Revendicare

Sentinţă civilă 2930 din 10.10.2012


INSTANTA

Dupa ce a deliberat in secret in Camera de Consiliu, conform art. 256 C.pr.civ., a adoptat urmatoarea hotarare:

I. Procedura de judecata

A. Cererea de chemare in judecata

Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei  V la data de 21.03.2012 sub numar de dosar X/2012 reclamanta V C a chemat in judecata pe S.C. M S.A. V, solicitand ca aceasta din urma sa-i lase in deplina proprietate si posesie terenul cu suprafata de 11,56 ha  din comuna Z, jud. V si restituirea Titlului de proprietate nr. 149500, in original.

Prin sentinta civila nr. 1912/2012 de la 30.05.2012 s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei B.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei B la data de 12.06.2012 sub nr. X/2012 si repartizat in mod aleatoriu prezentului complet (civil nr. 8 civil).

 In fapt, reclamanta au aratat ca,  prin sentinta civila nr. 3824 din 26.06.2001 s-a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 11,56 ha teren arabil, in urma careia, a fost eliberat Titlul de proprietate cu nr. 149500 pentru suprafata de 11,56 ha din comuna Z, jud. V pe numele V R, sotul sau. La data de 21.07.2008 a incheiat o conventie cu parata S.C. M S.A., de vanzare cumparare, care a fost desfiintata prin Sentinta civila nr. X a Judecatoriei V.  Reclamanta a sustinut ca parata i-a retinut terenul de 11,56 ha si Titlul de proprietate  emis pe numele sotului sau, V R.

Cererea de chemare in judecata nu este motivata in drept.

Actiunea a fost legal timbrata cu 2372 lei taxa judiciara de timbru, potrivit art. 1 si 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si cu timbru judiciar mobil in valoare de 5 lei, in temeiul art. 1 si 3 alin. 2 din OG nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.

B. Apararile formulate

Parata SC M S.A. a depus intampinare (fila 7), prin care a  solicitat respingerea actiunii, ca inadmisibila.

In fapt, parata a aratat ca, prin cererea formulata reclamanta tinde la obtinerea unui nou titlu care sa ii permita reintrarea in stapanirea de fapt a suprafetei de teren. Dreptul i-a fost deja recunoscut prin sentinta civila nr. 782/21.02.2011 pronuntata de Judecatoria V, reclamanta avand la indemana executarea directa a acestei hotarari. Odata cu pronuntarea rezolutiunii antecontractului de vanzare cumparare, nu-i mai incumba reclamantei de a incheia actul in forma autentica, recunoscandu-i-se ca efect al acestei hotarari calitatea de proprietar si dreptul de a reintra in posesia terenului. O noua actiune in revendicare i-ar confirma aceleasi drepturi reclamantei, punandu-i la indemana un alt titlu executoriu.

C. Cererea reconventionala

Parata S.C. M S.A. a formulat cererea reconventionala (fila 8)  prin care a solicitat stabilirea unui drept de retentie asupra imobilului prevazut in titlul de proprietate nr. 149500/15.02.2010 emis pe numele defunctului V R, teren agricol situat in comuna Z, jud. V, tarlaua 56, parcela 713/1 cu suprafata de 11,56 ha pana la executarea obligatiei de plata de catre reclamanta.

In fapt, parata a invocat ca, a intrat in posesia legitima  a terenului ca urmare a promisiunii bilaterale de vanzare cumparare incheiata in anul 2008. In baza promisiunii de vanzare reclamanta a predat societatii folosinta terenului, primind pretul de 25.432 lei. Obligatia de incheiere a actului autentic nu  a fost respectata de reclamanta ceea ce a condus la investirea instantei cu o actiune in rezolutiunea antecontractului de vanzare cumparare. Judecatoria V a pronuntat rezolutiunea antecontractului si  a obligat reclamanta sa restituie pretul platit, respectiv  suma de 25.432 lei, precum si cheltuielile de judecata in cuantum de 1632 lei. Reclamanta nu a inteles sa-si onoreze obligatia.

In drept, parata a invocat art. 2495 noul cod civil.

D. Raspuns la intampinare

La data de 18.09.2012 (fila 13) parata a depus la dosar raspuns la intampinare prin care a  aratat ca, desi a avut cu parata mai multe discutii cu privire la rezolvarea litigiului pe cale amiabila, nu a reusit sa ajunga cu  aceasta la nici o intelegere. A aratat reclamanta ca, parata a lucrat si folosit terenul in discutie inca din anul 2008. A primit subventia in valoare de 1.000 lei, anual pentru cele 11,56 ha si recolta anuala aferenta terenului. Reclamanta a solicitat compensarea acestora cu suma de bani de 25432 lei si cheltuielile de judecata.

