Uzucapiunea – mod de dobândire a dreptului de proprietate

Sentinţă civilă 1595 din 28.06.2011


Prin sentinţa  civilă  nr. 1595/2011 pronunţată în dosar  nr. 1089/208/2010, instanţa a admis cererea formulată şi modificată de reclamanta B.S.M. domiciliată în, în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, respectiv cu pârâţii C.I. şi C.G. având ca obiect uzucapiune. A dispus dezmembrarea imobilului înscris în CF în două loturi, după cum urmează:

- lot 1- nr. topo nou, teren intravilan curţi-construcţii, în suprafaţă măsurată de 267 mp

- lot 2- nr. topo nou 2 teren intravilan. Constată că reclamanta a dobândit, în cotă de 1/1, prin prescripţie achizitivă, dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF, nr. topo nou, teren intravilan curţi-construcţii, în suprafaţă măsurată de 267 mp (lotul nr. 1).

S-a  dispus intabularea în CF a dreptului dobândit de către reclamantă conform prezentei hotărâri.

S-a dispus reînscrierea în C.F. a imobilului notat cu nr. top nou,  teren intravilan,  în favoarea vechilor proprietari, C.I.şi C.G.

S-a disjuns judecarea cererii reconvenţionale, având ca obiect obligaţie de a face, formulată de C. în contradictoriu cu B.D.M.

S-a stabilit termen de judecată pentru judecarea acestei cereri, la data de 14 octombrie 2011.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30.03.2010, reclamanta B.S.M. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să constate dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune asupra cotei de 1/2 din imobilului evidenţiat în teren în suprafaţă de 534 mp cu casa nr. 17 A .

În motivare, reclamanta a arătat că, în fapt, cita de 1/2 din imobilul descris mai sus aparţine proprietarului tabular M.P., decedat la data de 26 februarie 1991, fără succesori. Arată că a folosit imobilul de peste 50 de ani, posesia fiind utilă, netulburată şi sub nume de proprietar. Taxele şi impozitele au fost plătite de reclamantă.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile Decretului-Lege nr. 115/1938.

În dovedire, au fost depuse înscrisuri, s-a solicitat încuviinţarea probei cu martori şi cu expertiză topografică.

Deşi legal citat, pârâtul nu s-au prezentat în instanţă şi nu a formulat întâmpinare.

La termenul din 8 aprilie 2011, reclamanta şi-a modificat cererea solicitând citarea în cauză, în calitate de pârâţi, şi a numiţilor C.I. şi G., coproprietari tabulari ai imobilului intabulat în teren în suprafaţă de 534 mp cu casa nr. 17 A .

Pârâţii nu au formulat întâmpinare, dar pârâtul C.I. a arătat că este de acord cu modul în care s-a efectuat, prin expertiză, delimitarea terenului, însă are alte pretenţii faţă de reclamantă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Potrivit extrasului de asupra imobilului teren cu nr. topografic cadastral teren în suprafaţă de 534 mp cu casa nr. 17 A, sunt coproprietari următorii: M.P.(decedat la 26.02.1981, potrivit certificatului de deces aflat la f. 7 dosar) în cotă de 1/2, C.I. şi soţia C.G. în cotă de 1/2.

Din declaraţiile martorilor audiaţi, instanţa reţine că reclamanta, împreună cu a exercitat, de circa 40 de ani, o posesie continuă, paşnică, publică şi sub nume de proprietar asupra uneia dintre casele construite pe terenul intabulat în C.F. nr., precum şi asupra terenului aferent, acestea fiind delimitate prin gard de casa şi terenul intabulate în aceeaşi carte funciară, dar care au fost utilizate de către alte persoane.

În concret, din raportul de expertiză tehnică topografică întocmit în cauză de către exp. rezultă că, pe parcela cu nr. top. în suprafaţă de 534 mp, cu Casa nr. 17 A, înscrisă în CF nr., în realitate sunt edificate două case, care funcţionează ca două gospodării independente, după cum urmează: Casa cu nr. adm. 17, deţinută de reclamantă, respectiv casa cu nr. 17A, deţinută de C.I.şi C.G.

Prin raportul de expertiză tehnică topografică întocmit de exp. şi prin schiţa anexă la raportul de expertiză a fost identificat lotul de teren ce se află în folosinţa reclamantei, propunându-se dezmembrarea terenului intabulat în C.F. nr., în două numere topografice: lot 1- nr. topo nou, teren intravilan curţi-construcţii, în suprafaţă măsurată de 267 mp, pe care se află construită casa de locuit parter în str., cu suprafaţa de 135 mp, respectiv lot 2- nr. topo nou teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă conform act de 267 mp, pe care este edificată casa de locuit parter în str..

