Fond funciar

Sentinţă civilă 451 din 05.03.2013


Pe rol pentru azi fiind judecarea cauzei civile formulate de către reclamanta A. U. "C.  V." I. împotriva pârâţilor C.  L. FOND FUNCIAR  C. - PRIN  P., C. J. B. - PRIN P., C.  C. - PRIN P., R. N. A P. - PRIN  D. S. B., având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, învederându-se instanţei faptul că atât mersul dezbaterilor cât şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 05.03.2013, care face parte integrantă din prezenta, iar în vederea deliberării şi pentru depunerea concluziilor scrise, s-a amânat pronunţarea cauzei la data de 12.03.2013, după care:

Se constată faptul că la data de 07.03.2013 av. C. C. P. a depus la dosar, prin serviciul fax al instanţei, ordinul de plată nr…./……., privind justificarea cheltuielilor de judecată.

INSTANŢA

Deliberând asupra cererii de faţă, 

În baza actelor de la dosar, constată următoarele:

1.1. Poziţia procesuală a reclamantei:

Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă la data de ……., reclamanta A. U. C. V. I., a chemat în judecată pe pârâţii C. L. FOND FUNCIAR C. PRIN P., C. J. B. PRIN P., C. C. prin P., R. N. A P. prin D. S. B., solicitând ca instanţa să pronunţe o hotărâre prin care:

1. să dispună anularea titlului de proprietate nr…../….. ca fiind lovit de nulitate absolută, precum şi a încheierii de întabulare nr…../…… şi a inscripţiilor de CF operate sub B 27-30 din CF …. I. privind parcelele nr. top. 602, 603, 604, 684/2 şi respectiv în CF ….., ….., ….. C., întrucât sunt afectate de nulitate absolută, autorizând restabilirea situaţiei de CF conform colii CF ….. I. şi respectiv în acord cu datele şi evidenţa redată prin registrul de carte funduară I. întocmit la ……..,

2. să constate calitatea reclamantei de continuatoare a calităţii de persoană juridică îndreptăţită la reconstituirea dreptului de proprietate asupra tuturor imobilelor înscrise în CF ….. I.,

3. să dispună reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei asupra tuturor imobilelor nr. top. înscrise la CF ….. I., respectiv în registrul cadastral, concomitent cu obligarea pârâţilor de rd.1-2 de a întocmi şi elibera un titlu de proprietate pe seama reclamantei,

4. cu cheltuieli de judecată în caz de opunere.

În motivarea în fapt a acţiunii se arată că A. U. C. – V. I. s-a reconstituit de plin drept prin sentinţa civilă nr…./A/…… pronunţată de Judecătoria Beiuş în dosarul nr…./A/…. pe baza actului constitutiv şi a statutul asociaţiei. Ulterior constituirii şi înfiinţării legale, pe seama A. U. C. – V. I. a fost eliberat titlul de proprietate nr…../….. cuprinzând terenurile cu destinaţie forestieră şi păşunea împădurită sub nr. top. 1069/3, 503, 504, 505, 506, 502/1, cu suprafeţele corespunzător menţionate, totalizând 20 ha şi 7812 mp conform identificărilor de la data respectivă.

Reclamanta arată că în realitate, averea comună a membrilor Asociaţiei şi respectiv a comunităţii săteşti din teritoriul I. era şi este mult mai mare, dar din lipsa unor documente sau date de CF nu s-au putut identifica în întregime. La sugestia conducerii Comunei C., reclamanta arată că a constatat existenţa unor acte justificative care atestă drepturile comunităţii săteşti asupra parcelelor cu nr. top. menţionate în CF …. I. ca făcând obiectul reformei agrare din 1921 şi care au fost expropriate de la E. R. – C. de O. în favoarea Statului Român. Ulterior procedurii de expropriere, reclamanta arată că a avut loc operaţiunea legală de împroprietărire în favoarea locuitorilor din satul I. - parte pe titulari persoane fizice şi o parte considerabilă pe seama tuturor locuitorilor din satul I. desemnaţi printr-o formulă specifică uzanţelor vremii drept „Comuna I.".