La data de 25.09.2012 (fila 17) reclamanta a depus la dosar precizari,  prin care a  aratat ca parata detine terenul cu suprafata de 11,56 ha din anul 2010-2011, 2012 pentru care a incasat arenda de 600 kg/ha, deci 14.000 lei. Parata  a incasat subventia aferenta celor 11,56 ha pe anul 2010-2011-2012 de 1800 lei. A precizat reclamanta ca, solicita compensarea sumei de 25.490 lei cu arenda si subventia in valoare totala de 32.000 lei.

Parata SC M SA a depus la dosar  precizari (fila 23-24).

La termenul din data de 09.10.2012 reclamanta a afirmat ca renunta la judecata cererii completatoare prin care solicita aplicarea compensatiei. In acest sens, reclamanta a formulat in scris cererea de renuntare  cu privire la cererea completatoare.

E. Probe

Reclamanta au depus la dosar  copii de pe  urmatoarele inscrisuri:  sentinta civila nr. Xdin 26.06.2001 (fila 3-4),  titlul de proprietate nr. 149500 din data de 15.02.2010 (fila 5), certificat de casatorie (fila 79, certificat de deces seria DP nr. 480186 (fila 8), certificat de calitate de mostenitor (fila 9), adeverinta nr. 4023/29.04.2010 (fila 10),  sentinta civila nr. 782 din 21.02.2011 (fila 11-14), chitante de plata  a impozitului (fila 15). 

In cauza a fost administrata proba cu inscrisurile depuse la dosar si proba cu interogatoriul paratei, raspunsurile la interogatoriu fiind atasate la dosar la fila 37.

II. In fapt:

Prin sentinta civila nr. 3824 din 26.06.2001 pronuntata in dosarul nr. X, Judecatoria V a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de 11,56 ha, teren arabil, pe numele lui V R. Ca urmare  hotararii judecatoresti, Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor V a eliberat Titlul de proprietate cu nr. 149500 pentru suprafata de 11,56 ha din comuna Z, jud. V inscrisa in tarlaua 56, parcela 713/1, avand urmatoarele vecinatati: N- A713/2 Ferma Fantanele, Est - De 739, Sud - DE 717, CC 780, DE 714, Vest - DE 714/1, titlu emis  pe numele V R.

La data de 14.11.2005 V R a decedat, lasand ca mostenitori pe  V R. C - C in calitate de sotie supravietuitoare, V R. C I, V C L, V R. R, V R. A, in calitate de fii-asa cum rezulta din certificatul de calitate de mostenitor nr. 59 din 16.03.2006.

La data de 21.07.2008 reclamanta V C a incheiat cu parata S.C. M S.A. antecontractul de vanzare cumparare din data de 21.07.2008 cu privire la suprafata de  11, ,56 ha din Z, jud. V inscris in Titlul de proprietate nr. 149500  din 15.02.2010.

Prin sentinta civila nr. 782 din 21.02.2011  pronuntata in dosarul nr. X, Judecatoria V a dispus  rezolutiunea antecontractului de vanzare cumparare incheiat intre parti la data de 21.07.2008,  reclamanta V C fiind obligata sa restituie paratei S.C. M S.A. pretul vanzarii in cuantum de 25.432 lei. Prin aceeasi hotarare, V C a fost obligata sa plateasca paratei  suma de 1632 lei reprezentand cheltuieli de judecata.

Din raspunsurile la interogatoriu luat de reclamanta paratei SC M SA fila 37 rezulta ca, terenul in discutie se afla in posesia paratei din momentul incheierii promisiunii de vanzare cumparare. De asemenea, parata a recunoscut ca titlul de proprietate se afla in posesia sa.

Potrivit sustinerii paratei S.C. M S.A. necontestata de reclamanta, nici pana la acest moment reclamanta V C nu i-a restituit  pretul vanzarii in cuantum de 25.432 lei si cheltuielile de judecata in cuantum de 1632 astfel cu s-a stabilit prin Sentinta civila nr. 782 din 21.02.2011 pronuntata de Judecatoria V.

III. Cererea  de revendicare

Desi reclamanta nu a invocat temeiul de drept al actiunii, se constata ca reclamanta a investit instanta cu o actiune in revendicare prin care solicita ca parata sa-i lase in proprietate si deplina posesie terenul cu suprafata de 11,56 ha din Z, care a facut obiectul  promisiunii de vanzare cumparare din 21.07.2008.

A. In drept sunt incidente urmatoarele dispozitii legale:

Potrivit art. 555 C. civ. proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi si dispune un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu, in limitele stabilite de lege (alin. 1 ). In conditiile legii, dreptul de proprietate privata este susceptibil de modalitati si dezmembraminte, dupa caz (alin. 2).