În drept, potrivit art. 6 din Decretul nr. 241/1947, prescripţiile începute înainte de punerea în aplicare a Decretului nr. 115/1938 sunt cârmuite, în ceea ce priveşte durata lor, de dispoziţiile Legii sub care au început. Având în vedere că, din declaraţiile martorilor rezultă că terenul s-a aflat în posesia reclamantei de peste 40 de ani, instanţa reţine că, momentul intrării în posesia terenului se situează ulterior intrării în vigoare a Decretului nr. 115/1938, motiv pentru devin incidente dispoziţiile acestui decret.

În acest sens, potrivit deciziei nr. LXXXVI (86)  din 10.12.2007, a Secţiilor Unite ale  Înaltei Curţi de Casaţie Şi Justiţie au decis că, în situaţia prescripţiilor achizitive începute sub imperiul Decretului - Lege nr. 115/1938 şi împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, acţiunile în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carte funciară sunt guvernate de dispoziţiile legii vechi, respectiv cele ale Decretului - Lege nr. 115/1938.

Conform art. 28 din Decretul 115/1938, cel ce a posedat un bun nemişcător în condiţiunile legii, timp de 20 ani, după moartea proprietarului înscris în cartea funciară, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat.

Astfel cum s-a arătat mai sus, proprietarul tabular al cotei de 1/2 din imobilul evidenţiat în C.F. nr., nr. top. cadastral teren în suprafaţă de 534 mp cu casa nr. 17 A, a decedat la data de 16.02.1981, dată de la care au trecut mai mult de 20 de ani.

Este adevărat că, în prezent, asupra acestui imobil sunt coproprietari mai multe persoane, însă din declaraţiile martorilor şi din raportul de expertiză întocmit în cauză rezultă că, în fapt, coproprietarii nu au folosit imobilul în indiviziune, ci fiecare a folosit un imobil determinat, autonom, delimitat prin gard de imobilul folosit de către celălalt coindivizar, ceea ce echivalează cu existenţa unui partaj voluntar, a unei dezmembrări în fapt a imobilului.

În aceste condiţii, în care posesia nu mai are caracter echivoc, ci aceasta s-a intervertit în una univocă, utilă, este posibilă dobândirea imobilului astfel folosit, prin uzucapiune.

Din declaraţiile martorilor audiaţi, instanţa reţine că posesia reclamantei asupra lotului 1 din imobil, identificat prin raportul de expertiză topografică întocmit în cauză, a fost una paşnică, publică, continuă, neîntreruptă şi sub nume de proprietar.

Totuşi, dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra unei cote-părţi din dreptul de proprietate, astfel cum a solicitat reclamanta prin cerere, nu este posibilă, întrucât în cazul coproprietăţii fiecare dintre coproprietari nu este titular exclusiv asupra unei fracţiuni materiale din bun, ci asupra unei cote ideale şi abstracte din dreptul de proprietate, or posesia se exercită asupra unui bun determinat şi nu asupra unei cote din drept.

De aceea, instanţa va admite acţiunea formulată şi modificată de reclamanta B.S.M., în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice, respectiv cu pârâţii C.I.şi C.G., având ca obiect uzucapiune şi va dispune dezmembrarea imobilului înscris în CF în două loturi, după cum urmează:

- lot 1- nr. topo nou, teren intravilan curţi-construcţii, în suprafaţă măsurată de 267 mp, pe care se află construită casa de locuit parter în str. cu suprafaţa de 135 mp

- lot 2- nr. topo nou teren intravilan curţi-construcţii, în suprafaţă conform act de 267 mp, pe care se află construită casa cu nr. 17 A.

Va constată că reclamanta a dobândit, în cotă de 1/1, prin prescripţie achizitivă, dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în CF, nr. topo nou, teren intravilan curţi-construcţii, în suprafaţă măsurată de 267 mp. Va dispune intabularea în CF a dreptului dobândit de către reclamantă conform prezentei hotărâri.

Va dispune reînscrierea în C.F. a imobilului notat cu nr. top nou teren intravilan,  în favoarea vechilor proprietari, C.I. şi C.G.

Întrucât pretenţiile pârâtului C.I. faţă de reclamantă nu au legătură cu cererea principală şi nu izvorăsc din acelaşi raport juridic, va disjunge judecarea cererii reconvenţionale, având ca obiect obligaţie de a face, formulată de C.I., în contradictoriu cu B.S.M.

Va stabili termen de judecată pentru judecarea acestei cereri, la data de 14 octombrie 2011.