Lipsa invocării unor fapte şi împrejurări noi necunoscute de instanţă la data soluţionării cauzei şi pe baza cărora să se poată dovedi netemeinicia hotărârii de condamnare.

Sentinţă penală 48/2011 din 14.11.2012


Tip:Sentinţă Penală 

Număr:  48/2011 (data: 01.06.2012)

Autor: Judecătoria Beclean

Domeniu asociat: revizuire sentinţă penală. Inadmisibilitate.

Lipsa invocării unor fapte şi împrejurări noi necunoscute de instanţă la data soluţionării cauzei şi  pe baza cărora să se poată dovedi netemeinicia hotărârii de condamnare.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea de revizuire adresată Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean şi înregistrată sub nr.362/III/6/2012, înaintată împreună cu lucrările procurorului la această instanţă şi înregistrată sub nr. de mai sus, petentul - condamnat SA, deţinut în Penitenciarul Bistriţa, a solicitat în baza art. 394 alin. 1 lit. a Cod proc. penală revizuirea SP nr. 113/29.09.2011 pronunţată în dosarul penal nr. 485/186/2011 al Judecătoriei Beclean.

În motivarea cererii, petentul, a arătat că în faţa instanţei va aduce probe care să dovedească nevinovăţia sa şi că unele probe au fost interpretate, în mod total eronat ceea ce a dus la condamnarea sa.

Fiind audiat în cursul cercetărilor prealabile efectuate de către procuror, petentul a arătat că subzistă o împrejurare care nu a fost cunoscută de instanţa de fond la soluţionarea cauzei, aceia că la data de 03.05.2010 avea calitatea de colaborator al SC A. SRL şi declaraţia pe care a dat-o la data de 22.09.2010 a fost scrisă de mână dar a fost dictată de şeful Postului de Poliţie Şieu-Odorhei şi nu exprimă realitatea pentru că nu a indus-o în eroare pe partea vătămată BA iar contractul pe care l-a încheiat cu aceasta nu l-a încheiat în numele SC A. SRL ci în numele firmei sale individuale.

În urma verificărilor efectuate de către procuror, concluziile puse de acesta au fost de respingere a cererii de revizuire pentru că este inadmisibilă. S-a arătat că, în fapt, petentul nu a invocat nici un motiv pertinent din cele prevăzute în art. 394 C.pr.pen. iar criticile sale nu sunt susceptibile de a fi încadrate în cazurile prevăzute de acest text. S-a invocat Decizia LX (60)/2007 ICCJ Secţiile Unite prin care s-a statuat că „ cererea de revizuire care se întemeiază pe alte motive decât cazurile prevăzute de art. 394 din C.pr.pen. este inadmisibilă”.

Analizând cererea de revizuire prin prisma actelor şi lucrărilor dos. pen. 485/186/ 2011 al Judecătoriei Beclean şi a motivelor invocate de petent, instanţa reţine următoarele:

Prin S.P. nr. 113/29.09.2011 a Judecătoriei Beclean, pronunţată în dosarul penal nr. 485/186/2011, s-a dispus condamnarea inculpatului la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin. 1-3 Cod penal.

S-a constatat că infracţiunea a fost comis în concurs real prev. de art. 33 lit. a Cod penal, cu infracţiunea de delapidare prev. de art. 215 ind. 1 alin.1 Cod penal pentru care –prin sentinţa nr. 1439/2010 a Judecătoriei Bistriţa (rămasă definitivă prin neapelare la data de 13.12.2010) inculpatului i-a fost aplicată pedeapsa de 10 luni închisoare cu suspendare condiţionată a executării. S-a anulat suspendarea condiţionată acordată prin SP nr. 1439/2010 a Judecătoriei Bistriţa şi în baza art. 34 lit. b Cod penal s-au contopit pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani închisoare în regim de detenţie. S-a făcut aplicarea disp. art. 71 rap. la art. 64 al. 1 lit. „a” Teza II-a şi lit. „b” C. penal. S-a luat act că prejudiciul cauzat părţii vătămate BA  – dom. în loc. Cristur Şieu, nr. 39, com. Şieu-Odorhei, jud. BN – a fost acoperit integral.

Pentru a pronunţa această hotărâre s-a reţinut că în perioada 02.02.2010-02.03.2010, inculpatul a avut calitatea de salariat al angajatorului SC „A.” SRL, cu sediul în satul Ceptura de Jos, com. Ceptura, jud. Prahova, obiectul societăţii reprezentându-l activitatea de comercializare tâmplărie PVC, prepusul îndeplinind funcţia de reprezentant tehnic comercial.

