.p.), din pct. *La Curmătură*, tarlaua 121, parcelele 8/1 şi 8/2, având ca vecinătăţi: N – Buliga Aurica, S – Popa Gh. Constantin, E – Drum culme, V – Drum Groşerea, situat în extravilanul com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare de 36 lei;

d)  terenul în suprafaţă de 1742 m.p., tarlaua 209, parcela 33 (1/2 din terenul în suprafaţă totală măsurată de 3484 m.p. din pct. *La Nencu* - în procesul verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012 fiind înscrisă suprafaţa de 6594 m.p.), compus din suprafeţele de 84 m.p. PDT (valoare 59, 11 lei), 323 m.p. extravilan vie (valoare 341 lei), 391 m.p. extravilan arabil (valoare 275,18 lei), 465 m.p. intravilan vie (2298 lei) şi 479 m.p. intravilan arabil (valoare 2367 lei), având ca vecinătăţi: N – Pasat Opriţa, S – Croitoru Nicolae, E – Drum exploatare, V – lot 2 atribuit pârâtului DM (ce cuprinde terenul în suprafaţă de 1742 m.p.), astfel cum a fost identificat de către expert în cuprinsul schiţei depusă la fila 390 dosar, situat în com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 5340,29 lei;

e) terenul în suprafaţă de 281 m.p., tarlaua 171, parcela 16/24 (181 m.p. conform titlului de proprietate nr.2153/50542/21.05.2002), din pct. *Groşarea*, având ca vecinătăţi: N – Tabacu V. Dumitru, S – Dina Ioana, E – Rest proprietate, V – Drum exploatare, situat în com. Prundeni, jud. Vâlcea, cu o valoare de 99 lei;

f) terenul în suprafaţă de 1264 m.p., tarlaua 171, parcela 16/7 ( reprezentat de terenurile în suprafaţă de 437 m.p. şi 877 m.p., parcelele 16/7 şi 16/7/7 conform titlului de proprietate nr.2153/50542/21.05.2002 astfel cum rezultă din concluziile expertului – fila 303 dosar), din pct. *Groşarea*, având ca vecinătăţi: N – Tabacu V. Dumitru, S – Dina Ioana, E – Rest proprietate, V – Rest proprietate, situat în com. Prundeni, jud. Vâlcea, cu o valoare de 890 lei;

g) terenul în suprafaţă de 400 m.p. vie, tarlaua 171, parcela 17/4 ( reprezentat de terenurile în suprafaţă de 1194 m.p. şi 561 m.p., parcelele 17/4 şi 19/4 conform titlului de proprietate nr.2153/50542/21.05.2002 astfel cum rezultă din concluziile expertului – fila 303 dosar), din pct. *Groşarea*, având ca vecinătăţi: N – Tabacu V. Dumitru, S – Dina Ioana, E – Diaconu N. Duman, V – Rest proprietate, situat în com. Prundeni, jud. Vâlcea, cu o valoare de 422 lei;

h) terenul în suprafaţă de 3200 m.p. pădure, UP VII, UA151 (1/2 din terenul în suprafaţă de 6400 m.p. reconstituit prin titlul de proprietate nr.1733/51311/04.10.2002), având ca vecinătăţi: N – Lot 2 atribuit pârâtului DM (ce cuprinde terenul în suprafaţă de 3200 m.p. pădure), S – Pd Romsilva, E – Drum exploatare, V – Pd Romsilva, astfel cum a fost identificat de către expert în cuprinsul schiţei depusă la fila 391 dosar, situat în com. Prundeni, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 2252 lei.

Prin urmare, suprafaţa totală a terenurilor atribuite reclamantului DI este de 10490 m.p. cu o valoare cumulată de 11430 lei.