Astfel, reclamanta arată că practic toate parcelele rămase înscrise în CF … I. au fost atribuite cu titlu de împroprietărire comunităţii săteşti I. - în continuarea şi sporirea averii A. U. I., fiind folosite în mod continuu laolaltă şi în devălmăşie.

Totodată, precizează şi faptul că fondul forestier, respectiv terenurile cu vegetaţie forestieră au fost trecute după anul 1948 din nou în fondul silvic naţional şi administrate de RNP R., rămânând în posesia şi folosinţa comună a sătenilor din I. terenurile cu destinaţie de păşune, aşa cum au fost şi sunt şi în prezent folosite.

În urma demersurilor oficiale întreprinse la nivelul conducerii Primăriei comunei C., reclamanta arată că i s-a comunicat noua situaţie creată prin titlul de proprietate nr…../……., pe care îl contestă ca fiind nelegal şi abuziv eliberat faţă de situaţia folosinţei faptice şi destinaţia acordată imobilelor în cauză pe baza Reformei agrare din 1921, drepturile comunităţii săteşti fiind grav atinse.

Reclamanta arată că a beneficiat deja de recunoaşterea şi reconstituirea unui drept de proprietate pentru o parte din averea comună şi în devălmăşie prin titlul de proprietate nr…../…… - ocazie cu care i-a fost recunoscută şi respectată calitatea şi îndreptăţirea legală la reconstituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor identificate la momentul respectiv pe baza actelor puse la dispoziţie de aceeaşi Comisie de fond funciar.

În drept reclamanta invocă dispoziţiile Legii 169/1997, Legii 247/2005 cu raportare la dispoziţiile Legii 1/2000, art.480 şi următoarele Cod civil, dispoziţii constituţionale şi CEDO.

În probaţiune reclamanta a depus la dosar în fotocopii titlul de proprietate nr…./…., adresa nr…./……, CF …., …., …. C., cererea nr……./……., declaraţia numitului C. F. din ………, calculul suprafeţelor din coordonate, tabel de mişcare parcelară, descrierea lucrărilor topografice şi geodezie, plan de încadrare în zonă, încheierea nr..../…… a BCPI B., plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate, plan parcelar privind punerea în posesie a imobilului, adeverinţa nr…../….., plan de situaţie, sentinţa civilă nr…../A/….. pronunţată de Judecătoria Beiuş în dosarul nr…../A/….., CF … I., registrul alfabetic al parcelor în comuna I., cartea funduară cadastrală a comunei I. din 1928.

Prezenta acţiune este scutită de taxa judiciară de timbru, potrivit articolului 15 litera r  din Legea nr. 146/1997.

1.2. Prin precizarea şi completarea de acţiune depusă la data de ……, reclamanta a arătat că îşi menţine solicitările de la punctele 2 şi 3 din acţiunea introductivă, cerând totodată: anularea încheierilor de întabulare nr……/….. şi nr…../…… şi a inscripţiilor din CF …. I. de sub B 28-30, sistarea colilor de CF nou înfiinţate nr. ……, cu nr. cadastral 50377 (provenită din nr. top. 602, 603 I.), nr. ……, cu nr. cadastral 50376 (provenită din nr. top. 604 I.) şi a colii de CF …., cu nr. cadastral 50370 (provenită din nr. top. 684/2 I.), autorizând restabilirea situaţiei de CF corespunzătoare colii …. I. Având în vedere documentaţia comunicată de C. L. Fond Funciar C., reclamanta a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună şi anularea Hotărârii nr…../…….. privind validarea cererii formulată de C. L. al c. C. (pentru suprafaţa de 68,84 ha teren cu vegetaţie forestieră) întrucât este lovită de nulitate absolută, fiind făcută cu fraudarea legii şi pe cale de consecinţă este vădită şi nulitatea absolută a titlului de proprietate nr…../….. eliberat pe seama C. C.; în subsidiar, reclamanta a solicitat instanţei să dispună completarea titlului de proprietate nr…../….., în sensul includerii în cuprinsul acestuia şi a parcelor mai sus menţionate ca reprezentând corespunzător al A. U. C. – V. I., concomitent cu obligarea pârâţilor de rd.1-2 să procedeze la întocmirea documentaţiei pentru eliberarea titlului de proprietate completat corespunzător; cu cheltuieli de judecată în caz de opunere.

