Acţiune în constatare

Sentinţă civilă 5796 din 18.05.2011


Dosar nr. 5796/271/2009

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINTA CIVILA  Nr. 3153/2011

Şedinţa publică de la 16 Martie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE FOB

Grefier AOS

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe petent O J P P C  şi pe pârât OTP B R SA - AGENŢIA R, având ca obiect acţiune în constatare

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  se prezinta in reprezentarea petentei av M A in baza imputernicirii avocatiale nr. 36 depusa la dosar, lipsind intimata

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, dupa care:

Instanta pune in discutie  cererea de probatiune a intimatei privind administrarea probei testimoniale  cu martora B M G 

Reprezentant petenta  se opune la cererea de probatiune a intimatei

Instanta respinge  proba testimoniala cu martora B M G, propusa de intimata, ca nefiind utila cauzei

Reprezentant  petenta  nu  are alte cereri în probaţiune, solicită cuvântul în fond.

Instanta, considerând cauza lămurită închide faza probatorie, şi  în temeiul art. 150 C.pr.civ.  acorda cuvantul  in  fond.

Reprezentant  petenta  solicita admiterea sesizarii pentru motivele invocate in scris, fără cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Prin sesizarea înregistrată la Judecătoria Oradea, sub dosar nr. 5796/271/2009, scutită de taxa de timbru, petenta AN P -CJ P C BIHOR a solicitat instanţei să aplice pârâtei OTP B R SA - AGENŢIA R o sancţiune contravenţională, precum şi dispună modificarea clauzelor contractuale abuzive din contractul de credit pentru nevoi personale nr. C 2203/2210/35353/10.10.2006 la art. 7.1 si 9.3 din contract.

În motivarea în fapt a cererii, astfel cum a fost precizata, petenta a arătat că, în urma  unei sesizări primite din partea unui client al băncii intimate, a verificat clauzele contractului de credit mai sus arătat şi a constatat că, prevederile art. 7.1 si 9.3 din contract contravin prevederilor lit. a si e din Aanexa la Lg. 193/2000.

Se arata ca operatorul economic a incalcat in mod voit prin art. 7 pct. 1 si art. 9 pct. 3 din contract prevederile lit. a si e din Aanexa la Lg. 193/2000, in sensul ca prin aceste articole se da dreptul comercianului de a modifica unilateral clauzele contractului, fara acordul consumatorului si fara a avea un motiv intemeiat care sa fie precizat in contract.

 Se mai arata ca motiunile „Dobânda este uariabila in conformitate cu politica Băncii. Dobânda poate fi modificata in mod unilateral de către banca luând in considerare valoarea dobânzii de referinia pentru fiecare valuta fara a exista consimţământul clientului” si „Pe parcursul derulant creditului, Banca poate modifica nivelul taxelor si comisioanelor fiara consimţământul clienlulul” ( art 9 pct. 3 ), reprezintă o sfidare a drepturilor consurnatoriior si nu reprezinta un motiv întemeiat prin care sa se dea dreptul operatorului economic de a modifica dobânda curenta.

Se mai arata ca datorita modificarii dobanzii petenta obliga consumatorul la plata unor sume de bani disproportionat de mari fara ca aceasta sa isi indeplineasca obligatiile contractuale.

Petenta mai arata ca datorita modului abuziv prin care se comporta operatorul se restrange dreptul consumatorului de a rezilia contractul.

Intimata OTP B R SA a depus la dosarul cauzei intampinare prin care a solicitat respingerea sesizarii ca neintemeiate.

Conform art. 4 alin.1 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate intre comercianţi si consumatori, o clauza contractuala va fi considerata abuziva daca sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a)clauza nu a fost negociata cu clientul/consumator, adica aceasta a fost stabilita fara a da posibilitatea consumatorului sa influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe plata produsului sau serviciului respectiv;

b)incalca exigentele bunei-credinte;

c)clauza nenegociata prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creează in detrimentul consumatorului un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligaţiile pârtilor datorita efectului pe care-l imprima contractului respectiv clauza.