Lotul 2  se va atribui pârâtului DM, astfel:

a) terenul în suprafaţă de 2419 m.p., tarlaua 210, parcela 32 (2490 m.p. conform procesului verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012), din pct. *La CFR*, având ca vecinătăţi: N – Dovleac Gh. Constantin, S – Dovleac Gh, E – Drum exploatare, V – Zona CFR, situat în extravilanul com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare de 1702 lei;

b) terenul în suprafaţă totală de 1466 m.p., tarlaua 125, parcelele 7 şi 7/1 (1529 m.p. situaţi în tarlaua 125, parcela 7 conform procesului verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012), situat în intravilanul com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 5083 lei, compus din suprafeţele de 920 m.p. de categorie vie (valoare 4546 lei), tarlaua 125, parcela 7, din pct. *Acasă*, având ca vecinătăţi: N – Pungă Marin, S – Maneţoiu Alexandru, E – DM, V – Rest proprietate, 433 m.p. de categorie vie (valoare 457 lei), tarlaua 125, parcela 7, din pct. *Acasă*, având ca vecinătăţi: N – Pungă Marin, S – Maneţoiu Alexandru, E – Rest proprietate , V – Rest proprietate şi 113 m.p. Pd (valoare 80 lei), tarlaua 125, parcela 7/1, din pct. *Acasă*, având ca vecinătăţi: N – Pungă Marin, S – Maneţoiu Alexandru, E - Rest proprietate, V – Dobrescu Elena;

c) terenul în suprafaţă totală de 740 m.p., tarlalele 125 şi 126, parcelele 298 şi 298/1 (717 m.p. situaţi în tarlaua 125, parcela 298 conform procesului verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012), situat în com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 2110 lei, compus din suprafeţele de 398 m.p. de categorie livadă extravilan (valoare 420 lei), tarlaua 125, parcela 298, din pct. *La Otela*, având ca vecinătăţi: N – Dorobanţu Alexandru, S – Pungă Marin, E – Rest proprietate, V – Dobrescu Elena şi 342 m.p. de categorie arabil intravilan (valoare 1690 lei), tarlaua 126, parcela 298/1, din pct.*La Otela*, având ca vecinătăţi: N – Dorobanţu Alexandru, S – Pungă Marin, E – Munteanu Mircea, V – Rest proprietate;

d) terenul în suprafaţă de 1742 m.p., tarlaua 209, parcela 33 (1/2 din terenul în suprafaţă totală măsurată de 3484 m.p. din pct. *La Nencu* - în procesul verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012 fiind înscrisă suprafaţa de 6594 m.p.), compus din suprafeţele de 1586 m.p. PDT (valoare 1116 lei) şi 156 m.p. extravilan arabil (valoare 109,79 lei), având ca vecinătăţi: N – Pasat Opriţa, S – Croitoru Nicolae, E – lot 1 atribuit reclamantului DI (ce cuprinde terenul în suprafaţă totală de 1742 m.p.), V – Drum exploatare, astfel cum a fost identificat de către expert în cuprinsul schiţei depusă la fila 390 dosar, situat în com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 1225,79 lei;

e) terenul în suprafaţă de 3200 m.p. pădure, UP VII, UA151 (1/2 din terenul în suprafaţă de 6400 m.p. reconstituit prin titlul de proprietate nr.1733/51311/04.10.2002), având ca vecinătăţi: N – Mănoiu Nicolae, S – Lot 1 atribuit reclamantului DI (ce cuprinde terenul în suprafaţă de 3200 m.p. pădure), E – Drum exploatare, V – Pd Romsilva, astfel cum a fost identificat de către expert în cuprinsul schiţei depusă la fila 391 dosar, situat în com. Prundeni, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 2252 lei.

Prin urmare, suprafaţa totală a terenurilor atribuite pârâtului DM este de 9567 m.p. cu o valoare cumulată de 12373 lei.

Instanţa reţine că valoarea totală a terenurilor reţinute ca făcând parte din masa partajabilă este de 23.803 lei, din care reclamantului i-a revenit valoarea de 11430 lei iar pârâtului valoarea de 12373 lei, deşi valoarea fiecărui lot conform cotelor succesorale este de 11901,5 lei.

În ceea ce priveşte bunurile mobile ce fac obiectul partajului astfel cum au fost reţinute în cuprinsul încheierii de admitere în principiu, din declaraţia martorului Crişiu Gheorghe instanţa reţine că autorii au locuit şi s-au gospodărit împreună cu pârâtul până la decesul lor. Aceeaşi stare de lucruri rezultă şi din declaraţia martorilor Dovleac Eugenia, Popescu Lucia şi Zamfirescu Maria, situaţie ce demonstrează că beneficiarul bunurilor mobile rămase de pe urma autorilor a fost pârâtul DM.

