Litigii de muncă-contestaţie decizie concediu

Sentinţă civilă 3878 din 07.10.2011


SENTINTA CIVILA NR. 3878/2011

Sedinta publica de la 07 octombrie 2011

Prin cererea adresata acestei instante si înregistrata sub nr. ..../88/2011 ... ... a formulat contestatie împotriva deciziei nr. .../8.01.2011 emisa de S.C. "Tabco Campofrio" S.A. Tulcea, solicitând sa se constate ca este lovita de nulitate absoluta si sa fie obligata intimata sa-i plateasca drepturile salariale aferente perioadei ianuarie - martie 2011 si cheltuieli de judecata.

În motivare, contestatoarea a aratat ca la data de 8 martie 2010 a încheiat cu intimata contractul individual de munca nr. 590669 pe o perioada de 3 luni, respectiv între 08.03.2010- 08.06.2010, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

A precizat ca la data de 08.06.2010 a fost semnat actul aditional nr. 3897 prin care se modifica durata contractului individual de munca în sensul ca este încadrata  ca analist cumparari în cadrul departamentului Cumparari-fabrica din Tulcea, începând cu data de 8.06.2010 pâna la data de 07.04.2011, pentru perioada cât titularul de post are contratul individual de munca  suspendat.

A mentionat contestatoarea ca la data de 10.12.2010, cu adresa nr.  216 a fost notificata de catre intimata ca începând cu data de 13 decembrie 2010 i se acorda preavizul legal de 20  de zile, urmând ca dupa expirarea termenului de preaviz raporturile de munca sa înceteze, sa fie emisa si sa i se comunice decizia de încetare a contractului de munca, în temeiul art. 65 alin. 1 din Codul muncii .

A mai precizat contestatoarea ca la data de 16 decembrie 2010, prin adresa nr. 252 i s-a comunicat ca începând cu data de 17.12.2010 societatea renunta la prestarea muncii în perioada preavizului de 20 de zile.

A mentionat contestatoarea ca decizia de încetarea a contractului de munca i-a fost adusa la cunostinta pe data de 18 martie 2011, sub semnatura.

A mai aratat contestatoarea ca, asa cum rezulta din contractul de munca încheiat la data de 18.03.2010 si din actul aditional din data de 14.06.2010, contractul sau de munca a fost încheiat pe o perioada determinata, respectiv pâna la 7.04.2011, cât timp titularul de post Curniuc Nicoleta avea contractul individual de munca suspendat conform art. 52 alin. 1 lit. e din Codul muncii.

În contestatie a mai mentionat contestatoarea ca, chiar daca postul pe care era încadrata a fost desfiintat, atributiile postului au fost preluate de catre o alta angajata si ca, în realitate, sarcinile profesionale ale postului  nu au disparut ci au fost date altei salariate.

În drept, contestatie a fost întemeiata pe dispozitiile art. 65 alin 1 din Codul muncii si art. 274 din Codul de pr. civila, iar în dovedire, contestatoarea a depus la dosarul cauzei: adresa nr. 252/2010; notificarea înregistrata sub nr. 216/2010, extras din carnetul de munca; act aditional nr. 3897/2010; decizia nr. .../2010, adresa nr. 3281/2011; contractul individual de munca.

În aparare, intimata a depus la dosarul cauzei întâmpinare,  fise de  post pentru  asistent achizitii, sef birou cumparari, analist cumparari materii prime, operator prelucrare procese  cumparari, actul aditional nr. 2519/2010, decizia nr. 67/2010; cererea formulata de salariata  Nicoleta Curniuc; organigrama aprobata prin hotarârea Consiliului de Administratie din 17 ianuarie 2011, hotarârea Consiliului de Administratie a S.C. Tabco Capofrio S.A. din 8 decembrie 2010; scrisorile de demisie comunicate intimatei de catre Robert Alair Sharpe II, Alfredo Sanfeliz Mezquita,Martine Gerow si încheierile de legalizare a semnaturilor; hotarârea Adunarii  Generale a Actionarilor S.C. "Tabco - Campofrio" S.A. Tulcea din 20 octombrie 2010, memo intern; hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor a S.C. "Tabco Campofrio S.A. Tulcea din data de 20 octombrie 2010; hotarârea adoptata în sedinta Consiliului de Administratie a intimatei din data de 16 marte 2010 si exemplarul în limba spaniola; tabel cu evolutia volumelor de vânzari 2008-2011 în kg; adresa nr. 154/625/2010; raportul de gestiune la 30.06.2010; situatia capitalurilor proprii la 30.06.2010, analiza rezultatelor din exploatare la 30.06.2010, situatia activelor la 30.06.2010, datoriilor si capitalurilor proprii la 30.06.2010; contul de profit la 30.06.2011; date inflatie la 30.06.2010; hotarârea adoptata în sedinta A.G.A. a S.C. "Tabco - Capofrio" S.A. Tulcea la 10 mai 2010; a procesul-verbal încheiat în sedinta A.G.A. a intimatei din 10 mai 2010, certificatul traducerilor facute de catre traducatorul autorizat; raportul de gestiune pentru anul încheiat la 31 decembrie 2009; prezentarea situatiei unitatii patrimoniale si evolutia sa previzibila; bilantul contabil 31 decembrie 2008 - 31 decembrie 2009; confirmarea depunerii situatiei financiare anuale; bilantul la 31 decembrie 2009; contul de profit si pierderi la data de 31 decembrie 2009, datele informative la data de 31 decembrie 2009; situatia  activelor imobilizate la data de 31 decembrie 2009; balanta analitica la data de 31.03.2011 si la data de 31.12.2010; cererea de demisie a salariatei Nicoleta Curniuc; decizia nr.218/2011; organigramele aprobate prin hotarârea Consiliului de Administratie din 8 decembrie 2010 si concluzii scrise

Prin întâmpinare, intimata a aratat ca ... ... a fost concediata din motive economice .