Astfel cum rezulta si din adresa de răspuns nr. 4980/17.02.2009 (Anexa 1) transmisa d-nei Buziea Gabriela Mirela, majorarea dobânzii s-a efectuat prin raportare la un indice precis determinat in contract (ex.RUBOR (RON)), iar d-nei Buziea Gabriela Mirela, in calitate de împrumutata, i s-a oferit posibilitatea rezilierii contractului de credit pentru nevoi personale nr. C2203/2210/35353/10.10.2006 (Anexa 2) in măsura in care aceasta dorea acest lucru.

Totodată, se arata ca nu sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile pentru declararea ca abuzive a acestor clauze contractuale, chiar daca suntem in prezenta unor contracte de adeziune.

Exemplul clauzei abuzive prevăzute la pct. 1 lit.a din Anexa la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din  contractele încheiate intre comercianţi si consumatori,  „dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului, fara a avea un motiv întemeiat care sa fie precizat in contract" nu este aplicabil contractelor încheiate de catre subscrisa cu consumatorii sai, întrucât chiar legea precizează ca, in măsura in care un furnizor de servicii financiare isi rezerva dreptul de a modifica rata dobânzii platibila de catre consumator ori datorata acestuia din urma sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fara o notificare prealabila, si exista o motivaţie întemeiata, in conditiüe in care comerciantul este obligat sa informeze cat mai curând posibil despre aceasta, celelalte parti contractante si acestea din urma au libertatea de a rezilia imediat contractul, nu constituţie totuşi o clauza abuziva.

Având in vedere ca in contractul de credit nr. C2203/2210/35353/10.10.2006 nu se prevede expres un termen de actualizare a dobânzii si având in vedere noile reglementari in materia creditelor de consum instituite prin OUG nr. 174/2008 (art. 9 indice 3, lit. g si h) potrivit cărora :„g) în contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli: 1.variaţia ratei dobânzii trebuie să fie independentă de voinţa furnizorului de servicii financiare, raportată la fluctuaţiile unor indici de referinţă verificabili, menţionaţi în -contract, sau la modificările legislative care impun acest lucru;

2. dobânda poate varia în funcţie de dobânda de referinţă a furnizorului de servicii financiare, cu condiţia ca aceasta să fie unică pentru toate produsele financiare destinate persoanelor fizice ale operatorului economic respectiv şi să nu fie majorata peste un anumit nivel, stabilit prin contract;3. formula după care se calculează variaţia dobânzii trebuie indicată în mod expres în

contract, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobânzii, atât în sensul majorării, cât şi în cel al reducerii acesteia;

h) sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul furnizorului de servicii financiare să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adiţional, acceptat de consumator;" la data de 24.09.2009 intimata a transmis d-nei Buziea Gabriela Mirela un proiect de act adiţional la contractul de credit nr. C2203/2210/35353/10.10.2006.

Prin acest act aditional, la art. 7.1 se descrie imprejurarea ca rata dobanzii curente este de 18,4% variabila trimestrial, conform urmatoarei formule de calcul: „dobanda de referinta + marja bancii.

Totodata, valoarea dobanzii de referinta ROBOR 3 M este de 11,51% iar marja bancii este de 6,89%.

Astfel, preciindu-se de catre banca necesitatea alinierii contractului de credit la rigoarea dispozitiilor legale instituite prin OUG nr. 174/2008 dna B G M a fost rugata sa se prezinte la banca pentru semnarea unui act aditional prin care sa fie clarificate unele clauze contractuale, in sensul celor aratate mai sus. Se mai arata ca pana in prezent dna B G M nu s-a prezentat la sediul intimatei pentru a-si exprima acordul sau dezacordul cu privire la acest proiect de act aditional.

Concret, prin actul aditional ce urmeaza a fi propus, dna B G M va avea definita dobanda in functie de formula indicaotr de referinta 3 luni + marja bancii, indicatorul actualizandu-se trimestrial. Se mai arata ca aceasta va putea cunoaste valoarea ratei de dobanda prin consultatea unui indicator public, ce evoloeaza in functie de piata financiara.

Cu privire la mentiunile din cuprinsul procesului – verbal seria XXX nr. 0225259/26.03.2009 incheiat de OPC B, in sensul ca prevederile art. 9.3 din contractul de credit pentru nevoi personale nr. C 2203/2210/35353/10.10.2006 sunt abuzive se arata ca: daca se coroboreaza prevederile art. 9.3 cu cele ale art. 9.1 din contractul de credit nu se poate vorbi despre clauza abuziva atata timp cat in contract sunt prevazute cele doua tipuri de comisioane percepute acestui tip de contract.