În condiţiile în care expertiza specialitatea merceologie a relevat că o parte dintre bunurile reţinute în masa partajabilă nu mai există în prezent şi având în vedere că dispoziţia asupra lor a exercitat-o pârâtul, instanţa apreciază echitabil ca acestea să fie atribuite în lotul părţii pârâte, ţinând cont în acelaşi timp şi de celelalte criterii de partajare impuse prin prevederile legale arătate în precedent.

Având în vedere că în varianta nr.2 propusă de către expert se atribuie în lotul reclamantului bunuri de o valoare mai mică decât cea propusă prin prima lotizare deşi, fizic, o mare parte dintre acestea există, instanţa va opta pentru prima variantă de lotizare urmând a atribui bunurile către părţi după cum urmează:

Lotul nr.1 se atribuie reclamantului DI (valoare totală bunuri 980 lei), după cum urmează:

1. un teasc – valoare 400 lei;

2. un lin pentru stors struguri – valoare 20 lei;

3. o tejghea (masă de tâmplărie) – valoare 30 lei;

4. un dulap de haine din nuc – valoare 100 lei;

5. un dulap pentru haine din pal – valoare 120 lei;

6. o masă cu marmură şi oglindă – valoare 200 lei;

7. o noptiera – valoare 10 lei;

8. 2 damigene de 50 litri – valoare 100 lei.

Lotul nr.2 se atribuie pârâtului DM (valoare totală bunuri 3970 lei), după cum urmează:

1. un strung de tâmplărie – valoare 300 lei;

2. un pat din stejar – valoare 80 lei;

3. o bădană pentru tescovină – 40 lei;

4. două vaci – valoare 3200 lei;

5. 7 galerii de fereastră – valoare 20 lei;

6. 6 paturi gri – valoare 60 lei;

7. 8 paturi din păr de cămilă – valoare 120 lei;

8. 4 perne umplute cu melană – valoare 40 lei;

9. 3 plăpumi umplute cu lână – valoare 90 lei;

10.  2 lăzi de mălai – valoare 20 lei.

Instanţa reţine că valoarea totală a bunurilor mobile reţinute ca făcând parte din masa partajabilă este de 4950 lei, din care reclamantului i-au revenit bunuri în valoare de 980 lei iar pârâtului bunuri în valoare de 3970 lei, deşi valoarea fiecărui lot conform cotelor succesorale este de 2475 lei.

Valoarea întregii mase succesorale conform evaluărilor efectuate de către experţi pentru fiecare bun este de 28753 lei, din care reclamantului i-au revenit bunuri în valoare 12410 lei iar pârâtului bunuri în valoare de 16343 lei, în condiţiile în care valoarea fiecărui lot raportat la cota succesorală se impune a fi de 14376,5 lei.

În temeiul art. 6735 alin. 2 teza a II-a, Cod procedură civilă, dacă loturile nu vor fi egale în valoare, se vor întregi prin plata unei sume de bani cu titlu de sultă.

Prin urmare, instanţa urmează să-l oblige pe pârâtul DM la plata sumei de 1966,5 lei, cu titlu de sultă, către reclamantul DI.

În condiţiile în care atât cererea de completare a acţiunii principale formulată de reclamantul DI – fila 44 dosar, cât şi cererea reconvenţională formulată de pârâtul DM – fila 25 dosar, au fost apreciate ca neîntemeiate pentru motivele expuse pe larg în conţinutul încheierii de admitere în principiu şi având în vedere că soluţia adoptată în privinţa acestora trebuie să se regăsească în hotărârea finală, instanţa urmează să respingă cele două cereri ca neîntemeiate.

În acord cu prevederile art.274 C.proc.civ. va dispune obligarea părţilor la suportarea cheltuielilor de judecată.

În acest sens instanţa reţine că, în vederea soluţionării litigiului, reclamantul DI a efectuat cheltuieli în cuantum de 2051,5 lei (457 lei taxă timbru şi timbru judiciar – filele 6, 9 verso, 28, 60, 48 verso, 1595,5 lei onorarii experţi – filele 140 – 142, 176, 228, 330, 400, 411 dosar).

De asemenea, instanţa reţine că pârâtul DM a efectuat cheltuieli în cuantum de 2003,5 lei (411 lei taxă timbru – fila 67 dosar, 1592,5 lei onorarii experţi filele 145, 162, 189, 237, 377, 402, 414 dosar).