A precizat intimata ca desfiintarea locului de munca dispusa prin decizia de concediere este efectul unei cauze reale si serioase.

A mai precizat intimata ca reorganizarea Departamentului Cumparari a fost efectuata prin desfiintarea posturilor de operator prelucrare procese cumparari si analist cumparari, ca urmare a reducerii nr. de furnizori, a cantitatii de bunuri de achizitionat si a tipurilor de sortimente de bunuri necesare activitatii societatii si angajatilor.

Tot prin întâmpinare, intimata a invocat exceptia tardivitatii formularii contestatie, întrucât a fost formulata si înregistrata la Tribunalul Tulcea în data de 18 aprilie 2011

Fata de exceptia tardivitatii formularii contestatiei, instanta retine urmatoarele:

Decizia nr. ... a fost emisa la data de 8.01.2011.

Potrivit art. 283 alin. 1 lit. a) din  Codul muncii, anterior republicarii, cererile în vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate în termen  de 30 de  zile calendaristice de la data la care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului de încetare a contractului individual de munca.

Analizând decizia contestata, se poate observa ca, contestatoarea a semnat ca a luat la cunostinta la data de 18.03.2011.

Analizând depozitia martorei Ungureanu Elena se poate observa ca acesta i-a comunicat contestatoarei la data de 18 martie 2011 decizia de concediere.

Ori, având în vedere ca ... ... a intrat în posesia deciziei de concediere la data de 18 martie 2011 si, întrucât a formulat contestatia împotriva acesteia la data de 18 aprilie 2011, vazând dispozitiile art. 283 alin. 1 lit. a) din Codul muncii, anteriori republicarii, instanta urmeaza a respinge exceptia tardivitatii formularii contestatiei, ca nefondata.

Examinând contestatia, în raport de probele administrate în cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin emiterea deciziei nr. .../8.01.2011, intimata a dispus concedierea reclamantei începând cu data de 08.01.2011 potrivit art. 65 alin. 1 din Codul m uncii

Potrivit art. 65 alin. 1 din Codul Muncii  "Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din nunul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia".

Dupa cum rezulta din contractul individual de munca depus la dosarul cauzei, contestatoarea a avut raporturi de munca cu  intimata începând cu data de 8.03.2010, si  pâna la data de 8.06.2010, pe o perioada de 3 luni, pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

Ulterior, între contestatoare si intimata a fost încheiat actul aditional înregistrat sub nr.  3897 din 14 mai 2010, prin care a fost modificata durata contractului individual de munca al contestatoarei analist cumparari în cadrul departamentului cumparari - fabrica Tulcea din contract  individual de munca pentru perioada determinata conform art. 81 lit. a) din Codul muncii, începând cu data de 8.06.2010 pâna la data de 7.04.2011, pentru perioada cât titularul de post Curniuc Nicoleta are contractul individual de munca suspendat conform art. 72 alin. 1 lit. e) din Codul muncii.

Din continutul deciziei de concediere reiese ca intimata a luat aceasta masura datorita dificultatilor economice pe care le avea.

Art. 82 alin. 2 din Codul muncii în vigoare anterior republicarii, prevedea ca: "În cazul în care contractul individual de munca pe durata determinata este încheiat pentru a înlocui un salariat al carui contract individual de munca este suspendat, durata contractului va expira la  momentul încetarii motivelor ce au determinat suspendarea contractului individual de munca al salariatului titular."

Analizând cererea înregistrata sub nr. 1563/15.04.2011 si formulata de Nicoleta Curniuc în calitate de angajata a societatii intimate, în functia de  analist cumparari, se poarte observa ca aceasta a solicitat intimatei sa-i aprobe cererea de încetare a activitatii începând cu data de 15 aprilie 2011.

Instanta nu poate lua în consideratie cererea aceleiasi salariate de încetare a activitatii începând cu data de 07 ianuarie 2011, întrucât aceasta cerere nu poarta nici un numar de înregistrare si nici nu a fost depusa în original, asa cum s-a solicitat. Prin urmare, se va avea în vedere ultima cerere depusa de intimata, prin care se solicita încetarea activitatii din 15.04.2011.

Prin urmare, instanta retine ca intimata nu avea cum sa o concedieze pe contestatoare înainte de data de 7.04.2011 si, de asemenea sa desfiinteze postul ocupat temporar de catre contestatoare deoarece titularul de post Curniuc Nicoleta avea contractul individual de munca suspendat conform art. 52 alin. 1 lit. e)  din Codul muncii, fiind detasata, astfel unitatea fiind obligata sa-i pastreze postul..

Fata de aceste considerente, instanta urmeaza a anula decizia nr. .../8.01.2011 emisa de intimata, ca netemeinica si nelegala.

Întrucât decizia de concediere este neîntemeiata si nelegala vazând si dispozitiile art. 80 alin. 1 din Codul muncii, republicat, instanta urmeaza a obliga intimata sa plateasca în favoarea contestatoarei o despagubire egala cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat contestatoarea, pentru perioada ianuarie - martie  2011.

Având în vedere ca cererea contestatoarei este întemeiata si întrucât aceasta a efectuat cheltuieli de judecata, instanta urmeaza a obliga intimata sa-i plateasca contestatoarei suma de 1.500  lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

4