In privinta comisionului de acordare mentionat la art. 9.1 lit. a) acesta nu mai poate fi majorat datorita faptului ca a fost perceput la tragerea creditului, iar in ceea ce priveste comisionul de rambursare anticipata si taxa de modificare a contractului, acestea au acelasi nivel si in prezent.

La termenul din data de 24.03.2010 intimata a depus la dosarul cauzei o Completare la Intampinare prin care a aratat ca dnei B G M i s-a acordat un credit in suma de 32.300 RON pentru o perioada de 60 de luni.

Luanad in considerare prevederile art. 969 cod civil, se arata ca intimata si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul de credit nr. C 2203/2210/35353/10.10.2006. Mi mult s-a procedat la notificarea dnei B G M cu privire la majorarile de dobanda intervenite pe parcursul derularii raporturilor contractuale, potrivit art. 7.2 coroborat cu art. 17 din contractul de credit.

Totodată, astfel cum s-a transmis d-nei B G M prin adresa nr. 4980/17.02.2009, in cazul in care nu era de acord cu majorarea ratei de dobânda, aceasta avea posibilitatea de a rambursa anticipat soldul integral al soldului contractat fara a 1 se percepe comisionul de rambursare anticipata prevăzut in contract, in cazul in care rambursarea ar fi avut loc in termen de cel mult 60 de zile de la data modificării ratei de dobânda. Ca efect al expirării acestui termen, doamna B G M a pierdut beneficiul de a solicita rambursarea anticipata a creditului contractat fara perceperea comisionului de rambursare anticipata.

Tot in caz de majorare a ratei de dobânda, d-na B G M avea si posibilitatea rezilierii contractului de credit in termen de 10 zile calendaristice de la data transmiterii notificării privind modificarea dobânzii, potrivit art. 7.3 din contractul de credit nr. C2203/2210/35353 încheiat la data de 10.10.2006.

Totodată, din coroborarea dispoziţiilor art. 9.3 cu cele ale art. 9.1 din contractul de credit nr. C2203/2210/35353 Încheiat la data de 10.10.2006, se apreciaza ca nu ne aflam in prezenta unei clauze abuzive, in sensul lit. (e) din Anexa 1 la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate intre comercianţi si consumatori, atâta timp cat in contract sunt prevăzute cele trei tipuri de comisioane percepute acestui tip de contract, in privinţa comisionului de acordare menţionat la art. 9.1 lit. (a) din contract, acesta a fost perceput la tragerea creditului, iar in ceea ce priveşte comisionul de rambursare anticipata si taxa de modificare a contractului, acestea au acelasi nivel si in prezent.

Cu privire la solicitarea petentei O J P P C  Bihor ca intimatei sa i se aplice de către instanţa o amenda contravenţionala, se apreciaza ca, fata de motivele anterior enunţate, in cauza nu sunt îndeplinite elementele constitutive ale contraventiei.astfel cum sunt prevăzute de art. 1 din OG nr. 2/2001, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul juridic al contravenţiilor, si anume lipseşte fapta presupus contravenţionala.

Astfel, art. 1 din OG nr. 2/2001, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind regimul juridic al contravenţiilor, prevede ca „Legea contravenţională apara valorile sociale, care nu suni ocrotite prin legea penală. Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţa, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin tiotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului Bucureşti."

Pentru motivele aratate, intiamta solicita respingerea sesizarii formulate de catre petenta OPC Bihor.

Petentul OPC Bihor a depus la dosarul cauzei un Raspuns la intampinare, in care se arata ca in urma studierii contractului de credit s-a constata ca operatorul economic prin punerea in practica a prevederile art. 7 punct 1 si art. 9.3 din Contractul de Credit pentru Nevoi Speciale incalca drepttirile consumatorilor si contravin prevederilor L. 193/2000 - Ut. a,b,e ( anexa ).

Referitor la documentele depuse de către operatorul economic si conventia de credit se arata următoarele :

Punerea in practica a prevederilor art. 7 al 1 si art. 9.3 din Contractul de Credit de Nevoi Personale constituie o clauza abuziva, astfel cum este aceasta definita de Legea nr. 193/2000, privind clauzele abuzive din contractele Încheiate intre comercianţi si consumatori, art. 4, conform căruia; "O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi dm contract, creează, in detrimentul consuniatomlui si contrar cerinţelor bunei credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligaţiile pârtilor.”