Prin urmare, cheltuielile impuse prin derularea prezentei cauze şi necesare dezbaterii succesiunii celor doi autori se ridică la suma totală de 4055 lei. Având în vedere specificul acţiunilor ce au ca obiect partajarea averii succesorale în care fiecare parte are, concomitent, atât calitatea de reclamant cât şi pe cea de pârât, aspectul că fiecare parte obţine, conform cotei succesorale, o parte din masa succesorală, instanţa retine că aceste cheltuieli trebuie suportate în mod egal de către părţi. Prin urmare, cota de contribuţie a fiecăreia dintre acestea necesara dezbaterii celor două succesiuni se ridica la suma de 2027.5 lei. Cum reclamantul din suma totală a avansat suma de 2051,5 lei (24 lei în plus peste suma ce-i revenea) iar pârâtul suma de 2003,5 lei (24 lei în minus faţă de suma ce-i revenea), instanţa urmează să-l oblige pe pârât la plata sumei de 24 lei către reclamant, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxe timbru şi onorariu pentru experţi.

De asemenea, instanţa reţine că reclamantul a plătit suma de 1500  lei cu titlu de onorariu avocat, conform chitanţei depuse la fila 409 dosar.

Având în vedere soluţia de admitere, în parte, a cererii introductive de instanţă, atât sub aspectul bunurilor mobile (doar o parte dintre acestea fiind reţinute prin încheierea de admitere în principiu) cât şi al imobilelor reţinute în masa partajabilă (bunurile solicitate prin cererea de completare a acţiunii principale nefiind reţinute în masa partajabilă), instanţa urmează să admită, în parte, şi cererea reclamantului privitoare la acordarea cheltuielilor efectuate cu acest titlu (pârâtul nedepunând la dosar înscrisuri din care să rezulte efectuarea de cheltuieli sub acest aspect), astfel că din suma de 1500 lei pârâtul DM va fi obligat să plătească suma de 1000 lei cu titlu de onorariu avocat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite, în parte, acţiunea formulată de reclamantul DI, domiciliat în comuna Prundeni, satul Călina, str, judeţul Vâlcea,  în contradictoriu cu pârâtul DM, domiciliat în comuna Prundeni, satul Călina, judeţul Vâlcea.

Admite cererea de suplimentare a masei partajabile formulată de pârâtul DM – fila 50 dosar.

Respinge cererea de completare a acţiunii principale formulată de reclamantul DI – fila 44 dosar, ca neîntemeiată.

Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâtul DM – fila 25 dosar, ca neîntemeiată.

Dispune ieşirea părţilor din indiviziune cu privire la bunurile rămase în masa succesorală a autorilor DNsi DM, în cote de ? fiecare, după cum urmează:

Lotul nr.1 se atribuie reclamantului DI, astfel:

A. Bunuri imobile:

a) terenul arabil în suprafaţă de 2540 m.p. (2570 m.p. conform procesului verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012), din pct. *La Peri*, tarlaua 189, parcela 114, având ca vecinătăţi: N – Surcel Ion, S – Dimulescu Oprea, E – Drum exploatare, V – Drum exploatare, situat în extravilanul com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare de 1788 lei;

b) terenul de categorie vie, în suprafaţă de 571 m.p. (344 m.p. conform procesului verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012), din pct. *La Curmătură*, tarlaua 121, parcela 8, având ca vecinătăţi: N – Buliga Aurica, S – Popa Gh. Constantin, E – Buliga Dumitru, V – Drum culme, situat în extravilanul com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare de 603 lei;

c) terenul în suprafaţă de 492 m.p. (în procesul verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012 terenurile în suprafaţă de 412 şi 402 m.p.), din pct. *La Curmătură*, tarlaua 121, parcelele 8/1 şi 8/2, având ca vecinătăţi: N – Buliga Aurica, S – Popa Gh. Constantin, E – Drum culme, V – Drum Groşerea, situat în extravilanul com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare de 36 lei;