În motivarea în fapt reclamanta arată că precizările şi completările de acţiune se impun cu necesitate pentru o corectă şi integrală soluţionare a pricinii, văzând şi actele comunicate de către C. L. C.

În probaţiune reclamanta a depus în fotocopii adresa nr…../….. şi titlul de proprietate nr…../…..

-/-

2.1. Poziţia procesuală a pârâtelor C. C. şi C. L. pentru aplicarea legilor fundului funciar din comuna C.:

Legal citate, pârâtele au depus la dosar la data de …… întâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii formulate de reclamantă, ca neîntemeiată şi nelegală şi menţinerea în totalitate a titlului de proprietate …../……, ca fiind eliberat în mod legal. 

În motivarea în fapt a întâmpinării, se arată că reclamanta nu a depus cerere de reconstituire pentru suprafeţele de teren din litigiu, menţionându-se şi faptul că pentru aceste suprafeţe de teren a depus cerere de reconstituire C. C., căreia i s-a şi eliberat în mod normal şi legal titlul de proprietate atacat de către reclamantă în cauză.

Din documentele depuse, inclusiv din CF ….. I. rezultă că proprietar tabular al suprafeţelor de teren cu vegetaţia forestieră în litigiu a fost episcopia R. C. O. până în anul ….., când în urma exproprierii, proprietar a devenit Statul Român. Din hotărârea nr……/….. a Comitetului Agrar, rezultă că suprafeţele de teren din litigiu reprezintă pădure şi păşune, fiind destinate pentru completarea pădurii şi păşunii comunale I., în prezent localitate componentă a comunei C., rezultând totodată şi faptul că la discuţii a luat parte primarul comunei I., ca reprezentant al comunei.

Pârâtele arată faptul că reclamanta nu a dovedit niciodată că pădurea în discuţie i-ar aparţine sau i-a aparţinut în vreun fel, motiv pentru care apreciază că solicitările acestora sunt neîntemeiate, atât în fapt cât şi în drept. De asemenea, se arată că din nici un act depus în probaţiune nu rezultă în nici un fel că suprafaţa de teren în discuţie ar fi aparţinut vreodată unei asociaţii urbariale sau că vreo asociaţie a fost împroprietărită cu aceste suprafeţe de teren.

În drept pârâtele invocă dispoziţiile Legii 18/1991, Legii 1/2000, Legii 247/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi HG 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, Legea administraţiei publice locale 215/2001 cu modificările şi completările ulterioare.

-/-

3.1. Ceilalţi pârâţi, deşi leg citaţi, nu au depus cereri sau întâmpinare prin care să-şi precizeze poziţia procesuală. 

-/-

În urma solicitării instanţei, la data de …….. reclamanta a depus la dosar înscrisurile filele 59-116 dosar.

De asemenea, ca urmare a solicitării instanţei, C. L. C. a depus la dosar la data de …. înscrisurile filele 121-137, şi anume: titlu de proprietate nr……/….., CF … I., adresa emisă de I. P. jud. B. nr…../….. şi înregistrată la P. c. C. sub nr…../…., Hotărârea Comisiei Judeţene nr…../….., tabel nominal cuprinzând localităţile cărora li se reconstituie dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră conform art.24 din Legea nr.1/2000, cererea P. c. C. nr…./….. pentru reconstituirea terenurilor cu vegetaţie forestieră aparţinând comunei C., Hotărârea nr…../…. a Comitetului Agrar, proces verbal nr…./…. şi extras după hotărârea nr…../…. a comisiunii de expropriere şi împroprietărire a judeţului Bihor.

La termenul de judecată din …. pârâtele C. C. şi C. L. C. au depus la dosar în fotocopie sentinţa civilă nr…./….. pronunţată de Judecătoria Beiuş în dosarul nr…../187/…..

Ca urmare a solicitării instanţei, la data de …... C. L. C. a depus la dosar procesul verbal de punere în posesie nr…../….. şi procesul verbal de predare – primire încheiat la ……., a suprafeţelor de fond forestier naţional ce constituie obiectul procesului verbal de punere în posesie nr…../…….

