Fara titlu

Sentinţă comercială 3 din 11.01.2010


JUDECĂTORIA AGNITA

SENTINŢA CIVILĂ NR.3/COM/11.01.2010

Domeniu asociat : somaţie de plată.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 24.12.2010 sub nr. de mai sus creditoarea …. a solicitat instanţei în contradictoriu cu debitoarea … emiterea unei somaţii de plată pentru suma de 2.437,42 lei, din care 2046,91 lei reprezentând debit neachitat (energie electrică şi taxa radio), 329,27 lei reprezentând penalităţi de întârziere, iar 61,24 lei taxa de debranşare, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii creditoarea a arătat că debitoarea este consumatoare de energie electrică încadrată la categoria consumatori casnici, iar facturile aferente perioadei 03.2009-10.2009 emise conform contractului 211.1044/2001 şi HG nr. 1007/2004 nu au fost achitate, fără a fi fost refuzate la plată. În aceste condiţii creditoarea a procedat la calcularea de penalităţi conform art. 11 alin.2.

În drept creditoarea a invocat prevederile art.1 din OG nr.5/2001 şi art. 274 C.pr.civ..

În dovedirea cererii sale reclamanta a solicitat proba cu înscrisuri şi a ataşat la dosar copie a unei note centralizatoare (f.6), copie a ordinului de serviciu nr.5806592 (f.7), copie a bonului mişcare contor nr. 064435 (f.8), copie a contractului de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici nr.211.1044/19.12.2001 (f.9), copie a facturilor fiscale nr. 176291186/09.04.2009 (f.15),  176313949/13.04.2009  (f.16),  176436796/07.05.2009  (f.17),

176598090/04.06.2009 (f.18), 176772375/06.07.2009 (f.19), 177188263/ 14.09.2009 (f.20) şi anexa (f.21-22), 177241497/18.09.2009 (f.23) şi anexa (f.24-25), 177315924/09.10.2009 (f.26) şi anexă (f.27-28).

Acţiunea a fost taxată cu 159,33 lei şi timbrată cu 3 lei.

În dovedirea celor susţinute creditoarea a cerut proba cu înscrisuri şi a depus la dosar copie facturii SOL nr. 57/27.02.2008 (f.8) şi copie a extrasului de cont nr. 33/26.03.2008 emis de .. (f.9).

Acţiunea a fost taxată cu 39 lei şi timbrată cu 3 lei.

Legal citată, debitoarea nu s-a prezentat şi nici nu a depus întâmpinare.

Instanţa a încuviinţat şi a fost administrată proba cu înscrisuri pentru creditoare, la dosar ataşându-se înscrisurile depuse de către aceasta.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În baza contractului de furnizare a energiei electrice nr…/19.12.2001 (f.9) încheiat între părţi creditoarea s-a obligat să furnizeze energie electrică debitoarei, în schimbul obligaţiei acesteia din urmă de a achita facturile corespunzătoare consumului emise de către prima (art.7 lit.c din contract) în termen de 7 zile calendaristice de la înştiinţare, precum şi de a achita penalităţi de întârziere în cuantum de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere începând cu a 8-a zi calendaristică (art.11 din contract).

De asemenea, conform art.6 alin.1 din HG nr. 978/2003, respectiv HG nr. 977/2003, pentru neachitarea la scadenţă a taxei radio se datorează penalităţi de întârziere al căror cuantum este conform alin.2 egal cu cel pe care creditoarea îl percepe pentru neplata la scadenţă a facturilor de energie electrică.

În temeiul contractului menţionat creditoarea a emis facturile fiscale nr. 176291186/09.04.2009 (f.15), 176313949/13.04.2009 (f.16), 176436796/07.05.2009 (f.17), 176598090/04.06.2009 (f.18), 176772375/06.07.2009 (f.19), 177188263/ 14.09.2009 (f.20), 177241497/18.09.2009 (f.23) şi 177315924/09.10.2009 (f.26), trei dintre ele pentru energie electrică, patru pentru taxa radio şi una pentru taxa de debranşare, fiind astfel vorba de creanţe certe.

Conform art.1 alin.1 din OG nr.5/2001, procedura somaţiei de plată se desfăşoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creanţelor certe, lichide şi exigibile ce reprezintă obligaţii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege şi care atesta drepturi şi obligaţii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestaţii.

Astfel, creditoarea a afirmat că diferenţa de debit din factură nu a fost achitată, fapt recunoscut de debitoare, astfel că, la acest moment debitoarei îi revenea obligaţia de a face dovada plăţii, dovadă pe care debitoarea nu a făcut-o

Se constată astfel că suma solicitată este clar identificată ca reprezentând valoarea facturilor de energie electrică, taxă radio şi taxă debranşare, aşadar 2.046,91 lei, astfel că are şi caracterul unei creanţe lichide în sensul art.379 alin.2 şi 4 C.pr.civ.

Cum scadenţa facturilor a avut loc conform celor reţinute anterior în termen de 7 zile de la data comunicării lor, se reţine că acest debit este şi exigibil.

Fiind întrunite aşadar condiţiile art.1 alin.1 din OG nr.5/2001 cu privire la debit, instanţa urmează a admite cererea sub acest aspect şi suma debitoarea să achite creditoarei suma de 2.046,91 lei reprezentând debit neachitat conform facturilor menţionate.

Cum s-a făcut dovada prevederii în contract, respectiv în lege pentru taxa radio, a obligaţiei debitoarei de a achita penalităţi de întârziere pentru neplata la termen a energiei electrice şi taxei radio, se constată că solicitarea creditoarei de acordare a daunelor-interese sub forma clauzei penale (pentru energie electrică), respectiv penalităţilor de întârziere în condiţiile şi cuantumul în care se datorează pentru energia electrică (pentru taxa radio) este întemeiată astfel că, în baza art. 969, 1073 şi 1082 C.civ., respectiv art.40 alin.3 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romane de Radiodifuziune şi Societăţii Romane de Televiziune coroborate cu art. 6 alin.2 din HG nr.977/2003, instanţa urmează a o admite şi obligă debitoarea la plata sumei de 329,27 lei reprezentând penalităţi de întârziere.

În concluzie, faţă de toate cele arătate mai sus, în baza art.6 alin.2 din OG nr.5/2001 instanţa va admite cererea creditoarei şi va soma debitoarea să achite acesteia, în termen de 20 de zile de la comunicarea prezentei sentinţe, suma de 2.437,42 lei din care 2046,91 lei reprezentând debit neachitat (energie electrică şi taxa radio), 329,27 lei reprezentând penalităţi de întârziere, iar 61,24 lei taxa de debranşare.

Faţă de solicitarea creditoarei de a i se acorda cheltuieli de judecată şi soluţia ce urmează a fi dată cererii principale, se constată că debitoarea este cea care a căzut în pretenţii în sensul art. 274 C.pr.civ. astfel că, în baza acestui text, instanţa urmează a obliga debitoarea să achite creditoarei suma de 42 lei reprezentând cheltuieli de judecată justificate de către creditoare, anume taxa judiciară de timbru şi timbrul judiciar (f.5).