d) terenul în suprafaţă de 1742 m.p., tarlaua 209, parcela 33 (1/2 din terenul în suprafaţă totală măsurată de 3484 m.p. din pct. *La Nencu* - în procesul verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012 fiind înscrisă suprafaţa de 6594 m.p.), compus din suprafeţele de 84 m.p. PDT (valoare 59, 11 lei), 323 m.p. extravilan vie (valoare 341 lei), 391 m.p. extravilan arabil (valoare 275,18 lei), 465 m.p. intravilan vie (2298 lei) şi 479 m.p. intravilan arabil (valoare 2367 lei), având ca vecinătăţi: N – Pasat Opriţa, S – Croitoru Nicolae, E – Drum exploatare, V – lot 2 atribuit pârâtului DM (ce cuprinde terenul în suprafaţă de 1742 m.p.), astfel cum a fost identificat de către expert în cuprinsul schiţei depusă la fila 390 dosar, situat în com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 5340,29 lei;

e) terenul în suprafaţă de 281 m.p., tarlaua 171, parcela 16/24 (181 m.p. conform titlului de proprietate nr.2153/50542/21.05.2002), din pct. *Groşarea*, având ca vecinătăţi: N – Tabacu V. Dumitru, S – Dina Ioana, E – Rest proprietate, V – Drum exploatare, situat în com. Prundeni, jud. Vâlcea, cu o valoare de 99 lei;

f) terenul în suprafaţă de 1264 m.p., tarlaua 171, parcela 16/7 ( reprezentat de terenurile în suprafaţă de 437 m.p. şi 877 m.p., parcelele 16/7 şi 16/7/7 conform titlului de proprietate nr.2153/50542/21.05.2002 astfel cum rezultă din concluziile expertului – fila 303 dosar), din pct. *Groşarea*, având ca vecinătăţi: N – Tabacu V. Dumitru, S – Dina Ioana, E – Rest proprietate, V – Rest proprietate, situat în com. Prundeni, jud. Vâlcea, cu o valoare de 890 lei;

g) terenul în suprafaţă de 400 m.p. vie, tarlaua 171, parcela 17/4 ( reprezentat de terenurile în suprafaţă de 1194 m.p. şi 561 m.p., parcelele 17/4 şi 19/4 conform titlului de proprietate nr.2153/50542/21.05.2002 astfel cum rezultă din concluziile expertului – fila 303 dosar), din pct. *Groşarea*, având ca vecinătăţi: N – Tabacu V. Dumitru, S – Dina Ioana, E – Diaconu N. Duman, V – Rest proprietate, situat în com. Prundeni, jud. Vâlcea, cu o valoare de 422 lei;

h) terenul în suprafaţă de 3200 m.p. pădure, UP VII, UA151 (1/2 din terenul în suprafaţă de 6400 m.p. reconstituit prin titlul de proprietate nr.1733/51311/04.10.2002), având ca vecinătăţi: N – Lot 2 atribuit pârâtului DM (ce cuprinde terenul în suprafaţă de 3200 m.p. pădure), S – Pd Romsilva, E – Drum exploatare, V – Pd Romsilva, astfel cum a fost identificat de către expert în cuprinsul schiţei depusă la fila 391 dosar, situat în com. Prundeni, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 2252 lei.

B. Bunuri mobile:

1. un teasc – valoare 400 lei;

2. un lin pentru stors struguri – valoare 20 lei;

3. o tejghea (masă de tâmplărie) – valoare 30 lei;

4. un dulap de haine din nuc – valoare 100 lei;

5. un dulap pentru haine din pal – valoare 120 lei;

6. o masă cu marmură şi oglindă – valoare 200 lei;

7. o noptiera – valoare 10 lei;

8. 2 damigene de 50 litri – valoare 100 lei.

Lotul nr.2 se atribuie pârâtului DM, astfel:

A. Bunuri imobile:

a) terenul în suprafaţă de 2419 m.p., tarlaua 210, parcela 32 (2490 m.p. conform procesului verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012), din pct. *La CFR*, având ca vecinătăţi: N – Dovleac Gh. Constantin, S – Dovleac Gh, E – Drum exploatare, V – Zona CFR, situat în extravilanul com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare de 1702 lei;

