Plangere impotriva incheierii de carte funciara

Sentinţă civilă 1263 din 25.04.2012


INSTANTA

Cu nr.X din 23.03.2012 s-a inregistrat plangerea prin care  Biroul executorului judecatoresc ,G A  a solicitat instantei ca in contradictoriu cu intimatii S.C.P L R IFN S.A si S.C.N S RL  sa anuleze Incheierii de respingere nr.3379  din 10.02.2012 data de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara V-Biroul de cadastru si publicitate imobiliara B ,comunicata la data de 29.02.2012  si  sa oblige OCPI V, Biroul de carte funciara ,sa noteze interdictia de instrainare .

In motivarea plangerii biroul executorului judecatoresc a motivat ca  in temeiul

art.496 -497 din codul de proceura civila  a solicitat OCPI V, notarea interdictiei de instrainare in cartea funciara nr.71743( nr.cadastral 522) asupra imobilului spatiu comercial situat in B,str.G M ,nr.X,jud.V,proprietatea S.C.N SRL, in baza contractului de L 9070911/125190/2008 si in mod nelegal cererea sa a fost respinsa.

Analizand sustinerile partilor si documentatia care a stat la emiterea incheierii atacate instanta retine urmatoarele:

La data de 4 ianuarie 2012 ,cu nr.133 ,Biroul executorului judecatoresc, G A  a solicitat OCPI V, notarea in cartea funciara nr.71743 ( nr.cadastral 522)  a interdictiei de instrainare a imobilului, spatiu comercial situat in B, str.G M nr.X, jud.V proprietatea S.C.N SRL, in baza contractului de L 9070911/125190/2008 .Cererea biroului executorului judecatoresc a fost facuta in cadrul  procedurii de executare silita ,prin vanzare imobiliara. Creditoarea S.C.P L R IFN s-a adresat biroului executorului judecatoresc G A pentru a porni procedura de executare silita  impotriva debitoarei  S.C.N S RL. ,pentru indestularea creantei de 4 587,19 lei, rezultata din contractul de L 9070911/125190/2008 .A fost intocmit dosarul de executare 133/2011.Cererea de executare a fost incuviintata de instanta care a apreciat creanta certa ,lichida si exigibila.Din informatiile solicitate  de execuror de  la biroul de carte funciara,s-a aflat ca debitoarea are in proprietate  imobilul spatiu comercial situat in B,str.G M ,nr.X,jud.V Neexistand alte venituri ce puteau fi executate ,prin alte forme de executare s-a procedat la executarea silita ,prin vanzare imobiliara. Printre formalitatile premergatoare vanzarii prin licitatie a imobilelor urmarite silit, executorul judecatoresc  , in temeiul art.  497 si urmatoarele din codul de procedura civila , trebuie sa noteze somatia in cartea funciara si poate dispune interdictia instrainarii .Poate urmari si imobilele neipotecate ale debitorului.

 In motivarea respingerii cererii de notare a interdictiei de instrainare , Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara V  a invocat disp art.20 al2 din L 7/1996,modificat  L 71/2011 si disp.art.627 si urmatoarele din codul nou civil si faptul ca in contractul de L  9070911/125190/2008, in baza caruia s-a solicitat notarea interdictiei ,nu exista dovada ca partile au convenit asupra clauzei de inalienabilitate asa cum rezulta din dispozitiile art.627 si urmatoarele din codul nou civil.Indisponibilizarea unui imobil prin notarea in cartea funciara  a unei clauze de inalienabilitate nu poate fi facuta numai la solicitarea uneia din parti  ci prin conventia partilor.

Cu privire la motivarea OCPI  V ,instanta retine ca in cauza nu sunt aplicabile disp art.627 din codul nou civil. In art.76 din L 71/2011 pentru punerea in aplicare a L 287/2009 privind codul civil nou se prevede ca dispozitiile art. 876 -915 din codul civil privitoare la cazurile ,conditiile, efectele si regimul inscrierilor in cartea funciara se aplica numai actelor si faptelor juridice incheiate sau produse dupa intrarea in vigoare a codului nou civil .Art 902 pct 2.8 din codul nou civil  prevede notarea interdictiei conventionale  de instrainare sau de grevare a unui drept inscris si cum s-a aratat mai sus se supune regulilor enuntate de art.76.  In art.60 din aceleasi acte normative se specifica expres faptul ca valabilitatea si efectele juridice ale clauzei de inalienabilitate instituite prin conventie sunt guvernate de legea in vigoare ,la momentul conventiei. Clauza de inalienabilitate  prevazuta in noul cod civil la art 627 nu inlatura posibilitatea  ,in cazul dat ,de a se inscrie  interdictia de instrainare solicitata de executorul judecatoresc in cazul executarii unui imobil potrivit titlului de executat Contractul de L ce constituie titlu executoriu , s-a incheiat in anul 2008 ,anterior aparitiei codului nou civil si nu poate produce alte efecte fata de data cand acesta s-a incheiat.  Nu se  poate imputa partilor contractante, din anul 2008 ,faptul ca nu au convenit asupra unei clauze de  inalienabilitate. Potrivit art.112 al 2 din Regulamentului 633/2006, modificat emis de A.N.C.P.I pentru aplicarea L 7/1996, modificata “ .  Toate lucrarile pentru publicitate prevazute  de codul de proc.civila ca fiind obligatorii de efectuat in cadrul procedurii de urmarire silita se vor nota in cartea funciara asupra imobilului determinat si se radiaza la incunostintarea scrisa a instantei judecatoresti sau a executorului judecatoresc ori bancar, atunci cand efectul lor juridic a incetat…..”

Potrivit art.20 din L 7/1996 modficata prin codul nou civil inscrierile in cartea funciara sunt: intabularea, inscrierea provizorie si notarea.  Cazurile , conditiile si regimul juridic al acestor inscrieri sunt stabilite de codul civil , iar procedura de inscriere in cartea funciara de L 7/1996 .

Pornind  de la aceasta dispozitie OCPI V a respins nelegal inscrierea interdictiei de instrainare pe considerentul ca in cauza nu sunt indeplinite conditiile din codul nou civil, art.627. 

Legiuitorul a stabilit imperativ obligatiile ce revin oficiilor de cadastru in ceea ce priveste inscrierea somatiilor de plata in cartea funciara  potrivit art.497 din codul de procedura civila de catre executorii judecatoresti si limitarea  conventionala prevazuta de codul nou civil in art 627  nu este aplicabila in cauza.Urmeaza ca in temeiul art.50 din L 7 /1996 sa se admita plangerea formulata de Biroul executorului judecatoresc ,G A ,sa se anuleze incheierea de respingere si obliga OCPCI V, Biroul de carte funciara ,sa noteze interdictia de instrainare in cartea funciara nr.71743( nr.cadastral 522) asupra imobilului spatiu comercial situat in B,str.G M ,nr.X, jud.V,proprietatea S.C.N SRL, in baza contractului de L 9070911/125190/2008, la cererea biroului executorului judecatoresc ,G A.