În şedinţa publică din data de …… reclamanta a depus la dosar în fotocopii hotărârea nr……/……. privind completarea hotărârii C. J. nr…../….., alăturat adresei nr…../……. emise de C. J. B., către C. L. C., titlul de proprietate nr…../….., procesul verbal al adunării generale a asociaţiei reclamante încheiat la data de ……, având încheiere de dată certă nr…/…. a Cabinetului de Avocat C. T. şi două hotărâri practică judiciară – respectiv sentinţa civilă nr…../…. pronunţată de Judecătoria Aleşd în dosarul nr…../…. şi decizia civilă nr…../R/…. pronunţată de Tribunalul Bihor în dosarul nr…../111/…..

De asemenea, la acelaşi termen de judecată reclamanta a depus completare de acţiune, cu privire la care instanţa a admis excepţia decăderii reclamantei din dreptul de a-şi modifica cererea principală prin completarea de acţiune depusă la termenul din ……., invocată de către av. C. C. P., constatând că reclamanta este decăzută din dreptul de a-şi modifica acţiunea, instanţa rămânând investită doar în ceea ce priveşte acţiunea principală şi precizarea şi completarea de acţiune depusă la data de …….

Av. C. C. P. a depus la dosar în şedinţa publică din data de …… în fotocopie de la A. N. hotărârea nr…../…….

-/-

În probaţiune instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisurile depuse la dosar, proba cu interogatoriile pârâtelor C. L. C. şi C. J. B. (răspunsurile pârâtei C. L. C. fiind depuse la dosar – filele 180-182, iar pârâta C. J. B. nu a răspuns la interogatoriul încuviinţat) şi proba testimonială (fiind audiaţi în acest sens martorii B. S. şi C. Z. – filele 184-185).

-/-

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

- din cercetarea cărţii funciare …. I. (filele 59-63) rezultă că:

- numerele topografice din litigiu( astfel cum au fost ele identificate în acţiunea introductivă precum şi prin precizarea depusă la data de …… . fila 141) au fost înscrise iniţial  în cartea funciară …. I. (fila 29) , iar ulterior unele dintre ele au fost translatate în alte cărţi funciare ( în favoarea C. C.) , dar esenţial pentru dezlegarea prezentei pricini este situaţia proprietăţii , astfel cum reiese ea din foaia B a acestei cărţi  funciare , astfel :

- imobilele au constituit potrivit înscrierilor de sub B1 , proprietatea E. R.-C. din O., iar ulterior în baza încheierii nr. …./….. s-a întabulat sub B4 proprietatea Statului Român cu titlu de expropriere.

- din cercetarea registrului alfabetic al parcelelor moşiei E. r.-c. O. pentru îndreptăţiţii din comuna I. (fila 33) , rezultă că la pagini 40 sunt înscrise toate imobilele din litigiu în favoarea Comunei I. , fără nici o referire la forma asociativă reclamantă.

- din cercetarea cărţii funduare cadastrale a comunei I. redactată în anul 1928 (fila 43) – aşa cum rezultă şi din denumirea acestei cărţi funduare , dreptul aparţine comunei I. , fără echivoc , acest înscris nefăcând nici o trimitere la vreo  asociaţie urbarială.

Potrivit sentinţei civile nr…./A/…. pronunţată de Judecătoria Beiuş în dosarul nr…../A/…. – fila 28, instanţa reţine că s-a autorizat înfiinţarea A. U. C. V. I. cu sediul în loc. I., nr…., jud. B., ca persoană juridică cu scop patrimonial.

Din titlul de proprietate nr…../…… emis pe seama C. C. (fila 7), se reţine că acesteia i s-a reconstituit dreptul de proprietate, asupra suprafeţei totale de 68 ha şi 8388 mp teren cu vegetaţie forestieră, din care suprafaţa de 51 ha şi 9200 mp din fondul forestier naţional, cu destinaţie forestieră şi suprafaţa de 16 ha şi 9188 mp din afara fondului forestier naţional, cu destinaţie agricolă, situată pe teritoriul comunei C., structurată şi amplasată conform celor menţionate în anexă.

