Fara titlu

Hotărâre din 05.04.2007


ACTIUNE IN CONSTATARE - PRONUNTAREA UNEI HOATARARI CARE SA TINA LOC DE TITLU DE PROPRIETATE.

Prin actiunea civila înregistrata pe rolul acestei instante, reclamantii T M  şi TM, au chemat în judecată pe  pârâtii D A, P G şi N E, solicitand ca prin hotărârea ce se va pronunta să constate valabilitatea antecontractului  de vanzare-cumpărare  încheiat la data de 24.09.2005,  iar hotărârea care se va pronunţa să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare pentru urmataoarele suprafaţe: 740 m.p. situată în punctul „Furniga”, tarla 3 parcela 230/15; teren 1500 m.p. situat in pct. „Furniga”, tarlaua 3, parcela 230/24,. ; teren 1760 m.p. situat in pct. „Dealul Văleni”, tarlaua 150, parcela 28.

Au motivat reclamantii că, prin antecontractul încheiat la data de 24.09.2005, li s-a instrăinat suprafetele anterior mentionate pentru suma de 300 lei. Din momentul incheierii antecontractului de vanzare cumpărare ei exercita posesie reală şi utilă asupra terenului, fără a fi tulburată.

Cu toate demersurile făcute, inclusiv notificarea trimisă pârâtilor, să se prezinte la BNP pentru perfectarea actului de vânzare-cumpărare, pârâtii nu au răspuns acestor iniţiative.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 111 C.proc.civ., art. 1073 şi urm. şi 1075 Cod civil.

În dovedirea acţiunii reclamantii au depus la dosar, în copie, antecontractul de vânzare-cumpărare, titlul de proprietate nr.1302/11.04.2006 , notificare, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, schite privind terenurile vizata de Primăria comunei Z.

În vederea soluţionării cauzei s-au administrat probele cu înscrisuri şi testimonială.

Examinând materialul probator administrat în cauză instanţa retine în fapt că, la data de 24.09.2005 între părţi a intervenit un antecontract de vânzare-cumpărare prin  care paratii au înstrăinat reclamantilor următoarele terenuri : 740 m.p. situată în punctul „Furniga”, 1500 m.p. situat in pct. „Furniga”, ; 1760 m.p. situat in pct. „Dealu Văleni”. Preţul terenului a fost de 300 lei pe care reclamanii l-au achitat la data încheierii  antecontractului.

Dreptul de proprietate pentru aceste terenuri a fost reconstituit lui D V si N E, deoarece D V a decedat la 20 martie 2004 iar moştenitori ai acestuia au rămas paratii.

Instanta retine că pârâtii au fost notificati să se prezinte la notariat pentru încheierea actului de vânzare-cumpărare în forma autentică, însă acestia nu au dat curs solicitării.

Martorul, a confirmat că reclamantii au cumpărat de la pârâti terenurile precizate in actiune , terenuri pe care le folosesc de circa 5 ani de zile.

Terenurile ce au făcut obiectul antecontractului de vanzare-cumpărare au fost intabulate la O.N.C.P.I. Vâlcea.

Potrivit disp.art.5 alin.2 din Lg.247/2005, “În situaţia în care după încheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fără construcţii, una din părţi refuză ulterior să încheie contractul, partea care si-a îndeplinit obligaţiile poate sesiza instanţa competentă care poate pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract”.

Antecontractul prin care părţile s-au obligat să constituie în viitor un drept real asupra unui imobil naşte în sarcina acestora obligaţia de a încheia contractul asumat, iar instanţa judecătoreasca, în temeiul textului de lege invocat, are posibilitatea să pronunţe o hotărâre care să tină loc de act de vânzare-cumpărare.

Reclamanii si-au îndeplinit principala obligaţie de a plăti preţul convenit la data încheierii convenţiei. Mai mult, aceasta a notificat-o pe pârâtă să se prezinte la notariat pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, însă acestia au ignorat notificarea.

Terenurile au fost identificate , intocmindu-se schiţă cadastrala vizată de ONCPI Vâlcea.

În consecinţă, instanţa, faţă de situaţia de fapt si de drept reţinută, apreciază întemeiata acţiunea formulată de reclamanti urmând să o admită, să constate valabilitatea antecontractului de vânzare-cumpărare şi să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de titlu de proprietate pentru următoarele suprafeţe:  740, 42 m.p. situata in pct. „Furniga”, tarlaua 3, parcela 230/15, cu vecini la N- Badea Constantin, la E- Apa  Furniga, la S- Dadiciu Gheorghe, la V- rest proprietate; 1449, 98 m.p.  situată in pct. „Furniga”, tarlaua 3, parcela 230/24, cu vecinii: la N- Badea Constantin, E- rest proprietate, S- Dadiciu M Gheorghe, V- rest proprietate. ; 1759,55 m.p. situată in pct. „Dealul Văleni.

1