Fara titlu

Sentinţă civilă 18 din 20.01.2010


JUDECĂTORIA AGNITA

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 18/20 Ianuarie 2010

Domeniu asociat: uzucapiune.

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată:

Prin cererea adresată prezentei instanţe la data de 29.09.2009 şi înregistrată sub dosar număr unic 378/174/2009, reclamanta B. M., dom. în .., jud. .. în contradictoriu  cu  pârâţii B.S., B. N. şi B. I., cu domiciliul necunoscut, a solicitat pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti  prin  care  să  se  constate că a  dobândit  dreptul de proprietate  asupra imobilului, casă şi teren, situat administrativ în raza comunei .., sat .. nr.. evidenţiat în CF nr…), nr. top…, prin efectul uzucapiunii şi de a se dispune întabularea imobilului şi a terenului pe numele reclamantei.

În motivarea cererii reclamanta arată că din anul 1947 a fost căsătorită, fără forme legale, cu numitul B.N., relaţie din care au rezultat doi copii. În acea perioada impozitele asupra imobilelor înscrise în CF nr.. nr. top.. au fost achitate de către reclamantă şi soţul ei până în anul 1974 când acesta a decedat.

Începând cu anul 1974 reclamanta a posedat singură, în mod continuu, imobilele menţionate, perioadă în care a achitat toate impozitele şi taxele impuse de către legile în vigoare la valoarea stabilită de către Primăria Comunei ., comportamentul ei fiind ca al unui adevărat proprietar de bună-credinţă.

În acţiune reclamanta mai menţionează că B. S. înscrisă în extrasul CF cu cota de 26/96 din imobile este mama pârâtului B.N.care este decedată din 1944.

Imobilul, terenul şi casa situate în comuna … sat .. nr.107 evidenţiate în CF nr.. (fost ., nr. top.. compus din curţi, construcţii (casa 40 mp) în suprafaţă de 655 mp şi 1127 mp grădina, au fost şi sunt în posesia reclamantei din anul 1974, de mai bine de 35 de ani, în mod continuu, netulburat, public, neîntrerupt şi sub nume de proprietar.

În drept s-au invocat prevederile art.1846, 1947 Cod civil, Decretul-Lege nr.115/1938.

S-a achitat taxa judiciară de timbru în sumă de 805 lei şi timbru judiciar de 5,30 lei.

S-au anexat cererii următoarele acte: copie de pe buletinul de identitate al reclamantei (fila 6), copii de pe certificatele de deces ale pârâţilor B. N., B.S., B. I. (filele 7-9), adeverinţa nr.1395/10.09.2009 emisă de Primăria comunei … (fila10), certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local nr.1396/10.09.2009 (fila 11), extras de carte funciară nr…. (provenită din conversia CF nr.. . - filele 12-13, împuternicire avocaţială (fila 14), chitanţă plată taxă judiciară de timbru (fila 15), cerere în probaţiune (fila 16).

Prin dispoziţia nr.213 a Primăriei comunei .. a fost numită curator litis numita ….pentru a reprezenta interesele pârâţilor B. N., B. S. şi B.I., iar aceasta audiată în instanţă a menţionat că este de acord cu acţiunea formulată.

În cursul cercetării judecătoreşti s-au încuviinţat şi administrat următoarele probe: declaraţia curatorului litis B. F. (fila 29), declaraţiile martorilor R. V. (fila 32) şi A.A. (fila 33).

La data de 09.12.2009 instanţa a dispus, potrivit dispoziţiilor art.130 din Decretul-Lege nr.115/1938, emiterea unei somaţii privind imobilul în litigiu, somaţie care a fost afişată la data de 15.12.2009 la sediul Primăriei comunei ..

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În extrasul CF nr…, provenit din conversia de pe hârtie a CF-…, figurează imobilul grădină şi curte în suprafaţă de 1782 mp, nr.top. . de sub A1 şi casă, din .. de sub A1.1 – CAD – C1 – nr.top.172 – C1 cu proprietari tabulari B. S., născ. T., în cotă de 26/96, B. N. în cotă de 35/96 şi B. I., în cotă de 35/96.

Reclamanta foloseşte în prezent imobilul menţionat mai sus care este situat administrativ în…, nr.107 şi a ajuns să locuiască acolo fiind concubina lui B.N., cu care a avut şi doi copii. În sat reclamanta este cunoscută ca proprietară a imobilului compus din casă, curte şi grădină, ea achitând din 1974 impozitul aferent la primărie. Posesia reclamanta a început-o în perioada 1947-1949, şi nu a fost deranjată de-a lungul timpului de vreo persoană care să invoce eventuale drepturi asupra imobilului.

Proprietarii tabulari sunt în prezent decedaţi şi reclamanta a făcut dovada datei morţii acestora, respectiv B. N., decedat la 08.06.1974, B.S., decedată la 28.09.1944 şi B. I., decedat  la 14.09.1984.

În situaţia prescripţiilor achizitive începute sub Decret-Lege nr.115/1938 şi împlinite după intrarea în vigoare a Legii nr.7/1996 acţiunile în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de carte funciară sunt guvernate de dispoziţiile legii vechi.

Art.28 din Decretul-Lege nr.115/1938 prevede că cel ce a posedat un bun nemişcător în condiţiile legii timp de 20 de ani după moartea proprietarului înscris în CF, va putea cere înscrierea dreptului uzucapat. Posesia trebuie să fie una utilă conform celei prevăzute de art.1847 C.civ. respectiv să fi fost continuă, publică, netulburată şi sub nume de proprietar precum şi neechivocă.

Din probele administrate în cauză rezultă că reclamanta îndeplineşte condiţiile menţionate mai sus pentru a putea uzucapa, şi a exercitat o posesie utilă pe o perioadă mult mai mare de timp decât cea prevăzută, acţionând ca un adevărat proprietar.

Faţă de cele arătate mai sus, instanţa consideră acţiunea reclamantei întemeiată şi o va admite, urmând să se constate că a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului din … nr.107, înscris în CF …, nr.top.. prin efectul uzucapiunii.

În temeiul art.20,26 din Legea nr.7/1996, instanţa va dispune întabularea în CF a imobilului astfel dobândit pe numele reclamantei.