Din titlul de proprietate nr…../…… emis pe seama A. U. C. V. I. (fila 144), se reţine că acesteia i s-a reconstituit dreptul de proprietate, asupra suprafeţei totale de 20 ha şi 7812 mp teren cu vegetaţie forestieră, din care suprafaţa de 9 ha şi 5000 mp din fondul forestier naţional, cu destinaţie forestieră şi suprafaţa de 11 ha şi 2812 mp din afara fondului forestier naţional, cu destinaţie agricolă, situată pe teritoriul comunei C., structurată şi amplasată conform celor menţionate în anexă.

Din hotărârea C. J. B. nr…../….. – fila 131, instanţa reţine că s-a validat, conform cererii formulate de C. L. al C. C., în baza actelor doveditoare ale proprietăţii, suprafaţa de 68,84 ha teren cu vegetaţie forestieră, din care cuprins în amenajamentul silvic 51-92 ha din administrarea O.S. T. – 49, 22, O.S. D. – 2,7 ha, iar suprafaţa de 16,92 ha păşune împădurită aflată în folosinţa consiliului local.

Din cererea nr…../….. - fila 133, adresată P. C. L. de aplicare a Legii 247/2005, de către P. c. C., rezultă că aceasta a solicitat reconstituirea asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră şi păşune aparţinând localităţilor comunei C., respectiv pentru loc. C., B., C., precum şi pentru loc. I. cu privire la imobilele nr. top. 602, 603, 604, 684/2, 684/43 înscrise în CF …. I.

Din interogatoriul luat C. L. C. (filele 180-182) rezultă aspectele reţinute de către instanţă din cartea funciară şi din adresa nr…../…., precum şi faptul că nu toţi locuitorii satului au format vechea asociaţie şi nici astăzi asociaţie nu este compusă din toţi locuitorii satului I.. Totodată, reţine instanţa şi faptul că cererea nr…./…… a fost validată, precum şi faptul că asupra terenurilor cuprinse în titlul de proprietate nr…../….. C. C. a fost pusă în posesie de către O. S. T. prin procesul verbal de punere în posesie întocmit la data de …….

Din procesul-verbal al C. de O. pentru împroprietărire C. nr. …/… (fila 212)  rezultă că imobilele prevăzute în acţiunea introductivă  sunt destinate din partea Comitetului Agrar pentru completarea pădurii comunale.

Din proba testimonială administrată în cauză, şi anume din declaraţiile martorilor B. S. şi C. Z. – filele 184-185, instanţa reţine următoarele:

 - martorul B. S. a arătat că:

- în extravilanul loc. I. înspre loc. F. există o bucată de pădure care aparţine de pădurea sătească a loc. I., 

- ulterior, această pădure a trecut la Statul Român, iar pentru procurarea lemnelor trebuia să te adresezi pădurarului, situaţie care s-a perpetuat şi în prezent,

- de asemenea, în extravilanul loc. I. există o pădure a urbariaşilor – numită ……, din care cei care aveau cote părţi puteau obţine lemne, însă tot aşa în urma cererilor adresate pădurarilor de la Ocoalele Silvice aferente,

- a menţionat martorul că nu ştie dacă în perioada anilor 1940-1950 exista constituită o asociaţie la nivelul loc. I., în prezent fiinţând o asociaţie urbarială,

- martorul C. Z. a arătat că:

- în extravilanul loc. I. există o pădure denumită „…….”, pădure care încă din perioada anilor 1940-1950 a fost folosită de către locuitorii loc. I. care obţineau lemne în urma unor cereri adresate pădurarului, ce era responsabil cu această bucată de pădure,

- această modalitate s-a perpetuat peste timp, până în prezent şi azi pentru a obţine din pădurea de la ……., trebuie să te adresezi pădurarului,

- după anul 1990 la nivelul loc. I. există o asociaţie urbarială care administrează terenurilor loc. I.,

Aşa cum rezultă din înscrierile cărţii funciare …. I., Statul Român a dobândit proprietatea asupra terenurilor din litigiu cu titlu de expropriere, expropriere iniţiată în temeiul Legii pentru reforma agrară din anul 1921, aprobată prin Decretul nr. 3610/1921. Această lege a avut drept scop potrivit art.1, pct.1: „sporirea şi completarea proprietăţilor rurale ţărăneşti”, scop ce a fost instituit şi urmărit prin Rezoluţia Adunării Naţionale de la Alba Iulia din data de 1 Decembrie 1918, rezoluţie care prin articolul III pct. 5 a stabilit cu valoare de principiu, că reforma agrară radicală constituie unul dintre fundamentele „noului Stat Român.”