Art. 563 C. civ. stabileste ca, proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la alta persoana care il detine fara drept. El are, de asemenea, dreptul la despagubiri, daca este cazul (alin. 1). Dreptul la actiunea in revendicare este imprescriptibil, cu exceptia cazurilor in care prin lege se dispune altfel (alin.2). Dreptul de proprietate dobandit cu buna-credinta, in conditiile legii, este deplin recunoscut (alin. 3). Hotararea judecatoreasca prin care s-a admis actiunea in revendicare este opozabila si poate fi executata si impotriva tertului dobanditor, in conditiile codului de procedura civila (alin. 4).

In conformitate cu art. 566 alin. 1 C. civ. paratul va fi obligat la restituirea bunului sau la despagubiri daca bunul a pierit din culpa sa ori a fost instrainat.

Art. 643 C. civ. statueaza ca, fiecare coproprietar poate sta singur in justitie, indiferent de calitatea procesuala, in orice actiune privitoare la coproprietate, inclusiv in cazul actiunii in revendicare (alin. 1). Hotararile judecatoresti pronuntate in folosul coproprietatii profita tuturor coproprietarilor.

B. Concluzia instantei: Raportand dispozitiile legale la situatia de fapt retinuta la sectiunea situatie de fapt, instanta apreciaza ca fiind intemeiata actiunea cu care  a fost investita. Solutia instantei se intemeiaza pe urmatoarele argumente:

Actiunea in revendicare este actiunea prin care reclamantul care pretinde ca este proprietarul unui bun individual determinat cu privire la care a pierdut posesia, solicita obligarea paratului, care stapaneste bunul respectiv, sa ii recunoasca dreptul de proprietate si sa ii restituie bunul.

Regula inscrisa in art. 1169 C. civ. (in vigoare, potrivit art. 230 lit. a din Legea 71/2011) referitoare la sarcina probei isi gaseste aplicare si in materia actiunii in revendicare, deci, cel care  pretinde ca este proprietar trebuie sa dovedeasca dreptul sau de proprietate, sa justifice un titlu. Literatura de specialitate a stabilit ca,  notiunea de titlu permite stabilirea unor solutii  in functie de diferitele situatii care se pot ivi in cadrul actiunii in revendicare imobiliara: cand ambele parti prezinta un titlu, cand numai una din parti prezinta un titlu, precum si cand niciuna din parti nu are titlu.

Constata instanta ca, speta de fata se incadreaza in ipoteza  a doua invocata in literatura de specialitate - cand numai o parte  invoca in titlu.

 Din certificatul de calitate de mostenitor nr. 59 din 16.03.2006 rezulta ca reclamanta  V C, in calitate de sotie supravietuitoare  si V R. C I, V C L, V R. R, V R. A, in calitate de fii, sunt mostenitorii lui V R - titularul Titlului de proprietate nr. 149500 din 15.02.2010 emis de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate V pentru imobilul cu suprafata de 11,56 ha situat in com./sat. Z, jud. V.

 Asadar, reclamanta V C impreuna cu copii defunctului V Ra mai sus indicati sunt proprietarii terenului  pentru care a fost introdusa actiunea in revendicare, drept recunoscut de parata prin intampinare. Asadar, partea  reclamanta  este singura care invoca un titlu.

 De la momentul incheierii promisiunii de vanzare cumparare din data de 21.07.2008 si pana la acest moment,  reclamanta nu mai este in posesia bunului, dupa rezolutiunea antecontractului parata detinand terenul fara cauza legitima.

 Fata de aceste aspecte, apreciind ca reclamanta este indreptatita sa  redobandeasca posesia si folosinta terenului, instanta va admite actiunea in revendicare si va dispune ca  parata sa lase in deplina proprietate si posesie terenul cu suprafata de 11,56 ha situata in com/sat. Z, jud. V.

Sustinerea paratei ca actiunea este inadmisibila, motivat de faptul ca  dreptul de proprietate este recunoscut prin sentinta civila nr. X a Judecatoriei V, reclamanta urmarind obtinerea unui nou titlu care sa-i permita reintrarea in stapanirea de fapt a suprafetei de teren, nu este intemeiata.

Asa cum am mentionat mai sus, prin promovarea actiunii in revendicare se urmareste atat recunoasterea dreptului de proprietate, cat si restituirea bunului de la posesorul neproprietar.

Prin sentinta civila nr. X pronuntata de Judecatoria V in dosarul nr. X, instanta a dispus rezolutiunea antecontractului de vanzare cumparare si restituirea pretului platit, neexistand nici o dispozitie, potrivit careia, parata SC. M S.A. sa fie obligata sa restituie terenul care a facut obiectul promisiunii de vanzare.

IV. Cererea privind obligarea paratei sa restituie titlul de proprietate

A. In drept,  in ceea ce priveste legea aplicabila spetei, se retine ca, potrivit art. 3 din Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii 287/2009 C. civil, actele si faptele juridice incheiate ori, dupa caz savarsite inainte de intrarea in vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, savarsirii ori producerii lor.