O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct

cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate

consumatorului sa influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard

preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piata produsului sau serviciului respectiv. Faptul ca anumite aspecte ale

clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociata direct

cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru

restul contractului, in cazul in care o evaluare globala a contractului

evidenţiază ca acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Daca un

comerciant pretinde ca o clauza standard preformulata a fost negociata

direct cu consumatorul, este de datoria lui sa prezinte probe in acest sens".

Reiese ca sunt întrunite condiţiile legale ca aceasta clauza sa

fie declarata abuziva, intnicat dumnealui are calitatea de consumator, in

sensul definit de lege, iar banca de comerciant, contractul încheiat fiind unul standard.

Se mai arata ca in momentul in care a încheiat acest contract, consumatorul, a acţionat de pe o poziţie inegala, in raport cu banca . Nu a avut posibilitatea sa negocieze nicio clauza din contract, intregul act juridic fiindu-i impus, in forma respectiva, de către banca.

De asemenea, nu i-au fost explicate clauzele contractuale. Prin necircumstantierea in nici un mod a elementelor care-i permit băncii modificarea unilaterala a dobânzii curente contractuale, prin neindicarea niciunui criteriu care sa-i dea băncii acest drept, lasand la libera sa apreciere majorarea dobânzii, aceasta clauza incalca prevederile legale incidente in materie, fiind de natura sa i1 prejudicieze. Caracterul flagrant abuziv al acestei clauze, precum si aplicarea, cu rea-credinta a acesteia, reiese atat din modalitatea in care s-a derulat contractul cat si din modul in care banca a majorat dobânda in cursul anilor 2007 si 2008 fara o notificare.

Mai mult ca o dovada in plus a aplicaii abuzive a clauzelor contractului de credit o reprezinta si faptul ca din cursul anului 2009, banca a emis o adresa prin care consumatorul putea sa opteze in vederea semnării unui act aditional, prin care se propunea revizuirea in sens favorabil a costurilor contractuale prin reducerea ratei dobânzii curente ca efect al reducerii indiceltii de referinţa ROBOR la 3 luni. Din documentele care se afla la dosar se poate concluziona ca operatorul economic a abuzat prin toate mijloacele posibile de buna credinţa a consumatorului si s-a raportat tot timpul la indicii financiari care au crescut pentru a motiva creşterea ratei dobânzii. Normal ar fi fost sa se raporteze la un singur indice si atunci cand acesta a crescut creşterea ratei dobânzii a fost justificata dar cand indicele a scăzut rata dobânzii ar fi trebuit sa scada.

Reiese in mod evident ca ca prin punerea in practica a prevederilor legale ctire permite majorarea dobânzii si impunerea creditului de rezerva, banca incalca in mod deliberat celelalte prevederi contractuale, modifica in mod unilateral contractul fara acordul consumatorului si fara a avea motive temeinice pentru a o face.

Referitor la secţiunea a 9.3 se arata ca aceasta este ilegala si incalca drepturile consumatorilor deoarece banca nu are dreptul de a trece in sarcina consumatorului nişte obligaţii pe care ea trebuie sa le respecte fata de Banca Naţionala Romana.

Din examinarea actelor si lucrărilor dosarului, instanţa retine următoarele:

În fapt, între intimata OTP B R SA - AGENŢIA R, pe de o parte, şi B G M, in calitate de imprumutat pe de altă parte, s-a încheiat la data de 10.10.2006 contractul de credit nr. C2203/2210/35353 pentru suma de 32.300 RON pentru o perioada de 60 de luni.

In temeiul contractului de credit, banca a modificat în mod unilateral cuantumul dobânzii stabilite iniţial, majorând-o. Împrumutaţii nu au acceptat decizia băncii şi au depus împotriva acesteia o sesizare la reclamantă.

Aceasta din urmă a dat curs sesizării, verificând clauzele contractului de credit nr. C2203/2210/35353, rezultatul verificărilor fiind materializat în procesul verbal de constatare seria XXX nr. 0225259 din  26.03.2009, ce formează obiectul prezentei sesizări.