Instanţa reţine sub aspect terminologic că, potrivit art. 1, alin. 2 din Legea nr.394/1864 pentru comunele urbane şi rurale, noţiunea de „comună rurală” avea în vedere forma de organizare administrativ-teritorială, compusă din „unul sau mai multe sate, cătune, etc.”.

Unei astfel de comune rurale i se recunoştea şi personalitatea juridică, aşadar  calitatea de subiect de drept, potrivit art. 2, teza a doua din Legea nr. 394/1864.

În lumina acestor precizări, este de necontestat că atunci când prin Legea  pentru Reforma agrară se face referire la izlazuri comunale (păşuni comunale) ori păduri comunale, în fapt, legiuitorul a avut în vedere aceste forme de organizare administrativ-teritorială: comune rurale şi/sau comune urbane, ca persoane juridice, după distincţiile prevăzute la art. 1, alin. 2 din Legea nr. 394/1864, iar nu forme asociative, aşa cum susţine reclamanta A. U. C. V. I.

Ca un argument de text în plus, instanţa subliniază că legiuitorul însuşi a înţeles (a făcut) distincţia clară între formele de organizare administrativ-teritoriale, pe de-o parte şi formele asociative, pe de altă parte. Sub acest aspect, este de observat că prin mai multe prevederi şi chiar în acelaşi timp, legiuitorul a făcut referire atât la păşuni/păduri comunale, acestea aparţinând unor forme de organizare administrativ-teritoriale, cât şi la păşuni/păduri composesorale, urbariale, ca foste forme asociative de drept privat - a se vedea, de exemplu, art.24, art. 34 din Legea pentru Reforma agrară.

Reţine instanţa că „sporirea şi completarea izlazurilor (păşunilor) şi pădurilor comunale rurale” nu doar că reprezentau un scop prioritar al reformei agrare, potrivit art. 1, pct. 1 din lege, dar aveau drept cauză „utilitatea publică”, potrivit art. 1 din aceeaşi lege. Prin art. 32, alin. 1, lit. a, b, c din Legea pentru Reforma agrară se arată, în mod expres, „destinaţia” unor suprafeţe din terenurile expropriate, această procedură luându-se pentru înfiinţarea ori completarea pădurilor comunale.

Edificatoare sunt şi prevederile art. 37 din lege, în sensul că administrarea pădurilor comunale existente sau înfiinţate şi completate, potrivit legii, erau date în administrarea „organelor silvice ale statului”, iar nu unor forme asociative private.

În principal, reclamanta U. C. V. I. susţine că dreptul de proprietate, asupra imobilelor cuprinse în CF … I., precum şi în cărţile funduare şi registrele parcelare de la filele 33-48 ,  aparţine în baza procedurii de împroprietărire, formei asociative, iar nu unităţii administrativ teritoriale C., ori din nici o menţiune a acestor înscrisuri nu rezultă întabularea formei asociative ca proprietară. Mai mult C. C. şi-a întabulat dreptul de proprietate  în temeiul Legii nr. 18/1991 , până la acest moment nu avem nici o înscriere cu privire la unitatea administrativ teritorială în cartea funciară …. C.

Prin sentinţa civilă nr…../A/…. pronunţată de Judecătoria Beiuş în dosarul nr…./A/….. – fila 28, s-a autorizat înfiinţarea A. U. C. V. I. cu sediul în loc. I., nr…., jud. B., ca persoană juridică cu scop patrimonial şi înscrierea asociaţiei în Registrul special al instanţei

Din cartea funciară depuse la dosarul cauzei nu rezultă că proprietatea asupra terenurilor din litigiu ar fi aparţinut formei asociative reclamante. De asemenea, nici înscrisurile depuse de către reclamantă, respectiv Registru alfabetic al parcelelor moşiei – E. R. C. din O. (fila 33), cartea funcuară cadastrală – fila 43 ,  nu face  nici o referire clară, fără echivoc,  la dreptul de proprietate al A. U. C. V. I., ci la comuna I.