b) terenul în suprafaţă totală de 1466 m.p., tarlaua 125, parcelele 7 şi 7/1 (1529 m.p. situaţi în tarlaua 125, parcela 7 conform procesului verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012), situat în intravilanul com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 5083 lei, compus din suprafeţele de 920 m.p. de categorie vie (valoare 4546 lei), tarlaua 125, parcela 7, din pct. *Acasă*, având ca vecinătăţi: N – Pungă Marin, S – Maneţoiu Alexandru, E – DM, V – Rest proprietate, 433 m.p. de categorie vie (valoare 457 lei), tarlaua 125, parcela 7, din pct. *Acasă*, având ca vecinătăţi: N – Pungă Marin, S – Maneţoiu Alexandru, E – Rest proprietate , V – Rest proprietate şi 113 m.p. Pd (valoare 80 lei), tarlaua 125, parcela 7/1, din pct. *Acasă*, având ca vecinătăţi: N – Pungă Marin, S – Maneţoiu Alexandru, E - Rest proprietate, V – Dobrescu Elena;

c) terenul în suprafaţă totală de 740 m.p., tarlalele 125 şi 126, parcelele 298 şi 298/1 (717 m.p. situaţi în tarlaua 125, parcela 298 conform procesului verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012), situat în com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 2110 lei, compus din suprafeţele de 398 m.p. de categorie livadă extravilan (valoare 420 lei), tarlaua 125, parcela 298, din pct. *La Otela*, având ca vecinătăţi: N – Dorobanţu Alexandru, S – Pungă Marin, E – Rest proprietate, V – Dobrescu Elena şi 342 m.p. de categorie arabil intravilan (valoare 1690 lei), tarlaua 126, parcela 298/1, din pct.*La Otela*, având ca vecinătăţi: N – Dorobanţu Alexandru, S – Pungă Marin, E – Munteanu Mircea, V – Rest proprietate;

d) terenul în suprafaţă de 1742 m.p., tarlaua 209, parcela 33 (1/2 din terenul în suprafaţă totală măsurată de 3484 m.p. din pct. *La Nencu* - în procesul verbal de punere în posesie nr.1265/15.02.2012 fiind înscrisă suprafaţa de 6594 m.p.), compus din suprafeţele de 1586 m.p. PDT (valoare 1116 lei) şi 156 m.p. extravilan arabil (valoare 109,79 lei), având ca vecinătăţi: N – Pasat Opriţa, S – Croitoru Nicolae, E – lot 1 atribuit reclamantului DI (ce cuprinde terenul în suprafaţă totală de 1742 m.p.), V – Drum exploatare, astfel cum a fost identificat de către expert în cuprinsul schiţei depusă la fila 390 dosar, situat în com. Prundeni, sat Călina, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 1225,79 lei;

e) terenul în suprafaţă de 3200 m.p. pădure, UP VII, UA151 (1/2 din terenul în suprafaţă de 6400 m.p. reconstituit prin titlul de proprietate nr.1733/51311/04.10.2002), având ca vecinătăţi: N – Mănoiu Nicolae, S – Lot 1 atribuit reclamantului DI (ce cuprinde terenul în suprafaţă de 3200 m.p. pădure), E – Drum exploatare, V – Pd Romsilva, astfel cum a fost identificat de către expert în cuprinsul schiţei depusă la fila 391 dosar, situat în com. Prundeni, jud. Vâlcea, cu o valoare totală de 2252 lei.

B. Bunuri mobile:

1. un strung de tâmplărie – valoare 300 lei;

2. un pat din stejar – valoare 80 lei;

3. o bădană pentru tescovină – 40 lei;

4. două vaci – valoare 3200 lei;

5. 7 galerii de fereastră – valoare 20 lei;

6. 6 paturi gri – valoare 60 lei;

7. 8 paturi din păr de cămilă – valoare 120 lei;

8. 4 perne umplute cu melană – valoare 40 lei;

9. 3 plăpumi umplute cu lână – valoare 90 lei;

10.  2 lăzi de mălai – valoare 20 lei.

Obligă pe pârâtul DM la plata sumei de 1966,5 lei, cu titlu de sultă, către reclamantul DI.

Obligă pe pârâtul DM la plata sumei de 24 lei către reclamantul DI, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxe timbru şi onorariu pentru experţi.

Obligă pe pârâtul DM să plătească suma de 1000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu avocat, către reclamantul DI.

Cu drept de recurs odată cu fondul.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 27.05.2015.

Preşedinte,  Grefier,

 

Red./tehnored. O.S.

4ex./27 Mai 2015

Comunicat 2 ex.