Instanţa constată că acest contract de credit bancar intra sub incidenta Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, intrucat imprumutaţii au calitatea de consumatori, iar banca de comerciant. Aceste prevederi legale sunt conforme cu Directiva 87/102/CEE a Consiliului din 22 decembrie 1986 cu privire la armonizarea dispozitiilor legislative, reglementare si administrative ale Statelor membre în materie de credit destinat consumului, art. 1 pct. 2 lit.a si b.

Potrivit art. 4 din Legea nr. 193/2000, ,,o clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea însasi sau împreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, în detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ între drepturile si obligatiile partilor’’.

Potrivit art. 1 lit. a din Anexa la Lege, cuprinzând clauzele considerate ca fiind abuzive - sunt considerate clauze abuzive acele prevederi contractuale care dau dreptul comerciantului de a modifica unilateral clauzele contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract. Prevederile acestei litere nu se opun clauzelor în temeiul cărora un furnizor de servicii financiare îşi rezervă dreptul de a modifica rata dobânzii plătibile de către consumator ori datorată acestuia din urmă sau valoarea altor taxe pentru servicii financiare, fără o notificare prealabilă, dacă există o motivaţie întemeiată, în condiţiile în care comerciantul este obligat să informeze cât mai curând posibil despre aceasta celelalte părţi contractante şi acestea din urmă au libertatea de a rezilia imediat contractul.

Instanţa reţine că la art. 7.1 din contractul de credit nr. C2203/2210/35353/10.10.2006, este stipulat ca ,, la data incheierii prezentului contract rata dobanzii curente este de 10% pe an. Dobanda se stabileste in forma procentuala ca rata anuala de dobanda. Dobanda este variabila in conformitate cu politica Bancii. Dobanda poate fi modificata in mod unilateral de catre Banca, luand in considerare valoarea dobanzii de referinta pentru fiecare valuta ( ex. EURIBOR(EUR)/BUBOR(HUF)/LIBOR(CHF)/BUBOR(RON) etc), fara a exista consimtamantul Clientului. Noul procent de dobanda se va aplica la soldul creditului ramas de rambursat incepand cu dat de aplicare stabilita de banca. Modificarea dobanzii va duce la recalcularea dobanzii datorate.”

Instanţa consideră că 7.1 din contractul de credit constituie o clauza abuziva, aceasta incalcand prevederile art. 4 din Legea nr. 193/2000.

Astfel, în momentul in care a fost incheiat contractul de credit, consumatorii au actionat de pe o pozitie inegala, in raport cu banca. Contractul incheiat este unul de adeziune, clauzele cuprinse fiind prestabilite de catre imprumutator, fara a da posibilitatea cocontractantului de a modifica sau inlatura vreuna din aceste clauze. Consumatorul nu a avut posibilitatea sa negocieze nicio clauza din contract, intregul act juridic fiindu-i impus, in forma respectiva, de catre banca. Conform art. 4 alin. ultim din Legea nr. 193/2000, bancii ii revenea obligatia de a dovedi ca a negociat in mod direct clauza prevăzută la art. 7.1, ceea ce nu s-a intamplat in cauza.

Art. 7.1 din contractul de credit pune sub semnul întrebării echilibrului contractual, în sensul că oferă Băncii dreptul de a revizui rata dobânzii curente, fără ca noua rată să fie negociată cu clientul, rata modificată urmând a fi aplicată începând cu data comunicării ei clientului.

Or conform art. 1 lit. a din Anexa Legii, în principiu, o clauză care dă dreptul furnizorului de servicii financiare de a modifica rata dobânzii în mod unilateral nu este abuzivă, cu condiţia ca acest lucru să se facă în baza unui motiv întemeiat, prevăzut şi în contract şi, totodată, cu condiţia informării grabnice a clientului, care să aibă, de asemenea, libertatea de a rezilia imediat contractul.