De asemenea din probaţiunea testimonială se confirmă utilitatea publică a imobilului în litigiu, pădurea fiind exploatată în interesul întregii comunităţi.

De altfel, din cercetarea legii pentru reformă agrară (articolul 92 şi următoarele), instanţa observă că astfel de forme asociative nu au fost prevăzute printre beneficiarii împroprietăririi.

Reţine instanţa mai apoi şi  prevederile art.6 din Legea 1/2000 „(1) La stabilirea, prin reconstituire, a dreptului de proprietate pentru terenurile agricole, în conformitate cu prevederile prezentei legi, comisiile comunale, orăşeneşti şi municipale şi cele judeţene, constituite potrivit legii, vor verifica în mod riguros existenta actelor doveditoare prevăzute la art.9 alin.(5) din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, precum şi pertinenţa, verosimilitatea, autenticitatea şi concludenţa acestor acte, ţinându-se seama şi de dispoziţiile art.11 alin. (1) si (2) din aceeaşi lege.

12 Consemnările efectuate între anii 1945 şi 1990 în registrele agricole, cererile de intrare în fostele cooperative agricole de producţie, documentele existente la arhivele statului referitoare la proprietatea terenurilor , neînsoţite de titluri de proprietate , au valoare declarativă cu privire la proprietate .

14Orice probă dovedind dreptul de proprietate al foştilor proprietari poate fi înlăturată numai printr-o probă de aceea forţă produsă de către deţinătorul actual al terenului sau de către terţi, tăgăduind dreptul de proprietate.”

Reţine finalmente instanţa că reclamanta nu are calitatea de persoană îndreptăţită nici  la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor înscrise în titlul de proprietate atacat (terenuri menţionate în forma iniţială a cererii introductive) nici la reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor menţionate în precizarea de acţiune de la fila 141 , în baza argumentelor de fapt şi de drept analizate pe larg în paragrafele anterioare.

În ceea ce priveşte legalitatea  titlului de proprietate nr…../….., emis  în favoarea C. C., instanţa va respinge cererea de nulitatea absolută , constatând în urma verificărilor tuturor înscrisurilor , respectiv ( procesul-verbal al C. de O. pentru împroprietărire C. nr. …/…. – act din care rezultă legitimitatea C. C. la reconstituirea dreptului de proprietate – fila 212 ; cereri, cărţi funciare , hotărâri ) ca acesta a fost emis cu respectarea legii, inpunându-se astfel şi respingerea tuturor celorlalte cereri formulate .

În baza tuturor acestor considerente, instanţa va respinge acţiunea formulată de către reclamanta A. U. C. V. I., împotriva pârâţilor C. L. FOND FUNCIAR C. PRIN P., C. J. B. PRIN P., C. C. prin P., R. N. A P. prin D. S. B., ca nefondată.

În baza art.274 din C.pr.civ., instanţa reţinând culpa procesuală a reclamantei A. U. C. V. I. în promovarea acestei acţiuni, o va obliga pe aceasta să achite pârâţilor C. C. şi C. L. C. ambele prin primar, suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, conform documentelor justificative depuse la dosar – fila 218 dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată, precizată  şi completată de către reclamanta A. U. C. V. I., împotriva pârâţilor C. L. FOND FUNCIAR C. PRIN P., C. J. B. PRIN P., C. C. prin P., R. N. A P. prin D. S. B., ca nefondată.

Obligă reclamanta să achite pârâţilor C. C. şi C. L. C. ambele prin P., suma de 800 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, conform documentelor justificative depuse la dosar.

Definitivă.

Cu drept de recurs în termen de 15 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 martie 2012.

PREŞEDINTE , GREFIER ,

 C. D. M. – judecător D. S.

Red.C.M.

Tehnored.S.D., 7 ex.

18 Martie 2013