La data de 02.03.2010, contractul individual de munca a încetat de drept, nemaifiind prelungit.

Profitând de împrejurarea că antecesorii săi îşi au originea in satul Cristur-Şieu (com. Şieu Odorhei) şi invocând pretinsa calitate de angajat al SC A. SRL, la începutul lunii mai 2010, inculpatul a determinat-o pe partea vătămată BA  (în vârstă de 65 ani) să încheie - în calitate de beneficiară - cu acesta contractul de vânzare cumpărare şi execuţie lucrări nr. 2/3.05.2010 (în prealabil, a contactat-o pe martora SAM – nepoata părţii vătămate – care l-a informat pe inculpat legat de intenţia părţii vătămate de a-şi schimba tâmplăria imobilului ei casă).

Drept urmare, inculpatul s-a prezentat la domiciliul părţii vătămate, ocazie cu care cele două părţi au convenit asupra obiectului contractului, stabilind că acesta îl reprezintă vânzarea, confecţionarea şi montarea a 3 ferestre din tâmplărie PVC, obligaţie pe care executantul (inculpatul) trebuia să o îndeplinească până la data de 25.05.2010. S-a stipulat în cuprinsul convenţiei anterior menţionate, de asemenea, plata de către beneficiar a unui avans de 200 euro, diferenţa de 166 euro (echivalentul a 680 RON) urmând să fie achitată la momentul montării tâmplăriei.

Instanţa de fond a mai reţinut că înscrisul ca atare a fost întocmit purtând în mod fraudulos antetul SC „A.” SRL pentru a crea părţii vătămate aparenţa de credibilitate a ofertei inculpatului şi a veridicităţii contractului, respectiv că, la rubrica „părţile contractante” în art. l s-a menţionat „IISA”, cu pretins punct de lucru Ploieşti (în realitate, între SC „A.” SRL şi Întreprinderea Individuală nefiind încheiat nici un contract de colaborare, înscrisul menţionat depăşind voinţa juridică a acestei societăţi comerciale).

Din probatoriul administrat, instanţa de fond a mai reţinut că inculpatul – ca urmare a încetării calităţii sale de angajat al societăţii anterior pomenite - nu a mai avut posibilitatea de a monta tâmplăria, menţinând-o astfel în eroare pe partea vătămată, persoană căreia i-a pricinuit o pagubă în cuantum de 820 lei (suma achitată de către aceasta cu titlu de avans).

Împotriva sentinţei penale sus-menţionate, inculpatul a declarat recurs, iar la termenul de judecată din data de 12 ianuarie 2012 a solicitat în faţa instanţei de recurs aplicarea procedurii simplificate a recunoaşterii vinovăţiei prevăzută de art. 320 /1 C. pr. pen.

Curtea a apreciat recursul inculpatului ca fiind întemeiat doar cu privire la aplicarea art. 320/1 C. pr. pen. şi în baza art. 385 ind. 15 pct.2 lit. d a admis recursul acestuia împotriva sentinţei penale nr. 113/29.09.2011 a Judecătoriei Beclean pe care a casat-o cu privire la individualizarea pedepsei aplicate şi cea rezultată de executat şi rejudecând în aceste limite l-a condamnat pe inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune prev. de art. 215 alin.1-3 Cod penal cu aplicarea art.320/1 alin.7 C. pr. pen. la pedeapsa de 2 ani închisoare.

S-a constatat că această infracţiune a fost comisă in concurs real prev. de art. 33 lit. a Cod penal, cu infracţiunea de delapidare prev. de art. 215 ind. 1 alin. 1 Cod penal pentru care – prin sentinţa nr. 1439/2010 a Judecătoriei Bistriţa (rămasă definitivă prin neapelare la data de 13.12.2010) inculpatului i-a fosta aplicată pedeapsa de 10 luni închisoare cu suspendare condiţionată a executării. În baza art. 85 alin. 1 Cod penal s-a anulat suspendarea condiţionată acordată prin SP nr. 1439/2010 a Judecătoriei Bistriţa şi în baza art. 34 lit. b Cod penal s-au contopit pedepsele stabilite pentru infracţiunile concurente şi s-a aplicat inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare în regim de detenţie.

Cercetând motivele invocate de petent în condiţii de procedură necontradictorie, potrivit art. 403 C. pr. pen., instanţa este obligată să verifice mai întâi dacă au fost invocate motive de revizuire cu respectarea prevederilor art. 394 C. pr. pen..