Astfel, clauza care da dreptul Băncii pârâte de a modifica unilateral dobânda nu este raportata la un indicator precis, individualizat, determinabil, fiind indicat doar în mod generic, anume „Dobanda este variabila in conformitate cu politica Bancii……. Dobanda poate fi modificata in mod unilateral de catre Banca, luand in considerare valoarea dobanzii de referinta pentru fiecare valuta ( ex. EURIBOR(EUR)/BUBOR(HUF)/LIBOR(CHF)/BUBOR(RON) etc)”

 În cazul în care nu se indică în mod concret în contract ce anume se înţelege prin sintagma ,, Dobanda este variabila in conformitate cu politica Bancii”, instanţa consideră că această modalitate de exprimare face ca respectiva clauza sa fie interpretata doar in favoarea Băncii, servind doar intereselor acesteia, fara a da posibilitatea consumatorului de a verifica daca majorarea este judicios dispusa si daca era necesara si proportionala scopului urmarit.

Având în vedere toate aceste argumente, instanţa consideră că în mod temeinic petenta a considerat abuziv art. 7.1 din contractul de credit nr. C2203/2210/35353/10.10.2006.

La art. 9.3 din contractul de credit nr. C2203/2210/35353/10.10.2006, s-a stipulat ca „ pe parcursul derularii creditului, Banca poate modifica nivelul taxelor si comisioanelor, fara consimtamantul Clientului. Noul nivel al taxelor si comisioanelor va fi publicat in Tariful de taxe si comisioane si va fi afisat la sediile Bancii ”.

Instanta va retine ca si art. 9.3 din contractul de credit incalca prevederile art. 4 din legea 193/2000 si pe cele ale art. 1 lit. a din Anexa la Lege, avand in vedere ca Banca parata poate sa modifice in mod unilateral nivelul taxelor si comisioanelor, fara consimtamantul clientului si fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract.

Având în vedere toate argumentele de fapt şi de drept detaliate anterior, instanţa constată că, prin punerea în practică a prevederilor art. 7.1 si 9.3 din contractul nr. C 2203/2210/35353/10.10.2006, se încalcă prevederile Legii nr. 193/2000, în speţă art. 4 si art.1 lit. a) si e) din Anexa la actul normativ menţionat.

De aceea, instanţa consideră că procesul-verbal seria XXX nr. 0225259 din  26.03.2009 a fost întocmit de petenta A N P C - C J P C în mod legal şi temeinic, motiv pentru care va admite sesizarea cu care a fost învestită.

Instanţa urmează a dispune obligarea intimatei OTP BR SA - AGENŢIA R la înlăturarea clauzelor abuzive inserate în contractul de credit pentru nevoi personale nr. C 2203/2210/35353/10.10.2006 la art. 7.1 si 9.3 din contract.

Art 15 alin. 1 Legii nr. 193/2000 statueaza ca incalcarea interdictiei stipulate la art. 1 alin. 3  -,,Se interzice comerciantilor stipularea de clauze abuzive in contractele incheiate cu consumatorii’’- constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1000 lei.

Prin derogare de la dispozitiile de drept comun in materie contraventionala, nu organul constatator este in drept sa aplice sanctiunea, ci, potrivit art. 13 alin.1 din lege, instanţa, în cazul în care constată existenţa clauzelor abuzive în contract, aplică sancţiunea contravenţională şi dispune, sub sancţiunea daunelor, modificarea clauzelor contractuale, în măsura în care contractul rămâne în fiinţă, sau desfiinţarea acelui contract, cu daune-interese, după caz.

În baza acestui articol, instanţa urmează să aplice intimatei OTP BR SA - AGENŢIA R amendă contravenţională, în cuantum de 200 lei, cuantumul minim prevăzut de art. 16 din Legea nr. 193/2000.

Instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata, astfel ca nu le va acorda.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite sesizarea  petentei A N P C - C J P C, cu sediul in O, S, nr. 4, Judeţul Bihor, împotriva intimatei OTP B R SA - AGENŢIA R, cu sediul in Oradea, R C, nr.  si in consecinta:

Menţine în întregime procesul verbal seria XXX nr. 0225259 din  26.03.2009 încheiat de petentă.

Dispune obligarea intimatei OTP B R SA - AGENŢIA R la înlăturarea clauzelor abuzive inserate în contractul de credit pentru nevoi personale nr. C 2203/2210/35353/10.10.2006 la art. 7.1 si 9.3 din contract.

În baza art. 16, alin. 1 din Legea nr. 193/2000 aplică intimatei amenda de 200 lei.

Fara cheltuieli de judecata.

 Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare

Pronunţată în şedinţa publică din 16.03.2011.