Fata de imprejurarea ca atat incheierea antecontractului de vanzare cumparare din data de 21.07.2008, cat si desfiintarea acestuia prin rezolutiune a avut loc inainte de intrarea in vigoare a Noului Cod Civil, se apreciaza ca sunt aplicabile  dispozitiile Codului civil din 1864.

Art. 1075 C. civ. din 1864 stabileste ca, orice obligatie de a face sau de a nu face se schimba in dezdaunari, in caz de neexecutare din partea debitorului (cu referire la obligatiile de a face intuitu personae). Rezulta ca obligatiile de a face, altele decat cele care nu sunt obligatii intuitu personae,  pot fi executate de catre debitor.

B. Concluzia instantei: Raportand dispozitiile legale la situatia de fapt retinuta in speta, instanta apreciaza intemeiata cererea de obligare a paratei SC M SA sa restituie reclamantei V C titlul de proprietate nr. 149500 din 15.02.2010 emis pe numele V R.

Retine instanta ca, rezolutiunea antecontractului de vanzare cumparare din data de 21.07.2008 a avut ca efect  desfiintarea retroactiva a conventiei. In consecinta, partile trebuie repuse in situatia anterioara incheierii contractului, restituindu-si tot ceea ce si-au prestat in temeiul contractului desfiintat.

Titlul de proprietate cu nr. 149500 din 15.02.2010 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor V se afla in posesia paratei, asa cum aceasta a recunoscut prin raspunsul la interogatoriu,

Intrucat antecontractul de vanzare cumparare a fost desfiintat,  titlul  de proprietate nr. 149500 din 15.02.2010 este detinut de parata fara  cauza, motiv pentru care, instanta apreciaza justificata cererea de restituire  a acestuia.

IV. Cererea  reconventionala

A. In drept, sunt incidente urmatoarele dispozitii legale:

Potrivit art. 2495 din Codul civil  cel care este dator sa remita sau sa restituie un bun poate sa il retina cat timp creditorul nu isi executa obligatia sa izvorata din acelasi raport de drept sau, dupa caz, atat timp cat creditorul nu il despagubeste pentru cheltuielile necesare si utile pe care le-a facut pentru acel bun ori pentru prejudiciile pe care bunul i le-a cauzat (alin. 1). Prin lege se poate stabili si alte situatii in care o persoana poate exercita un drept de retentie ( alin. 2) .

Art. 566 C. civ., in materie de revendicare,  stabileste ca, paratul are un drept de retentie asupra produselor pana la restituirea cheltuielilor efectuate pentru producerea si culegerea acestora, cu exceptia cazului in care proprietarul furnizeaza paratului o garantie indestulatoare.

Art. 1 Protocolul 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului prevede ca, orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.

B. Concluzia instantei:

Raportand dispozitiile legale mai sus  mentionate la situatia de fapt retinuta in speta, instanta apreciaza neintemeiata cererea pentru stabilirea unui drept de retentie, pentru urmatoarele considerente:

Dreptul de retentie este un adevarat drept de garantie, in virtutea caruia cel care detine un bun mobil sau imobil al altcuiva, pe care trebuie sa-l restituie, are dreptul sa retina lucrul respectiv, sa refuze restituirea pana ce creditorul titular al bunului ii va plati sumele pe care le-a cheltuit cu conservarea, intretinerea ori imbunatatirea acelui bun.

Restituirea  sumei de 25.432 lei reprezentand pret al terenului cu suprafata de 11,56 ha din Z ca urmare a pronuntarii rezolutiunii promisiunii bilaterale de vanzare cumparare din data de 21.07.2008 si a cheltuielilor de judecata de 1632 lei nu reprezinta cheltuieli efectuate cu conservarea, intretinerea ori imbunatatirea acelui bun care ar putea justifica stabilirea unui drept de retentie.

 Pe de alta parte, dreptul de proprietate al reclamantei asupra  imobilului in litigiu  nu este contestat, iar ca urmare a instituirii unui drept de retentie pana la plata unei sume de bani ar avea loc o privare de proprietate de facto, in sensul celei de-a doua fraze al primului aliniat al art. 1 protocolul 1 din Conventie. Or, o privare de proprietate in sensul acestei norme, poate fi justificata numai daca se dovedeste ca a intervenit pentru o cauza de utilitate publica, in conditiile prevazute de lege si raspunde cerintelor de proportionalitate.

Fata de aceste aspecte, apreciind ca cererea de stabilire a unui drept de retentie asupra imobilului teren cu suprafata de 11,56 ha din Z proprietatea reclamantei nu se justifica, instanta va respinge cererea reconventionala, ca neintemeiata.

Partile nu au solicitat cheltuieli de judecata.

6