Astfel, instanţa va observa că petentul a invocat în sensul art. 394 alin. 1 lit. a  C. pr. pen. împrejurarea că la data de 03.05.2010 avea calitatea de colaborator al SC A SRL din comuna Ceptura, jud. Prahova. Ori, aceasta nu este o împrejurare nouă, necunoscută de instanţă, împrejurare esenţială de natură să conducă la o soluţie diametral opusă celei de condamnare a inculpatului.

În acest sens se observă că fiind audiat cu ocazia solicitării de aplicare a procedurii abreviate a recunoaşterii vinovăţiei, inculpatul a declarat „ În legătură cu infracţiunea propriu-zisă învederez faptul că la 3 mai 2010, deşi eram numai colaborator la firma SC A. SRL din Turda, am indus-o în eroare pe partea vătămată BA  cu care am încheiat un contract vizând montarea unor geamuri termopan a cărui valoare a fost de 820 lei, prejudiciu pe care l-am recuperat”.

Petentul a mai invocat ca motiv de revizuire şi împrejurarea că declaraţia pe care a dat-o la data de 22.09.2010 a fost scrisă de petent dar a fost dictată de şeful Postului de Poliţie Şieu-Odorhei şi nu exprimă realitatea pentru că nu a indus-o în eroare pe partea vătămată BA  iar contractul pe care l-a încheiat cu aceasta nu l-a încheiat în numele SC A. t SRL ci în numele firmei sale individuale.

Este evident o schimbare de poziţie a petentului care deşi a solicitat şi a beneficiat de procedura prevăzută de art. 320 indice 1 C. pr. pen. în prezent nu mai recunoaşte faptele, în încercarea de a provoca o rejudecare a cauzei. Însă, petentul prin declaraţia de la fila 14 a recunoscut în întregime şi şi-a însuşit probele administrate în faza de urmărire penală, astfel că în mod legal şi temeinic s-a reţinut starea de fapt în baza acestora. De altfel este consacrat în practica judiciară că pe calea revizuirii nu este posibilă o reinterpretarea a probatoriului administrat în cauză sau o suplimentare a probaţiuni pe aspecte de fapt avute în vedere deja de instanţele care au judecat cauza.

Prin urmare, motivele în fapt invocate de petent nu se circumscriu motivului invocat în drept de acesta, nefiind incident în speţă cazul de revizuire prevăzut de art. 394 alin. 1 lit. a C. pr. pen. „ s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanţă la soluţionarea cauzei”, întrucât acesta se referă la fapte probatorii noi care să fie în măsură să dovedească netemeinicia hotărârii de condamnare.

Fiind o cale de atac extraordinară, revizuirea priveşte exclusiv hotărârile  stabilite de art. 393 C.pr.pen şi doar pentru cazurile prevăzute la art. 394 C.pr.pen şi 408 indice 1 şi 408 indice 2 C.pr.pen, singurele apte a provoca o reexaminare în fapt a cauzei penale.

Faţă de împrejurarea că, în speţă, motivele de revizuire invocate de petent, nu se regăsesc în nici unul dintre cazurile de revizuire expres şi limitativ prevăzute de disp. art. 394 Cod procedură penală, în virtutea considerentelor anterior expuse, a Deciziei nr. LX/2007 a ÎCCJ şi a disp. art. 403 al. 3 Cod procedură penală, instanţa urmează să respingă prezenta cerere, ca inadmisibilă.

Văzând şi dispoziţiile art. 192 alin. 2 C. proc. penală, va obliga petentul la plata sumei de 225 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 200 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu, din faza de cercetare prealabilă (cuvenit av. BT).

INSTANŢA

ÎN NUMELE LEGII

D I S P U N E

Respinge, ca inadmisibilă, cererea de revizuire a Sentinţei Penale nr.113/29.09.2011 pronunţată de Judecătoria Beclean în dosarul nr. 485/186/2011, formulată de către petentul SA  , fiul lui V şi L, născut în localitatea Beclean, jud. BN, domiciliat în mun. Bistriţa, în prezent deţinut în Penitenciarul Bistriţa.

Stabileşte in favoarea Baroului BN suma de 200 lei reprezentând onorariu apărător din oficiu (cuvenit avBT), sumă ce se va plăti din fondul MJ.

Obligă petentul la plata sumei de 225 lei cheltuieli judiciare în favoarea statului, din care 200 lei reprezentând onorar apărător din oficiu.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Dată în şedinţa camerei de consiliu.

Pronunţată în şedinţa publică, azi, 01.06.2012.